Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 38
27. juli 2023
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder

I medfør af § 14, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 9 af 19. november 2021, fastsættes:

 

Kapitel 1
Definitioner

 

Trinformål, fagformål og læringsmål

 

  § 1.  Ved trinformål forstås i denne bekendtgørelse de overordnede formål for undervisningen på de enkelte trin. Trinformålene uddyber folkeskolens formål og grundlag og angiver den pædagogiske profil for hvert af folkeskolens tre trin. Trinformålene angiver, på hvilket niveau eleverne forventes at have opnået kompetencer på tværs af fag og fagområder. Kompetencebegrebet forstås i denne bekendtgørelse som overbegreb for summen af den viden, færdigheder og erfaringer, som eleverne forventes at kunne omsætte til konkret handling i og udenfor undervisningen. Trinformålene er opdelt i fem sideordnede kategorier, der omhandler

1)  faglige kompetencer,

2)  personlige kompetencer,

3)  sociale og samfundsmæssige kompetencer,

4)  lærings- og arbejdskompetencer og
5)  elevens fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg.

  Stk. 2.  Ved fagformål forstås i denne bekendtgørelse formålet med undervisningen inden for de enkelte fag og fagområder omfattende hele skoleforløbet. Fagformålene er opdelt i fire sideordnede kategorier, som er et udtryk for fire forskellige synsvinkler inden for de enkelte fag og fagområder, og som omhandler

1)  faglige kompetencer,

2)  den personlige dimension,

3)  den sociale dimension og

4)  den kulturelle og samfundsmæssige dimension.
  Stk. 3.  Ved læringsmål forstås i denne bekendtgørelse målspecifikationer for de enkelte fag og fagområder, som angiver de kompetencer, eleverne forventes at have tilegnet sig ved afslutningen af hvert af de tre trin. Læringsmålene er opdelt i sideordnede faglige kategorier og danner grundlag for den løbende evaluering samt den centralt fastsatte evaluering ved afslutningen af hvert af de tre trin.

 

Kapitel 2
Trinformål

 

Yngstetrinnet

 

  § 2.  Formålet med undervisningen på yngstetrinnet er, at eleverne gennem kreative aktiviteter, fælles oplevelser og selvstændigt arbejde udvikler deres sproglige opmærksomhed, forståelse og udtryksfærdighed samt tilegner sig grundlæggende kompetencer i at læse, skrive og regne.

  Stk. 2.  Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler deres forskellige evner og deres selvværd. Undervisningen skal give eleverne viden om, hvordan de kan være med til at tage vare på egen udvikling gennem omtanke, kreativ udfoldelse, fysisk aktivitet og sund levevis.

  Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i deres forskellige roller samt deres ansvar i familien, i skolen og blandt kammeraterne. Eleverne skal opnå indsigt i vigtigheden af at kunne kommunikere og løse mindre konflikter i skolen og blandt kammeraterne.
  Stk. 4.  Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler hensigtsmæssige arbejds- og samarbejdsformer samt forståelse for formålet med deres skolegang.
  Stk. 5.  Undervisningen skal give eleverne indsigt i forskellige former for arbejde og beskæftigelse i og uden for hjemmet.

 

Mellemtrinnet

 

  § 3.  Formålet med undervisningen på mellemtrinnet er, at eleverne tilegner sig grundlæggende kompetencer i skolens fag og fagområder. Eleverne skal videreudvikle deres sproglige færdigheder til brug i både faglige og sociale sammenhænge.
  Stk. 2.  Undervisningen skal give eleverne mulighed for en alsidig udvikling af deres evner og interesser. Den skal medvirke til at styrke elevernes selvværd og selvtillid samt give dem forudsætninger for at tage medansvar for egne forhold og relationer. Eleverne skal udbygge deres forståelse for, at de har et medansvar for egen udvikling, og for hvad der kan påvirke denne.

  Stk. 3.  Undervisningen skal videreudvikle elevernes forståelse for egne og andres forskellige roller og ansvar i familie, skole og samfund. Eleverne skal udvikle færdigheder i hensigtsmæssig kommunikation og konfliktløsning.

  Stk. 4.  Undervisningen skal give eleverne øvelse i at planlægge, evaluere og revidere egne læringsforløb i samarbejde med deres lærere. Eleverne skal beherske forskellige individuelle og fælles arbejdsformer.

  Stk. 5.  Undervisningen skal give eleverne kendskab til forskellige uddannelses- og erhvervsretninger.

 

Ældstetrinnet

 

  § 4.  Formålet med undervisningen på ældstetrinnet er, at eleverne opnår forståelse af fagområders, fags og deldiscipliners særlige kendetegn, anvendelsesområder og indbyrdes sammenhæng. Eleverne skal kunne bruge deres opnåede kompetencer hensigtsmæssigt og fleksibelt i forskellige faglige og tværfaglige sammenhænge. Eleverne skal kunne tilegne sig, bearbejde og videreformidle informationer på flere sprog.
  Stk. 2. 
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler og erkender deres personlige og faglige ressourcer samt opnår en realistisk opfattelse af egne muligheder. Eleverne skal blive i stand til at tage ansvar for eget liv og medansvar for andres.
  Stk.3.  Undervisningen skal medvirke til, at eleverne erkender egne og andres forskellige roller og ansvar. Eleverne skal kunne indgå i dialog og fællesskaber med mennesker med forskellig baggrund og være rustet til at løse konflikter i og uden for skolen. Eleverne skal opnå bevidsthed om eget ansvar, egne rettigheder og egne pligter i et demokratisk samfund.
  Stk. 4.  Undervisningen skal gøre eleverne i stand til at kunne evaluere og løbende revidere egne uddannelses- og erhvervsmæssige handleplaner, tage medansvar for egen læring og kunne handle for at opnå egne mål.
  Stk. 5.  Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at vælge et realistisk uddannelses- og erhvervsforløb.

 

Kapitel 3

Fagformål og læringsmål for grønlandsk

 

Fagformål

 

  § 5.  Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer, så de kan forstå talt og skrevet grønlandsk sikkert og nuanceret samt udtrykke sig klart og varieret på sproget både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal sikre, at eleverne tilegner sig et sikkert sprogligt og begrebsmæssigt fundament som grundlag for deres øvrige faglige og almene læring.

  Stk. 2.  Undervisningen skal medvirke til at styrke elevernes personlige identitet og selvværd. Undervisningen skal fremme elevernes lyst og evne til at opleve, vurdere, reflektere og tage stilling samt til at give udtryk for følelser, erfaringer, viden og holdninger.

  Stk. 3.  Undervisningen skal styrke elevernes evne til kritisk tænkning og skal ruste dem til at deltage socialt gennem en undrende og kritisk tilgang til sprog og tekst samt tilskynde eleverne til at bruge sproget i forhold til egen og andre menneskers situation.

  Stk. 4.  Undervisningen skal give eleverne en åben og reflekterende indstilling til samtidens- og andre perioders kulturelle udtryksformer. Gennem undervisningen skal eleverne udvikle forståelse af grønlandsk kultur og dennes samspil med andre kulturer. Undervisningen skal ruste eleverne til at deltage i demokratiske og kulturelle processer.

 

Læringsmål

 

  § 6.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Kommunikation kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer.

  Stk. 2.  Inden for Læsning forventes det at, eleverne kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge.

  Stk. 3.  Inden for Fremstilling forventes det at, eleverne kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer.

  Stk. 4.  Inden for Fortolkning forventes det at, eleverne kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.

 

  § 7.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Kommunikation kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.

  Stk. 2.  Inden for Læsning forventes det, at eleverne kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge.

  Stk. 3.  Inden for Fremstilling forventes det, at eleverne kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder i formelle situationer.

  Stk. 4.  Inden for Fortolkning forventes det, at eleverne kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.

 

  § 8.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Kommunikation

kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

  Stk. 2.  Inden for Læsning forventes det, at eleverne kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.

  Stk. 3.  Inden for Fremstilling forventes det, at eleverne kan udtrykke sig klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

  Stk. 4.  Inden for Fortolkning forventes det, at eleverne kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

 

Kapitel 4

Fagformål og læringsmål for dansk

 

Fagformål

 

  § 9.  Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer, så de kan forstå og anvende talt og skrevet dansk i relevante sammenhænge i og uden for skolen.

  Stk. 2.  Undervisningen skal styrke elevernes lyst til at indsamle viden og informationer og fremme deres lyst til at udtrykke sig om egne oplevelser, viden og holdninger.

  Stk. 3.  Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever sprog som et vigtigt redskab i kommunikation og formidling af viden og erfaring. Undervisningen skal ruste eleverne til at deltage socialt, samt tilskynde eleverne til at bruge sproget i forhold til egen og andres situation.

  Stk.4.  Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får viden om andre kulturer og sprogsamfund. Undervisningen skal desuden give eleverne indsigt i kultur og levevilkår i Danmark samt samspillet mellem sprog og kultur i Grønland og Danmark.

 

Læringsmål

 

  § 10.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Kommunikation kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer.

  Stk. 2.  Inden for Læsning forventes det at eleverne kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge.

  Stk. 3.  Inden for Fremstilling forventes det at, eleverne kan udtrykke sig i tale, lyd, skrift og billede i velkendte situationer.

  Stk. 4.  Inden for Fortolkning forventes det at, eleverne kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om tekster og andre udtryksformer.

 

  § 11.  Det forventes at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Kommunikation kan kommunikere med bevidsthed og sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer,

  Stk. 2.  Inden for Læsning forventes det, at eleverne kan læse og forholde sig til alderssvarende tekster og andre udtryksformer,

  Stk. 3. Inden for Fremstilling forventes det, at eleverne kan udtrykke sig klart i tale, skrift, lyd og billede og

  Stk. 4.  Inden for Fortolkning forventes det, at eleverne kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af tekster.

 

  § 12.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for

Kommunikation kan deltage aktivt og reflekterende i hverdagskommunikation,

  Stk. 2.  Inden for Læsning forventes det, at eleverne kan læse og forholde sig til alderssvarende tekster og udtryksformer.

  Stk. 3. Inden for Fremstilling forventes det, at eleverne kan udtrykke sig varieret og målrettet i tale, skrift, lyd og billede.

  Stk. 4.  Inden for Fortolkning forventes det, at eleverne kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster og udtryksformer.

 

Kapitel 5

Fagformål og læringsmål for engelsk

 

Fagformål

 

  § 13.  Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer, så de kan forstå og bruge talt og skrevet engelsk i relevante situationer. Undervisningen skal desuden være med til at skabe et fundament for elevernes øvrige faglige og almene læring,

Stk. 2.  Undervisningen skal udvikle elevernes bevidsthed om deres muligheder i sprogtilegnelsen ud fra deres egne erfaringer og fremme deres lyst til at udtrykke sig i relevante sammenhænge,

  Stk. 3.  Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever sprog som et vigtigt redskab i formidling af viden og erfaring. Undervisningen skal tilskynde eleverne til at bruge sproget til kommunikation med andre.

  Stk. 4.  Undervisningen skal give eleverne interesse for at orientere sig om kultur og levevilkår i engelsktalende lande samt deres forståelse af egen kultur og dennes samspil med andre kulturer.

 

Læringsmål

 

  § 14.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for

Kommunikation kan deltage aktivt i hverdagskommunikation,

  Stk. 2.  Inden for Læsning forventes det, at eleverne kan læse og forholde sig til alderssvarende tekster og andre udtryksformer.

  Stk. 3.  Inden for Fremstilling forventes det, at eleverne kan udtrykke sig i tale, lyd, skrift og billede.

  Stk. 4.  Inden for Fortolkning forventes det, at eleverne kan forholde sig til almene temaer og tekster.

 

  § 15.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Kommunikation kan deltage aktivt og reflekterende i hverdagskommunikation,

  Stk. 2.  Inden for Læsning forventes det, at eleverne i sin læseproces kan diskutere teksters og andre udtryksformers betydning ud fra kontekst.

  Stk. 3. Inden for Fremstilling forventes det, at eleverne kan udtrykke sig varieret og målrettet i tale, skrift, lyd og billede.

  Stk. 4.  Inden for Fortolkning forventes det, at eleverne kan forholde sig til kultur, identitet, sprog og andre æstetiske tekster samt udtryksformer.

 

Kapitel 6
Fagformål og læringsmål for 3. fremmedsprog

 

Fagformål

 

  § 16.  Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer, så de kan forstå både det talte og det skrevne sprog og udtrykke sig mundtligt og skriftligt på sproget. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at anvende sproget til oplevelse samt til indsamling og udveksling af viden og informationer både i og uden for skolen. Eleverne skal tilegne sig viden om og udvikle deres opmærksomhed på såvel form som funktion i sproget.

  Stk. 2.  Gennem undervisningen skal eleverne have udbygget deres erfaringer med at arbejde med flere sprog samt udvikle deres bevidsthed om mulighederne for livslang sprogindlæring.
  Stk. 3.  Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever sprog som et vigtigt redskab i formidling af viden og erfaring, i samarbejde og i al menneskelig interaktion i øvrigt. Undervisningen skal tilskynde eleverne til at bruge sproget som et middel til erkendelse af egen og andre menneskers situation.

  Stk. 4.  Undervisningen skal give eleverne interesse for at orientere sig om kultur og levevilkår i lande, hvor sproget tales, og i den øvrige verden for dermed at øge deres indsigt i og forståelse for internationale forhold, samt deres forståelse af egen kultur og dennes samspil med andre kulturer.

 

Læringsmål

 

  § 17.  Ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Kommunikation forventes det, at eleverne

1)  kan fungere i en undervisningssituation, hvor sproget bruges,

2)  kan stille og svare på spørgsmål om dagligdags ting og bruge almindeligt forekommende vendinger til socialt samvær,

3)  kan udtrykke og begrunde personlige synspunkter,

4)  kan beskrive og fortælle om begivenheder og oplevelser og

5)  kan se, lytte til og læse forskellige teksttyper og bruge dem som udgangspunkt for selvstændige fremstillinger: mundtlige, skriftlige, dramatiske og billedlige.

  Stk. 2.  Ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Indhentning af information forventes det, at eleverne kan opsøge, udvælge og anvende relevante oplysninger om et bestemt emne i forskellige kilder, bl.a. bøger, aviser og Internettet, til selvstændigt brug, herunder til arbejdet i andre fag.

  Stk. 3.  Inden for Kultur og levevilkår forventes det, at eleverne har arbejdet med jævnaldrendes levevilkår og interesser i det pågældende sprogområde.

  Stk. 4.  Inden for Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse forventes det, at eleverne

1)  arbejder bevidst og systematisk med at udbygge deres aktive ordforråd,

2)  bruger alderssvarende ordbøger og andet referencemateriale,

3)  kender og bruger overordnede regler for sætningers opbygning og de vigtigste ordklassers anvendelse og bøjning,

4)  kender og bruger overordnede regler for tegnsætning og stavning,

5)  kan begrunde egne sproglige valg og stille forslag til andre, f.eks. i arbejdet med processkrivning og

6)  kan bruge indlærings- og kommunikationsstrategier og strategier for anvendelse af passende sproglige konventioner i forskellige sociale sammenhænge.

 

Kapitel 7

Fagformål og læringsmål for historie

 

Fagformål

 

  § 18.  Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kompetencer i at anvende grundlæggende historiske beskrivelsesmetoder og forklaringsmodeller. Undervisningen skal udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv,

  Stk. 2.  Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af deres eget historiske og kulturelle tilhørsforhold og styrke deres egen bevidsthed om identitet og bidrage til ansvarstagen gennem en historisk bevidsthed og dannelse. Undervisningen skal tillige medvirke til, at eleverne udvikler deres kritiske sans og tager stilling til historiske udsagn og problemstillinger lokalt, nationalt og globalt. Eleverne skal udvikle bevidsthed om de muligheder, faget rummer.

  Stk. 3.  Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid, herunder samspillet mellem politik og historie og reflektere over deres handlemuligheder,

  Stk. 4.  Undervisningen skal give eleverne indsigt i udvikling og sammenhænge i det historiske forløb og derigennem udbygge deres forståelse af menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik over og fordybelse i historiske kundskabsområder og styrke deres indsigt i kontinuitet og forandring.

 

Læringsmål

 

  § 19.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Grønlandsk historie kan genfortælle sin viden om de tidligste indvandringsbølger og inuitkulturen samt nordboerne før koloniseringen i 1721.

  Stk. 2. Inden for Verdenshistorie forventes det, at eleverne kan genfortælle sin viden om udvalgte dele af den ældre verdenshistorie fra ægypterne til den franske revolution i 1789.

 

  § 20.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Grønlandsk historie kan redegøre for kulturmødet mellem inuit og europæerne og den grønlandske historie indtil 1953 samt udtrykke sit kendskab til de sociale følger af koloniseringen og indførelsen af kristendommen i Grønland.

  Stk. 2.  Inden for Berøringspunkter i historien imellem Grønland og Danmark forventes det, at eleverne kan forholde sig til forskellige fortolkninger for perioder eller begivenheder i Danmarks historie, der har betydning for Grønland samt udtrykke sin forståelse af udvalgte problemstillinger i forholdet mellem Danmark og Grønland.

