Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 625
29. maj 2018
Gældende

Bekendtgørelse for Grønland om kapitalselskabers forpligtelser ved registrering af konvertible gældsbreve i en værdipapircentral

I medfør af § 172 og § 367, stk. 4, i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 486 af 14. maj 2018, fastsættes: 

 

§ 1. For konvertible gældsbreve, som er optaget til handel på et reguleret marked, og som er udstedt gennem en værdipapircentral, skal kapitalselskabets centrale ledelsesorgan sørge for, at værdipapircentralen straks får følgende oplysninger og senere ændringer heri: 

1) Kapitalselskabets navn, adresse og cvr-nummer.

2) Lånets samlede beløb med angivelse af antal gældsbreve og andelsstørrelsen. 

3) Rente- og afviklingsvilkår. 

4) Konverteringstidspunkt. 

5) Eventuelle særlige vilkår. 

Stk. 2. Inden tidspunktet, hvor konverteringen af gældsbreve kan finde sted, skal det centrale ledelsesorgan underrette værdipapircentralen om konverteringskursen og senere ændringer heri. 

Stk. 3. Konvertible gældsbreve kan ikke udstedes gennem en værdipapircentral, før kapitalselskabet er registreret i Erhvervsstyrelsen. 

Stk. 4. Ved beslutning efter § 167 i selskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, skal kapitalselskabets centrale ledelsesorgan sørge for, at eventuelle fortegningsrettigheder registreres i værdipapircentralen med angivelse af, hvor mange fortegningsrettigheder der kræves til tegning af nye konvertible gældsbreve. 

Stk. 5. Er de konvertible gældsbreve ikke fuldt indbetalt, skal det centrale ledelsesorgan foranledige dette registreret i værdipapircentralen. 

 

§ 2. Kapitalselskabet afholder samtlige omkostninger forbundet med udstedelse m.v. af konvertible gældsbreve i en værdipapircentral. Selskabet skal indgå aftale med et eller flere kontoførende institutter om, at rettighedshaverne på selskabets regning kan: 

1) få deres konvertible gældsbreve indskrevet og opbevaret der og 

2) få meddelelse om konvertering, indfrielse m.v. samt årlig kontoudskrift. 

Stk. 2. For udbyttegivende konvertible gældsbreve skal rettighedshaveren på selskabets regning tillige have meddelelse om udbytte m.v. 

Stk. 3. Rettighedshaverne har ret til selv at udpege et kontoførende institut, der på selskabets regning udfører de opgaver, som er nævnt i stk. 1 og 2, såfremt instituttet over for selskabet påtager sig opgaverne for samme udgift, som selskabet skulle have afholdt til det institut, selskabet har indgået aftale med. 

 

§ 3. Skal et kapitalselskabs konvertible gældsbreve fremover udstedes gennem en værdipapircentral, skal selskabet straks give værdipapircentralen de oplysninger, som er nævnt i § 1. 

Stk. 2. Selskabets konvertible gældsbreve skal indleveres til et kontoførende institut på den måde, der foreskrives i indkaldelsen fra værdipapircentralen. Rettighedshaveren og selskabet skal give de oplysninger, der foreskrives i indkaldelsen. 

Stk. 3. § 63 i selskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, finder tilsvarende anvendelse ved konvertible gældsbreve. 

 

§ 4. Der idømmes bøde for overtrædelse af bekendtgørelsen. 

 

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 784 af 10. juli 2008 for Grønland om selskabers forpligtelser ved registrering af børsnoterede konvertible gældsbreve i Værdipapircentralen ophæves. 

 

Erhvervsstyrelsen, den 29. maj 2018

 

HENNING STEENSIG

 

/ Henrik Davidsen