Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 23
26. april 2024
Gældende

Selvstyrets lovbekendtgørelse af Landstingslov om havne- og krydstogtpassagerafgift

Herved bekendtgøres landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havneafgift, med de ændringer, der følger af landstingslov nr. 4 af 13. maj 1993, landstingslov nr. 14 af 28. oktober 1993, landstingslov nr. 11 af 13. juni 1994, landstingslov nr. 17 af 3. november 1994, landstingslov nr. 1 af 20. maj 1998, landstingslov nr. 2. af 21. maj 2002, landstingslov nr. 3 af 27. marts 2006, landstingslov nr. 14. af 2. november 2006, landstingslov nr. 8 af 5. december 2008, Inatsisartutlov nr. 14 af 3. juni 2015 og Inatsisartutlov nr. 61 af 20. november 2023.

 

  § 1.  Ved skibes anløb af eller opankring uden for havne samt ved ankomst til red i Grønland svares havneafgift og krydstogtpassagerafgift til landskassen, jf. §§ 1a og 1b.

 

  § 1 a.  Alle skibe skal svare havneafgift, jf. dog § 2.

 

  § 1 b.  Alle krydstogtskibe skal i tillæg til havneafgift efter § 1 a, jf. dog § 2, svare passagerafgift af antallet af ombordværende passagerer 1 gang pr. anløb. Passagerafgiften udgør 50 kr. per passager.

  Stk. 2. For finansåret 2025 og frem kan krydstogtpassagerafgiftssatsen ændres i tekstanmærkninger til finansloven.

 

  § 1 c.  Ved ilandsættelse af krydstogtpassagerer ved eller uden for havne, herunder ved kyst- og naturlandinger, bemyndiges kommunen til at fastsætte et miljø- og vedligeholdelsesgebyr på maksimalt 50 kr. per krydstogtpassager. Afgiften beregnes på grundlag af krydstogtskibets passagertal på tidspunktet for ilandsættelsen, uanset det faktiske antal krydstogtpassagerer, der ilandsættes. Kommunen udpeger de relevante lokationer og fastsætter de tilhørende gebyrstørrelser, som indmeldes senest den 1. oktober i det foregående år til skatteforvaltningen.

 

  § 2.  Undtaget for afgiftspligt efter §§ 1 a og 1 b og gebyropkrævning efter § 1 c er:

1)  Fiskefartøjer registreret som hjemmehørende i Grønland.

2)  Fiskefartøjer indchartret af en grønlandsk fiskerivirksomhed.
3)  Skibe under 200 bruttoton (BT) registreret som hjemmehørende i Grønland.
4)  Danske og udenlandske orlogsskibe samt danske og udenlandske statsskibe, der ikke bruges kommercielt.
5)  Skibe, der tilhører eller er chartret af Grønlands Selvstyres forvaltningsorganer, en grønlandsk kommune eller den danske stat.
6)  Havarerede skibe, som ikke efter deres ladningspapirer er bestemt for vedkommende havn.
7)  Skibe, som kun søger havn for at rette kompasser, søge lægehjælp, skifte mandskab, eller ilandsætte syge, døde eller skibbrudne eller ombordtage eller ilandsætte lods.
8)  Skibe, som udelukkende tjener videnskabelige eller humanitære formål.
9)  Skibe, der går i regelmæssig trafik med forsyning af bygder og yderdistrikter.

10)  Passagerskibe som ejes af rederier, der har indgået en servicekontrakt med Grønlands Selvstyre.

11)  Skibe, der er fast stationeret i Grønland og er indrettet til og udøver virksomhed som rednings- og bugserskibe, sandpumpere- og stenfiskerskibe samt dykkerskibe og pramme.

12)  Skibe, der alene losser fisk eller fiskeriprodukter indkøbt i Danmark, på Færøerne eller i udlandet med henblik på forarbejdning på landanlæg i Grønland.

13)  Skibe, der indhandler fisk og fiskeprodukter i bygder og yderdistrikter.

14)  Skibe, der alene udfører transport med olie og olieprodukter.

  Stk. 2.  Undtaget for afgiftspligt efter § 1b og gebyropkrævning efter § 1c er skibe, der går i fast trafik på 1 eller flere havne.

 

  § 3.  Afgiften efter § 1 a beregnes pr. bruttoton (BT) efter følgende satser, dog som minimum af 70 BT:

1)  Krydstogtskibe pr. påbegyndt døgn 1 kr. 10 øre, hvis skibets bruttotonnage ikke overstiger 30.000 BT. Er skibets BT på eller over 30.000, udgør afgiften pr. påbegyndt døgn 2 kr. 20 øre pr. BT, jf. dog stk. 2.

