Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 31
1. december 2006
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om Sundhedsvæsenets Visitationsnævn

I medfør af § 22, stk. 3, i landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v., fastsættes:

 

§ 1. Visitationsnævnet har til opgave inden for de af Landsstyret fastlagte rammer, at:
1) Prioritere patientbehandlingen under hensyntagen til de politiske beslutninger.
2) Udarbejde og vedligeholde retningslinierne vedrørende visitation i og fra Grønland.
3) Følge forbruget af behandlingsinstitutioner uden for Grønland.
4) Overvåge den overordnede planlægning og gennemførelsen af speciallægebetjeningen.
5) Behandle konkrete sager af principiel karakter om henvisning til undersøgelse og behandling uden for det sundhedsdistrikt, hvor en person har ophold.

§ 2. Visitationsnævnet består af cheflægen ved Kystledelsen, cheflægen ved Dronning Ingrids Hospital, hospitalschefen ved Dronning Ingrids Hospital, hospitalsodontologen ved Dronning Ingrids Hospital, de specialeansvarlige overlæger ved Dronning Ingrids Hospital indenfor psykiatri, medicin, pædiatri, ortopædkirurgi, parenkymkirurgi, gynækologi og obstetrik, øre- næse- og halssygdomme, anæstesiologi, øjensygdomme og dermatologi, chefsygeplejersken ved Dronning Ingrids Hospital, chefsygeplejersken ved Kystledelsen samt direktøren for Direktoratet for Sundhed.
Stk. 2. Medlemmerne kan ikke lade sig repræsentere af andre.
Stk. 3. Cheflægen ved Dronning Ingrids Hospital er formand for Visitationsnævnet. Hospitalschefen ved Dronning Ingrids Hospital er næstformand. I formandens fravær udøves dennes beføjelser og pligter af næstformanden.

§ 3. Visitationsnævnet træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 2. Visitationsnævnet er beslutningsdygtigt, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af Visitationsnævnets i Grønland ansatte medlemmer er til stede.
Stk. 3. Visitationsnævnet kan bemyndige de visiterende overlæger på Dronning Ingrids Hospital til at træffe afgørelse i sager om alment forekommende sygdomme.

§ 4. Visitationsnævnet holder månedlige møder. Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder, hvis der foreligger en sag af principiel og hastende karakter.
Stk. 2. Indkaldelse til møder i Visitationsnævnet skal ske med mindst 7 dages varsel og indeholde dagsorden for mødet, der som minimum skal omfatte:
1) Godkendelse af referat fra sidste møde.
2) Godkendelse af dagsorden.
3) Orientering om forbrug af behandlingsinstitutioner uden for Grønland.
4) Orientering om ventelistesituationen.
5) Orientering om evakueringer.
6) Orientering om forhold af betydning for visitation fra Dronning Ingrids Hospital til udlandet.
7) Orientering om forhold af betydning for visitation fra sundhedsdistrikterne.
8) Behandling af konkrete sager.
9) Evt.
Stk. 3. Dronning Ingrids Hospital stiller sekretariatsbistand til rådighed for Visitationsnævnet.

§ 5. Møder i Visitationsnævnet er ikke offentlige. Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan Visitationsnævnets formand tilkalde sagkyndig bistand til at afgive udtalelse til brug for Visitationsnævnets behandling af en sag.
Stk. 2. Visitationsnævnet kan indkalde en jurist fra Direktoratet for Sundhed til deltagelse i møder, når dette er relevant. Direktoratet for Sundhed skal have alle mødeindkaldelser og mødereferater tilsendt til orientering.

§ 6. Efter Visitationsnævnets møderskal der udarbejdes et referat, der gengiver Visitationsnævnets behandling af hvert enkelt dagsordenspunkt. Visitationsnævnets afgørelser i konkrete sager beskrives i anonymiseret form. Referatet skal sendes til Visitationsnævnets medlemmer, Landsstyremedlemmet for Sundhed, Direktoratet for Sundhed, hospitalschefen på Dronning Ingrids Hospital, Kystledelsen, chefdistriktslægerne, Embedslægeinstitutionen og Det Grønlandske Patienthjem i Danmark.
Stk. 2. Visitationsnævnet afgiver en årlig beretning om dets virksomhed til Landsstyremedlemmet for Sundhed. Beretningen skal foreligge senest den 1. april og indeholde en redegørelse for Visitationsnævnets aktiviteter, herunder for afgørelser truffet i henhold til § 3, stk. 3.

§ 7. Visitationsnævnets afgørelser i konkrete personsager meddeles skriftligt til den henvisende læge, der drager omsorg for underretning af patienten.
Stk. 2. Forekommer der nye og væsentlige oplysninger i en sag, som er afgjort af Visitationsnævnet, skal Visitationsnævnet tage sagen op til fornyet behandling.
Stk. 3. Visitationsnævnets afgørelser jf. § 1, nr. 5, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 5. februar 2003 om Sundhedsvæsenets Visitationsnævn.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. december 2006
Agathe Fontain

/

Søren Rendal