Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 17
20. november 2006
Ophævet

Landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester

I medfør af § 1, stk. 1, og §§ 2 og 3 i lov for Grønland nr. 1089 af 29. december 1997 om telekommunikation fastsættes:

 

Kapitel 1
Eneretsbestemmelser

§ 1. Grønlands Hjemmestyre har eneret til udbud af teletjenester i, til og fra Grønland samt anlæg og drift af telekommunikationsinfrastruktur i Grønland, der muliggør elektronisk kommunikation mellem nettermineringspunkter i eller mellem byer og bygder og til udlandet.
Stk. 2. Kompetencen efter stk. l omfatter ikke
1) radiokommunikation og allokering af radiofrekvenser, og
2) maritime nød- og sikkerhedstjenester.
Stk. 3. Fra Grønlands Hjemmestyres eneret undtages anlæg, som
1) af rigsmyndigheder eller af en kommune udelukkende anvendes i den indre tjeneste til særlige telekommunikationsbehov, der ikke kan opfyldes af den almene, offentligt tilgængelige teleinfrastruktur, eller
2) udelukkende anvendes indenfor en ejendoms grænser eller mellem flere ejendomme, som tilhører samme ejer, forudsat at det er inden for samme by eller bygd.

§ 2. Landsstyret kan træffe beslutning om liberalisering af den i § 1, stk. 1, nævnte eneret.
Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke telekommunikationsinfrastruktur, der muliggør elektronisk kommunikation mellem nettermineringspunkter i eller mellem byer og bygder og til udlandet.
Stk. 3. Landsstyret kan træffe beslutning om liberalisering af den i stk. 2 nævnte telekommunikationsinfrastruktur, såfremt teknologien er baseret på trådløs transmission, og alene er beregnet til brug inden for den enkelte by eller bygd. Såfremt beslutning om liberalisering træffes, kan Telestyrelsen i særlige tilfælde meddele dispensation til brug af kabelbaseret teknologi.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler for teletjenester og telekommunikationsinfrastruktur, som liberaliseres i medfør af stk. 1 og 3.

§ 3. Landsstyret kan træffe beslutning om liberalisering af apparater og materiel, der anvendes i forbindelse med telekommunikationsinfrastrukturen, samt anlæg, der anvendes i særligt øjemed.
Stk. 2. Landsstyret kan for apparater og materiel, der tilsluttes eller anvendes i forbindelse med telekommunikationsinfrastrukturen, fastsætte regler om:
1) Indretning, udførelse, anbringelse, drift og benyttelse.
2) Godkendelse af udstyr og apparater.
3) Kontrol af og tilsyn med udstyr og installationer.

 

Kapitel 2
Definitioner

§ 4. Ved teletjenester forstås i denne forordning tjenester, der helt eller delvis består i elektronisk overføring af kommunikation i form af lyd, billeder, tekst eller kombinationer heraf, ved hjælp af radio- eller telekommunikationsteknik, mellem nettermineringspunkter, herunder både tovejs kommunikation og envejs kommunikation, punkt-til-punkt-kommunikation og punkt-til-multipunkt-kommunikation.
Stk. 2.
Ved et nettermineringspunkt forstås i denne forordning den fysiske eller logiske grænseflade i telekommunikationsinfrastrukturen, der udgør en slutbrugers tilslutning til denne. Landsstyret kan fastsætte regler om, hvad der forstås ved de nævnte grænseflader.
Stk. 3. Ved slutbrugere forstås i denne forordning brugere af teletjenester, som ikke på kommercielt grundlag stiller de pågældende teletjenester til rådighed for andre.

 

