Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 18
30. oktober 1992
Gældende

Landstingslov om ind- og udførsel af varer

Kapitel 1

Registrering af ind- og udførsel af varer m.m.

 

§ 1. Varer, der indføres til eller udføres fra Grønland, skal angives for Skattedirektoratet, medmindre andet følger af særlige bestemmelser.

Stk. 2. Ved vareangivelsen skal afgives sådanne oplysninger om varernes art og beskaffenhed m.v., der er nødvendige for førelse af udenrigshandelsstatistikken og for kontrollen med de særlige indførsels-, udførsels- og transitbestemmelser, som af afgiftsmæssige, valutamæssige, sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde er fastsat for visse varer.

 

§ 2. Landsstyret fastsætter regler om, hvem der skal angive varerne overfor Skattedirektoratet og i hvilket omfang, på hvilken måde og hvorledes oplysninger og erklæringer nærmere skal dokumenteres.

Stk. 2. Ved angivelser og afgivelse af erklæringer m.v. skal benyttes blanketter, hvis nærmere rubricering og tekniske udformning bestemmes af Skattedirektoratet.

 

§ 3. Landsstyret kan bestemme, at varemodtagere og vareafsendere med fast bopæl i Grønland, som foretager henholdsvis indførsel og udførsel af varer i erhvervsmæssigt øjemed, skal til- og afmelde sig hos Skattedirektoratet.

 

§ 4. Skattedirektoratet videregiver de modtagne oplysninger til Grønlands Statistiske Kontor og Danmarks Statistik om mængde, art, værdi, oprindelse og destination af vareindførslen til og vareudførslen fra Grønland.

 

§ 5. Overskridelse af en frist for angivelse af varer medfører betaling af et ekspeditionsgebyr på kr. 500.

Stk. 2. Skattedirektoratet kan tilbageholde forsendelser til en varemodtager, når denne gentagne gange ikke har overholdt fastsatte tidsfrister for afgivelse af indførselsangivelse eller afgiftsanmeldelse eller for genudførsel af godsregistrerede varer.

 

Kapitel 2

Afgiftsområdet

 

§ 6. Afgiftsområdet omfatter det grønlandske landområde, det grønlandske søterritorium samt luftrummet over de nævnte områder.

Stk. 2. Afgiftsområdet omfatter ikke områder, der i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland er forsvarsområder.

 

Kapitel 3

Tilladelser

 

§ 7. Ethanolholdig vin og spiritus som omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3 i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter må, medmindre indførslen sker afgiftsfrit i medfør af § 17, eller § 2 og § 3 i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, kun indføres til afgiftsområdet efter tilladelse fra Skattedirektoratet.

Stk. 2. Med undtagelse af offentlige institutioners butikker, hoteller, restaurationer og skibe, kan tilladelse til indførsel kun udstedes til virksomheder, som i henhold til landstingslov nr. 23 af 30. oktober 1992 om udhandling og servering af alkoholholdige drikke har alkoholbevilling.

 

§ 8. Ethanolholdig øl som omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3 i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter må, medmindre indførslen sker afgiftsfrit i medfør af § 11, eller § 2 og § 3 i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, kun indføres til afgiftsområdet efter tilladelse fra landsstyret.

 

§ 9. Tobaksvarer som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 7-10 i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter må, medmindre indførslen sker afgiftsfrit i medfør af § 17, eller § 2 og § 3 i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, kun indføres til afgiftsområdet efter tilladelse fra Skattedirektoratet.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 til indførsel af cigaretter, som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 8 i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, betinges af banderollering.

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte tilladelse kan alene udstedes til erhvervsmæssigt videresalg.

 

§ 10. Til forsvarsområder må de i § 1, stk. 1, nr. 3 og 7-10 i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter nævnte varer kun leveres af Amerikas forenede Staters væbnede styrker eller efter tilladelse fra Skattedirektoratet.