 

  § 21.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Grønlandsk historie kan redegøre for samt diskutere perioder, begivenheder og problemstillinger i Grønlands nyere historie det 20. og 21. Århundrede.

  Stk. 2. Inden for Verdenshistorie forventes det, at eleverne kan redegøre for samt diskutere perioder, begivenheder og problemstillinger i den nyere verdenshistorie i det 20. og 21. århundrede.

 

Kapitel 8

Fagformål og læringsmål for samfundsfag

 

Fagformål

 

  § 22.  Formålet med undervisningen er at medvirke til, at eleverne opnår kompetencer, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund og dets udvikling. Eleverne skal udvikle forståelse for sammenhængen mellem menneskers levevilkår og de naturgivne og menneskeskabte forhold og af, hvilken betydning ændringer har for levevilkårene og samfundslivet.

  Stk. 2.  Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af deres eget kulturelle og samfundsmæssige tilhørsforhold. Undervisningen skal tillige medvirke til, at eleverne udvikler deres kritiske sans. Eleverne skal udvikle bevidsthed om de muligheder, faget rummer og undervisningen skal gøre dem i stand til at tage medansvar for egen læring.

  Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler interesse for politiske og samfundsmæssige spørgsmål og problematikker, og at de erkender, at der ligger historiske og socioøkonomiske forudsætninger og forskellige værdisyn bag andres holdninger og handlinger.

  Stk. 4.  Undervisningen skal medvirke til, at eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i samfundet. Undervisningen skal tillige give eleverne indsigt i andre kulturer og samfundsnormer.

 

Læringsmål

 

  § 23.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Kultur og samfund kan stille spørgsmål til samfundsmæssige og kulturelle forhold.

  Stk. 2. Inden for Politik og menneskerettigheder forventes det, at eleverne kan udforske demokratiske processer.

  Stk. 3. Inden for Økonomi forventes det, at eleverne kan reflektere over værdien af penge.

  Stk. 4. Inden for Identitet og fællesskab forventes det, at eleverne kan tage stilling til, hvorfor mennesker har forskellige meninger og træffer forskellige valg

 

  § 24.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Kultur og samfund kan reflektere over problemstillinger vedrørende kultur- og samfundsforhold.

  Stk. 2.  Inden for Politik og menneskerettigheder forventes det, at eleverne kan tage stilling til demokratiske processer, menneskerettigheder og ligestilling.

  Stk. 3. Inden for Økonomi forventes det, at eleverne kan reflektere over sammenhængen mellem bæredygtig økonomi, infrastruktur og uddannelse.

  Stk. 4. Inden for Identitet og fællesskab forventes det, at eleverne kan reflektere over, hvorfor mennesker har forskellige meninger og træffer forskellige valg.

 

  § 25.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Kultur- og samfund kan tage stilling og handle i forhold til kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge og problemstillinger.

  Stk. 2. Inden for Politik og menneskerettigheder forventes det, at eleverne kan vurdere de demokratiske processer samt politiske handlinger, lokalt og globalt.

  Stk. 3. Inden for Økonomi forventes det, at eleverne kan vurdere, hvordan arbejde, indkomst og forbrug kan påvirke personlig og bæredygtig økonomi, levestandard og livskvalitet.

  Stk. 4. Inden for Identitet og fællesskab forventes det, at eleverne kan reflektere og formidle globaliseringens indflydelse på identitet, hvorfor mennesker har forskellige meninger og tager forskellige valg.

  Stk. 5.  Inden for Samfundsfaglige metoder forventes det, at eleverne kan anvende samfundsfaglige metoder.

 

Kapitel 9

Fagformål og læringsmål for matematik

 

Fagformål

 

  § 26.  Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig grundlæggende matematiske kompetencer. Eleverne skal opnå fortrolighed med, fagets begrebsområder. Eleverne skal opnå øvelse i at skaffe sig viden og i at erkende, formulere og løse matematiske problemer, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Undervisningen skal sikre, at eleverne tilegner sig den matematiske viden og de færdigheder, som er nødvendige for deres videre læring i andre fag. 

  Stk. 2.  Undervisningen skal medvirke til, at eleverne erfarer, at matematik både er et redskab til problemløsning og til kreativ virksomhed samt at eleverne udvikler deres fantasi og nysgerrighed. Eleverne skal udvikle deres bevidsthed om de muligheder, som faget rummer.

  Stk. 3.  Undervisningen skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i dagligdags sammenhænge. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår øvelse i, selvstændigt og i fællesskab, at finde egne løsningsmetoder gennem undersøgende og problemløsende aktiviteter.
  Stk. 4.  Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Undervisningen skal desuden medvirke til, at eleverne bliver i stand til at forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk samfund.

 

Læringsmål

 

  § 27.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Tal og algebra kan anvende naturlige tal i beskrivelser og beregninger.

  Stk. 2.  Inden for Geometri forventes det, at eleverne kan udføre enkle geometriske tegninger og anvende geometriske begreber,

  Stk. 3. Inden for Statistik og sandsynlighed forventes det, at eleverne kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser.

  Stk. 4. Inden for Matematiske kompetencer forventes det, at eleverne kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik.

 

  § 28.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for

Tal og algebra kan anvende rationale tal, variabler i undersøgelser, beskrivelser og beregninger,

  Stk. 2.  Inden for Geometri forventes det, at eleverne kan konstruere geometriske figurer samt beskrive og anvende geometriske metoder.

  Stk. 3. Inden for Statistik og sandsynlighed forventes det, at eleverne kan beskrive og udføre statistiske undersøgelser samt bestemme enkle statistiske sandsynligheder.

  Stk. 4.  Inden for Matematiske kompetencer forventes det, at eleverne kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik.

 

  § 29.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Tal og algebra kan anvende reelle tal og variable til at beskrive og analysere matematiske og hverdagsorienterede problemstillinger.

