Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 8
9. februar 2024
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om fiskeri efter stenbider

I medfør af § 10 a, § 10 b, § 13, stk. 2, § 23, stk. 1, § 33, stk. 2, og § 34, stk. 3, i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2016, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse ved fiskeri efter stenbider (Cyclopterus lumpus) på Grønlands fiskeriterritorium i området mellem kysten og en linje, der ligger 3 sømil uden for basislinjen.

 

Forvaltningsområder

 

  § 2.  Forvaltningsområderne for fiskeri efter stenbider fastsættes i bilag 1.

 

Definitioner

 

  § 3.  I denne bekendtgørelse forstås ved:

1)  ”Fiskeperiode” 60 sammenhængende fiskedage.

2)  ”Omladning” enhver overførsel af fangst eller produkter deraf, der er ombord på et fartøj eller jolle, til et andet fartøj eller jolle, uanset om den overførte mængde udgør hele lasten eller en del af lasten.

 

Licens

 

  § 4.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider er betinget af en licens, der efter ansøgning udstedes af Departementet for Fiskeri og Fangst.

  Stk. 2.  Ansøgere efter en licens skal anvende det ansøgningsskema, som kan findes på www.sullisivik.gl.

  Stk. 3.  Der kan ansøges om licens til 2 forvaltningsområder per kvoteår. Det forvaltningsområde hvor ansøgeren har bopæl samt et tilstødende forvaltningsområde.

  Stk. 4.  En licens er tidsbegrænset, og der er ikke tilknyttet en højst tilladt fangstmængde.

  Stk. 5.  Der udstedes kun licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider med fartøjer, hvis ansøgeren ejer det fartøj, der skal anvendes til fiskeriet.

 

Kvoter og fiskeriperiode

 

  § 5.  Naalakkersuisut fastsætter hvert år kvoterne for stenbider i henhold til de fastsatte forvaltningsområder i bilag 1.

 

  § 6.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbiderhunner er kun tilladt i den fiskeriperiode, der fastsættes af Departementet for Fiskeri og Fangst, jf. § 8, stk. 1.

 

  § 7.  Erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbiderhanner er kun tilladt i perioden 31. januar til og med 31. marts jf. dog stk. 2.

  Stk. 2.  Erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbiderhanner er også tilladt i de fiskeriperioder som af Departementet for Fiskeri og Fangst besluttes for stenbiderhunner, jf. § 8, stk. 1.

 

  § 8.  For hvert enkelt forvaltningsområde, jf. bilag 1, beslutter Departementet for Fiskeri og Fangst, hvornår fiskeriperioderne for erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbiderhunner, jf. § 7, stk. 2 påbegyndes, efter konsultation med lokale repræsentanter fra indhandlingssteder og fiskeriforeninger.

  Stk. 2.  Departementet kan give tilladelse til at enkelte fiskere undersøger om kriterierne for at starte fiskeriet er opfyldt inden startdato offentliggøres.

  Stk. 3.  En fiskeriperiode efter stenbiderhunner kan kun påbegyndes i perioden 1. april til og med 16. juli.

 

  § 9.  Meddelelser vedrørende fiskeriperioderne og kvote for hvert enkelt forvaltningsområde, meddeles af Departementet for Fiskeri og Fangst gennem pressen og på Naalakkersuisuts hjemmeside. Ligeledes meddeles når den samlede kvote er opbrugt.

  Stk. 2.  Departementet for Fiskeri og Fangst kan efter fiskeriperiodens ophør i et forvaltningsområde overføre uopfisket kvote til et andet forvaltningsområde.

  Stk. 3.  Departementet for Fiskeri og Fangst melder fiskeriperioderne ud senest 1 uge inden fiskeri efter stenbider i det pågældende forvaltningsområde påbegyndes.

 

Omladning

 

  § 10.  Tilladelse til omladning mellem en licenshavers egen jolle og eget fartøj udstedes af Departementet for Fiskeri og Fangst, hvis licenshaverens fartøj er godkendt til erhvervsmæssigt fiskeri.

  Stk. 2.  Tilladelse til omladning vil fremgå på den udstedte licens.

  Stk. 3.  Omladning er undtaget rapporteringspligt.

 

Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider

 

  § 11.  Der må højest anvendes 2 garn i forbindelse med ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider.
  Stk. 2.  Tilladte maskestørrelse fremgår i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet.

 

  § 12.  Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbiderhunner er kun tilladt i samme fiskeriperiode som den, der er fastsat for erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbiderhunner, jf. § 8, stk. 1.

 

Optagning af redskaber og bjergning af efterladte garn

 

  § 13.  Når fiskeriet stoppes, skal egne redskaber straks optages.

  Stk. 2.  Redskaber der ikke er optaget efter fiskeriperioden ophør kan bjærges af myndighederne. Bjærgningen af redskaberne sker for ejerens regning, hvis denne kan identificeres.

 

  § 14.  Fiskegarn der ikke er blevet optaget 7 kalenderdage efter stenbiderfiskeriets afslutning, må bjerges af private og beholdes, hvis ejeren af de efterladte garn ikke kan identificeres.

 

Foranstaltninger

 

  § 15.  Overtrædelse af § 4, stk. 1, §§ 6, 7, 10, 11, 12 og 13, kan medføre foranstaltninger i form af bøde og konfiskation efter reglerne i kriminalloven.

  Stk. 2.  Bøder og konfiskation kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) efter reglerne i kriminalloven.

  Stk. 3.  Bøderne jf. stk. 1 og 2 tilfalder Landskassen.

 

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

 

  § 16.  Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter dens kundgørelse.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 22. juni 2021 om fiskeri efter stenbider.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 9. februar 2024

 

 

Kim Kielsen (sign.)
Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

 

 

/ Emanuel Rosing (sign.)