 

§ 11. Skattedirektoratet kan meddele kiosker i lufthavne bevilling til afgiftsfri indførsel og salg af varer, når de pågældende varer er bestemt til proviantering af fly eller til videresalg til flypassagerer og besætningsmedlemmer, der udrejser af afgiftsområdet.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om, hvilke varer der kan tilgå de i stk. l nævnte kiosker, samt om Skattedirektoratets kontrol med kioskerne.

Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte begrænsninger med hensyn til den mængde afgiftsfri varer, der fra kioskerne tillades solgt til hver passager. Landsstyret kan endvidere bestemme, at afgiftsfri varer ikke må sælges til passagerer til visse steder eller med bopæl i visse lande.

 

§ 12. De i § 7 og § 8 nævnte tilladelser kan suspenderes eller tilbagekaldes af landsstyret i forbindelse med udhandlingsstop eller rationeringsordninger fastsat i henhold til anden lovgivning.

Stk. 2. Tilladelser i medfør af dette kapitel er uoverdragelige.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte tilladelser kan ikke gøres til genstand for pantsætning eller anden sikkerhedsstillelse, ligesom der ikke kan foretages udlæg eller anden kreditorforfølgning mod disse.

 

Kapitel 4

Vægt, mål og værdi

 

§ 13. Ved fastsættelse af vægt, mål og værdi m.v. i denne landstingslov og landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter finder de almindelige af internationale toldmyndigheder fulgte regler anvendelse.

 

Kapitel 5

Afgiftsfritagelse og -nedsættelse

 

§ 14. For erhvervsmæssig fremstilling i Grønland af de i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter nævnte varer kan landsstyret fastsætte afgifter som for indførte varer.

 

§ 15. Landsstyret kan godtgøre erlagt afgift efter § 14 og efter landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter for varer, der i Grønland anvendes til erhvervsmæssig fremstilling af andre afgiftspligtige varer.

 

§ 16. Landsstyret kan fastsætte regler om godtgørelse af erlagt afgift efter § 14 og efter landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter for varer, der i forbindelse med erhvervsmæssigt videresalg udføres til Danmark, Færøerne eller andet udland.

 

§ 17. Landsstyret kan fastsætte regler om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse til Grønland.

 

§ 18. Landsstyret kan fastsætte regler om afgiftsfrit salg af varer til proviantering af skibe og fly, der forlader det grønlandske afgiftsområde med dansk, færøsk eller anden udenlandsk havn som destination.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om, at fly ved indrejse i afgiftsområdet kan medbringe afgiftsfrie varer indkøbt i henhold til stk. 1.

 

§ 19. Landsstyret kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, fritage helt eller delvist for betaling af afgifter.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om, at varer indført til bestemte dele af afgiftsområdet helt eller delvist fritages for afgift.

Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om kontrol m.m. for områder omfattet af stk. 2.

 

§ 20. Landsstyret kan fastsætte regler om nedsættelse eller bortfald af afgifter på motorkøretøjer, når omstændighederne taler derfor.

 

§ 21. Hel eller delvis afgiftsfrihed efter dette kapitel kan bortfalde, såfremt varerne efter indførslen anvendes i strid med de for afgiftsfriheden gældende regler eller forudsætninger.

 

Kapitel 6

Betaling af afgift

 

§ 22. Afgifter i henhold til landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter forfalder til betaling ved varernes indførsel til afgiftsområdet.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser om sidste frist for rettidig betaling af afgiftsbeløb.

 

§ 23. Transportøren eller dennes repræsentant hæfter for de på varerne hvilende afgiftsbeløb, indtil varerne er behørigt angivet for Skattedirektoratet til godsregistrering.

Stk. 2. Varemodtageren hæfter for afgiftsbeløb, der påhviler varer, som er godsregistrerede for ham, og for eventuelle ekspeditionsgebyrer.