  Stk. 2.  Inden for Geometri forventes det, at eleverne kan beskrive, analysere samt konstruere ud fra geometriske sammenhænge.

  Stk. 3.  Inden for Statistik og sandsynlighed forventes det, at eleverne kan analysere og vurdere statistiske undersøgelser og anvende statistik og teoretisk sandsynlighed.

  Stk. 4.  Inden for Matematiske kompetencer forventes det, at eleverne kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik.

 

Kapitel 10

Fagformål og læringsmål for naturfag

 

Fagformål

 

  § 30.  Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler og tilegner sig grundlæggende naturfaglige kompetencer og dermed opnår indsigt og fortrolighed med fagets arbejdsmetoder og begrebsområder. Eleverne skal erhverve sig viden, som gør dem i stand til at tage ansvar for egen og andres sikkerhed og helbred, og som giver dem baggrund for at handle ansvarligt i forhold til lokale og globale miljøspørgsmål. Eleverne skal udvikle en bevidsthed om, hvordan menneskers livsstil og handlinger påvirker livet på jorden.

  Stk. 2.  Undervisningen skal medvirke til, eleverne erfarer, at naturfag kan bidrage til undren, nysgerrighed, skaberglæde, engagement, innovation og problemløsende aktiviteter. Undervisningen skal give eleverne redskaber til at udføre praktiske gøremål i dagligdagen og grundlag for at tage stilling til forbrugs- og miljøspørgsmål.

  Stk. 3.  Undervisningen skal give eleverne grundlag for at anvende naturfaglige begreber og beskrivelsesformer som et naturligt udtryksmiddel i kommunikation med andre.

  Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender naturfagenes og teknologiens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne engagerer sig i og tager stilling for spørgsmål, der vedrører udnyttelse af natur og ressourcer samt de deraf følgende konsekvenser for miljø og levevilkår.

 

Læringsmål

 

  § 31.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Undersøgelse kan stille spørgsmål, der kan besvares gennem enkle naturfaglige undersøgelser.

  Stk. 2. Inden for Modellering forventes det, at eleverne kan anvende håndgribelige og konkrete modeller.

  Stk. 3.  Inden for Perspektivering forventes det, at eleverne kan genkende naturfaglige og teknologiske fænomener i sin hverdag.

  Stk. 4. Inden for Kommunikation forventes det, at eleverne kan beskrive modeller og egne undersøgelser.

 

  § 32.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Undersøgelse kan designe, tilrettelægge og gennemføre naturfaglige undersøgelser.

  Stk. 2.  Inden for Modellering forventes det, at eleverne kan anvende modeller med stigende abstrakstionsgrad, og selv designe enkle modeller.

  Stk. 3.  Inden for Perspektivering forventes det, at eleverne kan perspektivere naturfaget til omverdenen og aktuelle hændelser.

  Stk. 4.  Inden for Kommunikation forventes det, at eleverne kan kommunikere om naturfaglige og teknologiske fænomener.

 

  § 33.  I fagene biologi, fysik/kemi samt naturgeografi forventes det, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Undersøgelse kan designe, gennemføre og evaluere naturfaglige undersøgelser.

  Stk. 2.  Indenfor Modellering forventes det, at eleverne kan anvende og vurdere modeller.

  Stk. 3.  Indenfor Perspektivering forventes det, at eleverne kan perspektivere naturfaget til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

  Stk. 4.  Indenfor Kommunikation forventes det, at eleverne kan kommunikere om naturfaglige og teknologiske fænomener, samt om egne undersøgelser.

 

Kapitel 11

Fagformål og læringsmål for religion og filosofi

 

Fagformål

 

  § 34.  Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse for kristendommen og den inuitiske religion. Eleverne skal have kendskab til de forskellige verdensreligioner samt andre religiøse livsanskuelser og filosofiske retninger. Eleverne skal opnå indblik i det etiske grundlag for forskellige menneskesyn.

  Stk. 2.  Undervisningen skal give forudsætninger for, at eleverne kan udvikle forståelse for og reflektere over grundlæggende religiøse og etiske livsspørgsmål, der omhandler forholdet til andre mennesker og til dem selv. Eleverne skal opnå indsigt i, hvordan menneskesyn, livssyn, natur- og kultursyn samt verdensforståelse påvirker og udvikler deres personlighed og valg i tilværelsen.

  Stk. 3.  Undervisningen skal belyse, hvorledes den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for forholdet til andre mennesker.

  Stk. 4.  Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår forståelse af kristendommens særlige betydning for den grønlandske kultur. Undervisningen skal desuden medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for andre religioners og livsanskuelsers betydning som kulturarv og som en vigtig forudsætning for tro, moral, samfundssyn og livstolkning. Eleverne skal opnå indsigt i, hvordan forskellige samfund og kulturer bygger på religiøse eller filosofiske opfattelser og værdier.

 

Læringsmål

 

  § 35.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Kristendom kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger, højtider og ritualer.

  Stk. 2.  Inden for Inuitiske og andre naturreligioner forventes det, at eleverne kan udtrykke sig om centrale inuitiske traditioner.

  Stk. 3.  Inden for Andre religioner og livsanskuelser forventes det, at eleverne kan udtrykke sig om de enkelte traditioner og symboler.

  Stk. 4.  Inden for Filosofi og etik forventes det, at eleverne kan udtrykke sig om enkle grundlæggende etiske spørgsmål.

 

  § 36.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Kristendom kan udtrykke sig om centrale forestillinger, ritualer og leveregler samt gengive hovedtræk af kristendommens historie.

  Stk. 2.  Inden for Inuitiske og andre naturreligioner forventes det, at eleverne kan genfortælle og reflektere over nogle vigtige inuitiske myter og overgangsritualernes betydning i inuitisk religion.

  Stk. 3.  Inden for Andre religioner og livsanskuelser forventes det, at eleverne kan forklare religiøse skrifters betydning og betydningen af overgangsritualerne i nogle af verdensreligionerne.

