Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 45
26. september 2023
Gældende

Selvstyret lovbekendtgørelse af Landstingsforordning om salg og mærkning af tobaksvarer

Herved bekendtgøres Landstingsforordning nr. 10 af 14. november 2004 om tobak og sikring af røgfrie miljøer samt mærkning af tobaksvarer med de ændringer, der følger af Inatsisartutforordning nr. 6 af 26. maj 2010.

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Forordningen omfatter alle varer fremstillet af tobaksplanten (Nicotiana), herunder cigaretter, cigarer, cigarillos, cerutter, pibetobak, rulletobak, snustobak, skråtobak m.v.

 

  § 2.  (Ophævet).

 

  § 3.  (Ophævet).

 

  § 4.  (Ophævet).

 

  § 5.  (Ophævet). 

 

  § 6.  (Ophævet). 

 

  § 7.  (Ophævet). 

 

Salg af tobaksvarer

 

  § 8.  Salg af tobaksvarer er ikke tilladt til personer, der er under 18 år.
  Stk. 2.  Salg af tobaksvarer må kun ske ved personlig betjening.
  Stk. 3.  Det påhviler såvel forhandleren, som den der forestår salget, at sikre fornøden dokumentation for, at en person er fyldt 18 år, jf. stk. 1.

 

  § 9.  Salg af tobaksvarer stykvis er ikke tilladt. Undtaget herfra er salg af cigarer.

 

Mærkning af tobaksvarer

 

  § 10.  Alle tobaksvarer skal være tydeligt mærket med advarsel om tobaksvareanvendelsens sundheds- og helbredsskadelige virkninger. Advarslen skal være affattet på grønlandsk og dansk.
  Stk. 2.  Landsstyret fastsætter regler om advarslernes indhold og udformning.

 

  § 11.  Alle tobaksvarer skal forsynes med oplysning om indhold og mængde af kondensat (tjære) og nikotin. Oplysningerne skal være affattet på grønlandsk og dansk.

 

Reklame for tobaksvarer

 

  § 12.  Det er ikke tilladt at annoncere, skilte med eller på anden måde udøve reklamevirksomhed for tobaksvarer.
  Stk. 2.  Forbuddet mod enhver form for reklame for tobaksvarer må ikke omgås ved i stedet at anvende mærker, emblemer, symboler eller andre kendetegn.
  Stk. 3.  Importerede aviser, tidsskrifter, blade og billedmedier er undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 2.

 

  § 13.  Uddeling af gratis tobaksvareprøver er ikke tilladt.

 

Foranstaltninger

 

  § 14.  For overtrædelse af bestemmelserne i § 8, stk. 1 og 2, § 9, § 10, stk. 1, § 11, § 12 stk. 1 og 2, og § 13, kan der idømmes bøde.
  Stk. 2.  For overtrædelser omfattet af stk. 1, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af Hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab kan der pålægges Hjemmestyret, kommunalbestyrelsen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.

Ikrafttræden

 

  § 15.  Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2005.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 4 af 23. maj 2000 om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer.
  Stk. 3.  Det er tilladt at sælge tobaksvarer, der alene indeholder en dansk varedeklaration, jf. § 11, hvis tobaksvarerne er indført i Grønland inden den 1. januar 2005.

 

 

 

Inatsisartutforordning nr. 6 af 26. maj 2010 (om ændring af langstingsforordning om tobak og sikring af røgfrie miljøer samt mærkning af tobaksvarer)[1]indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse.

 

§ 2

 

Inatsisartutforordningen træder i kraft den 1. oktober 2010.

 

 

 

 

Departementet for Sundhed, den 20. september 2023

 

 

Nike Berthelsen (sign.)

Departementschef

 

 

/ Hans Erik Dahl (sign.)[1] Lovændringen vedrører §§ 2-7.