Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 22
30. maj 2023
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af fugle

I medfør af § 2, stk. 4, § 8, §§ 11-13, § 15, stk. 4, og § 17, stk. 2, i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt som senest ændret ved landstingslov nr. 1 af 16. maj 2008 og § 5, § 6, stk. 2, § 35, § 36, stk. 2, og § 60, stk. 2, i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse fastsættes:

 

Kapitel 1

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse på Grønlands land- og fiskeriterritorium.

 

Kapitel 2

Grundbetingelser for jagt og indsamling af æg

 

  § 2.  Kun personer med gyldigt jagtbevis, eller personer, der ledsages af en autoriseret arrangør af betalingsjagt, må fange fugle og indsamle æg fra fugle, hvor æg indsamling tillades.

 

  § 3.  Jagt må kun drives på fugle, der er fastsat jagttid for, og kun inden for den jagttid, der er fastsat for arten.

  Stk. 2.  Indsamling af æg må kun ske fra fugle, der er fastsat indsamlingstid for, jf. § 10, stk. 1, og § 11, stk. 2-5 og stk. 8, og kun inden for den indsamlingstid, der er fastsat for arten.

 

Kapitel 3

Forvaltningsområder

 

  § 4.  Forvaltningsområderne og zonerne er afgrænset og defineret jævnfør bilag 2.

 

Definitioner

 

  § 5.  I denne bekendtgørelse forstås ved:

1)  ”Jagtdag” et påbegyndt døgn, hvor personen driver jagt.

2)  ”Dagskvote” en kvote der kun må fanges, af en person med gyldigt jagtbevis, den dag jagten foregår.

3)  ”Privat forbrug” er eget forbrug inden for husstanden.

4)  ”Traditionel ungefangst” fangst uden brug af gevær, når ungerne ligger i vandet mindst 1000 meter fra kolonien.

5)  ”Fuglekoloni” er et område, hvor mindst 10 par havfugle yngler.

6)  ”Flu-flu pil” er en pil beregnet til skud på flyvende fugle.

7)  ”Blunt pilespids” er en ikke-skærende pilespids med rund anslagsflade med en given diameter.

8)  ”Manniusiorneq” traditionelt fermenterede edderfugle-æg.

 

Kapitel 4

Fredning

 

  § 6.  Alle fuglearter er fredet, jf. dog stk. 2.

  Stk. 2.  Arter opført i bilag 1 er undtaget fra bestemmelsen i stk. 1.

 

Kapitel 5

Kvoterede arter

 

  § 7.  Der må fanges edderfugl (Somateria mollissima) og kongeedderfugl (Somateria spectabillis) i jagttiden, jf. stk. 2, og kun i de nærmere definerede forvaltningsområder der følger af bilag 2.

  Stk. 2.  For følgende zoner gælder følgende jagttider:

1)  Zone 1: 15. september – 15. juni

2)  Zone 2: 1. oktober. – 15. maj

3)  Zone 3: 1. oktober – 15. maj

4)  Zone 4: 15. september – 31. maj

5)  Zone 5: 15. september – 31. maj

  Stk. 3. Personer med erhvervsjagtbevis må i Zone 1, 4 og 5 i de stk. 2 nævnte jagttider fange af arterne edderfugl og kongeedderfugl, jf. § 18, stk. 3.

  Stk. 4. Personer med erhvervsjagtbevis må i Zone 2 og 3 i jagttiden 1. oktober – 15. maj, højst skyde 40 fugle pr. jagtdag, sammenlagt af arterne edderfugl og kongeedderfugl.

  Stk. 5.  Personer med fritidsjagtbeviser i Zone 1, 4 og 5 må i de i stk. 1 nævnte jagttider fange af arterne edderfugl og kongeedderfugl til eget forbrug.

  Stk. 6.  Personer med fritidsjagtbevis i Zone 2 og 3 må i jagtperioden 1. oktober – 15. maj højst skyde 10 fugle pr. jagtdag sammenlagt af arterne edderfugl og kongeedderfugl.

  Stk. 7.  Dagskvoter kan ikke overføres til andre jagtdage. Dagskvoter er personlige og må ikke overdrages.