  Stk. 4.  Inden for Filosofi og etik forventes det, at eleverne kan udtrykke sig om forskellige filosofiske og etiske opfattelser og teorier.

 

  § 37.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Kristendom kan vurdere og forholde sig til grundlæggende kristne værdier og opfattelser.

  Stk. 2.  Inden for Inuitiske og andre naturreligioner forventes det, at eleverne kan vurdere og forholde sig til det inuitiske natursyn og dets betydning for inuitkulturens forestillinger, ritualer og levevis.

  Stk. 3.  Inden for Andre religioner og livsanskuelser forventes det, at eleverne kan forholde sig til hovedtanker, ritualer og livsopfattelser inden for andre religioner og livsanskuelser.

  Stk. 4.  Inden for Filosofi og etik forventes det, at eleverne kan vurdere og forholde sig til udvalgte ikke-religiøse menneskesyn, livsopfattelser og grundlæggende etiske positioner.

 

Kapitel 12

Fagformål og læringsmål for personlig udvikling

 

Fagformål

 

  § 38.  Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at være anerkendende deltagere i skolens fællesskaber. Eleverne skal endvidere lære at vurdere egne muligheder, sætte mål, planlægge og tage kvalificerede valg i forbindelse med deres skolegang og videre uddannelse. Eleverne skal endvidere tilegne sig viden om forudsætningerne for en psykisk og fysisk sund livsførelse, herunder om de problemer, der knytter sig til misbrug af nydelses- og rusmidler. Eleverne skal opnå et grundlæggende kendskab til sikkerhed i skole, hjem, det omgivende samfund, de digitale platforme og naturen. Eleverne skal opnå indsigt i de familie-, bolig-, miljømæssige og økonomiske rammer, som samfundet sætter for menneskers dagligliv, og i de værdier og forpligtelser, der knytter sig til samværet i et familie-, arbejds- og samfundsfællesskab.

  Stk. 2.  Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler såvel deres sociale, demokratiske og følelsesmæssige kompetencer som deres intellektuelle og fysiske færdigheder. Undervisningen skal styrke elevernes selvindsigt, selvtillid, kritiske sans og kreativitet og støtte dem i at udvikle sig til betænksomme og omsorgsfulde mennesker, der reflekterer og planlægger, tager vare på sig selv og andre og tager ansvar for at forme deres egen fremtid.

  Stk. 3.  Undervisningen skal styrke elevernes evner til at samarbejde med mange forskellige mennesker og medvirke til, at de tager hensyn til andre og forstår betydningen af samtalen som et middel til at finde fælles løsninger. Eleverne skal opnå forståelse af andre menneskers værdier, holdninger og handlinger.
  Stk. 4.  Eleverne skal opnå forståelse af, at de valg, de selv og andre træffer i forbindelse med uddannelse og erhverv og deres livsførelse i øvrigt, har betydning for dem selv og for samfundet som helhed. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne udvikler deres tolerance over for andre mennesker, og at de værdsætter andre menneskers rolle i og bidrag til et demokratisk samfund.

 

Læringsmål

 

  § 39.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Elevens personlig udvikling lærer at gå i skole. 

  Stk. 2.  Inden for Elevens sociale udvikling forventes det, at eleverne kan samarbejde, skabe relationer og kommunikere.

 

  § 40.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Personlig målsætning og planlægning kan se egne styrker i forhold til ønsker, drømme og muligheder.

  Stk. 2.  Inden for Elevens personlige udvikling forventes det, at eleverne har forståelse for at være en del af et fællesskab, samtidig med at eleven er bevidst om eget ståsted.

  Stk. 3.  Inden for Elevens sociale udvikling forventes det, at eleverne kan indgå i læringsdialoger og se fordele ved at samarbejde og hjælpe andre i og uden for skolen og

  Stk. 4. Inden for Elevens uddannelse, Erhverv og livsbane forventes det, at eleverne bliver opmærksom på sammenhænge mellem ønsker, potentialer og muligheder i samfundet.

 

  § 41.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Elevens målsætning og planlægning er fortrolig med at indhente information, opsøge viden, og være kildekritisk.

  Stk. 2.  Inden for Elevens personlige udvikling forventes det, at eleverne ser sig som en medborger i samfundet og er refleksiv om eget menneskeligt ståsted.

  Stk. 3.  Inden for Elevens sociale udvikling forventes det, at eleverne indgår aktivt i læringsdialoger.

  Stk. 4.  Inden for Elevens uddannelse, erhverv og livsbane forventes det, at eleverne er vidende om muligheder og betingelser i forhold til egne uddannelses- og erhvervsønsker.

 

Kapitel 13

Fagformål og læringsmål for teknologiforståelse

 

Fagformål

 

  § 42.  Eleverne skal i valgfaget teknologiforståelse udvikle kompetencer til at arbejde med designprocesser og analysere digitale produkter.

  Stk. 2.  Faget skal give elever forudsætninger inden for tænkning af idé, idéafprøvning og realisering samt skaberglæde og kritisk refleksion i inddragelse af teknologiske artefakter.

  Stk. 3.  Undervisningen skal medvirke til at styrke elevernes arbejde med at designe/re-designe forløb og opnå indsigt i hvordan man undersøger, forstår, udvikler, evaluerer og vurderer digitale produkter.

  Stk. 4.  Undervisningen skal styrke elevernes arbejde med kodning og opnå forståelse af digitale produkters muligheder og rolle i samfundet med henblik på at styrke deres viden om hvordan digitaliseringen er med til at forme hverdagen.

 

Læringsmål

 

  § 43.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Design kan analysere og designe produkter med digitale hjælpemidler og vurdere dem i et samfundsmæssigt perspektiv.

  Stk. 2.  Inden for Kodning forventes det, at eleverne kan kode digitale produkter og vurdere dem i et samfundsmæssigt perspektiv.

