Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 20
30. oktober 1992
Gældende

Landstingslov om havneafgift

§ 1. Ved skibes anløb af havne i Grønland svares afgift til landskassen.

 

§ 2. Undtaget for afgiftspligt efter § 1 er:

1) Fiskefartøjer registreret som hjemmehørende i Grønland.

2) Fiskefartøjer indchartret af en grønlandsk fiskerivirksomhed.

3) Skibe under 200 bruttoton (BRT/BT) registreret som hjemmehørende i Grønland.

4) Danske og udenlandske orlogsskibe samt danske og udenlandske statsskibe.

5) Skibe, der tilhører eller er chartret af Grønlands Hjemmestyre, en grønlandsk kommune eller den danske stat.

6) Havarerede skibe, som ikke efter deres ladningspapirer er bestemt for vedkommende havn.

7) Skibe, som kun søger havn for at rette kompasser, søge lægehjælp, skifte mandskab, eller ilandsætte syge, døde, skibbrudne, ombordtagne eller lods.

8) Skibe, som udelukkende tjener videnskabelige eller humanitære formål.

9) Skibe, der går i regelmæssig trafik med forsyning af bygder og yderdistrikter.

 

§ 3. Afgiften beregnes pr. bruttoton (BRT/BT) efter følgende satser:

1) passagerskibe pr. påbegyndt døgn 0 kr. 70 øre,

2) fiskefartøjer registreret som hjemmehørende i Danmark, på Færøerne eller i udlandet  pr. påbegyndt døgn 0 kr. 70 øre,

3) skibe indrettet til transport af gods pr. påbegyndt uge 20 kr. 00 øre,

4) andre skibe pr. påbegyndt døgn 5 kr. 00 øre.

Stk. 2. Skibe som nævnt i stk. 1, nr. 3, der laster eller losser gods, skal desuden svare afgift med 20 kr. 00 øre pr. bruttoton (BRT/BT) pr. påbegyndt uge.

 

§ 4. Ved opgørelse af beregningsgrundlaget nedrundes til nærmeste hele antal bruttoton eller bruttoregisterton.

 

§ 5. Afgiftstilsvaret forfalder til betaling ved skibets anløb af en havn.

Stk. 2. Afgiftstilsvaret indbetales til Skattedirektoratet senest ved skibets afsejling.

Stk. 3. For skibe, der går i fast trafik på én eller flere havne, kan der indgås aftale med Skattedirektoratet om anden afregningsform end den i stk. 2 fastsatte.

 

§ 6. Kan størrelsen af det afgiftstilsvar, som påhviler et skib ikke opgøres, kan Skattedirektoratet foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret.

 

§ 7. Betales afgiftstilsvaret ikke rettidigt, svares 2 pct. i rente af beløbet for hver påbegyndt måned fra sidste rettidige indbetalingsdag, dog mindst kr. 500.

 

§ 8. Skattedirektoratets afgørelse efter denne landstingslov kan inden 4 uger fra modtagelse af meddelelse om afgørelsen påklages til landsstyret.

Stk. 2. Landsstyrets afgørelse kan inden 3 måneder indbringes for domstolene.

 

§ 9. Offentlige myndigheder samt skibsførere, redere, agenter, mæglere, speditører m.m. skal på begæring meddele Skattedirektoratet enhver oplysning til brug for Skattedirektoratets kontrol eller afgørelser i henhold til denne landstingslov.

 

§ 10. For betaling af afgiftstilsvaret efter denne landstingslov hæfter reder, ejer, bruger, befragter eller disponent.

 

§ 11. Skibe kan tilbageholdes af politiet på begæring af Skattedirektoratet, indtil de afgifts- og bødebeløb samt sagsomkostninger, der er forskyldt, er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen. Sker dette ikke inden 2 måneder, kan der søges fyldestgørelse i skibet.

Stk. 2. Tilbageholdelse kan kun ske, såfremt det er påkrævet for at sikre betaling af det nævnte beløb. Er den, der har rådighed over skibet uberettiget i besiddelse af det, kan tilbageholdelse ikke ske.

 

§ 12. Landsstyret kan fastsætte regler om gennemførelse af denne landstingslov samt fastsætte bestemmelser om fritagelse eller lempelse i afgiftstilsvaret for visse skibstyper.

Stk. 2. Landsstyret kan fritage eller lempe for afgift, når særlige omstændigheder taler derfor.

 

§ 13. Landsstyret kan bemyndige Skattedirektoratet til at pålægge anden offentlig myndighed eller andre om, i samarbejde med og efter instruktion fra Skattedirektoratet, at udøve de pligter og rettigheder, som i denne landstingslov er tillagt Skattedirektoratet.

 

§ 14. Bøde idømmes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftsberegningen og kontrollen heraf, eller

2) undlader at underrette Skattedirektoratet om, at ansættelsen er for lav, senest 4 uger efter at den skønsmæssige ansættelse af afgiftsgrundlaget er meddelt vedkommende.

Stk. 2. Vægrer nogen sig ved at efterkomme bestemmelsen i § 9, kan vedkommende pålægges bøde.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i medfør af landstingsloven, kan der fastsættes bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 4. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, partrederier eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

 

§ 15. Landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger hertil, kan tilkendegive overfor den, der overtræder bestemmelserne i denne landstingslov, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. l nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i kapitel 5 i lov om rettens pleje i Grønland om indholdet af anklageskrift tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet, bortfalder videre forfølgning.

 

§ 16. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1993.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992

 

 

Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen