Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 72
20. november 2023
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat
(Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte rejser, ændringer i afskrivningsreglerne, forlænget frist for underskudsfremførsel, lempelse af tynd kapitaliseringsreglen, indførelse af kildeskat på visse rentebetalinger til udlandet, nyt kapitel 3 b om selskaber uden fradragsret for udbytter, ophævelse af fradragsretten for visse udbytter, nedsættelse af udbytteskatten for visse udbytter og ophævelse af udbytteskatten for visse datterselskabsudbytter m.v.)

§ 1

 

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som bl.a. ændret ved landstingslov nr. 11 af 15. november 2007, Inatsisartutlov nr. 11 af 1. december 2021, og senest Inatsisartutlov nr. 30 af 25. november 2022, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 14, stk. 1, nr. 3, affattes 1. pkt. således:

”Indtægter i form af udbytte af aktier og anparter, jf. dog § 86 og § 38 j, stk. 1, andelsbeviser og lignende værdipapirer, jf. dog § 34, stk. 1, nr. 7.”

 

2. § 19 b ophæves, og i § 19 c affattes 1. pkt. således:

”Fra og med indkomståret 2023 reguleres værdierne i § 19, stk. 2-4, § 19 a, stk. 2, nr. 1-2, og § 19 a, stk. 4-6, med satstilpasningsprocenten.”

 

3. § 22, stk. 5, ophæves og erstattes af:

  Stk. 5. Hvis et aktiv omfattet af stk. 2, nr. 1-2, afstås, kan den skattepligtige undlade at medregne fortjenesten i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret, hvis der senest inden udløbet af det efter afståelsesåret følgende indkomstår sker anskaffelse af et tilsvarende aktiv, der tjener samme formål og varetager samme funktion, og den skattepligtige fortjeneste i forbindelse med afståelsen fuldt ud kan fragå i den afskrivningsberettigede anskaffelsessum for aktivet. I de i 1. pkt. nævnte tilfælde fragår den skattepligtige fortjeneste i den afskrivningsberettigede anskaffelsessum for det således anskaffede aktiv. 1.-2. pkt. finder kun anvendelse, hvis den skattepligtige i selvangivelsen for afståelsesåret har indberettet, at der foretages en genanbringelse. Endvidere er det en betingelse for anvendelsen af 1.-2. pkt., at den skattepligtige ikke på selvangivelsestidspunktet i året efter afståelsesåret har skyldige forfaldne skatter eller afgifter, der overstiger 100.000 kr.

  Stk. 6. Et tilsvarende aktiv anses for anskaffet, hvis der indenfor den i stk. 5, 1. pkt., angivne frist er indgået en skriftlig, bindende aftale om levering af aktivet, og den fysiske levering af aktivet ikke finder sted senere end det 3. indkomstår efter afståelsesåret. Et aktiv anses for leveret i det indkomstår, hvor selskabet kan påbegynde afskrivninger.

  Stk. 7. Finder anskaffelsen af et tilsvarende aktiv ikke sted indenfor de i stk. 5 eller stk. 6 fastsatte frister, eller fragår fortjenesten ikke i den afskrivningsberettigede anskaffelsessum for aktivet i det år, aktivet anskaffes, skal fortjenesten med tillæg af 1,0 procent per påbegyndt måned fra udløbet af det indkomstår, hvor fortjenesten opstod, indtil udløbet af det indkomstår, hvor dette konstateres, medregnes til den skattepligtige indkomst for sidstnævnte indkomstår.”

 

4. I § 30, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

”Fristen i 1. pkt. er dog 10 år for skattepligtige, der hvert indkomstår inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelsen for det 5. indkomstår efter underskuddet opstod, giver meddelelse om at, underskuddet skal fremføres til skatteforvaltningen og indberetter oplysninger om de resterende fremførselsberettigede underskud, samt indgiver en erklæring om, at den skattepligtige vil opbevare al regnskabsmateriale af relevans for opgørelse af underskuddet indtil 2 år efter, at underskuddet er fradraget. Indberetninger m.v. efter 3. pkt. skal ske elektronisk på den måde, skatteforvaltningen anviser. Regnskabsmaterialet skal indgives til skatteforvaltningen senest 60 dage efter anmodning. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger der skal indberettes, hvilket materiale den skattepligtige skal opbevare, og regler om adgang til, hvis der foreligger særlige omstændigheder, at se bort fra en fristoverskridelse.”

