Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 528
12. juni 2009
Gældende

Lov om ændring af tronfølgeloven

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

 

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

 

§ 1

 

I tronfølgeloven, lov nr. 170 af 27. marts 1953, foretages følgende ændringer:

 

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Ved en konges eller en regerende dronnings død overgår tronen til den pågældendes søn eller datter, således at den ældre går forud for den yngre.«

 

2. I § 2, stk. 2, og i § 5, stk. 3, indsættes efter »kongens«: »eller den regerende dronnings«, og i § 6 indsættes efter »konge«:

»eller en regerende dronning«.

 

3. § 3 affattes således:

»§ 3. Dør en konge eller en regerende dronning uden at efterlade sig til tronen arveberettiget afkom, overgår tronen til den pågældendes broder eller søster. Har kongen eller den regerende dronning flere søskende, eller er nogen af den pågældendes søskende afgået ved døden, finder reglerne i § 2 tilsvarende anvendelse.«

 

4. I § 4 udgår »mænd fremfor kvinder og for«.

 

5. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Til kongens eller den regerende dronnings indgåelse af ægteskab kræves Folketingets samtykke.«

 

§ 2

 

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

 

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

 

MARGRETHE R.

 

/ Lars Løkke Rasmussen