Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 27
30. oktober 1992
Gældende

Landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland

Formål

 

§ 1. Denne landstingslov har til formål at sikre den grønlandske arbejdskraft førsteret til arbejde i Grønland.

 

Anvendelsesområde

 

§ 2. Loven gælder ved ansættelse i følgende stillingskategorier på land og inden for søtransport:

1) stillinger, hvis varetagelse ikke forudsætter faglig uddannelse,

2) stillinger, hvis varetagelse kræver faglig uddannelse svarende til mesterlære, erhvervsfaglig grunduddannelse eller Siamasissumik Tunngaviusumik Ilinniartitaaneq,

3) stillinger, hvis varetagelse kræver videregående uddannelse som socialpædagog og socialrådgiver og

4) stillinger, hvis varetagelse kræver videregående søfartsuddannelse.

Stk. 2. Loven gælder endvidere ved anvendelse af udefra kommende lønnet arbejdskraft inden for de i stk. l nævnte stillingskategorier, uanset om den pågældende arbejdskraft har ansættelse i et firma med hjemsted uden for Grønland.

 

§ 3. Personer, som er født i Grønland og som har haft fast bopæl i landet i de første 5 leveår, betragtes som grønlandsk arbejdskraft.

Stk. 2. Enhver, som ikke opfylder betingelserne i § 3, stk. l, betragtes som udefra kommende arbejdskraft, med mindre pågældende har en særlig tilknytning til Grønland, jf. § 4.

 

§ 4. Ved stillingsbesættelser anses en person for at have særlig tilknytning til Grønland, når vedkommende

1) har haft fast bopæl i Grønland i 7 år inden for de seneste 10 år, eller

2) er gift med eller kan dokumentere samliv af mindst l års varighed med en person, som enten er omfattet af § 3, stk. l eller som har særlig tilknytning til Grønland, jf. nr. l i nærværende stykke samt nærværende stk. 3, eller som er ansat i en offentlig eller privat virksomhed i Grønland i henhold til reglerne i denne lov.

Stk. 2. Som fast bopæl i Grønland efter stk. l, nr. 1 medregnes bopæl uden for Grønland i uddannelsesøjemed, når uddannelsen ikke kan gennemføres i Grønland og den pågældende ved uddannelsens påbegyndelse opfylder de betingelser til bopæl, som er en forudsætning for at opnå grønlandsk uddannelsesstøtte.

Stk. 3. Landsstyret kan afgøre, at en person ved stillingsbesættelse skal anses for at have særlig tilknytning til Grønland af andre end de i stk. l og stk. 2 nævnte grunde.

 

Tilladelser og anmeldelser

 

§ 5. Ansættelse eller anvendelse af udefra kommende arbejdskraft i stillinger omfattet af § 2, kan kun ske med forudgående tilladelse fra kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune.

Stk. 2. Det påhviler arbejdsgiveren at indhente tilladelse efter stk. 1.

Stk. 3. Ved anvendelse af udefra kommende arbejdskraft til delentrepriser eller lign. er den i Grønland rekvirerende entrepriseindehaver eller bygherre ansvarlig for at tilladelsen efter stk. l indhentes.

 

§ 6. Kommunalbestyrelsen afgør, hvorvidt der kan gives tilladelse efter § 5. Der meddeles tilladelse, når det ikke har været muligt for den kommunale forvaltning, at anvise grønlandsk arbejdskraft eller personer med særlig tilknytning til Grønland med de efterspurgte kvalifikationer til stillingen.

Stk. 2. Tilladelse kan meddeles for en afgrænset periode.

Stk. 3. Tilladelse kan betragtes som givet, såfremt ansøgeren ikke har modtaget anden meddelelse inden 14 dage efter ansøgningens indgivelse.

Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler, for særlige tilfælde, hvor fristen i stk. 3 forkortes.

 

§ 7. Arbejdsgivere og andre, som har fået tilladelse til at beskæftige udefra kommende arbejdskraft, har pligt til inden 8 dage at anmelde sådanne personers tiltræden eller fratræden til kommunalbestyrelsen.

 

§ 8. Landsstyret fastsætter nærmere regler vedrørende indgivelse og behandling af anmeldelser og ansøgning om tilladelser.

 

Klage

 

§ 9. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter § 6 kan af arbejdsgiveren eller anden ansøger påklages til Landsstyret inden 14 dage efter modtagelsen af afgørelsen.

Stk. 2. Såfremt arbejdsgiveren eller anden ansøger ikke inden l måned efter klagens indgivelse har modtaget anden meddelelse, betragtes tilladelsen som givet.

 

Forskellige bestemmelser

 

§10. Landsstyret og kommunalbestyrelserne kan til sikring af lovens gennemførelse, indhente oplysninger fra relevante offentlige myndigheder.

 

Sanktion

 

§ 11. Overtrædelse af § 5 og § 7 medfører bøde.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan selskabet idømmes bøde. Er overtrædelsen begået af Grønlands Hjemmestyre, en grønlandsk kommune eller et kommunalt fællesskab, kan Hjemmestyret, kommunen eller det kommunale fællesskab idømmes bøde.

 

Ikrafttræden

 

§ 12. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2.Ved ikrafttrædelse ophæves lov nr. 18 af 16. december 1988 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland.

Stk. 3. Regelsæt udstedt med hjemmel i den i stk. 2 nævnte lov gælder til de ophæves særskilt med indførelse af nye regelsæt.

 

§ 13. Landstingsloven gælder ikke de områder, der i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland er forsvarsområder. For øvrige områder uden for den kommunale inddeling varetager Grønlands Landsstyre de beføjelser, der i denne lov er tillagt de enkelte kommunalbestyrelser.

Stk. 2. Landsstyret kan undtage andre nærmere angivne områder fra landstingsloven.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992

 

 

Lars Emil Johansen

/

Henriette Rasmussen