Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 74
28. november 2023
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om licenser og kvoter til fiskeri

I medfør af § 8, stk. 2, § 9, stk. 1, § 10, § 10 a, § 10 b, stk. 1 og 2, § 11, § 13, stk. 2 og 3, § 14, stk. 2 og 5, § 21, stk. 2, §§ 23-25, § 26, stk. 1, § 33, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2 og 3, § 34, stk. 3 og § 38, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som blandt andet ændret ved Inatsisartutlov nr. 12 af 3. december 2012, Inatsisartutlov nr. 18 af 3. juni 2015 og senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2016, fastsættes:

  

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

 

Anvendelsesområder

 

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse ved erhvervsmæssigt fiskeri:

1)  Med grønlandsk registrerede fartøjer.

2)  Med joller.
3)  Med ATV, snescooter og hundeslæde.

4)  Med udenlandske fartøjer på Grønlands fiskeriterritorium. 

5)  Med udenlandske fartøjer, som fisker på grønlandsk kvote uden for Grønlands fiskeriterritorium.

  Stk. 2.  Bekendtgørelsen finder derudover anvendelse ved ikke-erhvervsmæssigt fiskeri, der er licensbetinget.

 

Definitioner

 

  § 2.  I denne bekendtgørelse forstås: 

1)  Ved ”fiskeriloven” forstås den til enhver tid gældende fiskerilov i Grønland.

2)  Ved ”Grønlands fiskeriterritorium” forstås Grønlands eksklusive økonomiske zone, som er fastsat i Statsministeriets bekendtgørelser herom, samt Grønlands søterritorium.

3)  Ved ”basislinjen” forstås de basislinjer, som er fastsat i Statsministeriets bekendtgørelser om Grønlands eksklusive økonomiske zone.

4)  Ved ”Østgrønland” forstås, den del af Grønlands fiskeriterritorium der nord for 59°N ligger øst for 44°V og syd for 59°N ligger øst for 42°V med tilstødende fjordsystemer.

5)  Ved ”det havgående fiskeri” forstås det fiskeri, der foregår uden for 3 sømil uden for basislinjerne i Grønlands fiskeriterritorium.

6)  Ved "det kystnære fiskeri" forstås det fiskeri, der foregår fra kysten indtil 3 sømil uden for basislinjen i Grønlands fiskeriterritorium.

7)  Ved måleenheden ”BRT” forstås brutto register tonnage og ved måleenheden ”BT” forstås bruttotonnage, i de tilfælde hvor en jolle eller et fartøj er opmålt efter både BRT og BT skal måleenheden BT anvendes.
8)  Ved måleenheden ”l.o.a” forstås længde over alt. L.o.a er afstanden i lige linje mellem det forreste punkt på forstævnen og det agterste punkt på agterstævnen.

9)  Ved ”indhandlingspligt” forstås den fangst, som skal indhandles til landanlæg i Grønland uden at være blevet forarbejdet.
10)  Ved ”forarbejdning” forstås den proces, hvorved fangsten bliver behandlet, tilvirket eller pakket, herunder, men ikke begrænset til, filetering, konservering, frysning, røgning, saltning, kogning, anbringelse i saltlage, tørring eller anden tilberedning. Forarbejdning omfatter ikke rensning, hovedskæring eller isning.

11)  Ved ”tilsvarende licens” forstås en licens til fiskeri efter den samme art og i samme flådekomponent, enten havgående eller kystnært, som en ansøger havde året forinden.

12)  Ved ”nye aktører” forstås fiskere, det være sig fysiske eller juridiske personer, der ikke har haft tilsvarende licens til det ansøgte fiskeri i det forudgående kalenderår. 

13)  Ved ”fartøj” forstås transportmiddel, der benyttes til fiskeri.

14)  Ved ”jolle” forstås ethvert fiskerfartøj på 6 meter l.o.a. eller derunder, der benyttes til fiskeri.

