Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 46
26. september 2023
Gældende

Selvstyret lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer

Herved bekendtgøres Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer, med de ændringer, der følger af Inatsisartutlov nr. 2 af 29. maj 2012.

 

Den centrale ledelse

 

  § 1.  Naalakkersuisut leder, tilrettelægger og fører tilsyn med sundhedsvæsenets virksomhed.
  Stk. 2
.  Naalakkersuisut kan pålægge personer inden for sundhedsvæsenet at foretage anmeldelser og indberetninger vedrørende deres faglige virksomhed.

 

  § 2.  Naalakkersuisut forestår og samordner planlægning vedrørende udvikling af den sundhedsmæssige betjening.


Sundhedsfaglige personer og psykologer

 

  § 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for sundhedsfaglige personer, der udøver deres sundhedsfaglige virksomhed inden for sundhedsvæsenet, hos andre offentlige myndigheder og i privat regi.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for psykologer, der udøver deres faglige virksomhed inden for sundhedsvæsenet, hos andre offentlige myndigheder og i privat regi.

 

  § 4.  Reglerne i § 3, stk. 1 og stk. 2, kan indeholde bestemmelser om:
1)  Titelbeskyttelse.
2)  De i § 3, stk. 1 og stk. 2, nævnte personers pligter.
3)  Patienters rettigheder.
4)  Tilsyn.
5)  Sanktionsbestemmelser, jf. § 12.
6)  Andre forhold af betydning for de i § 3, stk. 1 og stk. 2, nævnte personer og udøvelsen af virksomhed.


Forebyggelsesudvalg

 

  § 5.  I hver by nedsætter Naalakkersuisut et forebyggelsesudvalg.
  Stk. 2.  Forebyggelsesudvalgene har til opgave at styrke det lokale sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Herunder inden for de af Naalakkersuisut fastlagte rammer:
1)  gennem det forebyggende arbejde at styrke den lokale indflydelse på og ansvar for kommunens sundhedstilstand,
2)  at fremme en sammenhængende tilrettelæggelse og prioritering af de forebyggende og sundhedsfremmende opgaver inden for kommunen, og
3)  at udbygge og styrke samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og tilgrænsende sektorer.
  Stk. 3.  Forebyggelsesudvalgene behandler ikke konkrete personsager.
  Stk. 4.  I områder udenfor den kommunale inddeling kan Naalakkersuisut nedsætte forebyggelsesudvalg. Naalakkersuisut kan i særlige tilfælde nedsætte forebyggelsesudvalg udover de i stk. 1 nævnte, inden for den kommunale inddeling.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for forebyggelsesudvalgenes sammensætning og virksomhed.


Sundhedsvæsenets organisation

 

  § 6.  Landet inddeles i sundhedsenheder.
  Stk. 2.  Dronning Ingrids Hospital er landshospital.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut fastsætter regler for sundhedsenhedernes inddeling, opbygning og funktion samt for Dronning Ingrids Hospitals landsdækkende funktioner.


Landslægeembedet

 

  § 7.  Naalakkersuisut opretter et Landslægeembede, der yder rådgivning og anden bistand til Naalakkersuisut og andre myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål.
  Stk. 2.  Landslægeembedet bistår Naalakkersuisut med overvågning af sundhedstilstanden.
  Stk. 3.  Landslægeembedet fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af personer inden for sundhedsvæsenet, og med den virksomhed, der udøves af psykologer inden for sundhedsvæsenet.
  Stk. 4.  Landslægeembedet fører tilsyn med forhold af sundhedsmæssig karakter ved institutioner inden for sundhedsvæsenet.

 

  § 8.  Når Landslægen bliver bekendt med overtrædelser eller mangler på sundhedsområdet, skal Landslægen orientere vedkommende myndighed i fornødent omfang. Landslægen skal ligeledes orientere offentligheden, når særlige sundhedsmæssige forhold gør det nødvendigt.

