Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 12
16. marts 2024
Gældende

Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov om handicaptalsmand

Herved bekendtgøres Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2017 om handicaptalsmand med de ændringer, der følger af Inatsisartutlov nr. 30 af 13. juni 2023.

 

Kapitel 1

Formål

 

  § 1.  Denne Inatsisartutlov har til formål at fremme rettigheder og interesser i samfundet for personer med handicap.

  Stk. 2.  Baggrunden for Inatsisartutloven er FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.

 

Kapitel 2

Handicaptalsmandsinstitution

 

  § 2.  Handicaptalsmandsinstitutionen består af en Handicaptalsmand og et sekretariat.

  Stk. 2.  Handicaptalsmandsinstitutionen er en politisk uafhængig institution under Grønlands Selvstyre. Institutionen ledes af Handicaptalsmanden.

 

Handicaptalsmand

 

  § 3.  Naalakkersuisut udpeger en Handicaptalsmand.

  Stk. 2.  Handicaptalsmanden udpeges for en periode på 3 år. Genudpegning kan ske 1 gang. Ved en udpegning af ny Handicaptalsmand i forbindelse med afsættelse af hidtidig Handicaptalsmand, jf. stk. 3, udpeges ny Handicaptalsmand for resten af den 3-årige periode.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan afsætte Handicaptalsmanden inden for perioden på 3 år, såfremt en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

1)  Handicaptalsmanden gør sig skyldig i grov forsømmelse i udøvelsen af Handicaptalsmandens opgaver i henhold til denne inatsisartutlov.

2)  Handicaptalsmanden handler på en måde, der i betydelig grad svækker tilliden til, at Handicaptalsmanden vil udføre Handicaptalsmandens opgaver i henhold til denne inatsisartutlov på betryggende vis.

 

Handicaptalsmandens opgaver

 

  § 4.  Handicaptalsmanden skal arbejde på at sikre og fremme rettigheder og interesser for personer med handicap samt rette fokus på og informere om vilkår i samfundet for personer med handicap.

  Stk. 2.  Handicaptalsmanden skal særligt:

1)  Yde råd og vejledning til personer med handicap om deres rettigheder og klageadgang.

2)  Yde råd og vejledning til offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner samt organisationer og foreninger m.v. og privatpersoner om spørgsmål, der vedrører vilkår, rettigheder og klageadgang for personer med handicap.

3)  Arbejde for at øge bevidstheden i samfundet om personer med handicap og bekæmpe stereotyper, tabuer, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap.

4)  Vurdere de forhold, personer med handicap lever under, ud fra bestemmelserne og intentionerne i FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap.

5)  Formidle information om personer med handicap, tale deres sag i den offentlige debat samt arbejde på at give personer med handicap bedre muligheder for at deltage i debatten og påvirke samfundsudviklingen.

6)  Foreslå tiltag, der kan styrke retssikkerheden for personer med handicap, og tiltag, der kan løse eller forebygge konflikter mellem personer med handicap og samfundet.

  Stk. 3.  Handicaptalsmanden skal endvidere indsamle, udvikle og formidle viden om vilkår for personer med handicap. Herunder skal Handicaptalsmanden:

1)  Indsamle og systematisere relevante data og allerede eksisterende undersøgelser, rapporter, forskningsresultater, evalueringsrapporter, statistik, forsøgsresultater og tilsvarende materiale om vilkår for personer med handicap.

2)  Ajourføre oplysninger om vilkår for personer med handicap samt udvikle ny viden om vilkår for personer med handicap.

3)  Formidle viden om vilkår for personer med handicap til offentligheden, herunder bl.a. studerende, forskere, fagfolk, politikere og andre interesserede.

  Stk. 4.  Personer med handicap og interessenter på handicapområdet skal inddrages i Handicaptalsmandens arbejde og høres om tiltag i henhold til stk. 2, nr. 1-6 i det omfang, det er relevant og muligt.

 

  § 5.  Handicaptalsmanden skal høres i forbindelse med lovgivningsinitiativer og andre initiativer, der har betydning for vilkår og rettigheder for personer med handicap.

 

  § 6. Inatsisartut, Naalakkersuisut og andre offentlige myndigheder kan rådføre sig med Handicaptalsmanden i alle spørgsmål af generel karakter, der har betydning for vilkårene for personer med handicap.

 

  § 7. Handicaptalsmanden afholder et årligt møde med relevante offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger m.v. samt med øvrige relevante interessenter på handicapområdet.

  Stk. 2.  Handicaptalsmanden yder indenfor rammerne af det årlige tilskud fra landskassen tilskud til private foreninger, institutioner og organisationer til hel eller delvis dækning af udgifter til rejse og ophold i forbindelse med deltagelse i årligt møde.

 

  § 8.  Handicaptalsmanden udarbejder hvert år en skriftlig beretning om sin virksomhed. Beretningen skal offentliggøres på Handicaptalsmandens hjemmeside. Beretningen sendes samtidig med offentliggørelse til Naalakkersuisut, Inatsisartut og kommunerne.

 

Handicaptalsmandens kompetencer

 

  § 9.  Handicaptalsmanden har ret til at udtale sig frit om forhold, der vedrører Handicaptalsmandens arbejdsområde, jf. dog § 14. Handicaptalsmanden afgør selv, hvem udtalelserne skal rettes til.

  Stk. 2.  Handicaptalsmanden kan undersøge og udtale sig om forhold af egen drift eller efter henvendelse fra andre. Personer med handicap skal have førsteprioritet.

  Stk. 3.  Handicaptalsmanden kan alene udtale sig om forhold, der generelt omhandler personer med handicap, og ikke om forhold, der omhandler enkeltpersoner med handicap.