 

  § 8.  Der må fanges atlantisk lomvie (Uria aalge) og polarlomvie (Uria lomvia) i jagttiden, jf. stk. 2, og kun i de nærmere definerede forvaltningsområder der følger af bilag 2.

  Stk. 2.  For følgende zoner gælder følgende jagttider:

1)  Zone 1: 15. oktober – 28./29. februar

2)  Zone 2: 15. september - 15. november

3)  Zone 3: 1. november - 15. december

4)  Zone 4: 1. november. - 31. december

5)  Zone 5: 1. november. – 31. december

  Stk. 3.  Personer med erhvervsjagtbevis må i de i stk. 2 nævnte perioder højst skyde 20 fugle pr. jagtdag, sammenlagt af arterne polarlomvie og atlantisk lomvie.

  Stk. 4.  Personer med fritidsjagtbevis må i de i stk. 2 nævnte perioder højst skyde 3 fugle pr. jagtdag sammenlagt af arterne polarlomvie og atlantisk lomvie.

  Stk. 5.  I Zone 1 er der ud over den i § 8, stk. 2, nr. 1, nævnte jagttid også jagttid på atlantisk lomvie og polarlomvie i perioden 1. marts. - 15. juni. Personer med jagtbevis må i den nævnte periode højst skyde 5 fugle pr. jagtdag sammenlagt af arterne atlantisk lomvie og polarlomvie og kun til privat forbrug gældende for både erhvervs- og fritidsfangere.

  Stk. 6.  I Zone 2 er der ud over den i § 8, stk. 2, nr. 2, nævnte jagttid også jagttid på atlantisk lomvie og polarlomvie i perioden 15. april - 15. maj. Personer med jagtbevis må i den nævnte periode højst skyde 3 fugle pr. jagtdag sammenlagt af arterne atlantisk lomvie og polarlomvie og kun til privat forbrug gældende for både erhvervs- og fritidsfangere.

 

  § 9.  Der må fanges ride (Rissa tridactyla) inden for de angivne jagttider og områder:

1)  Zone 1: 1. september - 31. oktober og 1. marts - 31. marts

2)  Zone 2: 1. september - 31. oktober og 1. marts - 31. marts

3)  Zone 3: 1. september - 31. marts

4)  Zone 4: 1. september - 31. marts

5)  Zone 5: 1. september - 31. marts

  Stk. 2.  Personer med erhvervsjagtbevis må i de i stk. 1 nævnte perioder højst skyde 10 rider pr. jagtdag, jf. § 18, stk. 3.

  Stk. 3.  Personer med fritidsjagtbevis må i stk. 1 nævnte perioder højst 10 rider pr. jagtdag til privat forbrug.

 

Jagttider på ikke-kvoterede arter

 

  § 10.  Følgende arter af fugle må fanges inden for de angivne jagttider:

1)  Søkonge (Alle alle): 1. september til 30. april

2)  Gråand (Anas platyrhynchos): 1. september til 28./29. februar

3)  Kortnæbbet gås (Anser brachyrhynchus): 1. september til 30. april

4)  Snegås (Anser caerulescens): 1. september til 15. oktober

5)  Canadagås (Branta Canadensis): 1. august til 15. oktober

6)  Bramgås (Branta leucopsis): 1. september til 30. april

7)  Tejst (Cepphus grylle): 1. september til 31. marts

8)  Havlit (Clangula hyemalis): 1. september til 28./29. februar

9)  Ravn (Corvus corax): 1. september til 28./29. februar, jf. dog stk. 6.

10)  Mallemuk (Fulmarus glacialis): 1. september til 31. oktober

11)  Islom (Gavia immer): 1. september til 15. oktober

12)  Fjeldrype (Lagopus mutus): 1. september til 30. april

13)  Hvidvinget måge (Larus glaucoides): 1. september til 30. april

14)  Gråmåge (Larus hyperboreus): 1. september til 30. april, jf. dog stk. 6.

15)  Svartbag (Larus marinus): 1. september til 30. april, jf. dog stk. 6.

16)  Skarv (Phalacrocorax carbo): 1. september til 31. marts.

