Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 12
6. november 1997
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri

§ 1

I landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri foretages følgende ændringer:


1.
I § 27 indsættes som stk. 2 ,3, 4, 5 og 6:
"Stk. 2. Det påhviler Den grønlandske Fiskerilicenskontrol at påse overholdelsen af vilkårene i tilladelser, der er givet i henhold til loven.
Stk. 3. Jagt- og fiskeribetjente og andre personer, der er bemyndiget og udpeget hertil af Landsstyret, har adgang til fiske- og fisketransportfartøjer og kan i den forbindelse foretage undersøgelser af fiskeudstyr og fangst.
Stk. 4. Jagt- og fiskeribetjente og andre personer, der er bemyndiget og udpeget hertil af Landsstyret kan forlange at få fremvist gyldig legitimation for, at en person har ret til at fiske.
Stk. 5. De i stk. 3 og 4 nævnte beføjelser kan udøves uden forudgående retskendelse mod forevisning af behørig legitimation.
Stk. 6. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for de beføjelser og arbejdsopgaver, der tillægges fiskerilicenskontrollører, jagt- og fiskeribetjente eller særligt bemyndigede personer efter stk. 3 og 4.1 det omfang opgaverne omfatter tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i loven og i regler udstedt efter loven, fastsættes opgaverne efter drøftelse med rigsmyndighederne."

2. I § 28 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. Fiskeriinspektionens og politiets beføjelser kan udøves uden retskendelse."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. december 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. november 1997.
Jonathan Motzfeldt

/

Paviâraq Heilmann