Stk. 3. Speditøren hæfter for afgiftsbeløb, der påhviler varer, som vedkommende har angivet til godsregistrering, når vedkommende ikke har angivet eller ikke har kunnet angive varemodtageren korrekt, eller har angivet en som varemodtager uden adkomst hertil, eller når varemodtageren er bosiddende uden for afgiftsområdet.

Stk. 4. Hæftelsen efter stk. 2 og 3 ophører, når varerne er genudført efter de herom gældende regler.

 

§ 24. Hvor behørig dokumentation som grundlag for afgiftsberegning ikke foreligger, kan Skattedirektoratet fastsætte afgiftstilsvaret skønsmæssigt.

 

§ 25. Skattedirektoratet kan tilbageholde forsendelser til en varemodtager, når varemodtageren er i restance med betaling af afgift for tidligere forsendelser.

Stk. 2. Skattedirektoratet kan tilbageholde forsendelser til en varemodtager indtil afgiften er betalt, når varemodtageren gentagne gange tidligere ikke har indbetalt forfaldne afgiftsbeløb rettidigt, jf. § 22, stk. 2.

 

§ 26. Betales afgifterne af varer ikke i rette tid, jf. § 22, stk. 2, kan Skattedirektoratet tage varerne i bevaring eller forlange dem genudført for varemodtagers regning.

Stk. 2. Betales afgiften af varer der er taget i bevaring ikke inden 2 måneder fra afgiftspligtens indtræden, bortsælges varerne ved offentlig auktion. Varer, der efter Skattedirektoratets skøn er ukurante eller urealisable, kan dog efter fristens udløb destrueres under afgiftskontrol. Nettoprovenuet af auktionssalget tilfalder landskassen, medmindre varemodtageren inden l år efter auktionen begærer auktionskøbesummen udbetalt, i hvilket tilfælde den udbetales med fradrag af afgifter og gebyrer samt påløbne omkostninger ved opbevaring og salg.

 

Kapitel 7

Kontrol

 

§ 27. Kontrol med overholdelse af bestemmelserne i denne landstingslov, bestemmelserne i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter samt bestemmelser om ind- og udførsel af varer i anden lovgivning udføres af Skattedirektoratet.

Stk. 2. Politiet yder Skattedirektoratet bistand efter aftale mellem Skattedirektoratet og Politimesteren i Grønland.

 

§ 28. Undergivet kontrol er:

1) skibe, fly og andre befordringsmidler i afgiftsområdet,

2) personer og selskaber m.fl. i afgiftsområdet,

3) vareforsendelser som er på vej til eller fra afgiftsområdet, og

4) de i § 3 nævnte virksomheder.

 

§ 29. Førere af befordringsmidler har pligt til at give og dokumentere de for kontrollens udøvelse nødvendige oplysninger om befordringsmiddel, besætning, passagerer og ladning m.v. samt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer.

Stk. 2. Skattedirektoratet er berettiget til overalt i befordringsmidler, at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for kontrollens udøvelse.

Stk. 3. Sejlende skibe skal stoppe op for kontrol på Skattedirektoratets forlangende.

Stk. 4. Skattedirektoratet kan pålægge et skib eller et fly, der er i afgiftsområdet eller er på vej til eller fra området, at gå til en af Skattedirektoratet anvist havn.

 

§ 30. Personer, der rejser til eller fra Grønland, jf. § 28, eller som ankommer fra et forsvarsområde i Grønland, jf. § 6, stk. 2, eller et af § 19, stk. 2 omfattet område, skal uopfordret standse op for kontrol og skal iøvrigt standse op for kontrol på Skattedirektoratets forlangende.

Stk. 2. Personer, der har været ombord i skibe eller fly, eller som færdes langs kysterne, i havne, i lufthavne eller på landingssteder, skal på Skattedirektoratets forlangende standse op for kontrol.

Stk. 3. De i stk. l og 2 nævnte personer har pligt til at angive samtlige medbragte varer, til at give de for kontrollens udøvelse nødvendige oplysninger, til at påvise alle rum og gemmer i bagage, i deres befordringsmidler m.v., og i det omfang det ønskes, udpakke bagage m.v.

