Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 21
1. juli 2008
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

I medfør af § 49 og § 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser, som senest ændret ved landstingsforordning nr. 1 af 16. maj 2008, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse regulerer tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet, der retter sig mod faglærte og ufaglærte, herunder arbejdsledige, jf. dog § 4, stk. 1 og 2.
Stk. 2. Tilskud efter denne bekendtgørelse ydes ikke til lærlinge eller andre uddannelsessøgende. Der kan dog ydes støtte i forbindelse med uddannelsesforløb under Piareersarfiit.


Kurser

§ 2. Tilskud kan inden for den i landstingsfinanslovens givne bevilling ydes til dækning af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med kurser og efteruddannelseskurser på erhvervsuddannelsesområdet, hvis formål er at forbedre og udvikle kursisternes kompetencer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov.
Stk. 2. Der kan endvidere for ledige eller uddannelsessøgende, der er tilknyttet Piareersarfiit og som højest har en kortere videregående uddannelse inden for erhvervsuddannelsesområdet, ydes tilskud til dækning af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med kurser, der har til formål at fremme kursisternes personlige udvikling, hvis Departementet for Erhvervsuddannelser vurderer, at deltagelse i sådanne kurser er afgørende for at kunne gennemføre en faglig opkvalificering. Disse kurser skal dog som hovedregel gennemføres med afsæt i de af Piareersarfiit udarbejdede obligatoriske individuelle handlingsplaner, jf. landstingsforordning om arbejdsformidling m.v., eller være en del af de modulopbyggede realkompetencekurser.

§ 3. Tilskud kan inden for den i finansloven givne bevilling ydes til dækning af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med kompetenceudviklingskurser inden for erhverv, der ønskes fremmet. Derudover kan der for denne type kurser ydes hel eller delvis dækning af kursusafgifter og kursusgodtgørelse. Kurserne afvikles i samarbejde mellem Departementet for Erhvervsuddannelse, virksomhederne og kommunerne.

§ 4. Departementet for Erhvervsuddannelser vil endvidere kunne yde tilskud i forbindelse med deltagelse i modulopbyggede grundlæggende lederkurser for ledere, der højest har en kortere videregående uddannelse inden for erhvervsuddannelsesområdet.
Stk. 2. Der kan for instruktører på de i stk. 1 og §§ 2-3 nævnte kurser ydes tilskud til dagpenge og tilskud til dækning af rejse og opholdsudgifter. Ansøgning herom indgives af kursusudbyderen.

§ 5. I forbindelse med tildeling af tilskud indhenter Departementet for Erhvervsuddannelser årligt indstillinger fra Erhvervs- og Kompetenceudviklingsrådet.


Betingelser for tildeling af tilskud

§ 6. Ansøgning om tilskud skal af arbejdsgiveren, kommunalbestyrelsen, jf. § 2, stk. 2, eller kursusudbyderen, jf. § 4, stk. 2, være indgivet Departementet for Erhvervsuddannelser eller den pågældende branche- eller erhvervsskole, der udbyder kurset, senest 14 dage før kursusstart på fortrykt ansøgningsskema og indeholde oplysninger om kursets formål, indhold, varighed, kursussted, antal deltagere, budget for rejse- og opholdsudgifter samt oplysninger om eventuel anden støtte, som tilskudsmodtageren har fået bevilget for det pågældende kursus.
Stk. 2. Der ydes alene tilskud i forbindelse med kurser og efteruddannelseskurser, der efter ansøgning herom har fået tilsagn om tilskud før tidspunktet for afvikling af det pågældende kursus. Tilskuddet udbetales til arbejdsgiveren eller til den, som afholder udgifterne.

§ 7. Der ydes tilskud i forbindelse med kurser og efteruddannelseskurser, der er af minimum 4 dages varighed, medmindre en del af kurset er tilrettelagt i form af opgaver, der udføres af kursisterne umiddelbart før eller efter kursets afholdelse.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan Departementet for Erhvervsuddannelser yde tilskud i forbindelse med kurser af kortere varighed end 4 dage, hvis de pågældende kurser henvender sig til brancher, der er karakteriseret ved en hastig teknologisk eller vidensmæssig udvikling eller modulopbyggede uddannelser, herunder grundlæggende lederkurser for faglærte og ufaglærte.

§ 8. Der ydes alene tilskud i forbindelse med kurser med mindst 6 deltagere, der udbydes eller arrangeres af branche- eller erhvervsskolerne, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Der kan dog uanset bestemmelsen i stk. 1 ydes tilskud i forbindelse med kurser, som branche- eller erhvervsskolerne udbyder eller arrangerer i samarbejde med andre udbydere, eksempelvis i form af modulopbyggede uddannelsesforløb efter godkendelse af Departementet for Erhvervsuddannelser på grundlag af indstilling fra det pågældende brancheudvalg.
Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan der efter godkendelse af Departementet for Erhvervsuddannelser ydes tilskud i forbindelse med kurser, der udbydes af de lokale Piareersarfiit eller øvrige udbydere, såfremt lignende kurser ikke kan udbydes af branche- eller erhvervsskolerne i Grønland. Departementet for Erhvervsuddannelser skal i forbindelse med godkendelse sikre, at kurserne har den fornødne faglige lødighed og ikke er uforholdsvis udgiftskrævende. 