  Stk. 2.  I Zone 2, er traditionel ungefangst af mallemuk tilladt fra 15. august til 31. oktober.

  Stk. 3.  I Zone 1, Zone 4 og Zone 5, er fangst og indsamling af unger af søkonge tilladt hele året.

  Stk. 4.  I Zone 4 og Zone 5, er der jagttid på kortnæbbet gås og bramgås i perioden 1. september til 31. maj.

  Stk. 5.  I Zone 2, er der jagttid på fjeldrype i perioden 1. september til 31. maj.

  Stk. 6.  I en forsøgsperiode på 5 år fra ikrafttrædelse af denne bekendtgørelse er der fri fangst på ravn (Corvus corax), gråmåge (Larus hyperboreus) og svartbag (Larus marinus) i perioden 1. januar til 31. december.

 

Kapitel 6

Ægindsamling

 

  § 11.  Ægindsamling er ikke tilladt, jf. dog stk. 2-5 og stk. 8.

  Stk. 2.  Personer med jagtbevis må i indsamlingstiden 1. april – 15. juni indsamle æg til privat forbrug fra arterne mallemuk, ravn, gråmåge og svartbag.

  Stk. 3.  Personer med jagtbevis må i indsamlingsperioden 1. april – 15. juni indsamle maksimum 2 æg fra hver rede af edderfugl og kongeedderfugl til privat forbrug. En edderfuglerede med uklækket æg må ikke tømmes for æg under ægindsamlingsperioden.

  Stk. 4.  I Zone 1 må personer med jagtbevis indsamle æg i perioden 15. juni til og med 25.  juni til manniusiorneq til privat forbrug fra arterne edderfugl og kongeedderfugl.

  Stk. 5. I forbindelse med ravne- og mågeplage ved lufthavne, lossepladser og dumpe må Grønlands Lufthavne eller en kommune, uden forudgående tilladelse fra Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, foranstalte indsamling eller oliering af æg fra ravne og måger.

  Stk. 6.  Æg fra måger, indsamlet i henhold til stk. 5, kan på datoen for indsamlingen afleveres til offentlige institutioner.

  Stk. 7.  Ved indsamling af æg er det ikke tilladt at anvende reb, stiger, klatretov eller andet klatreudstyr.

  Stk. 8.  I Zone 1, Zone 4 og Zone 5, er traditionel indsamling af æg fra søkonge tilladt under hele æglægningsperioden.

 

Kapitel 7

Fuglekolonier

 

  § 12.  Det er ikke tilladt i perioden 15. april – 15. september at skyde eller at frembringe forstyrrelser, herunder al sejlads over 3 knob, inden for en afstand af en fuglekoloni på:

1)  1000 meter, hvis fuglekolonien bebos af polarlomvie, atlantisk lomvie, alk, lunde, søkonge, ride, mallemuk eller skarv, og

2)  200 meter, hvis fuglekolonien bebos af andre arter.

  Stk. 2.  Sejlads under 3 knob er tilladt uanset bestemmelsen i stk. 1, såfremt det ikke på unødigvis frembringer forstyrrelse.

  Stk. 3. Beflyvning med fastvinget fly eller helikopter er ikke tilladt inden for en vertikal og horisontal afstand af 3000 meter fra en koloni med polarlomvie og inden for en vertikal afstand og horisontal afstand af 500 meter fra alle andre fuglekolonier.

  Stk. 4.  Beflyvning med drone er ikke tilladt inden for en vertikal og horisontal afstand af 100 meter fra en fuglekoloni.

  Stk. 5.  Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, må der indsamles æg, jf. § 11.

  Stk. 6.  Uanset bestemmelserne i stk. 1, nr. 1, må der indsamles æg og unger af søkonge, jf. § 11, stk. 8.

  Stk. 7.  Uanset bestemmelserne i stk. 1 må der sejles ad afmærkede ruter.

 

Kapitel 8

Fuglebeskyttelsesområder

 

  § 13.  Enhver ilandstigning og færdsel i øvrigt er ikke tilladt i perioden 1. maj til 31. august på lokaliteter, som er oplistet i bilag 3 og vist på et kort i bilag 4, samt inden for en afstand af 500 meter fra disse.