 

  § 9.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for Landslægeembedets virke.
  Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at Landslægeembedet fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af sundhedsfaglige personer hos offentlige myndigheder udenfor sundhedsvæsenet og i privat regi, og med den faglige virksomhed, der udøves af psykologer hos offentlige myndigheder udenfor sundhedsvæsenet og i privat regi.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at Landslægeembedet fører tilsyn med forhold af sundhedsmæssig karakter hos offentlige myndigheder udenfor sundhedsvæsenet og i privat regi, og med forhold knyttet til psykologers virke hos offentlige myndigheder udenfor sundhedsvæsenet og i privat regi.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at Landslægen træffer afgørelse i sager om patientklager over de i § 3, stk. 1 og stk. 2, nævnte personer, der ikke er omfattet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed, og over andre ansatte i sundhedsvæsenet, som medvirker i det kliniske behandlingsforløb.

 

  § 10.  De i §§ 7 og 9 nævnte personer og institutioner er forpligtet til på begæring af Landslægeembedet, at afgive alle oplysninger, der er nødvendige til gennemførelse af tilsyn.
  Stk. 2.  De i § 9, stk. 4, nævnte personer, er endvidere forpligtet til på begæring af Landslægeembedet, at meddele Landslægeembedet enhver oplysning, herunder journaler, til brug for behandling af klagesager.
  Stk. 3.  Landslægen har uden retskendelse, og mod behørig legitimation, fri adgang til at udføre uvarslet tilsyn af de i § 7, stk. 4, og § 9, stk. 3, nævnte institutioner.


Klageadgang

 

  § 11.  Det påhviler sundhedsenhederne og Departementet for Sundhed at give information og yde vejledning til befolkningen om klageadgangen på sundhedsområdet.

 

  § 11 a.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at klage over sundhedsfaglig virksomhed, der udøves af sundhedspersoner i Grønland, behandles af det klageorgan, som i Danmark behandler klage over sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. Klage behandles og afgøres efter de for klageorganet gældende regler.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter regler om vejledning, klagefrister, sagernes oplysning, indbringelse og offentliggørelse m.v. Sager omfattet af regler om klage, jf. stk. 1, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed i Danmark eller Grønland.

 

  § 11 b.  Tilsynsmyndigheden på sundhedsområdet kan indbringe sager om sundhedsfaglig virksomhed, hvis tilsynsmyndigheden finder, at der kan være grundlag for kritik eller anden sanktion. Sager indbringes for det kompetente klageorgan efter regler fastsat i medfør af § 11 a, stk. 1.


Sanktioner

 

  § 12.  I forskrifter, der udstedes i medfør af denne Inatsisartutlovs §§ 3, 4 og 11 a, kan det fastsættes, at der kan pålægges kriminalretlig foranstaltning i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.
  Stk. 2.  Hvor forskrifter, udstedt i medfør af denne Inatsisartutlovs § 3, 4 og 11 a, hjemler idømmelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminalloven.
  Stk. 3.  Bøder, idømt efter forskrifter udstedt i medfør af denne Inatsisartutlovs §§ 3, 4 og 11 a tilfalder Landskassen.
  Stk. 4.  Sager om foranstaltninger jf. stk. 1 og stk. 2, anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans.


Ikrafttræden

 

  § 13.  Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. marts 2011.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Landstingsforordning nr. 3 af 23. maj 2000 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation.
  Stk. 3.  Regler, der er fastsat med hjemmel i Landstingsforordning nr. 3 af 23. maj 2000 forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre Inatsisartutlove.
  Stk. 4.  Lov nr. 154 af 8. maj 1968 om terapiassistenter, lov nr. 276 af 26. maj 1976 om tandlæger, anordning nr. 860 af 18. december 1991 for Grønland om ikraftsættelse af lov om udøvelse af lægegerning og landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke forbliver i kraft indtil de afløses eller ophæves ved denne eller andre Inatsisartutlove.

 

 

 

Inatsisartutlov nr. 2 af 29. maj 2012 (Klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn)[i] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse.

 

§ 2

 

  Stk. 1.  Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juni 2012.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves kapitel 3 i lov nr. 397 af 10. juni 1987 om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. som ændret ved lov nr. 391 af 7. juni 1989 og lov nr. 369 af 6. juni 1991 samt lov nr. 503 af 30. juni 1993.

 

 

 

Departementet for Sundhed den 20. september 2023

 

 

Nike Berthelsen (sign.)

Departementschef

 

 

/ Hans Erik Dahl[i] Lovændringen vedrører § 12, stk. 1-3.