15)  Ved ”charteraftale” forstås en aftale om leje af et skib, enten med mandskab (time-charter) eller uden mandskab (bareboat-charter), til et bestemt fiskeri i en bestemt tidsperiode.

 

Kapitel 2
Licens og vilkår

 

  § 3.  Erhvervsmæssigt fiskeri og ikke erhvervsmæssigt licensbetinget fiskeri må kun udøves med en licens udstedt af departementet med ressortansvar for fiskeri.

  Stk. 2.  En licens udstedes til 1 bestemt ejer og enten til fiskeri med fartøj eller til fiskeri med jolle.

  Stk. 3.  En licensindehaver skal eje det fartøj der anvendes til fiskeri, dette gælder dog ikke ved charteraftaler.

  Stk. 4.  Det er kun tilladt at anvende fartøjer, joller, ATV, hundeslæde og snescooter til fiskeri.
 

  § 4.  Departementet med ressortansvar for fiskeri kan fastsætte betingelser og vilkår ved udstedelse af en licens, herunder betingelser om indhandlingspligt.

  Stk. 2.  Betingelser og vilkår vil fremgå af den udstedte licens.

 

  § 5.  Licens udstedt til fiskeri med fartøj skal angive det eller de fartøjer, som fiskeriet skal foregå med, jf. dog stk. 2.

  Stk. 2.  Ved fiskeri efter stenbider og ved bundgarnsfiskeri med fartøjer på over 6 meter l.o.a. er anvendelse af joller som supplement tilladt. Stk. 1 finder ikke anvendelse for de i dette fiskeri anvendte joller.

 

  § 6.  En licens til fiskeri med jolle er personlig og licensindehaveren skal deltage i fiskeriet og ved indhandling af fangsten. 

 

  § 7.  Alle ændringer i licensforhold skal godkendes af departementet med ressortansvar for fiskeri inden et fiskeri påbegyndes, fortsættes eller genoptages, herunder ændringer i ejerforhold og udskiftning af ethvert fartøj, der er tilknyttet licensen.

 

  § 8.  En fysisk person eller juridisk person kan ikke samtidig være indehaver af en licens til kystnært fiskeri med både jolle og fartøj.

  Stk. 2.  Såfremt et fartøj ikke er i drift som følge af motorhavari, værftsophold eller islægning, kan indehaveren af en licens til fiskeri med et kystnært fartøj skriftligt ansøge departementet med ressortansvar for fiskeri om dispensation til at fiske med jolle. En dispensation kan kun udstedes til den tidsperiode hvor fartøjet ikke er i drift.

 

  § 9.  Licensindehaveren skal opbevare licensen eller en kopi heraf, herunder elektronisk kopi, ombord på fartøjet eller jollen under fiskeriet.

 

Kapitel 3

Erhvervsmæssigt fiskeri med fartøjer

 

  § 10.  Fartøjer som skal anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, skal godkendes af det ressortansvarlige departement for fiskeri efter skriftlig ansøgning. 

  Stk. 2.  Departementet med ressortansvar for fiskeri kan kun godkende fartøjer, når:

1)  Ejerforholdet er i overensstemmelse med fiskerilovens bestemmelser herom, og

2)  fartøjets fiskerikapacitet vurderes at være tilpasset de givne fiskerimuligheder.

  Stk. 3.  Kopi af nationalitetsbevis og målebrev skal vedlægges ansøgningen. Såfremt fartøjet efterfølgende genopmåles, får udskiftet hovedmotoren eller på anden måde ændres væsentligt, skal nyt korrekt målebrev fremsendes senest 14 dage efter modtagelse af målebrev.

  Stk. 4.  Såfremt fartøjet efterfølgende skifter ejer, navn eller GR-nr., skal der fremsendes et nyt korrekt nationalitetsbevis senest 14 dage efter modtagelse af nationalitetsbevis.

  Stk. 5.  Såfremt et havgående eller kystnært fartøj skifter ejer, kan købsaftalen, hvis denne er underskrevet af køber og sælger, godtages som midlertidig dokumentation, indtil nyt korrekt nationalitetsbevis foreligger.