 

5. § 34, stk. 1, nr. 11, affattes således:

”11) Udbytte, som de i § 1, stk. 1, nr. 3, 4, 6, 7 og 9 nævnte selskaber med videre modtager af aktier eller anparter i selskaber hjemmehørende i udlandet. Dette gælder dog kun, hvis det udbyttemodtagende selskab er et moderselskab, jf. § 38 h, stk. 7, som ikke omfattes af kapitel 3 b.”

 

6. § 34, nr. 15, affattes således:

”15) Værdien af rejser, der

a)  ydes i et tjenesteforhold, samt til personer, der er valgt til medlem eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Naalakkersuisut, Inatsisartut og kommunalbestyrelser, eller

b)  ydes til hjemstedet for privat eller offentligt ansatte efter de for tjenestemænd i Grønland gældende regler. De efter denne litra skattefri frirejser omfatter dog kun 1 årlig feriefrirejse.”

 

7. I § 36 c, stk. 1, nr. 3, ændres ”2:1” til: ”4:1”.

 

8. Efter § 36 d indsættes:

  § 36 e. I forbindelse med enhver udbetaling eller godskrivning af renter vedrørende gæld til selskaber m.v., der er omfattet af stk. 2, skal den, for hvis regning udbetalingen eller godskrivningen foretages, indeholde 25 procent af den samlede rente. Det indeholdte beløb benævnes ”renteskat”. Pligten til at indeholde renteskat påhviler selskaber m.v., der omfattes af § 1, stk. 1, nr. 3, 4, 6, 7 og 10. Den indeholdte renteskat, forfalder til betaling efter reglerne i § 81. Bestemmelsen i § 76, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Begrænset skattepligtige omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10, 12, 14, 15, og § 2, stk. 2 og 3, kan ikke fradrage renteudgifter ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, hvis renterne ville have været pålagt renteskat såfremt de var blevet betalt af en person omfattet af 1. pkt.

  Stk. 2.  Bestemmelsen finder anvendelse ved udbetalinger omfattet af stk. 1 til juridiske eller fysiske personer med hjemsted i udlandet, herunder Danmark eller Færøerne. Der svares ikke renteskat i følgende tilfælde:

1) Hvis beskatningen af renter skal frafaldes eller nedsættes efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Grønland og det land, hvor det modtagende selskab m.v. er hjemmehørende.

2)  Hvis et grønlandsk moderselskab m.v. selv direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse i det modtagende selskab, jf. § 36 a, stk. 1-2, i en sammenhængende periode på mindst 1 år.

3)  Hvis det modtagende selskab m.v. er under bestemmende indflydelse af et moderselskab m.v., der er hjemmehørende i Danmark, på Færøerne eller i et land, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Grønland, og dette selskab m.v. efter reglerne i Danmark, på Færøerne eller i dette land kan undergives CFC-beskatning af renterne, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

4)  Hvis det modtagende selskab m.v. godtgør, at den udenlandske beskatning af renterne udgør mindst 15 procent, samt at det ikke betaler renterne videre til et andet udenlandsk selskab m.v., som er undergivet en beskatning af renterne, der er mindre end 15 procent.

5)  Hvis der er tale om lån ydet af en udenlandsk, herunder dansk eller færøsk, statslig myndighed, en enhed under en stat, eller en mellemfolkelig organisation m.m., medmindre der er tale om udlån på sædvanlige forretningsmæssige vilkår.

  Stk. 3. I forbindelse med enhver indfrielse af gæld til et selskab m.v., med hjemsted i udlandet, skal den, for hvis regning indfrielsen foretages, indeholde 25 procent af den skattepligtige gevinst af kursgevinster. Dette omfatter dog kun kursgevinster fra kilder her i landet på fordringer, der er stiftet på sådanne vilkår, at gælden skal indfries til en forud fastsat overkurs i forhold til værdien på stiftelsestidspunktet, såfremt debitor er et selskab eller en forening m.v. omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3, 4, 6, 7 og 10, eller et fast driftssted omfattet § 2, stk. 1, nr. 10, 12, 14, 15, og § 2, stk. 2 og 3. Den skattepligtige kursgevinst opgøres som forskellen mellem fordringens værdi på stiftelsestidspunktet og den aftalte indfrielsessum. Sker indfrielsen gennem afdrag, medregnes en så stor del, som svarer til forholdet mellem på den ene side indfrielsessummen med fradrag af anskaffelsessummen og på den anden side indfrielsessummen. Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse.”

 

9. Efter § 38 g indsættes:

Kapitel 3 b

Selskaber uden fradragsret for udbytter

 

  § 38 h.  Selskaber, som er skattepligtige efter § 1, nr. 3, og som udøver virksomhed som omhandlet i stk. 2-3, kan vælge at blive omfattet af reglerne i dette kapitel. Det samme gælder for selskaber, som omfattes af stk. 4, såfremt dette forinden godkendes af Naalakkersuisut.

  Stk. 2.  Stk. 1 finder anvendelse for skattepligtige, hvor mindst 90 procent af den skattepligtiges omsætning kan henføres til aktiviteter i henhold til udnyttelsestilladelser meddelt i henhold til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor, Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi eller Inatsisartutlov om kommerciel udnyttelse af is og vand. Den skattepligtiges aktiviteter kan desuden omfatte de aktiviteter, der er nævnt i stk. 3, 1 pkt., hvis den skattepligtige er meddelt en udnyttelsestilladelse efter Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

  Stk. 3.  Stk. 1 finder desuden anvendelse for skattepligtige, hvor mindst 90 procent af den skattepligtiges omsætning kan henføres til virksomhed med udnyttelse af elektricitet fra vandkraftværker i Grønland til energiintensiv industriel produktion, produktion af energiprodukter, drift af serverparker eller onlinedatalagring. Det er en betingelse, at den skattepligtige enten er et datterselskab til et selskab, der er omfattet af stk. 2, og som er rettighedshaver for den tilladelse, der ligger til grund for den skattepligtiges aktiviteter, eller at den skattepligtige er koncernforbundet, jf. 36 a, stk. 4, med dette selskab.

  Stk. 4.  Skattepligtige efter § 1, nr. 3, kan, hvis det er et datterselskab til, eller indgår i en koncern med et selskab, som omfattes af stk. 1-3, omfattes af dette kapitel, såfremt den skattepligtiges virksomhed i øvrigt har en tæt tilknytning til aktiviteter omfattet af stk. 1-3, f.eks. ved drift af havnefaciliteter, lastnings-, losnings- og vedligeholdelsesfaciliteter, køb og salg af produktionsstoffer. Med undtagelse af salg af elektricitet eller af de i Grønland producerede energiprodukter, er det er en betingelse, at aktiviteten ikke sker med henblik på salg af varer eller tjenesteydelser til slutbrugere i Grønland. Det er endvidere en betingelse, at selskabets aktiviteter ikke sker i direkte konkurrence med selskaber, der har hjemsted i Grønland.

  Stk. 5.  Selskaber, der opfylder betingelserne i stk. 1-4, kan vælge at blive omfattet af reglerne i dette kapitel fra og med det første indkomstår, hvor betingelserne er opfyldt. For selskaber, der er omfattet af stk. 4, er det en betingelse, at dette forinden er godkendt af Naalakkersuisut, jf. stk. 1. Valget skal meddeles skatteforvaltningen senest 1 måned inden indkomstårets start, på den måde skatteforvaltningen anviser. Valget efter 1. pkt. er bindende for selskabet i en periode på mindst 5 indkomstår, jf. dog stk. 6. Enhver, for hvem det skønnes at være af betydning, kan hos skatteforvaltningen indhente bindende forhåndsbesked om, hvorvidt et selskab kan omfattes af bestemmelserne i stk. 1-4. Såfremt anmodningen om en bindende forhåndsbesked vedrører et selskab omfattet af stk. 4, skal forhåndsbeskeden dog godkendes af Naalakkersuisut.