  Stk. 2.  Uanset bestemmelserne i stk. 1 må der sejles ad afmærkede ruter.

 

Beskyttelse af reder, æg og unger

 

  § 14.  Ud over de særlige fredningsbestemmelser for fuglekolonier og fuglebeskyttelsesområder i §§ 12-13, er det overalt i Grønland ikke tilladt at beskadige eller på anden måde forstyrre nyligt anlagte eller beboede reder, samt æg og unger af vilde fugle.

  Stk. 2.  Undtaget fra stk. 1 er indsamling af unger af mallemuk og søkonge, jf. § 10, stk. 2 og stk. 3, og indsamling af æg, jf. § 11, stk. 8.

 

Kapitel 9

Jagt på fugle

 

  § 15.  Forfølgelse og jagt på flyvende fugle fra båd i fart er ikke tilladt.

  Stk. 2.  Drivning af og fangst på fældende ænder og gæs er ikke tilladt.

  Stk. 3.  Jagt på fugle fra luftfartøjer, motorkøretøjer og snescootere er ikke tilladt.

  Stk. 4.  Kvoten er personlig og må ikke overdrages eller spares til næste dag.

 

  § 16.  Det er ved fangst på fugle tilladt at bruge riffel, pumpgun og dobbeltløbet haglgevær, kajakpil eller fuglepil, hånd- og ketchernet samt bue og pil.

  Stk. 2.  Glatløbet haglgevær må maksimalt være kaliber 12 og riffel skal mindst være kaliber 0.17. Pumpgun og dobbeltløbet haglgevær må kun anvendes, såfremt de højst kan indeholde 2 patroner.

  Stk. 3.  Hånd- og ketchernet må anvendes ved fangst af søkonger i Zone 1, Zone 4 og Zone 5 samt traditionel ungefangst af mallemuk.

  Stk. 4.  Bue og pil må anvendes af personer, der har bestået buejagtprøve i Grønland, Danmark eller tilsvarende prøve i andre lande. Buejagtbevis skal medbringes under buejagt.

  Stk. 5.  Ved jagt med bue og pil skal følgende krav være opfyldt:

1)  Buen skal være af typen Compound-bue med fast indstillede sigtemidler.

2)  Ved jagt på kortnæbbet gås, snegås, canadagås og bramgås skal anslagsenergien være mindst 40 Joule og pilevægten mindst 40 gram, dog skal anslagsenergien ved brug af pil med mekanisk spids være mindst 70 Joule. Pilespidsen må ikke have modhager og må ikke indeholde eksplosive stoffer eller gift. Pilen skal være fremstillet af stål og mindst være 3-bladet med en skærende diameter på mindst 25 mm. Der må ikke anvendes blunt.

3)  Ved jagt på alle andre fuglearter nævnt i § 10, stk. 1, skal anslagsenergien være mindst 40 Joule og pilevægten mindst 20 gram, dog skal anslagsenergien med brug af pile med blunt være mindst 70 Joule. Pilespidsen må ikke have modhager og må ikke være med eksplosiver eller gift. Pilespidsen skal være fremstillet af stål og mindst være 2-bladet med skærende diameter på mindst 20 mm eller en blunt med mindst 16 mm på anslagsfladen.

4)  Der skal ved jagt på flyvende fugle anvendes flu-flu pile.

 

Kapitel 10

Vilkår for betalingsjagt

 

  § 17.  Betalingsjagt er med hensyn til arterne omfattet af nærværende bekendtgørelse tilknyttet de samme betingelser som fritidsjagtbevis, jf. § 7, stk. 4, § 8, stk. 4, og § 9, stk. 3. Fugle nedlagt under betalingsjagt, må kun anvendes til privat forbrug.

  Stk. 2.  Betalingsjagtarrangøren skal rapportere fangsten inklusive anskydninger til Departementet for Fiskeri og Fangst.