Stk. 4. Skattedirektoratet er berettiget til at foretage eftersyn på personer. Eftersynet skal ske med størst mulig hensynsfuldhed og må ikke være videregående, end de kontrolmæssige formål nødvendiggør. Eftersyn, der ikke begrænses til den ydre beklædning, må kun foretages, når der findes rimelig grund til at antage, at vedkommende ulovligt medfører varer m.v. skjult på sin person. Den, der skal efterses, kan kræve, at eftersynet overværes af et af den pågældende udpeget vidne. Eftersynet må kun udføres og overværes af personer af samme køn som den person, der skal efterses.

 

§ 31. Skattedirektoratet er berettiget til at foretage de undersøgelser af forsendelser, der er nødvendige for kontrollens udøvelse og til, uden erstatning, at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed.

 

§ 32. Skattedirektoratet har ret til uhindret at færdes overalt langs kysterne, i havne, i lufthavne og på landingssteder samt til, til enhver tid, at foretage eftersøgning af varer i pakhuse m.m., i havne og i lufthavne.

Stk. 2. Er et areal indhegnet eller afspærret, skal der træffes sådanne foranstaltninger, at Skattedirektoratet til enhver tid er sikret uhindret passage.

 

§ 33. Skattedirektoratet er berettiget til at foretage eftersyn i de i § 3 nævnte virksomheder og til at efterse deres varebeholdninger, forretningsbøger, øvrigt regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2. Indehavere og ansatte skal yde Skattedirektoratet fornøden vejledning og hjælp ved eftersynets foretagelse.

Stk. 3. De i stk. l nævnte forretningsbøger, øvrigt regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. skal på Skattedirektoratets begæring udleveres eller indsendes til Skattedirektoratet.

Stk. 4. Findes regnskabsmaterialet m.v. hos tredjemand, skal denne, selv om han har tilbageholdsret over det, udlevere materialet til Skattedirektoratet, som i så fald skal drage omsorg for, at materialet efter anvendelsen tilbagesendes den pågældende tredjemand.

 

§ 34. Offentlige myndigheder samt advokater, banker, revisorer, forsikringsselskaber, transportører, speditører m.m. skal på begæring meddele Skattedirektoratet enhver oplysning til brug for Skattedirektoratets kontrol eller afgørelser i henhold til denne landstingslov og landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter.

 

§ 35. Landsstyret fastsætter nærmere regler om kontrollens udøvelse.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere bestemmelser om vareleverandørers og varemodtageres afgivelse af oplysninger og om mærkning af afgiftspligtige varer.

 

Kapitel 8

Klage

 

§ 36. Afgørelser truffet af Skattedirektoratet i henhold til denne landstingslov eller landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter kan påklages til landsstyret inden 3 måneder fra modtagelse af meddelelse om afgørelsen.

Stk. 2. Skattedirektoratets afgørelser i henhold til § 24 kan dog ikke indbringes for landsstyret.

Stk. 3. Landsstyrets og Skattedirektoratets afgørelser kan inden 3 måneder fra modtagelse af meddelelse om afgørelsen indbringes for domstolene.

 

Kapitel 9

Internationale aftaler

 

§ 37. Landsstyret kan under forbehold af gensidighed indgå overenskomster med Danmark, Færøerne eller fremmede stater om samarbejde til bekæmpelse af smugleri og træffe nødvendige foranstaltninger til sådanne overenskomsters gennemførelse.

 

Kapitel 10

Andre bestemmelser

 

§ 38. Landsstyret kan bemyndige Skattedirektoratet til at pålægge anden offentlig myndighed eller andre om, i samarbejde med og efter instruktion fra Skattedirektoratet, at udøve de pligter og rettigheder, der i denne landstingslov og landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 er tillagt Skattedirektoratet.

