Landstingsforordning nr. 5 af 15. april 2003 om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering
(Ændrede løbetider på anlægslån til privatpersoner, virksomheder og selskaber til opførelse af boliger, samt tidsbegrænsning af lånetilsagn)

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinansiering som ændret ved landstingsforordning nr. 1 af 21. maj 2002 foretages følgende ændringer:

 

1. § 5, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Lån efter § 4 stk. 1 og 2 er rente- og afdragsfrie i 20 år fra datoen for ibrugtagnings-tilladelsen, jf. stk. 1, hvorefter de afvikles som annuitetslån over 15 år med en forrentning svarende til Nationalbankens diskonto plus 3%."

2. § 5, stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. Medmindre långiver bestemmer andet, forfalder lånet til betaling ved ejerskifte, jf. dog stk. 5. Lånet forfalder dog altid til betaling, når:
1) Renter og afdrag på lånet ikke betales, og låntager ikke har betalt restancen senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er fremkommet til låntager.
2) Låntager undlader at holde boligen forsvarligt vedlige, og misrøgt og dermed forringelse af långivers pantsikkerhed er konstateret, jf. § 8."

3. Efter § 11 indsættes:
"§ 11a. Godkender Landsstyret en ansøgning om anlægslån, jf. § 10, eller lån til istandsættelse eller forbedring, jf. §11, udsteder Landsstyret en tilsagnsskrivelse til ansøgeren, hvoraf bevillingen og vilkårene fremgår.
Stk. 2. Den anlægsaktivitet, hvortil tilsagn, jf. stk. 1, er givet, skal være påbegyndt inden 2 år og afsluttet samt ibrugtaget inden 3 år efter udstedelse af tilsagnsskrivelse. I modsat fald bortfalder tilsagnet uden yderligere varsel.
Stk. 3. Låneansøgeren skal inden 2 år fra datoen for udstedelse af tilsagnsskrivelse tilsende Landsstyret oplysning om, hvorvidt byggeriet er igangsat eller ej. Såfremt byggeriet er igangsat, skal der vedlægges en erklæring herom udstedt af låneansøgeren, der er bekræftet af kommunen.
Stk. 4. Låneansøgeren skal inden 3 år fra datoen for udstedelse af tilsagnsskrivelse tilsende Landsstyret kopi af ibrugtagningstilladelse.
Stk. 5. Landsstyret kan i særlige tilfælde dispensere fra de i stk. 2 anførte tidsgrænser. I givet fald rykker de i stk. 3 og 4 anførte tidspunkter i overensstemmelse med dispensationen."

 

§ 2.

Forordningen træder i kraft den 1. maj 2003 med virkning for lånetilsagn meddelt i henhold til bevilling på Landstingsfinanslov 2003 eller senere, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. § 1, nr. 2 finder anvendelse på lån og lånetilsagn meddelt efter den 1. januar 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. april 2003
Hans Enoksen

/

Mikael Petersen


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)

Betænkning (2. behandling)