  Stk. 3.  Betalingsjagtsarrangøren skal ud over rapporteringen som nævnt i stk. 2 årligt indberette fugle nedlagt under betalingsjagt til Departementet for Fiskeri og Fangst. Indberetningen kan foretages enten ved selvbetjening på www.sullissivik.gl eller ved udfyldelse og indsendelse af fangstregistreringsskemaet, der er udleveret med Piniarneq.

 

Kapitel 11

Salg af fugle og æg

 

  § 18.  Kun personer med erhvervsjagtbevis må sælge fangede fugle i uforarbejdet, plukket eller renset tilstand til den endelige forbruger, og kun i deres hjemmehørende forvaltningsområde.

  Stk. 2.  Fugle fanget som bifangst ved garn- og linefiskeri må kun anvendes som privat forbrug.

  Stk. 3.  Salg, jf. stk. 1, må for arterne polarlomvie, atlantisk lomvie, edderfugl og kongeedderfugl samt rider kun finde sted i den i § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2 samt § 9, stk. 1, fastsatte jagttid inden for pågældende forvaltningsområde og kun ved veterinære godkendte indhandlingssteder, herunder godkendte Brætter. For andre ikke-kvoterede fuglearter må der ske salg i hele den periode, hvor der er jagttid på den pågældende art inden for pågældende forvaltningsområde, jf. § 10.

  Stk. 4.  Kun personer med erhvervsjagtbevis må sælge mågeæg i hjemmehørende forvaltningsområde, indsamlet i rå og uforarbejdet tilstand til den endelige forbruger.

  Stk. 5.  Fangede fugle må ikke gøres til genstand for erhvervsmæssig produktion, forarbejdning eller nedfrysning uden forudgående tilladelse fra Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst.

  Stk. 6.  I tilladelse efter stk. 5, kan der, for at beskytte lokale fuglebestande, fastsættes vilkår for tidsrummet, samt lokaliteten og kvoten for indhandlingen. I tilladelsen kan der desuden fastsættes vilkår for afsætningen, såfremt dette kan medvirke til at beskytte fuglebestande lokalt.

 

Fundne ringe, mærker og sendere på fugle

 

  § 19.  Ringe, mærker, radio- og satellitsendere skal fremsendes til Grønlands Naturinstitut, Postboks 570, 3900 Nuuk med oplysning om, hvor og hvornår fuglen er enten fanget eller fundet.

 

Kapitel 12

Rapportering af fangst og ægindsamling

 

  § 20.  Fangede fugle, herunder også fugle fanget som bifangst ved fiskeri, skal årligt indberettes til Departementet for Fiskeri og Fangst. Rapporteringen kan ske enten ved selvbetjening på www.sullissivik.gl eller ved udfyldelse og indsendelse af fangstregistreringsskemaet, der er udleveret med Piniarneq.

  Stk. 2.  Indsamlede æg skal årligt rapporteres til Departementet for Fiskeri og Fangst, enten ved selvbetjening på www.sullissivik.gl eller ved udfyldelse og indsendelse af fangstregistreringsskemaet, der er udleveret med Piniarneq.

 

Handel med og udførsel m.v. af fugle og produkter heraf

 

  § 21.  Annoncering om salg, udbud til salg, salg og køb af fredede fuglearter, levende såvel som døde, herunder også udstoppede, samt dele og produkter heraf, er ikke tilladt.

 

  § 22.  Fredede fuglearter, levende og døde, herunder også udstoppede, samt dele og produkter heraf, må ikke udføres fra Grønland eller indføres til Grønland.

  Stk. 2.  Udførsel af fredede fugle, samt dele eller produkter heraf i forbindelse med bohaveflytning er tilladt ved en forudgående tilladelse fra Departementet for Fiskeri og Fangst.

  Stk. 3.  Udførsel af levende og døde vilde fugle, samt dele og produkter heraf, til videnskabelige eller undervisningsmæssige formål, kræver forudgående tilladelse fra Departementet for Fiskeri og Fangst.

  Stk. 4.  Dødfundne fredede fuglearter, samt dele heraf, skal, såfremt de ikke efterlades i naturen, straks afleveres til Grønlands Naturinstitut eller nærmeste jagt- og fiskeribetjente.

 

Hold, udsætning og ringmærkning af fugle

 

  § 23.  Det er i Grønland forbudt at holde vilde fuglearter i fangenskab.

