Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 5
21. maj 2002
Gældende

Landstingslov om ændring af Landstingslov om fiskeri. (Fordeling af kvoter mellem kystnært fiskeri og havgående fiskeri, regler om kundgørelse og offentliggørelse af meddelelser der er rettet mod en bestemt gruppe af borgere og krav om Landsstyrets godkendelse ved oprettelse af nye indhandlingsanlæg og produktionsanlæg.)

§ 1.

I landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved landstingslov nr. 15 af 12. november 2001 foretages følgende ændringer:

 

1. I § 5 indsættes som stk. 3:
"Stk. 3. TAC`en for rejer ved Vestgrønland fordeles med 43% til den kystnære flådekomponent og 57% til den havgående flådekomponent."

2. § 10, nr. 5 ophæves.

Nr. 6 og 7 bliver herefter nr. 5 og 6.

3. Efter § 10 indsættes:
"§10a. Landsstyret kan udstede regler om adgang til fiskeri af visse arter og om vilkårene for fiskeriets udøvelse.
Stk. 2. Landsstyret kan give meddelelse om tidsbegrænsede ændringer i vilkårene for fiskeriets udøvelse, ligesom landsstyret kan give meddelelse om, hvornår fiskeri kan påbegyndes, og hvornår fiskeriet skal indstilles.
Stk. 3. Meddelelse efter stk. 2 kundgøres og træder i kraft i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af stk. 1. Meddelelserne offentliggøres ikke i Nalunaarutit - Grønlandsk lovsamling."

4. Efter § 22 indsættes:
"§ 22a. Nye indhandlingsanlæg og produktionsanlæg må ikke oprettes uden Landsstyrets godkendelse. Det samme gælder såfremt et bestående anlæg ønskes omstillet til indhandling eller produktion af andre arter.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 må ikke anvendes til at modvirke, at private eller offentlige virksomheder overtager eksisterende anlæg, som nedlukkes. Det samme gælder hvor produktionen ønskes omstillet i forbindelse med overtagelsen.
Stk. 3. I forbindelse med Landsstyrets godkendelse skal alle relevante parter høres.
Stk. 4. Landsstyret kan udstede nærmere regler om oprettelse af nye indhandlingsanlæg og produktionsanlæg, samt om omstilling af bestående anlæg."

5. § 32 affattes således:
"§ 32. Landsstyret nedsætter et Fiskeriråd bestående af fiskeriets interesseorganisationer.
Stk. 2. Landsstyret udsteder regler omFiskerirådets sammensætning og antal medlemmer.
Stk. 3. Landsstyrethører Fiskerirådet i sager af generel karakter, der vedrører §§ 5, 7, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 22 og 23.
Stk. 4. Landsstyret kan foretage enskriftlig høring af samtlige medlemmer af Fiskerirådet i uopsættelige spørgsmål, som er omfattet af stk. 3. Skriftlig høring anvendes såfremt rådet er hindret i at tage stilling ved plenum."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 2002.

 


Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 2002.
Jonathan Motzfeldt

/

Hans Enoksen