Kapitel 3
Koncessionsbestemmelser

Meddelelse af koncession

§ 5. Landsstyret kan meddele koncession på anlæg, drift af telekommunikationsinfrastruktur og udbud af teletjenester.
Stk. 2. Koncessionshaver skal tåle, at der sker indskrænkninger i koncessionen i form af liberalisering eller indførelse af særrettigheder på de af stk. 1 omfattede områder.
Stk. 3. Landsstyret kan for koncessionen bl.a. fastsætte regler om:
1) Krav til funktionalitet og serviceniveau for de omfattede tjenester.
2) Godkendelse af takseringsprincipper og abonnementsvilkår.
3) Koncessionshaveres pligt til at medvirke ved udarbejdelse af regler og vilkår for telemateriel samt tilsyn og kontrol.
4) Koncessionshaveres forpligtelse til at udføre særlige opgaver uden særlig fortjeneste eller med direkte underskud.
5) Sikring og opretholdelse uden udgifter for Grønlands Hjemmestyre af samfundsvigtig telekommunikation under særlige forhold.
6) Koncessionshaveres vederlagsfri medvirken i internationale og nationale samarbejdsorganisationer.
7) Tilsyn med koncessionshaveres virksomhed, herunder fastsættelse af principper for regnskabsføring og regnskabsaflæggelse, optagelse af lån, samt udbygning og vedligeholdelse af telekommunikationsinfrastruktur.

 

Samtrafik

§ 6. Landsstyret kan fastsætte regler for koncessionshavers pligt til imødekommelse af rimelige anmodninger om samtrafik fra tjenesteudbydere. Som samtrafik anses bl.a.:
1) Udveksling af trafik med koncessionshavers net og tjenester.
2) Formidling af transittrafik til andre net og tjenester.
3) Benyttelse af koncessionshavers bærenet på særlige samtrafikvilkår.
4) Adgang til koncessionshavers bygninger i forbindelse med samtrafik.
Stk. 2. Aftaler om samtrafik indgås som kommercielle aftaler mellem parterne. Aftalerne skal være ikke-diskriminerende. Aftalerne offentliggøres.
Stk. 3. Telestyrelsen skal, efter anmodning fra en af parterne, træffe afgørelse om, hvorvidt en anmodning om samtrafik er rimelig og skal imødekommes af koncessionshaver. Telestyrelsen kan fastsætte priser og vilkår, hvis parterne ikke kan nå en kommerciel aftale jf. stk. 2, eller hvis de aftalte priser og vilkår ikke anses for rimelige.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler for koncessionshavers adgang til at begrænse eller afbryde leverancen af en samtrafikydelse, herunder at en afbrydelse ikke kan ske uden Telestyrelsens tilladelse.
Stk. 5. En samtrafikaftale vil kunne begrænses eller afbrydes, hvis der foreligger en alvorlig driftsforstyrrelse eller en beredskabssituation.

 

Anbringelse af teleinstallationer, telekabler og ledninger m.v.

§ 7. Koncessionshaver kan foretage anbringelse af teleinstallationer, hvilket også omfatter telekabler, efter reglerne i landstingsforordning om arealanvendelse og planlægning.
Stk. 2. Koncessionshaver har ret til at anbringe teleinstallationer i og på offentlig og privat ejendom. Der skal ved udførelsen af arbejdet tages hensyn til ejers eller brugers ønsker vedrørende placeringen.
Stk. 3. Koncessionshaver har, hvis det skønnes nødvendigt i forbindelse med opretholdelse af telenettets funktionalitet, og efter forudgående meddelelse til bruger eller ejer, mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til fremmed, offentlig og privat ejendom med henblik på tilsyn med og udførelse af arbejder i forbindelse med teleinstallationer.
Stk. 4. Tab, som forvoldes i forbindelse med anbringelse og vedligeholdelse af teleinstallationer og tilsyn hermed på fremmed, offentlig og privat ejendom, vil være at erstatte efter de i Grønland gældende almindelige erstatningsretlige regler.

§ 8. Hvor en teleinstallation, som tilhører koncessionshaver, er anbragt, må der ikke uden koncessionshavers tilladelse foretages noget bygnings- eller jordarbejde eller iværksættes nogen anden foranstaltning, hvorved teleinstallationerne kan udsættes for forstyrrelse eller beskadigelse.

 

Erstatning

§ 9. Koncessionshaver er ikke pligtig til at yde erstatning for tab som følge af forstyrrelse, forsinkelse, maskinelt svigt eller fejlbetjeninger i driften af de anlæg, der omfattes af Grønlands Hjemmestyres eneret.

 

Underretning af Landsstyret

§ 10. Landsstyret kan pålægge formanden og næstformanden i koncessionshavers bestyrelse pligt til at give Landsstyret underretning om forhold vedrørende koncessionshavers virksomhed.
Stk. 2. Formanden og næstformanden i koncessionshavers bestyrelse skal oplyse Landsstyret om forhold, som måtte skønnes at have Landsstyrets interesse.