 

  § 11.  Fartøjer, som ifølge deres målebrev er under eller lig med 75 BRT/120 BT, må kun foretage kystnært fiskeri, jf. dog stk. 3-5.

  Stk. 2.  Fartøjer, som ifølge målebrevet er over 75 BRT/120 BT, må kun foretage havgående fiskeri, jf. dog stk. 4 og 5.

  Stk. 3.  Stk. 1, gælder ikke ved fiskeri efter krabber eller laks.
  Stk. 4.  Stk. 1 og 2, gælder ikke ved fiskeri efter kammuslinger.

  Stk. 5.  Adgangen til fiskeri efter rejer er reguleret i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om geografisk adgang til rejefiskeri på Grønlands fiskeriterritorium.

 

  § 12.  Ved tvivl om et fartøjs længde, kan Grønlands Fiskerilicenskontrol pålægge ejeren af fartøjet at få lavet en fornyet opmåling af en kompetent myndighed, som er autoriseret af søfartsstyrelsen.

 

Kapitel 4

Licenstyper

 

Tidsbegrænset licens med højst tilladt fangstmængde

 

  § 13.  Tidsbegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde, er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri:

1)  Med fartøjer over 75 BRT/120 BT,

2)  efter kammuslinger, uanset fartøjsstørrelse,

3)  med grønlandsk registrerede fartøjer i fiskeriterritorier, hvor andre lande eller regionale fiskeriorganisationer har kompetence til at regulere fiskeriet, og

4)  med udenlandske fartøjer på Grønlands fiskeriterritorium.

  Stk. 2.  Tidsbegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde, er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri i ikke-regulerede internationale områder. 

  Stk. 3.  Tildeling af licens beror på en vurdering af den fastsatte kvote for arten, den ansøgte kapacitet blandt ansøgerne og de kriterier for tildelingen, som er fastsat af Naalakkersuisut, jf. § 28.

  Stk. 4.  Licens udstedes for 1 kvoteår ad gangen. Hvor den videnskabelige rådgivning gælder for flere kvoteår ad gangen, kan der udstedes licens, der gælder i flere kvoteår. 

 

Tidsbegrænset licens uden højst tilladt fangstmængde

 

  § 14.  Tidsbegrænset licens, hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde, er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri:

1)  Efter arter, hvor den kvote som må fiskes, er fælles for grønlandsk registrerede fartøjer,

2)  med grønlandsk registrerede fartøjer i særlige tilfælde, hvor den videnskabelige rådgivning ikke giver anledning til at fastsætte en kvote, og

3)  med udenlandske fartøjer på Grønlands fiskeriterritorium.

  Stk. 2.  Tildeling af licens i medfør af stk. 1, nr. 1 og 2, sker på baggrund af § 20 og § 22.

  Stk. 3.  Tildeling af licens i medfør af stk. 1, nr. 3, sker på baggrund af internationale aftaler.

  Stk. 4.  Licens udstedes for 1 år ad gangen. Hvor den videnskabelige rådgivning gælder for flere år ad gangen, kan der udstedes licens, der gælder i flere år.

 

  § 15.  Tidsbegrænset licens, hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde, er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri med joller.

  Stk. 2.  Tildeling af licens i medfør af stk. 1, sker på baggrund af § 20 og § 22.

 

Tidsubegrænset licens med højst tilladt fangstmængde

 

  § 16.  Tidsubegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde er en forudsætning for alt fiskeri efter rejer og kystnært fiskeri efter hellefisk med fartøjer.

  Stk. 2.  Licensen påføres ejerens kvoteandel. En kvoteandel er en procentdel af den samlede kvote, som Naalakkersuisut har fastsat for den pågældende art i et kvoteområde. 

