Landstingslov nr. 15 af 19. november 2007 om ændring af Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug
(Landbrugsrådet kompetence og sammensætning)

 

§ 1

I landstingslov nr. 5. af 2. maj 1996 om landbrug, foretages følgende ændring:


1.
Efter § 14 indsættes: 

"Landbrugsrådet

§ 14 a. Landsstyret nedsætter et Landbrugsråd, der består af følgende medlemmer:
1) 1 formand udpeget af Landsstyret.
2) 1 medlem udpeget af Landsstyret efter indstilling fra Grønlands Naturinstitut.
3) 2 medlemmer udpeget af Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut.
4) 1 medlem udpeget af Nanortalik kommune.
5) 1 medlem udpeget af Qaqortoq kommune.
6) 1 medlem udpeget af Narsaq kommune.
7) 1 medarbejderrepræsentant fra institutionerne under Landbrugsrådet.
8) 1 medlem udpeget af Neqi A/S.
9) 1 medlem udpeget af Fødevareministeriet.
Stk. 2. Landbrugsrådet tilknyttes så vidt muligt en tilforordnet fra det islandske landbrugsuniversitet. Landbrugsrådet kan endvidere efter behov lade sig bistå af eksterne eksperter, herunder eksperter fra andre lande end Grønland.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter Landbrugsrådets forretningsorden og regler for Landsbrugsrådets budget og regnskab.

§ 14 b. Landbrugsrådet rådgiver Landsstyret i sager om landbrug.
Stk. 2. Landsstyret stiller sekretariatsbistand til rådighed for Landbrugsrådet.

§ 14 c. Landsstyret kan fastsætte regler om Landbrugsrådets virke og kompetence. Landsstyret kan fastsætte regler, der bemyndiger Landbrugsrådet til, på landsstyrets vegne at varetage opgaver i henhold til landstingsloven og regler fastsat i medfør heraf, herunder kompetence til at træffe afgørelser og føre tilsyn.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler, der bemyndiger Landbrugsrådet til, på Landsstyrets vegne, at forestå ledelse og drift af Konsulenttjenesten for Landbrug og Forsøgsstationen Upernaviarsuk.

§ 14 d. Landbrugsrådets afgørelser kan påklages til Landsstyret. Fristen for indlevering af klager er 4 uger efter, at den afgørelse, der påklages, er kommet frem til borgeren."

 

§ 2

Denne landstingslov træder i kraft den 1. december 2007.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. november 2007
Hans Enoksen

/

Finn Karlsen


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning

Betænkning

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)