 

Kapitel 14

Fagformål og læringsmål for Idræt og udeliv

 

Fagformål

 

  § 44.  Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer, så de udvikler kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idræt og udelivsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrætten og udelivets betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idræts- og udelivskultur.

  Stk. 2. Undervisningen skal give eleverne en alsidig idræt og udelivspraksis og opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. Eleverne skal udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse og tage ansvar for sig selv.

  Stk. 3.  Undervisningen skal give eleverne positive oplevelser og glæde ved at udvikle kropslige, idrætslige og udelivs aktiviteter sammen med andre, og indgå i et forpligtende fællesskab.

  Stk. 4.  Undervisningen skal give erfaringen med og indsigt i idrættens og udelivets betydning for sundhed og trivsel i samspillet mellem samfund og idræts- og udelivskultur.

 

Læringsmål

 

  § 45.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Alsidigt idræts- og udelivsudøvelse kan deltage aktivt i basale alsidige bevægelser i idræts- og udelivsaktiviteter.

  Stk. 2.  Inden for Idrættens og udelivets almene områder forventes det, at eleverne

1)  kan samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege og

2)  beskrive kropslige reaktioner og følelser, der kan opstå ved fysisk aktivitet.

 

  § 46.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Alsidigt idræts- og udelivsudøvelse kan anvende relevante bevægelser i idræts- og udelivs aktivitet,

  Stk. 2.  Inden for Idrættens og udelivets almene områder forventes det, at eleverne

1) kan deltage aktivt i idrættens- og udelivets kultur og fællesskab og

2) samtale om fysisk aktivitets betydning for sundhed og trivsel.

 

  § 47.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Alsidigt idræts- og udelivsudøvelse kan

1)  anvende og sammensætte komplekse bevægelsesmønstre i idræts- og udelivs aktiviteter og

2)  udvikle idræts- og udelivsaktiviteter.

  Stk. 2.  Inden for Idrættens og udelivets almene områder forventes det, at eleverne kan

1)  analysere og vurdere idræts- og udelivets kulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv og

2)  analysere og vurdere samspillet mellem krop, træning og trivsel for livslang sundhed.

 

Kapitel 15

Fagformål og læringsmål for Musik, sang, bevægelse og drama

 

Fagformål

 

  § 48. Formålet med undervisningen er, at eleverne i faget Musik udvikler kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.

  Stk. 2.  Undervisningen skal give eleverne positive oplevelser og være aktivt og skabende med musik.

  Stk. 3.  Undervisningen skal medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik, samt øge elevernes forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

  Stk. 4.  Undervisningen skal udvikle elevernes forståelse af grønlandsk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv.

 

Læringsmål

 

  § 49.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Musikudøvelse kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse.

  Stk. 2. Inden for Musikalsk skaben forventes det, at eleverne kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter.

  Stk. 3.  Inden for Musikforståelse forventes det, at eleverne kan lytte til og udtrykke sig om musik.

 

  § 50.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Musikudøvelse kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse.

  Stk. 2.  Inden for Musikalsk skaben forventes det at, eleverne kan arrangere og komponere musikalske udtryk.

  Stk. 3.  Inden for Musikforståelse forventes det, at eleverne kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik fra forskellige genrer, kulturer og perioder.

 

  § 51.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Musikudøvelse kender og kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse.

  Stk. 2.  Inden for Musikalsk skaben forventes det, at eleverne kender til at arrangere og komponere musikalske udtryk.

  Stk. 3.  Inden for Musikforståelse forventes det, at eleverne kender og kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik fra forskellige genrer, kulturer og perioder.

 

Kapitel 16

Fagformål og læringsmål for Kunst og arkitektur

 

Fagformål

 

  § 52. Formålet med undervisningen i billedkunst og arkitektur er, at eleverne tilegner sig kompetencer, så de kan opleve, producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og kreative processer.

  Stk. 2.  Undervisningen skal give eleverne kompetencer og opleve glæde ved at skabe visuelle udtryks- og kommunikationsformer.

  Stk. 3.  Undervisningen skal medvirke til, at eleverne i samarbejde med andre og gennem stillingtagen opnår tillid til egne muligheder samt oplever glæde ved at arbejde med hænderne.

  Stk. 4.  Undervisningen skal give eleverne en forståelse af at være deltagere i og medskabere af kultur som del af deres kreative udvikling og æstetiske dannelse. 

 

Læringsmål

 

  § 53.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Billedfremstilling kan udtrykke sig i plane og rumlige billeder.

  Stk. 2.  Inden for Billedanalyse forventes det, at eleverne kan samtale om egne og andres billeder.

  Stk. 3.  Inden for Billedkommunikation forventes det, at eleverne kan kommunikere med billeder.

 

  § 54.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Billedfremstilling kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering.

  Stk. 2.  Inden for Billedanalyse forventes det, at eleverne kan analysere og vurdere forskellige billeder.

  Stk. 3.  Inden for Billedkommunikation forventes det, at eleverne kan benytte billeder som kommunikationsmiddel.

 

  § 55.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Billedfremstilling kan eksperimentere med udtryksformer, teknikker og materialer med vægt på tematisering.

  Stk. 2.  Inden for Billedanalyse forventes det, at eleverne kan analysere billeder fra forskellige tidsperioder.

  Stk. 3.  Inden for Billedkommunikation forventes det, at eleverne kan præsentere og formidle egne produkter.

 

Kapitel 17

Fagformål og læringsmål for Håndværk, design, sløjd og håndarbejde

 

Fagformål

 

  § 56.  Formålet med undervisningen i Håndværk og design er at sikre eleverne kompetencer, så de gennem sansemæssige erfaringer udvikler håndværksmæssige kompetencer indenfor teknikker, materialer, design og udtryk. Undervisningen skal styrke elevernes kreativitet og evne til at se nye muligheder og ideer.