  Stk. 2.  Sårede fredede fuglearter skal anmeldes til Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

  § 24.  Udsætning af fugle i naturen, som er indført til Grønland, og afkom af sådanne fugle er ikke tilladt.

 

  § 25.  Ringmærkning af vilde fugle, videnskabelig indfangning af vilde fugle eller prøvetagning på vilde fugle og disses æg kræver forudgående tilladelse fra Departementet for Fiskeri og Fangst.

  Stk. 2.  Ved skriftlig ansøgning uddybes formål, sted, periode, transportmiddel og metode, herunder hvilket fartøjsnummer eller GR-nummer der anvendes.

  Stk. 3.  Der skal afleveres skriftlig rapport til Departementet for Fiskeri og Fangst på apn@nanoq.gl vedrørende resultatet efter feltarbejdet.

 

Kapitel 13

Dispensation

 

  § 26.  Departementet for Fiskeri og Fangst kan dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse til veterinære, videnskabelige og undervisningsmæssige formål, eller som led i en kortlægning af Grønlands fangstmæssige ressourcer samt til sikring af kommunikationsmæssige forhold, flytrafikkens og skibstrafikkens sikkerhed.

 

Kapitel 14

Kontrol

 

  § 27.  Enhver skal på forlangende af politiet eller jagt- og fiskeribetjente fremvise dokumentation for sin fangst ret i form af gyldigt jagtbevis, dispensationstilladelse fra Departementet for Fiskeri og Fangst eller dispensation fra et andet departement.

 

Kapitel 15

Kommunal vedtægt

 

  § 28.  Kommunalbestyrelsen kan efter høring af bygdebestyrelsen og de lokale fisker- og fangerforeninger ved kommunal vedtægt fastsætte betingelser, der er mere vidtgående end de i henhold til §§ 7-8, § 11, § 16 og § 18.

  Stk. 2.  Kommunale vedtægter, jf. stk. 1, skal godkendes af Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst og kundgøres på www.naalakkersuisut.gl.

 

Kapitel 16

Foranstaltninger

 

  § 29.  Det kan medføre bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland, at:

1)  Overtræde bekendtgørelsens §§ 2-3, §§ 6-12, § 13, stk. 1, § 14, stk. 1, §§ 15-18, §§ 21-22, § 23, stk. 1, og §§ 24-25,

2)  Undlade at efterkomme påbud eller overtræde forbud i medfør af § 2, §§ 6-18 og §§ 20-24,

3)  Tilsidesætte vilkår for en tilladelse der er tildelt i henhold til bekendtgørelsens § 17, § 18, stk. 5, § 22, stk. 2 samt § 25,

4)  Afgive urigtige eller vildledende oplysninger til offentlig myndighed eller undlade at afgive den dokumentation og de oplysninger, som er påbudt i bekendtgørelsens § 17, stk. 2-3 og § 20,

5) Tilsidesætte vilkår for en dispensation eller tilladelse, der er tildelt ift. bekendtgørelsens § 17, stk. 2-3, § 20, §§ 25-26.

  Stk. 2.  Ved overtrædelse af de i medfør af bekendtgørelsen udstedte kommunale vedtægter kan der idømmes bøde og konfiskation af fangsten i henhold til Kriminallov for Grønland.

  Stk. 3.  Hvor bekendtgørelsen eller forskrifter udstedt i medfør af bekendtgørelsen hjemler fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland. 

  Stk. 4.  Bøder, der idømmes efter stk. 1-3, tilfalder landskassen.

 

  § 30.  Kriminallovens regler om konfiskation finder tilsvarende anvendelse.

  Stk. 2.  Beslutning om anvendelse af konfiskerede dele af fangsten træffes af Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst.

 

Kapitel 17

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

  § 31.  Denne bekendtgørelse træder i kraft 30. maj 2023.

  Stk. 2.  Samtidigt ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 28. oktober 2019 om beskyttelse og fangst af fugle.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 30. maj 2023

 

 

Karl Tobiassen (sign.)

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

 

 

/ Jørgen Isak Olsen (sign.)