§ 9. Tilskud til dækning af rejseudgifter er betinget af, at rejsen til og fra kursusstedet foretages i umiddelbar tilslutning til kurset. Hvis en kursusdeltager rejser på et andet tidspunkt, ydes der ikke tilskud til dækning af dennes rejseudgifter.
Stk. 2. Tilskud til dækning af rejse- og opholdsudgifter er betinget af, at rejserne og kursusopholdet er tilrettelagt så hensigtsmæssigt som muligt med henblik på at reducere omkostningerne.

§ 10. Kursister skal være fyldt 18 år, højst have en kortere videregående erhvervsuddannelse, have bopæl i Grønland og opfylde de i forhold til det pågældende kursus fastsatte faglige forudsætninger for deltagelse i kurset.

§ 11. Der ydes ikke tilskud til dækning af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med kurser og efteruddannelseskurser, hvis der kan opnås anden økonomisk støtte, der tilsigter at dække de pågældende rejse- eller opholdsudgifter.

§ 12. Departementet for Erhvervsuddannelser udarbejder afrapporteringsskemaer til brug for administration af tilskud.
Stk. 2. Tilskudsmodtager udfylder og indsender afrapporteringsskema til Departementet for Erhvervsuddannelser snarest muligt efter afvikling af de pågældende kurser.


Tilskuddets omfang

§ 13. Tilskud ydes alene som rejseudgifter til og fra kursusstedet, herunder nødvendige opholdsudgifter under rejsen til og fra kursusstedet og forplejningsudgifter under kursusopholdet, jf. dog § 3 og § 4, stk. 2, efter de af Departementet for Erhvervsuddannelser fastsatte satser.
Stk. 2. Dækning af udgifter til ophold og forplejning ydes fra og med kursets første dag til og med den sidste dag for kursets afvikling på kursusstedet, ligesom nødvendige udgifter til ophold og forplejning under rejsen til og fra kursusstedet dækkes. Beløbet til ophold dækker de faktiske udgifter til indkvartering, som er rimelige efter forhold på stedet. Beløbet til dækning af forplejningsudgifter følger reglerne om dagpenge og nattillæg under tjenesterejser til, i og fra Grønland. Såfremt kost og logi ikke er en del af kursuspakken, ydes kostpenge og nattillæg i henhold til gældende regler for tjenestemænd med videre under staten, Grønlands Hjemmestyre og kommunerne, fratrukket beløb til morgenmad, hvis dette er inkluderet i et eventuelt hotelophold og fratrukket beløb til godtgørelsen ved fri kostforplejning.


Tilbagebetaling m.v.

§ 14. Departementet for Erhvervsuddannelser kan kræve udbetalt tilskud tilbagebetalt, hvis:
1) Kursisten afbryder kurset, medmindre det kan dokumenteres, at afbrydelsen skyldes sygdom hos kursisten eller dennes nærmeste familie.
2) Kursistens deltagelse har været af en sådan beskaffenhed i form af mangelfuld deltagelse i kursusaktiviteter og gentagen forsinket fremmøde, at kursisten reelt ikke har gennemført kurset og der ikke foreligger en rimelig begrundelse herfor.
Stk. 2. Tilskud til dækning af opholdsudgifter bortfalder for den resterende del af kurset, herunder tilskuddet til hjemrejse, hvis en kursist afbryder kurset. Departementet for Erhvervsuddannelser kan dog i ganske særlige tilfælde, herunder ved dokumenteret sygdom hos kursisten eller dennes nærmeste familie, fravige dette, hvis afbrydelse sker efter aftale med kursuslederen.

 

§ 15.
Såfremt det konstateres, at tilskuddet er blevet anvendt til andre formål end det bevilgede, kan Departementet for Erhvervsuddannelser kræve hel eller delvis tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud. Departementet for Erhvervsuddannelser kan endvidere ved en senere behandling af ansøgning om tilskud tillægge det vægt, at tilskudsmodtager ikke har tilbagebetalt tilskud, som Departementet har krævet tilbagebetalt.


Klage

§ 16.Departementet for Erhvervsuddannelsers afgørelser om tilskud, herunder om tildeling og tilbagebetaling af tilskud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.


Ikrafttræden

§ 17. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2008. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 43 af 24. oktober 1990 om tilskud til erhvervsuddannelseskurser.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. juli 2008
Siverth K. Heilmann

/

Christel Lund Jæger-Hansen