  Stk. 3.  I tilknytning til en tidsubegrænset licens med højest tilladt fangstmængde, udstedes der hvert år, inden kvoteårets begyndelse, en årskvotemeddelelse med angivelse af mængden for det pågældende år og eventuel produktionstilladelse samt fartøjer der må anvendes.

 

Kapitel 5

Kvotefleks

 

  § 17.  I forbindelse med rejefiskeri eller kystnært fiskeri efter hellefisk med fartøj, kan et rederi med en tidsubegrænset licens, jf. § 16, stk. 1, der har opfisket sin årskvote, efter ansøgning jf. stk. 2, få tilladelse til at fortsætte fiskeriet efter den 15. november i det pågældende år. Den mængde, som fiskes ud over årskvotemængden fratrækkes rederiets årskvote for det efterfølgende år.

  Stk. 2.  Ansøgningen skal indsendes til det ressortansvarlige departement for fiskeri senest 2 uger før fiskeriet ønskes fortsat og skal indeholde en angivelse af den mængde, der ønskes fisket.

 

 

  § 18.  I forbindelse med rejefiskeri eller kystnært fiskeri efter hellefisk, kan et rederi med en tidsubegrænset licens, jf. § 16, stk. 1, som ikke har opfisket en del af sin årskvote, få forhøjet årskvoten for det efterfølgende år svarende til den ikke opfiskede mængde fra det foregående år. Den overførte kvotemængde skal være opfisket senest 30. april for rejer og senest 1. juli for kystnær hellefisk. En uopfisket overført reje eller hellefisk årskvotemængde bortfalder henholdsvis efter den 30. april og 1. juli.

  Stk. 2.  Hvis der er en bortfaldet uopfisket overført kystnær hellefisk årskvotemængde fra foregående kvoteår efter den 1. juli, kan Naalakkersuisut omfordele denne årskvotemængde mellem de 2 kystnære flådekomponenter i område 47.

 

  § 19.  Overført årskvotemængde, jf. §§ 17 og 18, er ikke omsættelig og skal fiskes af det rederi eller den fisker, der har fået overført årskvotemængden.

 

Kapitel 6
Ansøgning om licens

 

Licenstildeling i det kystnære fiskeri

 

  § 20.  En licens, jf. § 14, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 15, tildeles alene aktører, som har haft tilsvarende licens i det forudgående kalenderår, samt aktører der har modtaget dispensation i henhold til stk. 3 eller § 22. Tildeling af licens forudsætter ansøgning, jf. § 21.
  Stk. 2.  Hvis en licens, jf. § 14, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 15, ikke er påbegyndt udnyttet inden 1. december, bortfalder retten til at få udstedt licens det efterfølgende kalenderår.
  Stk. 3.  En ansøger, der har mistet retten til at få udstedt licens grundet manglende ansøgning, jf. stk. 1, eller grundet manglende udnyttelse, jf. stk. 2, kan søge om dispensation, jf. § 22 når dette skyldes

a)  borgerligt ombud,

b)  bestyrelsesarbejde i erhvervsorganisationer,

c)  uddannelse eller nærtståendes uddannelse,

d)  havari,

e)  værftsophold,

f)  sygdom,

g)  dødsfald eller alvorlig sygdom i nærmeste familie, eller

h)  manglende indhandlingskapacitet.

  Stk. 4.  Dispensation kan kun udstedes såfremt der fremsendes udførlig dokumentation på at den pågældende situation har fundet sted.

 

  § 21.  Ansøgning om licens til kystnært fiskeri med jolle skal indgives til kommunen i ansøgers bopælskommune. Ansøger skal anvende det ansøgningsskema, som kan findes til dette formål på www.sullissivik.gl.

  Stk. 2.  Ansøgning om licens til kystnært fiskeri med fartøj indgives til departementet med ressortansvar for fiskeri. Ansøger skal anvende det ansøgningsskema, som kan findes til dette formål på www.sullissivik.gl. 

 

  § 22.  Nye aktører skal søge om dispensation fra kravet i § 20. Ansøger skal anvende det ansøgningsskema, som kan findes til dette formål på www.sullissivik.gl.

