Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 624
29. maj 2018
Gældende

Bekendtgørelse for Grønland om tilbudsgiveres indløsningspligt og indløsningsret ved et overtagelsestilbud

I medfør af § 71, stk. 4, og § 367, stk. 4, i lov om aktieog anpartsselskaber (selskabsloven), som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 486 af 14. maj 2018, fastsættes: 

 

Opgørelse af erhvervelser

 

§ 1. Ved opgørelsen af erhvervelser efter § 70, stk. 2, 3. pkt., i selskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, medregnes udelukkende aktier og stemme
rettigheder, tilbudsgiveren ejer.

Stk. 2. Ejer selskabet egne aktier, medregnes disse ikke i selskabskapitalen ved opgørelsen efter stk. 1. 

 

Foranstaltninger

 

§ 2. Der idømmes bøde for overtrædelse af § 1. 

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) et kriminalretligt ansvar efter reglerne i kapitel 5 i kriminalloven for Grønland. 

 

Ikrafttræden

 

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 795 af 28. juli 2008 for Grønland om tilbudsgiveres indløsningspligt og indløsningsret ved et overtagelsestilbud ophæves. 

 

Erhvervsstyrelsen, den 29. maj 2018

 

HENNING STEENSIG

 

/ Henrik Davidsen