Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 11
19. april 2005
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om fredning af en del af øen Uunartoq, Nanortalik kommune

I medfør af § 11, stk. 1, § 46, stk. 2, og § 60, stk. 2, i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse fastsættes:

 

§ 1. En del af øen Uunartoq beliggende i Nanortalik kommune udlægges som fredet område med det formål at beskytte øens unikke varme kilder, samt dens natur- og kulturhistoriske værdier.
Stk. 2. Det fredede område er angivet som skraveret på kortbilag 1, og er beliggende på området med længde- og breddegraderne 45N 20' 50" og 60N 29' 41".

§ 2. Offentligheden har adgang til det fredede område med de begrænsninger, som følger af denne bekendtgørelse.

§ 3. Inden for det fredede område er det ikke tilladt at forurene de varme kilder, eller de vandløb der udspringer af kilderne, herunder at anvende sæbe, shampoo eller lignende produkter i forbindelse med badning i de varme kilder.

§ 4. Det er ikke tilladt at ændre de varme kilders tilstand, eller de vandløb der udspringer af kilderne, herunder at foretage opdæmning eller tilplantning.
Stk. 2. Det er ikke tilladt at beskadige de varme kilders bredder.

§ 5. Inden for det fredede område er teltslagning og brug af åben ild ikke tilladt indenfor en afstand af 200 meter fra de varme kilder.

§ 6. Inden for det fredede område er det ikke tilladt at opføre bygninger eller andre faste anlæg.
Stk. 2. Inden for det fredede område er det ikke tilladt at foretage opgravninger.

§ 7. Inden for det fredede område er det ikke tilladt at færdes med motordrevet køretøj ellercykel.

§ 8. Inden for det fredede område er det ikke tilladt at efterlade nogen form for affald, markeringer eller videnskabeligt udstyr.

§ 9. Direktoratet for Miljø og Natur kan efter forudgående høring af kommunalbestyrelsen i Nanortalik meddele dispensation fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 10. Kommunalbestyrelsen i Nanortalik påser overholdelsen af denne bekendtgørelses bestemmelser.

§ 11. Ved overtrædelse af §§ 3-8 kan der idømmes bøde.

§ 12. Kommunalbestyrelsen i Nanortalik og Direktoratet for Miljø og Natur udarbejder i fællesskab en forvaltningsplan for det fredede område, herunder hvilke plejeforanstaltninger der skal iværksættes.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2005.
Grønlands Hjemmestyre den 19. april 2005
Jens Napãtôk

/

Alfred ER Jakobsen


Bilag

Dokumenter