  Stk. 2.  Der kan gives dispensation til ansøgere fra og med 18 år og, som opfylder fiskerilovens krav om tilhørsforhold og skattepligt jf. dog §§ 23 og 24. For kystnært fiskeri efter hellefisk kan der alene tildeles dispensation til ansøgere fra og med 18 år og til og med 29 år. En ansøger skal derudover opfylde følgende krav:

1)  Have bestået en maritim fiskeriuddannelse, eller på anden måde erhvervet sig tilsvarende kundskaber, og

2)  eje det fartøj samt fiskeredskaber, der skal anvendes til fiskeriet.

  Stk. 3.  Tilsvarende kundskaber, jf. stk. 2, nr. 1, kan dokumenteres ved udtalelser om ansøgers fiskerikundskaber fra:

1)  Bopælskommunen,

2)  den lokale fisker- og fangerforening,

3)  en person, som ansøger har fisket sammen med eller

4)  en nuværende eller tidligere arbejdsgiver.

  Stk. 4.  Hvis en ansøger har, eller tidligere har haft, erhvervsfangerlicens eller licens til erhvervsfiskeri, indgår det også i vurderingen om ansøgeren har opnået tilsvarende kundskaber.

  § 23. En ansøger som har haft relevant arbejde ombord på et fiskerfartøj som navigatør eller fisker i mere end 5 år, inden for de sidste 15 år, er undtaget alderskravet i § 22, stk. 2. Dette skal dokumenteres ved fremsendelse af ansættelsesdokumenter ved ansøgning om licens.

 

  § 24.  Efter skriftlig ansøgning kan det ressortansvarlige departement for fiskeri udstede en særlig dispensation fra kravet om licens i forudgående år, jf. § 20, stk. 1 samt kravene i § 20, stk. 2, nr. 1 og 2, til ansøgere, der bor i områderne Qaanaaq og Østgrønland.

 

  § 25.  Departementet med ressortansvar for fiskeri kan til brug for vurderingen i §§ 20-24, indhentede nødvendige oplysninger om ansøgeren fra:
1)  bopælskommunen,
2)  den lokale fisker- og fangerforening, samt

3)  tidligere arbejdsgivere.

 

  § 26.  Der kan for en fiskeart gælde særlige betingelser, som en ansøger også skal opfylde for at få udstedt licens.

  Stk. 2.  Betingelserne jf. stk. 1 vil fremgå i den til enhver tid gældende bekendtgørelse for fiskeri efter den pågældende fiskeart. 

 

Licenstildeling i det havgående fiskeri

 

  § 27.  Ansøgning om licens til havgående fiskeri skal indgives til departementet med ressortansvar for fiskeri. Ansøgere skal anvende det ansøgningsskema til havgående fiskeri, som kan findes på www.sullissivik.gl.

Stk. 2.  Ansøgning om licens til fiskeri i det kommende kalenderår, jf. stk. 1, skal være kommet frem til departementet med ressortansvar for fiskeri før 1. november.

 

  § 28.  Fordeling af kvoter, jf. § 13, stk. 3, sker på følgende vilkår:

1)  Kvoterne fordeles til de rederier, der har haft kvote det foregående år og med udgangspunkt i det enkelte rederis relative andel af TAC’en for den enkelte bestand, idet der kan tages hensyn til rederiets faktiske kvoteoptag. 

2)  Såfremt der er en restkvote til rådighed efter fordeling, jf. nr. 1, kan kvoten fordeles til eksisterende rederier eller nye rederier efter vurdering fra det ressortansvarlige departement. Der kan ved vurderingen bl.a. tages hensyn til rederiernes behov for yderligere kvote, fiskeriets geografiske udvikling, sikring af økonomisk bæredygtige rederier, herunder et helt års økonomisk bæredygtigt fiskeri for nye rederier, samt det størst mulige samfundsøkonomiske udbytte.