  Stk. 4.  Handicaptalsmanden afgør selv, om et forhold giver tilstrækkelig anledning til at behandle forholdet.

  Stk. 5.  Handicaptalsmanden kan alene afgive udtalelser. Handicaptalsmanden kan ikke træffe afgørelser.

 

  § 10.  Handicaptalsmanden har mod forevisning af legitimation og uden retskendelse fri adgang til offentlige institutioner, hvor personer med handicap har bopæl eller ophold eller udfører træning, beskæftigelse eller lignende.

  Stk. 2.  Offentlige myndigheder, der arbejder med vilkår for personer med handicap samt offentlige institutioner, hvor personer med handicap har bopæl eller ophold eller udfører træning, beskæftigelse eller lignende, skal uagtet deres tavshedspligt videregive de oplysninger til Handicaptalsmanden, som er nødvendige til udførelse af Handicaptalsmandens opgaver i henhold til denne lov, medmindre det strider mod anden lov.

Stk. 3.  Handicaptalsmanden kan anmode offentlige myndigheder og offentlige institutioner, der arbejder med vilkår for personer med handicap om at redegøre for afgørelser, beslutninger og praksis på områder, der ligger inden for det i § 4, stk. 2, nr. 1-6, nævnte.

  Stk. 4.  Handicaptalsmanden kan ikke delegere kompetencen efter stk. 1 til andre, jf. dog § 11.

 

  § 11.  Handicaptalsmanden kan bestemme, at en medarbejder i sekretariatet midlertidigt skal udøve Handicaptalsmandens funktioner.

  Stk. 2.  Medarbejderen i sekretariatet, som midlertidigt udøver Handicaptalsmandens funktioner, vil som følge af delegationen også kunne påtage sig opgaver i henhold til § 10.

 

Sekretariatet

 

  § 12.  Der etableres et sekretariat for Handicaptalsmanden.

  Stk. 2.  Sekretariatet varetager administrationen for og yder bistand til Handicaptalsmanden.

  Stk. 3.  Handicaptalsmanden ansætter medarbejdere til sekretariatet og udpeger den daglige leder. Den daglige leder refererer til Handicaptalsmanden.

  Stk. 4.  Sekretariatets ansatte er med hensyn til vilkår og øvrige forhold for ansættelser, forhold under ansættelsen og afskedigelser omfattet af de bestemmelser, der til enhver tid gælder for ansatte under Grønlands Selvstyres centraladministration.

  Stk. 5.  Der kan ske ansættelse på tidsbegrænsede vilkår af fagpersoner til at varetage specifikke opgaver i henhold til stk. 2.

 

Kapitel 3

Sagsbehandlingsregler

 

  § 13.  I det omfang landstingsloven om sagsbehandling i den offentlige forvaltning ikke finder direkte anvendelse på Handicaptalsmandens virksomhed, finder principperne i landstingsloven, herunder ulovbestemte forvaltningsretlige grundsætninger, tilsvarende anvendelse.

  Stk. 2.  Handicaptalsmanden kan henlægge sager, som Handicaptalsmanden er i gang med at sagsbehandle. Handicaptalsmandens afvisninger af henvendelser og henlæggelse af sager, som Handicaptalsmanden ikke har taget op af egen drift, skal være skriftlige og med begrundelse.

  Stk. 3.  Handicaptalsmandens afvisning af henvendelser og henlæggelse af sager kan ikke påklages til Naalakkersuisut eller anden administrativ myndighed. Tilsvarende gælder Handicaptalsmandens udtalelser.

 

  § 14.  Handicaptalsmanden og sekretariatet har tavshedspligt i henhold til gældende regler om virke i den offentlige forvaltning.

 

Kapitel 4

Finansiering

 

  § 15.  Handicaptalsmandsinstitutionen finansieres gennem tilskud fra landskassen.

  Stk. 2.  Handicaptalsmandsinstitutionen kan derudover søge midler fra andre offentlige myndigheder eller private organisationer, foreninger, virksomheder m.v. til dets virksomhed.

  Stk. 3.  Handicaptalsmandsinstitutionen kan inden for de lovfæstede opgaver drive virksomhed, der medfører indtægter. Indtægterne medgår til varetagelse af handicaptalsmandsinstitutionens lovfæstede opgaver.

 

Budget og regnskab

 

  § 16.  Handicaptalsmanden afgiver hvert år til Naalakkersuisut et forslag til budget for det følgende finansår. Forslaget skal indeholde budget over forventede indtægter og udgifter. Handicaptalsmanden afgiver samtidig forslag til størrelsen af landskassens tilskud for det nævnte finansår.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter en frist for aflevering af forslag til budget samt forslag til størrelsen af landskassens tilskud for det kommende finansår.

 

  § 17.  Handicaptalsmandens regnskabsår følger finansåret. Årsregnskabet revideres af den revisor, der reviderer landskassens årsregnskab.

 

  § 18.  Handicaptalsmanden forelægger, indenfor en af Naalakkersuisut fastsat frist, det reviderede årsregnskab bilagt revisionens bemærkninger for Naalakkersuisut til godkendelse.

 

Kapitel 5

Ikrafttræden

 

  § 19.  Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juni 2017.

 

 

 

 

Inatsisartutlov nr. 30 af 13. juni 2023 (Sproglig rettelse af det grønlandske ord for talsmand)[i] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 6

 

Inatsisartutloven træder i kraft dagen efter Inatsisartutlovens kundgørelse.

 

 

 

 

Departementet for Børn og Unge, den 14. marts 2024

 

 

Heidi Lindholm (sign.)

Departementschef

 

 

/ Kirsten Olesen-Nzulumike (sign.)[i] Lovændringen vedrører §§ 1-19.