  Stk. 2.  Undervisningen skal give eleverne en forståelse for samspillet mellem ide, tanke og handling frem til et færdigt produkt, samt opnå tillid til egne muligheder og oplevelse af glæde ved at arbejde med hænderne.

  Stk. 3.  Undervisningen skal medvirke til, at eleverne i fællesskab finder deres kreative muligheder ved at arbejde undersøgende, problemløsende og evaluerende. 

  Stk. 4.  Eleverne skal gennem håndværk og design udvikle elevernes forståelse for materiel kultur i deres hverdag og i forskellige kulturer og tidsperioder samt opnå forståelse for ressourcer, miljø og bæredygtig udvikling i relation til håndtering af materialer.

 

Læringsmål

 

  § 57.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Teknikker

1)  kan beherske enkle håndarbejdsteknikker og

2)  har erfaringer med og kan anvende håndværktøj og sikkerhedsregler i et værksted.

  Stk. 2.  Inden for Materialer forventes det at, eleverne kan benytte og arbejde med forskellige materialer, herunder forarbejde materialer i forhold til produktets form og funktion.

  Stk. 3.  Inden for Design og udtryk forventes det, at eleverne kan

1)  anvende viden og fantasi til forarbejdning af materialer,

2)  forstå og arbejde med arbejdstegninger og

3)  gennemføre eget enkelt design.

 

  § 58.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Teknikker

1)  kan anvende simple teknikker, maskiner og redskaber, herunder teknikker i grønlandske håndarbejdstraditioner og

2)  tilegne sig indgående kendskab til håndværksmæssige færdigheder i praktisk arbejde, primært i træ, herunder arbejdsstillinger og sikkerhedsregler.

  Stk. 2.  Inden for Materialer forventes det, at eleverne

1)  kender og kan anvende forskellige materialer under hensyntagen til materialernes kvalitet og

2)  har grundlæggende materialekendskab.

  Stk. 3.  Inden for Design og udtryk forventes det, at eleverne kan

1)  arbejde med farvevalg, design og formgivning samt udtryksmuligheder, som ligger i materialet og

2)  designe et produkt og gennemføre arbejdsprocessen fra idé til produkt.

 

  § 59.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Teknikker

1)  sikkert kan anvende redskaber og maskiner til forarbejdning af materialer, både efter faste og eksperimenterende oplæg og

2)  kan tilegne sig indgående kendskab til håndværksmæssige færdigheder i praktisk arbejde. primært i træ, herunder arbejdsstillinger og sikkerhedsregler.

  Stk. 2.  Inden for Materialer forventes det, at eleverne

1)  sikkert kan anvende redskaber og maskiner til forarbejdning af materialer, både efter faste og eksperimenterende oplæg og

2)  har et sikkert materialekendskab og tilegner sig en forståelse for miljø og bæredygtig udvikling i relation til håndtering af materialer.

  Stk. 3.  Inden for Design og udtryk forventes det, at eleverne

1)  er fortrolig med betydningen af valg af design og formgivning samt materialer for produktets udtryk og

2)  kan gennemføre en designproces fra ide til produkt og gøre sig æstetiske og funktionelle overvejelser.

 

Kapitel 18

Fagformål og læringsmål for Hjemkundskab

 

Fagformål

 

  § 60.  Formålet med undervisningen i Hjemkundskab er, at eleverne gennem læringsforløb tilegner sig kompetencer, så de udvikler kendskab til alsidig madlavning. Eleverne skal udvikle æstetiske erfaringer og forståelse af egen og andres madkultur samt foretage kritisk reflekterende madvalg på baggrund af viden om fødevarer og bæredygtighed. 

  Stk. 2.  Undervisningen skal give eleverne madlavningsglæde, fantasi og gøre dem i stand at handle og agere ansvarligt for deres sundhed.

  Stk. 3.  Undervisningen skal give eleverne kompetence til at forbinde viden med lyst og handling i en forpligtende praksis, så eleverne kan opleve værdien af fællesskab omkring måltider.

  Stk. 4. Eleverne skal lære at tage del i og medansvar for problemstillinger, der vedrører mad, madvalg, madlavning og måltider i relation til kultur, trivsel, sundhed og bæredygtighed.

 

Læringsmål

 

  § 61.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Mad og sundhed kan træffe begrundede madvalg i forhold til sundhed.

  Stk. 2.  Inden for Fødevarebevidsthed forventes det at, eleverne kan træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, smag og bæredygtighed.

  Stk. 3.  Inden for Madlavning forventes det at, eleverne kan anvende forskellige madlavningsteknikker og anvende egne ideer i madlavningen.

  Stk. 4.  Inden for Måltider og madkultur forventes det at, eleverne kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår.

 

  § 62.  Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Mad og sundhed kan træffe begrundede madvalg i forhold til egen sundhed, samt kunne forholde sig kritisk hertil.

  Stk. 2.  Inden for Fødevarebevidsthed forventes det at, eleverne kan foretage begrundede valg af fødevarer i forhold til produktion, kvalitet og madoplevelse.

  Stk. 3.  Inden for Madlavning forventes det at, eleverne kan eksperimentere ud fra grundlæggende madlavningsteknikker.

  Stk. 4.  Inden for Måltider og madkultur forventes det at, eleverne kan opbygge måltider med forståelse for forskellige madkulturer og levevilkår.

 

Kapitel 19

Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser

 

  § 63.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2023. Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 24. juni 2003 om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder.

  Stk. 2.  For elever, der påbegynder 8. eller højere klassetrin i skoleåret 2023/2024 forbliver den i stk. 1, 2. pkt. nævnte bekendtgørelse i kraft, indtil de har afsluttet deres skolegang.Grønlands Selvstyre, den 26. juli 2023

 

 

Aqqaluaq B. Egede (sign.)

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

 

 

/ Nuka Kleemann (sign.)