 

Kapitel 7
Forsøgsfiskeri

 

  § 29.  Ansøgning om oprettelse af et erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri og licens hertil, skal indgives til departementet med ressortansvar for fiskeri. Ansøgere skal anvende det ansøgningsskema, som kan findes til dette formål på www.sullissivik.gl. 

  Stk. 2.  Indstilling til oprettelse af et erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri, jf. § 30 sker efter en administrativ vurdering, hvori følgende kriterier kan tillægges vægt:

1)  Formålet med forsøgsfiskeriet,

2)  hvilken art der ansøges om,

3)  i hvilket område og på hvilket tidspunkt der ansøges om,

4)  forventede fangstmængder,

5)  hvilke redskaber og metoder der skal anvendes,

6)  om bestanden for den ansøgte art kan bære det erhvervsmæssige forsøgsfiskeri,

om der vurderes at være et behov for at udforske den pågældende art, det pågældende område, redskab eller afprøve ny teknologi, og

7)  Grønlands Naturinstituts vurdering af det marine økosystem.

 

  § 30.  Naalakkersuisut kan oprette og fordele licens samt kvotemængde til erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri efter indstilling fra departementet med ressortansvar for fiskeri, jf. § 29.

  Stk. 2.  Et forsøgsfiskeri skal have mindst 1 af følgende formål for at blive oprettet:

1)  at udforske arter, som er ukendte og der ikke er kvoterede,
2)  at udforske områder, som er ukendte eller ukendte for en specifik art,
3)  at udforske fiskeri med nye metoder eller redskaber,

4)  at skaffe ny viden, der kan bidrage til øget værditilvækst i fiskeriet eller reducere uønsket påvirkning af økosystemet, herunder fiskeri efter arter og bestande der har været underlagt fiskestop grundet genopbygning af bestand eller
5)  genforsøg af fiskerier hvor det skønnes relevant.

  Stk. 3.  Ved oprettelse af et erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri specificeres formålet samt kriterierne og vilkårene for at deltage i forsøgsfiskeriet. Kriterierne og vilkårene kan være:

1)  hvilken arter der fiskes efter,

2)  kvotemængder,

3)  områder,

4)  redskaber,

5)  ansøgningsfrister, samt

6)  krav om rapporteringsfrekvens og prøveudtag.

 

  § 31.  Ansøgning om licens og kvotemængde til et oprettet erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri, jf. § 30, skal indgives til departementet med ressortansvar for fiskeri. Ansøger skal være enten erhvervsfisker, et partrederi eller et selskab. Ansøger skal anvende det ansøgningsskema, som kan findes til dette formål på www.sullissivik.gl.
  Stk. 2.  Ansøgningen jf. stk. 1 vil blive afvist, hvis ansøger ikke kan opfylde kravene til forsøgsfiskeriets formål samt kriterier og vilkår, jf. § 30, stk. 2 og 3.

  Stk. 3.  Tildeling af licens og kvotemængde sker efter en vurdering af den enkelte ansøgning, hvor følgende elementer tillægges vægt:

1)  Antal ansøgere ift. den samlede kvotemængde.

2)  Fartøj og redskabers egnethed under hensyntagen til, at formålet med det erhvervsmæssige forsøgsfiskeri opfyldes bedst muligt.

3)  Ansøgers kompetence og erfaring under hensyntagen til at formålet med det erhvervsmæssige forsøgsfiskeri opfyldes bedst muligt.

 

  § 32.  Licenstyper til forsøgsfiskeri er tidsbegrænset og enten med en højst tilladt fangstmængde eller uden en højst tilladt fangstmængde.

 

  § 33.  Licens til forsøgsfiskeri udstedes for 1 kvoteår ad gangen.

 

  § 34.  Licensindehaveren skal sende en afrapportering om forsøgsfiskeriets resultater til departementet med ressortansvar for fiskeri senest 1 måned efter endt fiskeri.