 

Kapitel 4
Telestyrelsen

Telestyrelsen samt Telestyrelsens opgaver

§ 11. Landsstyret kan oprette en telestyrelse og fastsætte regler for Telestyrelsens udførelse af pålagte opgaver.
Stk. 2.
Telestyrelsens opgaver på telekommunikationsområdet er bl.a., at:
1) Rådgive Landsstyret.
2) Overvåge udviklingen, herunder indsamle statistisk materiale.
3) Udarbejde forslag til lovgivning.
4) Udarbejde forslag til vilkår og priser for teletjenester.
5) Behandle klager over koncessionshavers, forsyningspligtudbyders samt tjenesteudbyders afgørelser.
6) Behandle sager vedrørende vilkår og priser for indgåede samtrafikaftaler, jf. § 6.
7) Føre tilsyn med koncessionen, forsyningspligten og andre tjenesteudbydere.
8) Føre tilsyn med overholdelse af forordningen og de i medfør heraf fastsatte regler og vilkår.
9) Varetage relationerne til internationale organisationer.
Stk. 3. Telestyrelsen skal endvidere varetage forvaltningen af radiokommunikationsområdet.
Stk. 4. Telestyrelsens afgørelser i medfør af stk. 2, nr. 5 og 6, kan ikke indbringes for Landsstyret.
Stk. 5.
Landsstyret kan henlægge andre opgaver end de i stk. 2 og 3, nævnte til Telestyrelsen.

 

Tjenestebefaling

§ 12. Landsstyret kan ikke give Telestyrelsen tjenestebefaling om varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, eller om Telestyrelsens tilsynsforpligtelser med henblik på at sikre overholdelse af denne forordning og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.

 

Oplysningspligt

§ 13. Telestyrelsen kan af udbydere af teletjenester kræve alt materiale udleveret, som skønnes relevant med henblik på tilsyn, mægling, afgørelse eller andre undersøgelser.

 

Tavshedspligt

§ 14. Ansatte i Telestyrelsen skal, under ansvar efter kriminalloven for Grønland, iagttage ubetinget tavshed overfor uvedkommende med hensyn til oplysninger om en fysisk eller juridisk persons økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet tilhørende forhold, som de under varetagelsen af deres arbejde bliver bekendt med. Forpligtelsen finder tilsvarende anvendelse for sagkyndige medhjælpere samt i øvrigt enhver, der, som følge af et i henhold til aftale med Telestyrelsen påtaget arbejde, kommer til kundskab om sådanne forhold. Er aftalen indgået med en virksomhed, gælder forpligtelsen alle, der under deres arbejde i virksomheden får kundskab om forhold som de ovennævnte.

 

Regnskabsforhold

§ 15. Landsstyret kan bestemme, at koncessionshaver skal føre særskilte regnskaber for aktiviteter, der vedrører udbud af teletjenester i samme grad, som det ville være påkrævet, hvis disse aktiviteter blev forestået af et retligt uafhængigt selskab.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om regnskabsaflæggelsen, jf. stk. 1.

 

Rapporteringspligt

§ 16. Telestyrelsen har pligt til at orientere Landsstyret om forhold vedrørende Telestyrelsens samlede administration, herunder enkeltsager af større rækkevidde, som Landsstyret må skønnes at have interesse i at være bekendt med.

§ 17. Telestyrelsen udarbejder af egen drift undersøgelser, udredninger med videre, som led i Telestyrelsens tilsynsaktiviteter. Denne udrednings- og undersøgelsesvirksomhed finansieres af telebranchen.
Stk. 2. Telestyrelsen forelægger årligt for Landsstyret forslag til områder eller problemstillinger inden for telesektoren, hvor der er behov for, at Telestyrelsen inden for det følgende år iværksætter større sektorfinansierede udredninger eller undersøgelser.
Stk. 3. Landsstyret kan henlægge yderligere udredningsopgaver til Telestyrelsen.

§ 18. Telestyrelsen forelægger årligt for Landsstyret en årsberetning om:
1) Telestyrelsens aktiviteter,
2) erfaringer vedrørende gældende lovgivning, samt
3) relevante forhold om forsyningspligt og forbrugerbeskyttelse i telesektoren.

 

Kapitel 5
Teleklagenævn

§ 19. Landsstyret kan nedsætte et uafhængigt teleklagenævn til varetagelse af klagebehandling på telekommunikationsområdet.
Stk. 2. Teleklagenævnet består af 1 formand, 1 eller flere stedfortrædere for denne og 2 medlemmer med henholdsvis økonomisk og teleteknisk indsigt. Medlemmer af Teleklagenævnet udpeges for en periode på 2 år, med mulighed for genvalg.
Stk. 3. Landsdommeren i Grønland udpeger Teleklagenævnets formand, og stedfortrædere for denne, som skal have bestået juridisk embedseksamen. Formanden og dennes stedfortrædere skal så vidt muligt være i besiddelse af samme kvalifikationer og erfaringsgrundlag, som kræves for udnævnelse som dommerfuldmægtig.
Stk. 4. Landsstyret udpeger efter indstilling fra telebranchen i Grønland 2 medlemmer.
Stk. 5. Landsstyret fastsætter efter indhentet udtalelse fra Teleklagenævnet en forretningsorden for dette.
Stk. 6. Landsstyret stiller sekretariatsbistand til rådighed for Teleklagenævnet.
Stk. 7. Teleklagenævnet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Landsstyret.

§ 20. Teleklagenævnet behandler klager over Telestyrelsens afgørelser vedrørende koncessionshaver, andre tjenesteudbydere, og forsyningspligtudbydere.
Stk. 2. Teleklagenævnets afgørelser vedrørende klager over de i stk. 1 anførte forhold skal så vidt muligt foreligge senest 3 måneder efter, at de er forelagt for Teleklagenævnet.
Stk. 3. Sagsbehandlingen foregår skriftligt.

§ 21. Landsstyret fastsætter regler for Teleklagenævnets virksomhed, herunder regler om gebyr for indbringelse af klage for Teleklagenævnet.

 

Oplysningspligt

§ 22. Til brug for behandling af klagesager, kan Teleklagenævnet af koncessionshaver, forsyningspligtudbyder og tjenesteudbydere afkræve alt materiale udleveret, som skønnes relevant med henblik på afgørelse.

 

Tavshedspligt

§ 23. Medlemmer af Teleklagenævnet skal, under ansvar efter kriminalloven for Grønland, iagttage ubetinget tavshed overfor uvedkommende med hensyn til oplysninger om en fysisk eller juridisk persons økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet tilhørende forhold, som de under varetagelsen af deres arbejde bliver bekendt med. Forpligtelsen finder tilsvarende anvendelse for sagkyndige medhjælpere samt i øvrigt enhver, der, som følge af et i henhold til aftale med Teleklagenævnet påtaget arbejde, kommer til kundskab om sådanne forhold. Er aftalen indgået med en virksomhed, gælder forpligtelsen alle, der under deres arbejde i virksomheden får kundskab om forhold som de ovennævnte.

§ 24. Teleklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Teleklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

 

Kapitel 6
Forsyningspligt

Udpegning af forsyningspligtudbyder og forsyningspligtydelser

§ 25. Landsstyret kan udpege en eller flere forsyningspligtudbydere for liberaliserede teletjenester og fastsætte regler om:
1) Hvilke teletjenester, der skal være forsyningspligtige.
2) Omfanget af de forsyningspligtige teletjenester, herunder hvilke faciliteter og funktioner, der er omfattet heraf.
3) Omfanget af leveringspligten, jf. stk. 2.
Stk. 2. Forsyningspligt omfatter en forpligtelse for den eller de udpegede forsyningspligtudbydere til at levere eller udbyde forsyningspligtige teletjenester til enhver, der anmoder herom, og i overensstemmelse med de i medfør af stk. 3 fastsatte regler.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om prissætningen på de forsyningspligtige teletjenester, herunder at priser på forsyningspligtige teletjenester skal godkendes af Landsstyret.

 

Underskudsfinansiering af forsyningspligten

§ 26. De i henhold til § 25, stk. 1, udpegede forsyningspligtudbydere har ret til at få dækket deres samlede dokumenterede underskud, som måtte opstå som følge af den pålagte forsyningspligt af teletjeneste på det liberaliserede område.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om kravene til forsyningspligtudbyderes opstilling af regnskaber, opgørelse af og dokumentation for underskud, jf. stk. 1.
Stk. 3. Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt forsyningspligtudbyderen har fremlagt tilstrækkelig dokumentation til at berettige til dækning af underskud som nævnt i stk. 1.
Stk. 4. Telestyrelsens godkendelse af dokumentation efter stk. 3 udløser en ret til at få dækket underskuddet, jf. stk. 1.
Stk. 5. Landsstyret fastsætter regler for beregning af den i stk. 1 nævnte underskudsdækning, herunder regler om tidsfrister for beregning og betaling af afgift til Telestyrelsen.

 

Krav til forsyningspligtudbyder

§ 27. Landsstyret kan fastsætte regler for de udpegede forsyningspligtudbyderes forpligtelser med henblik på at tilgodese hensynet til sikring af grundlæggende brugerrettigheder i forbindelse med udbud og levering af forsyningspligtige teletjenester.
Stk. 2. Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan indeholde bestemmelser om særlige krav til indholdet af de standardvilkår, der skal gælde i forholdet mellem en forsyningspligtudbyder og en slutbruger, jf. dog § 30.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om, at Telestyrelsen skal godkende standardvilkår som nævnt i stk. 2.

 

Kapitel 7
Finansiering af Telestyrelse, Teleklagenævn og forsyningspligtunderskud

§ 28. Telebranchen finansierer Telestyrelsen, Teleklagenævnet og eventuelle forsyningspligtunderskud. Til finansiering heraf afkræves en særlig afgift på forbrug af langdistancekommunikation, som indbetales af koncessionshaver til Telestyrelsen.
Stk. 2. Afgiften i medfør af stk. 1 fastsættes i Landstingsfinanslov. Afgiften opkræves på langdistancekommunikation i engrosleddet.

 

Kapitel 8
Forbrugerbeskyttelse

Minimumskrav til ejere af og udbydere af telekommunikationsinfrastruktur og teletjenester

§ 29. Landsstyret kan fastsætte regler med henblik på at forpligte ejere af og udbydere af telekommunikationsinfrastruktur eller teletjenester til at sikre slutbrugere adgang til at foretage opkald til en offentlig alarmtjeneste og til nummeroplysningstjenester, herunder nærmere regler om indholdet af denne forpligtelse.

 

Grundlæggende slutbrugerrettigheder

§ 30. Landsstyret kan fastsætte regler med henblik på at forpligte udbydere af teletjenester til slutbrugere til at sikre en række grundlæggende brugerrettigheder i forbindelse med aftaler om levering af teletjenester til slutbrugere, herunder nærmere regler om indholdet af denne forpligtelse.
Stk. 2. Regler efter stk. 1 kan blandt andet omfatte bestemmelser om
1) At der som grundlag for ethvert kundeforhold skal foreligge en skriftlig kontrakt, minimumskrav til måden, hvorpå kontrakten skal indgås, udbyderens oplysningsmæssige forpligtelser, samt minimumskrav til kontraktens indhold og til de i kontrakten indeholdte vilkår, herunder minimumskrav til indholdet af kontraktvilkår om maksimale bindingsperioder, varsling af pris- og vilkårsændringer, sikkerhedsstillelse, opsigelse og afbrydelse blandt andet i forbindelse med misligholdelse fra slutbrugerens side.
2) Minimumskrav vedrørende tilslutning og anvendelse af terminaludstyr og tilrådighedsstillelse af særlige tekniske grænseflader.
3) Pligt til at stille særlige funktioner og faciliteter til rådighed for slutbrugere, herunder pligt til eventuelt at stille disse funktioner og faciliteter gratis til rådighed for slutbrugerne, og til at gøre slutbrugerne opmærksom på de nævnte funktioner og faciliteter.
4) Opfyldelse af særlige brugergruppers, herunder handicappedes, behov.
Stk. 3. Ved fastsættelsen af regler efter stk. 1 og 2, kan det fastsættes, at disse kun skal gælde for visse typer af aftaleforhold, herunder for aftaler med ikke-erhvervsdrivende slutbrugere, og at reglerne ikke skal kunne fraviges ved aftale.

§ 31. Landsstyret kan fastsætte regler om, at udbydere af teletjenester til slutbrugere i forbindelse med deres udbud skal sikre slutbrugerne åbne og lige muligheder for at benytte de udbudte teletjenester.

§ 32. Landsstyret kan fastsætte regler om etablering og drift af betalingstelefoner indeholdende minimumskrav til udbydere af betalingstelefoner, herunder med henblik på opfyldelse af handicappede slutbrugeres særlige behov.

 

Hemmeligholdelse af telekommunikation

§ 33. Ejere af og udbydere af telekommunikationsinfrastruktur eller teletjenester skal træffe foranstaltninger med henblik på at sikre, at oplysninger om andres brug af tjenesten eller indholdet heraf ikke er tilgængelige for uvedkommende.
Stk. 2. Ejere af og udbydere af telekommunikationsinfrastruktur og teletjenester skal iagttage ubetinget tavshed overfor uvedkommende med hensyn til oplysninger om en fysisk eller juridisk persons økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet tilhørende forhold, som de som ejer eller udbyder bliver bekendt med. Forpligtelsen finder tilsvarende anvendelse på nuværende og tidligere ansatte, som under varetagelsen af deres arbejde for ejer eller udbyder bliver bekendt med sådanne forhold. Forpligtelsen finder tilsvarende anvendelse for sagkyndige medhjælpere samt i øvrigt enhver der, som følge af et i henhold til aftale med ejer eller udbyder påtaget arbejde, kommer til kundskab om sådanne forhold. Er aftalen indgået med en virksomhed, gælder forpligtelsen alle, der under deres arbejde i virksomheden får kundskab om forhold som de ovennævnte.

 

Behandling af personoplysninger

§ 34. Landsstyret kan fastsætte regler for udbydere af teletjenester om krav til opbevaring, behandling og videregivelse af personoplysninger i forbindelse med telekommunikation.

 

Kapitel 9
Samfundsvigtig telekommunikation

§ 35. Landsstyret kan fastsætte regler om, at udbydere af telekommunikationsinfrastruktur og udbydere af teletjenester skal udarbejde planer for og træffe foranstaltninger til sikring af samfundsvigtig telekommunikation, herunder den telekommunikationsinfrastruktur, der er grundlaget for kommunikationen, i beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer, herunder pligt til etablering af særlige faciliteter, uden omkostninger for Grønlands Hjemmestyre.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler som nævnt i stk. 1 for offentlige myndigheder samt offentlige og private virksomheder og institutioner.

 

Kapitel 10
Sanktionsbestemmelser

§ 36. Der kan idømmes bøde for:
1) Overtrædelse af § 1, stk. 1, § 8, og § 33.
2) Manglende efterkommelse af pålæg udstedt i medfør af § 9, stk. 1, § 13, og § 25, stk. 2.
Stk. 2. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en rigsmyndighed i Grønland, Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, omfattet af § 64 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., kan der pålægges rigsmyndigheden, Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.

§ 37. I forskrifter, der udstedes af Landsstyret i henhold til denne forordning, kan der fastsættes regler om bøde for overtrædelse af forskrifterne.
Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af denne forordning, kan der fastsættes regler om idømmelse af bøde for overtrædelser begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende. Der kan ligeledes fastsættes regler om idømmelse af bøde over for overtrædelser begået af rigsmyndigheden, Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller kommunalt fællesskab, omfattet af § 64, i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.

§ 38. Ved overtrædelse af bestemmelser i denne landstingsforordning eller bestemmelser udfærdiget i medfør heraf, finder kriminallovens regler om konfiskation tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Konfiskation i medfør af stk. 1 sker til fordel for landskassen.

 

Kapitel 11

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 39. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om telekommunikation og teletjenester.
Stk. 3. Regler og vilkår, der er udstedt i medfør af den i stk. 2 nævnte landstingsforordning, forbliver i kraft, indtil de afløses af eller ophæves ved regler fastsat i medfør af denne landstingsforordning.

§ 40. For de dansk-amerikanske forsvarsområder forbliver landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993, som sat i kraft ved Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 10. august 2001 om ikraftsættelse af Landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester for de dansk-amerikanske forsvarsområder, der er oprettet i henhold til traktat af 27. april 1951, i kraft, indtil nærværende landstingsforordning sættes i kraft i medfør af stk. 2.
Stk. 2 Nærværende landstingsforordning kan i henhold til § 3 i lov for Grønland nr. 1089 af 29. december 1997 og efter aftale med Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling sættes i kraft for de dansk-amerikanske forsvarsområder, der er oprettet i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. november 2006
Hans Enoksen

/

Jørgen Wæver Johansen