Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 12
3. november 1994
Gældende

Landstingsforordning om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel

I medfør af §§ l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation m.v. fastsættes:

 

Kapitel 1

Anvendelsesområde

 

§ 1. Landstingsforordningen fastsætter sikkerhedsmæssige forhold og vilkår for produktion, distribution og anvendelse af elektricitet, herunder også anvendelse af materiel og udstyr.

Stk. 2. Forordningen finder ikke anvendelse i

1) områder, der anvendes til forsvarsmæssige formål samt

2) de dansk-amerikanske forsvarsområder oprettet i henhold til traktat af 27. august 1951 om forsvaret af Grønland, jf. dog Lov nr. 943 af 23. december 1986 § 9.

 

Definitioner

 

§ 2. Ved stærkstrømsanlæg forstås elforsyningsanlæg med alle tilsluttede installationer og brugsgenstande, hvor spændingen er så høj eller strømstyrken er så stor, at der kan opstå fare. Ved elforsyningsanlæg forstås anlæg til produktion, transmission og distribution af elektricitet. Ved elmateriel og udstyr forstås maskiner, apparater, materiel og udstyr af enhver art, der indgår i eller er beregnet til at indgå i stærkstrømsanlæg.

 

Kapitel 2

Administration af forordningen

 

§ 3. Nukissiorfiit forestår administrationen af forordningen.

Stk. 2. Nukissiorfiit skal:

1) Følge udviklingen for elsikkerheden,

2) Følge den tekniske udvikling,

3) Følge den brugsmæssige udvikling,

4) Fastsætte regler i medfør af denne forordning,

5) Føre tilsyn og kontrol i medfør af denne forordning,

6) Forestå information om elsikkerhed.

7) Medvirke til kontrol af markedet for elmateriel.

 

§ 4. Klager over Nukissiorfiits afgørelser kan indbringes for Landsstyret.

Stk. 2. Hvis særlige hensyn til hurtig afgørelse af klage eller særlige eltekniske forhold taler herfor, kan Landsstyret lade et ad hoc udvalg afgøre klagen. Udvalget sammensættes med et medlem udpeget af Grønlands Arbejdsgiverforening, et medlem udpeget af Elinstallatørernes Landsforenings afdeling i Grønland, et medlem udpeget af Foreningen af Tekniske Rådgivere, et medlem udpeget af Lejernes Landsorganisation, og en formand udpeget af Landsstyret.

 

Kapitel 3

Elsikkerheden

 

§ 5. Landsstyret fastsætter bestemmelser om:

1) Forordningens administration.

2) Tilsyn og kontrol med stærkstrømsanlæg og elmateriel.

3) Prøvning og certificering af elmateriel.

 

§ 6. Nukissiorfiit fastsætter efter godkendelse i Landsstyret bestemmelser om elsikkerhed for:

1) Udførelse og drift af stærkstrømsanlæg, herunder produktion, transmission og distribution af elektricitet.

2) Elinstallationer og elmateriel.

3) Udførelse og drift af andre anlæg i nærheden af eller i forbindelse med stærkstrømsanlæg.

Stk. 2. Nukissiorfiit kan dispensere fra bestemmelserne om elsikkerhed.

Stk. 3. Nukissiorfiit kan stille særlige sikkerhedskrav, som afviger fra bestemmelserne om elsikkerhed, og stille krav om særlig mærkning eller særlig vejledning vedrørende stærkstrømsanlæg og elmateriel.

Stk. 4. Nukissiorfiit kan undtage visse grupper af stærkstrømsanlæg og elmateriel fra bestemmelserne om elsikkerhed.

 

§ 7. Nukissiorfiits bestemmelser om elsikkerhed, der kan medføre betydelige samfundsmæssige omkostninger eller væsentlige forandringer for større befolkningsgruppers brug af elektricitet, skal godkendes af Landsstyret.

 

Kapitel 4

Kontrol og Tilsyn

 

§ 8. Nukissiorfiit varetager kontrol og tilsyn med anlæg og elmateriel i henhold til §§ 5 og 6.

Stk. 2. Nukissiorfiit kan, under iagttagelse af autorisationsregler bemyndige offentlige institutioner og virksomheder, private virksomheder, elforsyningsvirksomheder og enkeltpersoner til at udføre tilsyn og kontrol.

 

§ 9. Nukissiorfiit kan påbyde en ejer eller bruger af et stærkstrømsanlæg om på egen bekostning at lade foretage eftersyn af anlægget.

Stk. 2. Nukissiorfiit fastsætter en frist for eftersyn og for udbedring af fejl eller mangler ved anlægget.

Stk.3. Nukissiorfiit kan forbyde brugen af et stærkstrømsanlæg, der ikke opfylder bestemmelserne om elsikkerhed.

Stk.4. Nukissiorfiit kan lade elforsyningen til den pågældende installation afbryde eller kræve af en elforsyningsvirksomhed, at der foretages afbrydelse til den pågældende installation.

 

§ 10. Nukissiorfiit kan fastsætte bestemmelser om oplysning, når elmateriel markedsføres, udleveres eller installeres.

Stk. 2. Nukissiorfiit kan forbyde markedsføring, salg, udlevering, installation og brug af elmateriel, der ikke opfylder bestemmelserne om elsikkerhed.