 

  § 35.  Naalakkersuisut opretter hvert år en række forsøgsfiskerier.

  Stk. 2.  Forsøgsfiskerier jf. stk. 1 offentliggøres i en pressemeddelelse af departementet med ressortansvar for fiskeri, heri vil det fremgå, hvornår der er ansøgningsfrist samt hvilke kriterier der er gældende for de forskellige forsøgsfiskerier.

 

Kapitel 8

Chartring af fartøjer

 

  § 36.  Et grønlandsk fartøj må kun indgå i 1 charteraftale ad gangen. Et fartøj må derfor ikke indgå i fiskeri som led i flere charteraftaler eller indgå i en undercharteraftale på samme tid.

 

  § 37.  Et rederi kan ved særlige omstændigheder, som havari eller lignende, ansøge departementet med ressortansvar for fiskeri om tilladelse til midlertidigt at chartre et grønlandsk fartøj til udførslen af et erhvervsmæssigt fiskeri.

  Stk. 2.  En ansøgning skal indeholde en:
1)  begrundelse, 

2)  beskrivelse af de særlige omstændigheder, og

3)  underskrevet charteraftale, der skal angive den ud chartrende part og den indchartrende part, det pågældende fartøj, de berørte licenser samt perioden hvor fartøjet skal chartres med angivelse af start- og slutdato.

 

  § 38.  Ethvert chartret fartøj skal påbegynde og afslutte en chartringsperiode med tom last. 

 

  § 39.  Ansøger kan med tilladelse fra det ressortansvarlige departement for fiskeri chartre et udenlandsk fartøj til udførelsen af erhvervsmæssigt fiskeri eller erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri. Tilladelse kan gives såfremt der ikke er adgang til den nødvendige kapacitet, de nødvendige redskaber eller den nødvendige teknologi på grønlandske fartøjer, og der opfyldes følgende betingelser:

1)  Ansøger skal fremsende en kopi af charteraftalen, der skal angive aftalens udchartrende part og den indchartrende part, charteraftalens varighed med start og slutdato, fartøjets navn og tidligere navne, fartøjsejerens navn og adresse, fartøjets flagstat. Hvis en charteraftale ophører før indmeldt slutdato, skal ansøgeren straks meddele dette til departementet med ressortansvar for fiskeri.

2)  Ansøger skal fremsende kopi af fartøjets nationalitetsbevis, målebrev samt dokumentation på at fartøjet er forsynet med et VMS-system og et IMO-nummer.

3)  Ansøger skal fremsende dokumentation på, at fartøjet ikke er på nogen IUU-lister, ved, at ansøger indhenter en bekræftelse på dette fra den relevante flagstats kompetente fiskerimyndighed.

4)  Ansøger skal fremsende dokumentation på, at flagstaten er medlem af enten:
a)  Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO),
b)  North-east Atlantic Fisheries Commission (NEAFC), eller
c)  en regional fisheries management organisation (RFMO), der har tiltrådt Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Port State Measures Agreement (PSMA) samt implementeret FAO´s International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU), ved at ansøger indhenter en bekræftelse på dette fra den relevante flagstats kompetente fiskerimyndighed. 

 

  § 40.  Udenlandsk chartring af grønlandske fartøjer til fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium kan efter ansøgning til det ressortansvarlige departement for fiskeri kun tillades under følgende betingelser:

1)  Grønlandske fiskerfartøjer må ikke fiske som led i charteraftale, hvis der er en fiskeriaftale i kraft for det pågældende område, medmindre andet er fastsat i den relevante fiskeriaftale.

2)  Et grønlandsk fartøj, der er omfattet af en charteraftale, må ikke i samme periode være på en grønlandsk licens. Den grønlandske licens vil i charteraftaleperioden blive midlertidigt suspenderet. Fangster taget af et Grønlandsk fartøj, der er omfattet af en charteraftale, skal fratrækkes den indchartrende parts nationale fiskekvoter.

