Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 6
2. januar 1990
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om censorer ved Ilisimatusarfik

I medfør af § 3 nr. 4 i landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik fastsættes herved følgende regler om censorer.

 

Censorinstitutionen

§ 1. Censorinstitutionen står som samfundets garant for, at uddannelsernes færdighedskrav opfyldes, at eksaminationen gennemføres i overensstemmelse med gældende bestemmelser og at eksaminanderne behandles og bedømmes ensartet og retfærdigt.

 

Censorerne

§ 2. Censorerne skal være fagkyndige inden for de eksaminer, hvor de har censuropgaver.
Stk. 2. Censorerne kan dels være erfarne lærere ved uddannelsesinstitutioner, dels være andre personer, som i længere tid har beskæftiget sig med de pågældende fagområder, herunder med deres anvendelse i arbejdslivet.
Stk. 3. En lærer ved Ilisimatusarfik kan ikke beskikkes som extern censor ved institutionen selv. Kultur- og undervisningsdirektoratet kan dog i ganske særlige tilfælde, hvor faglige grunde gør det nødvendigt, beskikke en lærer som censor ved uddannelser udenfor det institut, hvoi vedkommende er ansat.

 

Beskikkelse

§ 3. Indstilling om beskikkelse af censorer foretages af rektor i samråd med den fungerende censorformand (jf. § 5), efter forslag fra studienævnene. Censorerne beskikkes af kultur- og undervisningsdirektoratet for en periode af 3 år. I særlige tilfælde kan direktoratet beskikke censorer til enkeltstáende censur. Censorer kan genbeskikkes.
Stk. 2. Der udpeges og beskikkes såvidt muligt så mange censorer, at man til enhver eksamen har mindst to censorer at vælge mellem.
Stk. 3. Kultur- og undervisningsdirektoratet kan ved pludseligt forfald eller i en lignende situation godkende, at der anvendes eller har været anvendt en censor, der ikke er beskikket (særbeskikkelse).

 

Censorernes virke

§ 4. Beskikkelse som censor medfører ret og pligt til at virke som censor i det omfang, vedkommende får tildelt censuropgaver. Beskikkelsen omfatter endvidere pligt til at deltage i behandlingen af klager over bedømmelser efter reglerne i § 6, samt til at modtage valg som censorformand eller -næstformand.
Stk. 2. Hvis der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl om en censors upartiskhed i forhold til en konkret eksamenspræstation, kan vedkommende ikke medvirke ved bedømmelsen og har pligt til at underrette censorformanden herom.
Stk. 3. Ilisimatusarfik forsyner censorerne med det materiale, som til enhver tid er nødvendigt, for at de kan løse deres opgaver.

 

Censorformand

§ 5. Blandt censorerne i Ilisimatusarfiks censorkorps udpeger kultur- og undervisningsdirektoratet en censorformand og en næstformand, der træder i formandens sted ved dennes forfald.
Stk. 2. Censorformanden repræsenterer Ilisimatusarfiks censorer og forhandler med de øvrige censorer om principielle spørgsmål.
Stk. 3. Censorformanden fordeler censuropgaverne til de enkelte censorer efter forslag fra Ilisimatusarfik.

 

Klage

§ 6. Eventuelle klager over en eksamination indgives til rektor. En klage skal være skriftlig og begrundet. Rektor forelægger snarest klagen for eksaminator og censor.
Stk. 2. Eksaminator og censor kan vedtage:
1) at fastholde bedømmelsen,
2) at ændre bedømmelsen til gunst for klageren, eller
3) at tilbyde klageren en ny eksamination, i tilfælde hvor der findes at have været fejl i proceduren ved den oprindelige eksamination.
Eksaminators og censors afgørelse skal begrundes. En beslutning om at ændre bedømmelsen eller tilbyde omeksamination kræver enighed.
Stk. 3. Såfremt der har været uenighed mellem eksaminator og censor om afgørelsen i klagesagen, eller sâfremt rektor finder begrundelsen for eksamensresultatet ufyldestgørende, kan han vælge at tilbyde den studerende ny eksamination. Rektor kan forud for sin afgørelse vælge at rådføre sig med en eller flere af de øvrige eksaminatorer og censorer inden for fagområdet.
Stk. 4. Rektor meddeler resultatet af klagebehandlingen til den studerende. Såfremt den studerende tager imod et tilbud om omprøve, annuleres den prøve, der er klaget over, og bedømmelsen af omprøven erstatter bedømmelsen af den oprindelige prøve.
Stk. 5. Rektors afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Dispensation

§ 7. Kultur- og undervisningsdirektoratet kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når det findes begrundet i usædvartlige forhold. Der skal foreligge udtalelse fra censorformanden og rektor.

 

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1990
Grønlands Hjemmestyre, den 2. januar 1990Jens Lyberth

/

Hugin S.Christiansen