Stk.3. Hvis salg, udlevering eller installation af materiel omfattet af stk. 2. er påbegyndt, kan Nukissior- fiit forlange forbudet offentliggjort.

Stk. 4. Nukissiorfiit kan forlange, at forhandlere og importører af elmateriel tilbagekalder materiel omfattet af forbud efter stk. 2.

Stk. 5. Nukissiorfiit kan af forhandlere, producenter og importører kræve oplysninger, der er nødvendige for at konstatere, om elmateriellet er i overensstemmelse med bestemmelserne om elsikkerhed og andre bestemmelser.

 

§ 11. Ejere, brugere, producenter, importører og forhandlere af elmateriel skal meddele alle oplysninger, som Nukissiorfiit anser for nødvendige til opfyldelsen af tilsynet.

Stk. 2. Nukissiorfiit eller de af Nukissiorfiit bemyndigede personer skal mod forevisning af legitimation og uden retskendelse til enhver tid have adgang til alle stærkstrømsanlæg samt alle lokaliteter, hvor der fremstilles, forhandles, oplagres eller benyttes elmateriel.

Stk. 3. Legitimation udstedes af Nukissiorfiit.

 

§ 12. Landsstyret skal godkende Nukissiorfiits regler om betaling af omkostninger forbundet med tilsyn og kontrol efter §§ 9-11.

 

Kapitel 5

Prøvning og certificering

 

§ 13. Nukissiorfiit fastsætter bestemmelser om prøvning og certificering af elmateriel.

Stk. 2. Nukissiorfiit kan foreskrive brug af anerkendt prøvning og certificering.

Stk. 3. Landsstyret skal godkende Nukissiorfiits regler om betaling af omkostninger forbundet med påkrævet prøvning eller certificering.

 

Kapitel 6

Anlæg og drift af stærkstrømsanlæg

 

§ 14. Stærkstrømsanlæg skal etableres og drives i henhold til denne Landstingsforordnings bestemmelser.

§ 15. Den, der etablerer og den, der driver elforsyningsanlæg må ikke stille strengere sikkerhedskrav for tilslutning til forsyningsnettet og forsyning til forbrugerne end dem, der er fastsat i henhold til denne landstingsforordning.

 

Kapitel 7

Erstatningsansvar

 

§ 16. Den, der driver et elforsyningsanlæg skal erstatte skade på person eller gods forårsaget af anlægget, medmindre det bevises, at skadelidte selv forsætligt eller uagtsomt har hidført skaden, eller at skaden ikke kunne være afværget gennem den agtpågivenhed og omhu, som driften af et elforsyningsanlæg kræver.

Stk. 2. Kan skaden skyldes flere elforsyningsanlæg, hæfter alle, der driver anlæg, for hvilke det ikke kan bevises, at skaden ikke kan være forårsaget af dem, solidarisk over for den skadelidte. De, der driver skadevoldende anlæg, hæfter i mangel af anden overenskomst indbyrdes lige for betaling af erstatning.

 

Kapitel 8

Ekspropriation

 

§ 17. Landsstyret kan beslutte ekspropriation efter reglerne i Landstingslov om ekspropriation, når det er nødvendigt i forbindelse med anlæg til produktion, transmission og distribution af elektricitet.

 

Kapitel 9

Forskellige bestemmelser

 

§ 18. Alle, der varetager opgaver efter reglerne i kapitlerne 3 og 4, samt enhver der yder bistand hertil, har tavshedspligt.

Stk. 2. Ingen, der varetager opgaver efter reglerne i kapitel 4, må oplyse ejeren eller brugeren af en elinstallation om, hvorvidt et tilsynsbesøg sker som følge af en klage. Tilsvarende gælder i forbindelse med kontrol hos forhandlere eller producenter af elmateriel, samt ved tilsyn på elforsyningsanlæg.

 

§ 19. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser om opkrævning af afgift hos producenter, importører og distributører af elektricitet til dækning af Nukissiorfiits udgifter ved varetagelse af opgaver i henhold til denne landstingsforordning, i det omfang andre gebyrer og indtægter ikke dækker udgifterne. Afgiftens størrelse fastsættes på de årlige finanslove.

 

Kapitel 10

Overtrædelser

 

§ 20. For overtrædelse af §§ 6. 8-11, 13-14 og 18 kan der idømmes bøde.

Stk. 2. I regler, der udstedes i henhold til denne forordning, kan det fastsættes, at overtrædelse kan  medføre bøde.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan bødeansvar pålægges den juridiske person som sådan.

Stk.4. Er overtrædelsen begået af hjemmestyret, staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der pålægges hjemmestyret, staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

 

Kapitel 11

Ikrafttræden m.v.

 

§ 21. Denne Landstingsforordning træder i kraft den l januar 1995.

Stk. 2. Regler udstedt i medfør af tidligere bestemmelser, cirkulærer og lignende forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af bestemmelser i henhold til denne Landstingsforordning.

Stk. 3. For overtrædelse af bestemmelser, der forbliver i kraft efter stk. 2., kan i henhold til § 20 idømmes bøde.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 3. november 1994

 

 

Lars Emil Johansen

/

Kuupik Kleist