Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 17
27. april 2023
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om adgang til og optagelse på bacheloruddannelsen i skuespil

I medfør af § 31 a, stk. 2 og § 35 i Inatsisartutlov nr. 14 af 12. juni 2019 om videregående uddannelser, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 15 af 1. december 2021, fastsættes:

 

Adgang

 

  § 1.  Adgang til bacheloruddannelsen i skuespil er betinget af, at ansøgeren:

1)  er fyldt 18 år på tidspunktet for studiestart,

2)  har gennemført folkeskolen, og

3)  har bestået en af Grønlands Nationalteater stillet optagelsesprøve, jf. § 2.

 

Optagelsesprøven

 

  § 2.  Optagelsesprøven er en todelt optagelsesprøve. Det kræver, at man består den første del af optagelsesprøven for at blive indkaldt til anden del af optagelsesprøven.

  Stk. 2.  Første del af optagelsesprøven tager udgangspunkt i et eller flere værker, som på forhånd er udvalgt af Grønlands Nationalteater, som ansøgeren skal fremføre i en video. Videoen indsendes af ansøgeren til optagelsesudvalget.

  Stk. 3.  Anden del af optagelsesprøven tager udgangspunkt i ansøgerens fysiske fremmøde, hvor der bl.a. sker fremførelse af et værk, der har til formål at give optagelsesudvalget grundlag for at vurdere ansøgerens kunstneriske talent. Ved anden del af optagelsesprøven indgår også en samtale mellem optagelsesudvalget og ansøgeren. Samtalen vil primært have fokus på at bedømme ansøgerens:

1)  læringsparathed og selvstændighed, 

2)  sociale kompetencer og samarbejdsevner,

3)  evne til at kommunikere og reflektere og

4)  visioner og evne til at realisere ideer.

  Stk. 4. Grønlands Nationalteater fastsætter det faglige indhold af samt proceduren for optagelsesprøvens 1. og 2. del i studieordningen for uddannelsen.

 

Optagelsesudvalg

 

  § 3.  Grønlands Nationalteater nedsætter til bedømmelse af prøverne samt til afgørelse om optagelse et optagelsesudvalg.

  Stk. 2.  Optagelsesudvalget består af den studieansvarlige, en eller flere undervisere samt en ekstern sagkyndig, som er på internationalt niveau inden for skuespil-området.

  Stk. 3.  Samtlige bedømmere skal under voteringen tage notater om præstationen og bedømmelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

 

Optagelse

 

  § 4.  Grønlands Nationalteater skal på sin hjemmeside offentliggøre optagelseskapaciteten for det følgende optagelsesår. Offentliggørelse skal ske, inden der åbnes for indgivelse af ansøgning om optagelse det pågældende optagelsesår.

 

  § 5.  Hvis det fastsatte minimum for antal optagne studerende ikke er opfyldt, kan Departementet for Uddannelse give dispensation til at kunne udbyde uddannelsen det pågældende år.

  Stk. 2.  Hvis uddannelsen ikke kan udbydes, skal Grønlands Nationalteater straks offentliggøre information herom på sin hjemmeside, og ansøgerne skal underrettes herom.

 

  § 6.  Ved ansøgning om optagelse skal der udfyldes en af Grønlands Nationalteater anvist ansøgningsformular, som indsendes sammen med et CV samt dokumentation for tidligere beskæftigelse og uddannelse. Der skal i ansøgningen indgå en kort beskrivelse af motivationen for at søge om optagelse.

  Stk. 2. Grønlands Nationalteater fastsætter nærmere procedurer for ansøgning og skal offentliggøre disse på sin hjemmeside, inden der åbnes op for ansøgning.

 

§ 7.  Grønlands Nationalteater optager studerende på baggrund af en samlet vurdering af ansøgers kvalifikationer, talent og evner, bedømmelse af optagelsesprøven og ansøgers motivation for at søge optagelse.

  Stk. 2.  Grønlands Nationalteater kan fastsætte nærmere bedømmelseskriterier for optagelsen til brug for optagelsesudvalget, som skal godkendes af Departementet for Uddannelse.

 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

  § 8.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2023.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. november 2011 om skuespilleruddannelsen, jf. dog stk. 3

  Stk. 3.  Studerende, der er i gang med skuespilleruddannelsen på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden, færdiggør uddannelsen efter reglerne i bekendtgørelse nr. 11 af 14. november 2011 om skuespilleruddannelsen.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 26. april 2023

 

 

Peter Olsen (sign.)

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

 

 

/ Karl Davidsen (sign.)