Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr.  -
28. april 2023
Gældende

Retningslinjer for høringer

I medfør af kapitel 9 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 28 af 13. juli 2022 om Forretningsorden for Naalakkersuisut fastsættes:

 

Kapitel 1

Anvendelsesområde

 

1.1. Retningslinjerne finder anvendelse for høringer af forslag til Inatsisartutlove, Selvstyrets bekendtgørelser og tværgående cirkulærer, samt for rigslovgivning og administrative forskrifter, der ønskes sat i kraft for Grønland.

 

1.2. Forslag til finanslove og tillægsbevillingslove, herunder udformning af tekstanmærkninger, er ikke omfattet af retningslinjerne. De hører under Departementet for Finanser.

 

Kapitel 2

Forslag til Inatsisartutlove og Selvstyrets bekendtgørelser

 

Intern høring

 

2.1. Forslag til Inatsisartutlove og Selvstyrets bekendtgørelser skal sendes i intern høring hos relevante departementer. Ved relevante departementer menes departementer, hvis sagsområde bliver berørt af forslaget.

2.1.1. Hvis det ikke må forventes at være oplagt for det modtagende departement af en intern høring, hvorfor forslaget er sendt til vedkommende departement, skal der angives over for departementet, hvorfor høringen er sendt til vedkommende departement, samt hvad departementet forventes at tage stilling til.

2.1.2. Departementet, der modtager en intern høring, vurderer selv, om forslaget skal videresendes til eventuelle styrelser under departementet.

2.1.3. Forslag, der vurderes at have økonomiske konsekvenser for det offentlige, sendes altid i intern høring hos Departementet for Finanser.

2.1.4. Forslag, hvor der tiltænkes anvendelse af digitale løsninger, sendes altid i intern høring hos Digitaliseringsstyrelsen.

 

2.2. Den almindelige frist for den interne høring er 2 uger.

2.2.1. Et forslag bør dog kun i undtagelsestilfælde have en kortere frist end 1 uge.

 

2.3. Efter høringsfristens udløb indarbejdes de indkomne høringssvar i relevant omfang, hvorefter forslaget sendes til grundlæggende juridisk kvalitetssikring (1. lovkvalitet) hos Lovafdelingen.

 

Offentlig høring

 

2.4. Efter at departementet har modtaget forslaget fra Lovafdelingen efter 1. lovkvalitet, sendes forslaget i offentlig høring.

 

2.5. Forslaget sendes direkte til de parter, der må forventes at have en særlig interesse i forslaget. Herudover lægges forslaget på Naalakkersuisuts høringsside.

 

2.6. Høringsmaterialet består af forslaget, bemærkningerne til forslaget og et høringsbrev. Dog er der ikke bemærkninger til Selvstyrets bekendtgørelser.

 

2.7. I høringsbrevet angives høringsfristen, og hvor høringssvar skal sendes til.

2.7.1. I høringsbrevet bør der også kort redegøres for hovedindholdet i forslaget på en letforståelig og overskuelig måde. Dette gør sig særlig gældende for Selvstyrets bekendtgørelser, fordi bekendtgørelser ikke har bemærkninger, som lovforslag har.

2.7.2. I høringsbrevet, eller som bilag hertil, angives der også en liste over samtlige høringsparter.

 

2.8. Al høringsmaterialet skal foreligge på både grønlandsk og dansk.

 

2.9. Den almindelige frist for den offentlige høring er 4 uger.

 

2.10. Efter høringsfristens udløb lægges de modtagne høringssvar på høringssiden. Høringssvarene oversættes ikke.

 

Høringsnotat

 

2.11. Efter høringsfristens udløb udfærdiges et høringsnotat på baggrund af de indkomne høringssvar.

 

2.12. Høringsnotatet bør oplyse, i hvilket omfang synspunkterne fra høringssvarene er indarbejdet i forslaget samt angive en begrundelse, såfremt dette ikke er sket fuldt ud.

 

2.13. Høringsnotatet indarbejdes som bilag til bemærkningerne til forslag til Inatsisartutlove. Til Selvstyrets bekendtgørelser vedlægges høringsnotatet som bilag til oplægget til Naalakkersuisut.

 

2.14. Forslaget sendes dernæst til opfølgende juridisk kvalitetssikring hos Lovafdelingen (2. lovkvalitet).

 

Kapitel 3

Forslag til tværgående cirkulærer

 

Intern høring

 

3.1. Forslag til tværgående cirkulærer sendes først til grundlæggende juridisk kvalitetssikring hos Lovafdelingen (1. lovkvalitet).

 

3.2. Efter indarbejdelse af de eventuelle bemærkninger fra 1. lovkvalitet sendes forslaget i intern høring hos dem, som cirkulæret henvender sig til, herunder også styrelser.

 

3.3. Den almindelige frist for den interne høring er 2 uger.

3.3.1. Et forslag bør dog kun i undtagelsestilfælde have en kortere frist end 1 uge.

 

3.4. Efter høringsfristens udløb indarbejdes de indkomne høringssvar i relevant omfang.

 

3.5. Forslaget sendes herefter til opfølgende juridisk kvalitetssikring hos Lovafdelingen (2. lovkvalitet).

 

3.6. Tværgående cirkulærer skal foreligge på både grønlandsk og dansk i dets endelige form.

 

3.7. Der udarbejdes et høringsnotat over de indkomne høringssvar, som indskrives i oplægget til Naalakkersuisut, eller som vedlægges som bilag til oplægget.

3.7.1. Høringsnotatet kan også med fordel udsendes til høringsparterne.

 

Kapitel 4

Forslag til rigslovgivning og administrative forskrifter, der ønskes sat i kraft for Grønland

 

Intern høring

 

4.1. Det danske fagministerium forestår den interne høring af forslaget, hvor også ressortdepartementet almindeligvis får forslaget tilsendt.

 

4.2. Ressortdepartementet vurderer, om forslaget skal sendes i yderligere intern høring hos grønlandske myndigheder.

 

Offentlig høring

 

4.3. Det danske fagministerium forestår den offentlige høring af forslaget, hvor også ressortdepartementet får forslaget tilsendt.

 

4.4. Ressortdepartementet lægger forslaget på Naalakkersuisuts høringsside og vurderer samtidig, om forslaget skal sendes direkte til andre end de høringsparter, som det danske fagministerium har sendt forslaget til.

 

4.5. Den almindelige frist for den offentlige høring er 4 uger.

 

4.6. Efter høringsfristens udløb videresender ressortdepartementet de indkomne høringssvar til det danske fagministerium.

4.6.1. Hvis ressortdepartementer modtager høringssvar på grønlandsk oversættes disse til dansk, før de videresendes til det danske fagministerium. Ressortdepartementet afholder omkostningerne til oversættelsen.

 

4.7. Når forslaget er endelig færdigt fra det danske fagministeriums side af, oversendes det til ressortdepartement. Alt materialet oversendes på grønlandsk og dansk, dvs. lovtekst, bemærkninger, høringsnotat, bilag m.v. Det danske fagministerium afholder omkostningerne til oversættelsen.

 

Yderligere oplysninger

 

4.8. For nærmere oplysninger om høringer m.v. af rigslovgivning og den danske regerings administrative forskrifter se Statsministeriets: ”Vejledning om ministeriers behandling af sager vedrørende Grønland” (link).

 

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

5.1. Disse retningslinjer træder i kraft den 1. maj 2023.

 

5.2. Samtidig ophæves retningslinjer af 27. november 2019 for intern og ekstern høring af retsforskrifter, kgl. anordninger, redegørelser mv.

 

5.3. Ved uoverensstemmelse imellem bestemmelserne i disse retningslinjer, og Lovtekniske retningslinjer af 1. november 2011, er det bestemmelserne i disse retningslinjer der skal følges.

 

 

Lovafdelingen, den  28. april 2023

 

 

Jógvan Svabo Samuelsen (sign.)

Retschef