Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 622
29. maj 2018
Gældende

Bekendtgørelse for Grønland om overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven

I medfør af § 51, stk. 3, og § 164, stk. 4, i årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 625 af 23. juni 2008, som ændret ved kongelig anordning nr. 487 af 14. maj 2018, fastsættes: 

 

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, og som ved aflæggelsen af seneste års- eller koncernregnskab anvendte anden regnskabsregulering end årsregnskabsloven. 

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, og som ved aflæggelsen af seneste års- eller koncernregnskab i medfør af § 137 i årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, udarbejdede års- eller koncernregnskab i henhold til de af EU Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder IFRS. 

 

§ 2. Bekendtgørelsens regler kan anvendes på indregning, måling og præsentation i balancen på tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven, jf. dog §§ 4 og 5. Tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven er begyndelsen på den første periode, for hvilken virksomheden præsenterer sammenligningstal i henhold til årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning. 

 

§ 3. En virksomhed, der er overgået til regnskabsaflæggelse efter regler i årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, kan, for den periode, der vedrører første regnskabsaflæggelse efter årsregnskabslovens regler, vælge at anvende en eller flere af bestemmelserne i §§ 4-9. 

Stk. 2. Ved anvendelse af en eller flere af bestemmelserne i §§ 5-9 skal ensartede transaktioner indregnes og måles ensartet. 

Stk. 3. Hvis en eller flere af bestemmelserne i §§ 4-9 anvendes, skal der i redegørelsen for anvendt regnskabspraksis oplyses om, hvilke undtagelser der har været anvendt, samt gives en overordnet omtale af, hvordan anvendelsen af disse bestemmelser har påvirket virksomhedens finansielle stilling, indtjening og pengestrømme. 

 

§ 4. En virksomhed kan undlade at tilpasse hoved- og nøgletal i femårsoversigten, jf. § 101, stk. 1, i årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, for perioder før tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven. 

 

§ 5. Virksomheder, der ved aflæggelsen af det senest aflagte års- eller koncernregnskab i medfør af § 1, stk. 3, nr. 1, i årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, var undtaget fra denne lovs bestemmelser, kan præsentere resultatet af den ophørte aktivitet som et enkelt beløb i resultatopgørelsen. Aktiver og forpligtelser vedrørende den ophørte aktivitet kan præsenteres som samlede beløb i balancen. 

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på oversigten efter § 101, stk. 1, i årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning. 

Stk. 3. Hvis stk. 1 finder anvendelse, skal resultat, aktiver og forpligtelser vedrørende den ophørte aktivitet specificeres på hovedposter i noterne. Specifikationen skal omfatte alle perioder efter tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

 

§ 6. Virksomheden kan undlade at anvende bestemmelser i årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, om virksomhedssammenslutninger for de virksomhedssammenslutninger, der er gennemført forud for tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter denne lov. 

Stk. 2. Hvis stk. 1 finder anvendelse, skal aktiver og forpligtelser, der hidrører fra en virksomhedssammenslutning, men som i henhold til bestemmelser i årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, ikke kan indregnes i balancen, på tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter denne lov indregnes som en del af goodwill fra virksomhedssammenslutningen. 

 

§ 7. Ved omregning af balanceposter fra fremmed valuta til årsrapportens monetære enhed kan valutakursen på tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, anses for den historiske kurs.

Stk. 2. Stk. 1 finder alene anvendelse for balanceposter, der tidligere blev omregnet til balancedagens kurs, men som efter årsregnskabslovens bestemmelser skal omregnes til transaktionsdagens kurs.

 

§ 8. På tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, kan virksomheden for materielle og immaterielle anlægsaktiver vælge at fastlægge kostpriser og akkumulerede værdireguleringer, herunder op-, af- og nedskrivninger, som værdierne opgjort efter virksomhedens hidtidige regnskabspraksis. Herunder kan virksomheden for perioder, der ligger forud for tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, undlade at anvende denne lovs § 43 på anlægsaktiver, som i seneste års- eller koncernregnskab var klassificeret som immaterielle anlægsaktiver med ubestemmelig brugstid, eksempelvis goodwill.

 

§ 9. Virksomheden kan på tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, fastlægge kostprisen for materielle og immaterielle anlægsaktiver, der i henhold til virksomhedens hidtidige regnskabspraksis blev målt til dagsværdi, som dagsværdien opgjort efter virksomhedens hidtidige regnskabspraksis.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal kostprisen opgjort efter den hidtidige regnskabspraksis danne grundlag for opgørelsen af binding af reserver, jf. § 41, stk. 3, i årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

 

§ 10. Der idømmes bøde for overtrædelse af denne bekendtgørelse, medmindre anden foranstaltning er forskyldt efter kriminallov for Grønland. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) et kriminalretligt ansvar efter reglerne i kapitel 5 i kriminalloven for Grønland.

 

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for årsrapporter, der aflægges den 1. juli 2018 eller senere.

 

Erhvervsstyrelsen, den 29. maj 2018

 

HENNING STEENSIG

 

/ Henrik Davidsen