 

§ 39. Landsstyret kan fastsætte regler om indførsel af de i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter nævnte varer og om opkrævning af afgifter.

 

§ 40. Landsstyret kan fastsætte regler om, at varer indført til nærmere angivne lokaliteter afgifts- og statistikmæssigt anses for indført til afgiftsområdet.

 

§ 41. Skattedirektoratet bemyndiges til at afgive fornøden attestation for varers oprindelse, indførsel til og udførsel fra Grønland.

Stk. 2. Skattedirektoratet kan efter anmodning fra danske, færøske eller udenlandske toldmyndigheder, EF-direktoratet og lignende myndigheder eller fra eksportører i Grønland tilvejebringe eller yde bistand med tilvejebringelse af særlige eller berigtigende oplysninger, dokumentation, attestation m.v. om varernes art, oprindelse og lignende, for så vidt angår varer, der udføres fra eller indføres til Grønland.

 

§ 42. For opgaver i henhold til denne landstingslov og landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter samt for opgaver i henhold til bestemmelser fastsat i medfør af disse landstingslove kan landsstyret fastsætte Skattedirektoratets ekspeditionstider.

Stk. 2. For udførelse af forretninger i henhold til denne landstingslov og landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter kan landsstyret fastsætte gebyrer.

 

§ 43. Ansatte i Skattedirektoratet skal under ansvar efter kriminallov for Grønland iagttage ubetinget tavshed overfor uvedkommende med hensyn til oplysninger af økonomisk, erhvervsmæssig eller privat karakter, som de under varetagelse af deres funktioner efter denne landstingslov og landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter kommer til kundskab om. Det samme gælder de af Skattedirektoratet antagne medhjælpere samt i øvrigt enhver, der som følge af et i henhold til aftale med det offentlige påtaget arbejde, kommer til kundskab om sådanne forhold. Er aftalen indgået med anden offentlig myndighed eller en virksomhed, omfatter tavshedspligten alle, der under deres arbejde i virksomheden får kundskab om sådanne forhold.

 

§ 44. Landsstyret kan bemyndige Skattedirektoratet til at udøve beføjelser, som i henhold til denne landstingslov er tillagt landsstyret.

 

Kapitel 11

Sanktioner

 

§ 45. Vægrer nogen sig ved at efterkomme bestemmelserne i § 1, § 2, stk. 2, § 29, stk. 1, 3 og 4, § 30, stk. 1-3, § 32, § 33 og § 34 kan vedkommende pålægges bøde.

 

§ 46. Den, som ved forsæt eller grov uagtsomhed, indfører varer omfattet af § 7, § 8, § 9 og § 10 i denne landstingslov uden fornøden tilladelse, kan idømmes bøde.

Stk. 2. På samme måde kan den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelser efter kapitel 5 idømmes bøde.

Stk. 3. Indføres varer som nævnt i§ 7, § 8 og § 9 i denne landstingslov uden fornøden tilladelse, skal disse, eller et beløb der svarer til deres værdi, såfremt varerne ikke forefindes, konfiskeres.

Stk. 4. I forskrifter, der udstedes i medfør af landstingsloven, kan der fastsættes bøde for den der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelserne i forskrifterne.

 

§ 47. Landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger hertil, kan tilkendegive overfor den, der overtræder bestemmelserne i denne landstingslov, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. l nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i kapitel 5 i lov om rettens pleje i Grønland om indholdet af anklageskrift tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet, bortfalder videre forfølgning.

 

Kapitel 12

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

§ 48. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Fra landstingslovens ikrafttræden ophæves landstingslov nr. 1 af 6. maj 1989 om indførsel af varer og om indførselsafgifter og landstingslov nr. 16 af 29. oktober 1985 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer til og fra Grønland.

Stk. 3. Regler, der er fastsat med hjemmel i de i stk. 2 nævnte landstingslove, forbliver i kraft indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne landstingslov eller landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992

 

 

Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen