Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 8
20. november 2006
Gældende

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand (Udvidelse af bemyndigelse til Landsstyret, udvidelse af sanktionsmuligheder, regler for ransagning og opkrævning af gebyrer)

§ 1

I landstingsforordning nr. 6 af 30. oktober 1992 om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 6, affattes således:
"Forebyggelse af eksplosion og brandfare, koncession, ransagning og gebyrer".

2. § 25 affattes således:
"§ 25. Landsstyret kan fastsætte regler om indførsel, udførsel, opbevaring, salg, køb, overdragelse, transport, anvendelse og fremstilling af eksplosive stoffer samt om indretning af virksomheder, hvor eksplosive stoffer opbevares, benyttes eller tilvirkes.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om forebyggelse af brandfare og sikring af forsvarlige sluknings- og redningsmuligheder i tilfælde af brand.
Stk. 3.
Landsstyret kan fastsætte regler om brugen af ild og lys samt om indretning og benyttelse af ildsteder og andre anlæg for lys, kraft og varme.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om letfængelige faste, flydende eller luftformige stoffer.".

3. Efter § 25 indsættes i kapitel 6:
"§ 25 a. Landsstyret kan meddele eneret til én eller flere fysiske eller juridiske personer i form af koncession på at indføre, udføre, opbevare, sælge, overdrage, transportere, anvende eller fremstille eksplosive- eller letfængelige stoffer.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte vilkår i forbindelse med meddelelse af eneret, jf. stk. 1.

§ 25 b. Hos den, som formodes at have overtrådt regler fastsat i medfør af landstingsforordningen, har Landsstyret mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til at føre kontrol, såfremt dette skønnes nødvendigt. Ejeren og de hos denne ansatte skal yde Landsstyret fornøden vejledning og hjælp ved kontrollen. Kontrol som nævnt i 1. pkt., kan dog ikke gennemføres i lokaler, der tjener til privatbolig eller fritidsbolig.

§ 25 c. Landsstyret opkræver gebyr i forbindelse med udstedelse og fornyelse af tilladelse til at købe og anvende eksplosive stoffer, udstedelse og fornyelse af tilladelse som sprængningsleder samt godkendelse af sprængstofmagasiner. Gebyret fastsættes ved tekstanmærkning på Landstingsfinansloven.

§ 25 d. Iregler fastsat i henhold til § 25, kan det bestemmes, at en af Landsstyret meddelt tilladelse eller godkendelse kan tilbagekaldes.".

4. § 26, stk. 2 og 3, affattes således:
"Stk. 2. Overtrædelse af regler, fastsat i henhold til landstingsforordningen, kan medføre foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland.
Stk. 3. Er overtrædelse, jf. stk. 1 og 2, begået af en juridisk person, Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan bødeansvar pålægges den juridiske person, Grønlands Hjemmestyre, kommunen eller det kommunale fællesskab som sådan.".

5. § 26, stk. 4, ophæves.


§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2007.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. november 2006
Hans Enoksen

/

Jørgen Wæver Johansen