3)  Et grønlandsk fiskerfartøj må kun fiske i et andet lands farvande efter bestande, der forvaltes af en RFMO, hvis det pågældende land er kontraherende part eller ikke-kontraherende samarbejdspart i den relevante RFMO.

 

Kapitel 9

Fritidsfiskeri

 

  § 41.  Fritidsfiskeri kræver ikke licens, jf. dog §§ 42 og 43.

Stk. 2.  En fritidsfisker kan ikke indhandle fangst, da indhandling kræver licens jf. dog § 43.

 

  § 42.  Fritidsfiskeri efter laks kræver licens.

  Stk. 2.  Fritidsfiskeri efter laks er reguleret i Selvstyrets bekendtgørelse om fiskeri efter laks.

 

  § 43.  Naalakkersuisut kan fastsætte en torskekvote til fritidsfiskere som kan indhandles. Fiskeri på denne kvote kræver licens.

  Stk. 2.  Ansøgere jf. stk. 1 skal søge om licens til indhandling af torsk hos sin bopælskommune.

  Stk. 3. Ansøgere jf. stk. 2 skal opfylde følgende betingelser for at få licens:

1)  Ansøger skal have folkeregisteradresse i Grønland, og have haft folkeregisteradresse i Grønland i de forudgående 2 år,

2)  ansøger skal være fuldt skattepligtig i Grønland og have været fuldt skattepligtig til Grønland i de forudgående 2 kalenderår,

3)  ansøger må ikke være erhvervsfisker,

4)  den udstedte licens skal forevises ved indhandlingsstedet,

5)  alle dokumenter skal udfyldes klart og læseligt, og

6)  indhandling af torsk, som fritidsfisker med licens, kan kun ske så længe, der ikke sker indhandlingsstop for erhvervsfiskerne. 

 

Kapitel 10

Stop for fiskeri

 

  § 44.  Når en kvote eller årskvotemængde er opfisket, eller en fiskeriperiode er udløbet, skal alt fiskeri straks standses og alle redskaber optages.

  Stk. 2.  For grønlandske fartøjer og joller, der fisker på en fælles kvote, vil tidspunktet for standsning blive meddelt på Naalakkersuisut´s hjemmeside og direkte til relevante parter.

  Stk. 3.  For alle udenlandske fartøjer, der fisker på Grønlands fisketerritorium, vil tidspunktet for standsning blive meddelt direkte til det pågældende fartøj. For EU-fartøjer sendes tilsvarende meddelelse til EU-Kommissionen. For øvrige ikke-grønlandske fartøjer sendes tilsvarende meddelelse til det pågældende lands fiskerimyndighed.

  Stk. 4.  Alt fiskeri skal være ophørt på det af Naalakkersuisut fastsatte tidspunkt.

 

Kapitel 11

Foranstaltninger

 

  § 45.  Overtrædelse af § 3, §§ 4-7, § 9, § 10, stk. 1, 3 og 4, § 11, stk. 1 og 2, § 12 § 17, stk. 1, § 19, § 36, § 38, § 39, § 42, stk. 1 og § 44, stk. 1 og 4, kan medføre foranstaltninger i form af bøde og konfiskation efter reglerne i kriminalloven.

  Stk. 2.  Bøder efter stk. 1, kan pålægges juridiske personer efter reglerne i kapitel 5 i kriminalloven.

  Stk. 3.  Bøder og konfiskationer, der fastsættes efter stk. 1 og 2, tilfalder Landskassen.

 

Kapitel 12

Ikrafttræden

 

  § 46.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2023.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves:

1)  Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020 om licens og kvoter til fiskeri.

2)  Bekendtgørelse nr. 305 for Grønland om begrænsning i indhandling af torsk af 26. juni 1980.

 

  § 47.  Det i § 20, stk. 2 anførte krav om udnyttelse af licens træder i kraft d. 1. januar 2025.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 27. november 2023

 

 

Kim Kielsen (sign.)
Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

 

 

/ Emanuel Rosing (sign.)