Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 38
12. september 1994
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om grund- og afslutningskurser inden for søfarts- og fiskeriområdet

I medfør af § 1, stk. 3, i landstingsforordning nr. 16 af 28. oktober 1993 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning, fastsættes:

 

Formål mv.

§ 1. Formålet med grund- og afslutningskurserne inden for søfarts- og fiskeriområdet er at give eleverne erhvervskompetence til at virke som medarbejdere inden for brancheområdet for søfart og fiskeri i Grønland. For at sikre eleverne international erhvervskompetence skal grund- og afslutningskurserne tillige opfylde de krav, som Søfartsstyrelsen i Danmark har fastsat for lignende uddannelser.
Stk. 2. Bevisgivende dele af kurserne tilrettelægges efter retningslinier, som svarer til de til enhver tid gældende for de tilsvarende uddannelser i Danmark.

§ 2. Uddannelsen gennemføres på en søfarts- og fiskeriskole, som godkendes af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning.

 

Optagelsesbetingelser

§ 3. Søfarts- og fiskeriskolen kan optage ansøgere til søfarts- og fiskerifagligt grundkursus, når de har afsluttet folkeskolens 11. klasse og har tilfredsstillende udtalelse herfra.
Stk. 2. Ansøgere med andre forudsætninger erhvervet gennem erhvervsarbejde, anden uddannelse, erhvervsmæssige introduktionskurser eller lignende, vil, efter indstilling fra branceudvalget, kunne optages på uddannelsen.

§ 4. For at kunne optages på afslutningskursus for skibsassistenter skal ansøgere have bestået søfarts- og fiskerifagligt grundkursus og have erhvervet 18 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent.

§ 5. For at kunne optages på afslutningskursus for fiskeriassistenter skal ansøgere have bestået søfarts- og fiskerifagligt grundkursus og have erhvervet 12 måneders fartstid som ubefaren fiskeriassistent.

 

Kursernes opbygning

§ 6. Grundkurset består af teoretisk undervisning efterfulgt af foreskreven fartstid, jf. § 4 og § 5, erhvervet i søgående skibe.
Stk. 2. I grunduddannelsen indgår foruden faglig undervisning også undervisning i almene fag.
Stk. 3. Der kan tilrettelægges kurser og efteruddannelse i tilslutning til grunduddannelsen, jf. dog § l, stk. 2.

§ 7. Søfarts- og fiskerifagligt grundkursus har en varighed af 42 uger. Grundkurset består af henholdsvis undervisning på skolen og øvelsestogter med et øvelsesskib, som godkendes af skolen.
Stk. 2. Formålet med grundkurset er:
1) At give den enkelte elev de bedste forudsætninger for, efter evner, anlæg og interesse, at foretage det endelige erhvervsvalg samt give eleverne en forståelse for beslægtede fags problemer.
2) At give eleverne en faglig indlæring, således at eleverne er bekendt med fagets redskaber, terminologi og arbejdsmetoder, så de dermed kvalificeres til at udmønstre såvel i handels- som fiskeskibe.
3) At give eleverne grundig viden om sø- og arbejdssikkerhed.
4) Ved hjælp af almen undervisning at give eleverne forudsætning for at forstå sin egen placering og det grønlandske erhvervslivs placering i forhold til det øvrige samfund samt understøtte forudsætninger fra folkeskolen med henblik på videreuddannelse .

§ 8. Søfarts- og fiskeriskolen afholder afslutningskursus for skibs- og fiskeriassistenter, når Søfartsstyrelsen i Danmark har godkendt retningslinier for kurserne, jf. § l, stk. 2.

 

Skoleundervisning

§ 9. Undervisningen på grundkurset omfatter ca.1680 lektioner, hvoraf ca. 25% skal forbeholdes almen undervisning.
Stk. 2. På grundkurset, der følger den danske Søfartsstyrelses rundskrivelser, undervises der bl.a. i fagene sømandsskab, sikkerhed til søs, brandbekæmpelse, motor- og værktøjslære, navigation, søvejsregler, signalering, fiskerilære, havlære og almene fag. Undervisningen i almene fag omfatter bl.a. fagene dansk, engelsk, matematik, fysik og kemi.

§ 10. Undervisningen på afslutningskurset for skibsassistenter omfatter ca. 500 lektioner exklusiv eventuelle øvelsestogter.
Stk. 2. På afslutningskurset, der følger den danske Søfartsstyrelses rundskrivelser, undervises der bl.a. i fagene søsikkerhed, arbejdssikkerhed, brandbekæmpelse, vagttjeneste, navigation, praktisk sømandsskab, vedligeholdelse af dæk og maskine, maskin- og eliære, værk stedsteknik samt sundhedslære.

§ 11. Undervisningen på afslutningskurset for fiskeriassistenter omfatter ca. 760 lektioner exklusiv eventuelle øvelsestogter.
Stk.2. På afslutningskurset undervises der bl.a. i fagene fiskeredskabers opbygning, redskabers opførsel under vand, tilbehør til fiskeredskaber, materialelære, vodbinding, tolkning af redskabstegninger, faglig regning, virksomhedsøkonomi samt fiskeriets biologiske aspekter og lovgivning.

 

Kursernes afslutning

§ 12. Grundkurset afsluttes med en prøve. Skolen udsteder uddannelsesbevis.
Stk. 2. For bevisgivende prøver udsteder skolen et bevis.

 

Studievejledning

§ 13. Skolen giver eleverne rådgivning/studievejledning om valg af uddannelse, herunder erhvervelse af fartstid, erhverv samt personlige forhold.

 

Dispensation og klage

§ 14. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning kan efter indstilling fra brancheudvalget tillade midlertidige afvigelser fra denne bekendtgørelse som led i forsøg eller udvikling af kurserne.

§ 15. Brancheudvalget for søfarts- og fiskeriområdet er brancheudvalg for kurserne efter denne bekendtgørelse.

§ 16. Klager over skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse vedrørende faglige forhold, kan indbringes for brancheudvalget inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.
Stk. 2. Klager over skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse vedrørende andet end faglige forhold, kan indbringes for Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

 

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1994.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 27. marts 1984 om søfarts- og fiskeriområdet.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. september 1994
Marianne Jensen

/

Aqigssiaq Møller