2)  Passagerskibe pr. påbegyndt døgn 0 kr. 70 øre.

3)  Fiskefartøjer registreret som hjemmehørende i Danmark, på Færøerne eller i udlandet pr. påbegyndt døgn 0 kr. 70 øre.

4)  Skibe indrettet til transport af gods, samt andre skibe pr. påbegyndt uge 0 kr. 70 øre.

  Stk. 2.  Afgiftssatserne i stk. 1, nr. 1, finder ikke anvendelse ved krydstogtsskibes anløb af havnen i Nuuk. Hvis krydstogtskibets bruttotonnage ikke overstiger 30.000 BT, udgør afgiften 0 kr. Hvis skibets BT er på eller over 30.000, udgør afgiften pr. påbegyndt døgn 0 kr. 70 øre pr. BT.

 

  § 4.  Ved opgørelse af beregningsgrundlaget efter § 1a nedrundes til nærmeste hele antal BT.

 

  § 5.  Afgiftstilsvaret efter § 1 b fastsættes baseret på oplysninger om antallet af passagerer ved skibets anløb af, eller opankring uden for en havn eller ved skibets ankomst til red. Afgiftstilsvaret efter § 1 a og gebyropkrævningerne efter § 1 c fastsættes senest ved skibets afsejling fra en havn eller en red.

  Stk. 2.  Skibets fører, mægler eller agent skal senest ved afsejlingen fra en havn eller en red fremsende en elektronisk blanket med godkendelse af de opgjorte afgifts- og gebyropkrævninger til brug for skatteforvaltningen. Blanketten skal indeholde oplysninger om skibets art, skibets tonnage angivet i bruttoton (BT), for krydstogtsskibe antal passagerer samt disses nationalitet, det faktiske antal påbegyndte døgn i havnen samt antal steder besøgt og antal passagerer ombord til brug for gebyropkrævningerne i medfør af § 1 c.

  Stk. 3.  Afgiftstilsvarene efter §§ 1 a og 1 b og gebyropkrævningerne efter § 1 c forfalder til betaling ved skibets afsejling fra havnen eller reden.

  Stk. 4.  De forfaldne afgiftstilsvar og gebyropkrævninger indbetales til havnemyndigheden inden 14 dage. 

  Stk. 5.  Havnemyndighedens sidste rettidige indberetnings- og betalingsdato for månedens samlede havne- og krydstogtpassagerafgifter samt gebyropkrævninger er den 15. i den efterfølgende måned.

  Stk. 6.  For skibe, der går i fast trafik på 1 eller flere havne, kan der indgås aftale med skatteforvaltningen om anden afregningsform vedrørende havneafgiften efter § 1 a end den i stk. 3 og 4 fastsatte. Skibe, der går i fast trafik på 1 eller flere havne, er undtaget for afgiftspligt efter § 1 b og gebyropkrævning efter § 1 c, jf. § 2, stk. 2.

  Stk. 7.  Skatteforvaltningen afregner miljø- og vedligeholdelsesgebyrindtægterne, jf. § 1 c, til kommunerne 1 gang årligt efter sæsonens afslutning.

 

  § 6.  Kan størrelserne af de afgiftstilsvar og gebyropkrævninger, som påhviler et skib, ikke opgøres, kan skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvarene og gebyropkrævningerne.

 

  § 7.  (ophævet).

 

  § 8.  (ophævet).

 

  § 9.  (ophævet).

 

  § 10.  For betaling af afgiftstilsvarene, gebyropkrævningerne og bøderne efter denne Landstingslov hæfter reder, ejer, bruger, befragter og disponent solidarisk. Havnemyndigheden er forpligtet til at indberette manglende betaling til skatteforvaltningen med henblik på skatteforvaltningens efterfølgende inddrivelse af fordringen.

 

  § 11.  Ved udestående restancer kan Naalakkersuisut nægte skibe anløb ved grønlandske havne, indtil skyldige afgifts-, gebyr- og bødebeløb samt sagsomkostninger er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen.

 

  § 12.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om gennemførelse af denne Landstingslov.

  Stk. 2.  Den centrale havnemyndighed kan pålægge og bemyndige virksomheder til at opkræve de af landstingsloven omfattede afgifter til landskassen og gebyrer til kommunerne samt indbetale disse til skatteforvaltningen.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte krav til den udpegede lokale, funktionelle havnemyndighed om afgivelse af en årlig erklæring efter udgangen af hvert kalenderår. Eventuelle udgifter til udarbejdelse af erklæringen påhviler den udpegede lokale, funktionelle havnemyndighed.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om kommunernes anvendelse af indtægterne fra det opkrævede miljø- og vedligeholdelsesgebyr og om aflæggelse af regnskab. Formålet med gebyret er at understøtte kommunernes muligheder for at udvikle turismen lokalt og regionalt.

 

  § 13.  Landsstyret kan bemyndige skatteforvaltningen til at pålægge anden offentlig myndighed eller andre om, i samarbejde med og efter instruktion fra skatteforvaltningen, at udøve de pligter og rettigheder, som i denne landstingslov er tillagt skatteforvaltningen.

 

  § 14.  Bøde idømmes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1)  afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgifts- og gebyrberegningerne og kontrollen heraf, eller

2)  undlader at underrette skatteforvaltningen om, at ansættelserne af afgiftstilsvarene og gebyropkrævningerne er for lave, senest 4 uger efter at den skønsmæssige ansættelse af afgiftsgrundlagene og gebyropkrævningerne er meddelt vedkommende.

  Stk. 2.  I forskrifter, der udstedes i medfør af landstingsloven, kan der fastsættes bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelserne i forskrifterne.

  Stk. 3.  For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, partrederier eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

 

  § 15.  Landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger hertil, kan tilkendegive overfor den, der overtræder bestemmelserne i denne landstingslov, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

  Stk. 2.  Med hensyn til den i stk. l nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i kapitel 5 i lov om rettens pleje i Grønland om indholdet af anklageskrift tilsvarende anvendelse.

  Stk. 3.  Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet, bortfalder videre forfølgning.

  Stk. 4. Bøden tilfalder landskassen.

 

  § 16.  Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1993.

 

 

 

 

Landstingslov nr. 4 af 13. maj 1993[i] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Landstingsloven træder i kraft den 1. april 1993.

 

 

Landstingslov nr. 14 af 28. oktober 1993[ii] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1994.

 

 

Landstingslov nr. 11 af 13. juni 1994[iii] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse

 

§ 2

 

Landstingsloven træder i kraft den 1. juli 1994.

  Stk. 2. Bestemmelsen i § 1, nr. 1 har virkning fra og med den 1. januar 1994.

 

 

Landstingslov nr. 17 af 3. november 1994[iv] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1995.

 

 

Landstingslov nr. 1 af 20 maj 1998[v] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Landstingsloven træder i kraft den 1. juli 1998.

 

 

Landstingslov nr. 2 af 21. maj 2002 (Indførelse af passagerafgift for krydstogtskibe)[vi] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2003.

 

 

Landstingslov nr. 3 af 27. marts 2006 (Forhøjelse af passagerafgift for krydstogtskibe samt pakkerejseafgift)[vii] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Landstingsloven træder i kraft den 1. april 2006.

 

 

Landstingslov nr. 14 af 2. november 2006 (Konsekvensændringer som følge af centralisering af skatteforvaltningen og præcisering af kontrolbestemmelse)[viii] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 11

 

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2007.

 

 

Landstingslov nr. 8 af 5. december 2008 (Forhøjet afgift)[ix] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2009.

 

 

Landstingslov nr. 14 af 3. juni 2015 (Ophævelse af krydstogtpassagerafgiften og afgiften for kombinationssejlads)[x] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2015.

 

 

Landstingslov nr. 61 af 20. november 2023 (Genindførelse af en krydstogtpassagerafgift)[xi] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. december 2023.

  Stk. 2.  § 1, nr. 1-12, har virkning fra 1. januar 2024.

 

 

 

 

Departementet for Finanser og Skatter den 22. april 2024

 

 

Nikolai S. Christensen (sign.)

Departementschef

 

 

/ Morten W. Selvejer (sign.)[i] Lovændringen vedrører § 3, stk. 1, nr. 3 og stk. 2.

[ii] Lovændringen vedrører § 2, nr. 5 og 7 og § 3, stk. 1, nr. 3 og § 3, stk. 2.

[iii] Lovændringen vedrører § 3, stk. 1, nr. 3 og § 15, stk. 4.

[iv] Lovændringen vedrører § 3, stk. 1, nr. 3.

[v] Lovændringen vedrører § 3.

[vi] Lovændringen vedrører titel, §§ 1 og 2, nr. 10 og § 5.

[vii] Lovændringen vedrører §§ 1, stk. 2 og § 5, stk. 4.

[viii] Lovændringen vedrører §§ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13 og 14.

[ix] Lovændringen vedrører § 1, stk. 2 og 3.

[x] Lovændringen vedrører titel, § 1, stk. 2 og 3, § 3, stk. 1, nr. 1 og § 5, stk. 1 og 4.

[xi] Lovændringen vedrører titel, § 1, stk. 1, §§ 1 a, 1 b, 1 c, 2, § 3, stk. 1 og 2, §§ 4, 5, 6, 10, 11, 12 og § 14, stk. 1 og 2.