  Stk. 6.  Skatteforvaltningen fastsætter, hvorledes der skal gås frem ved ind- og udtræden af beskatning efter dette kapitel, og kan herunder fastsætte vilkår. Hvis den skattepligtige i et indkomstår ikke længere opfylder kravene i stk. 1-4, skal skatteforvaltningen træffe afgørelse og fastsætte vilkår om, at selskabet skal udtræde af beskatningen efter dette kapitel senest ved begyndelsen af det efter ligningsåret følgende indkomstår. Skatteforvaltningen kan dog give dispensation, såfremt fravigelserne skyldes særlige omstændigheder, eller hvis fravigelserne er af ubetydelig eller forbigående karakter.

  Stk. 7.  Som moderselskab anses selskaber, der ejer mindst 25 procent af aktie- eller anpartskapitalen i det udbyttegivende selskab, datterselskabet, i en sammenhængende periode på mindst 1 år, inden for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge.

Stk. 8.  Ved datterselskabsudbytter forstås udbytter af aktier eller anparter, som ejes af et selskab, som har ejet mindst 25 procent. af aktie- eller anpartskapitalen i datterselskabet i en sammenhængende periode på mindst 1 år, inden for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge.

 

  § 38 i.  Den skattepligtige indkomst for de i § 38 h, stk. 1-5, nævnte selskaber, der er omfattet af reglerne i dette kapitel, opgøres efter lovens almindelige regler med de ændringer, der følger af denne bestemmelse.

  Stk. 2.  Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke datterselskabsudbytter, jf. § 38 h, stk. 8, eller udbytter, hvor der jf. § 86, er indeholdt en endelig udbytteskat. 1. pkt. gælder dog kun for udbytter, jf. dog § 86, hvor det udbyttegivende selskab ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har haft fradrag for udlodningen af udbytter. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter heller ikke udbytte, i det omfang et datterselskab på et lavere ejerniveau har haft fradrag for udbytteudlodningen, uden at fradraget er modsvaret af beskatning af udbytteudlodningen til et mellemliggende niveau.

  Stk. 3.  Uanset § 27 er der aldrig fradrag for udlodningen af udbytter for selskaber omfattet af reglerne i dette kapitel.

 

  § 38 j.  Uanset § 86, stk. 1 og 2, skal selskaber omfattet af § 38 h, stk. 1-4, der er omfattet af reglerne i dette kapitel, ved udlodningen af udbytter indeholde en udbytteskat på 24 procent, jf. dog stk. 2. Det indeholdte beløb benævnes udbytteskat, og er en endelig skat. Indeholdelsen går forud for andre krav på udbyttet, herunder modkrav fra aktie- eller anpartsselskabet. Indeholdelsen og meddelelse til skatteforvaltningen m.v. skal ske efter reglerne i § 88.

  Stk. 2. Udbytteskattesatsen i det i stk. 1 nævnte tilfælde er dog 14,67 procent, hvis skatteforvaltningen anses for skattekommune for det udbyttegivende selskab, jf. § 68, stk. 2.

  Stk. 3.  Hvis modtageren er et andet selskab, omfattet af kapitel 3 b, udgør udbytteskattesatsen dog 0 procent. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis udbyttet fra det grønlandske selskab er en videreudlodning af udbytte, som dette selskab har modtaget direkte eller indirekte af datterselskabsaktier, i et selskab hjemmehørende i udlandet, og det grønlandske selskab ikke var retmæssig ejer af det modtagne udbytte.”

 

10. I § 75, stk. 1, nr. 4, affattes 1. pkt. således:

”Værdien af goder, der omfattes af § 19, stk. 2-4, og §19 a, og som stilles til rådighed i et tjenesteforhold.”

 

11. I § 101, stk. 6, 2. punktum, ændres ”30 procent” til: ”1/3”.

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2024 og har virkning fra og med indkomståret 2024.

  Stk. 2. Et uudnyttet skattepligtigt underskud kan kun fremføres udover det 5. indkomstår efter § 1, nr. 4, såfremt det er opstået i et indkomstår, der begynder den 1. januar 2018 eller senere.

  Stk. 3.  § 1, nr. 8, finder ikke anvendelse for renter eller kursgevinster fra gæld, der er stiftet inden den 1. januar 2024. Dette gælder dog ikke, såfremt renterne eller kursgevinsterne vedrører gæld, som en skattepligtig omfattet af § 1 eller § 2 i landstingslov om indkomstskat har til juridiske personer som nævnt i § 36 a, stk. 1-2, (kontrolleret gæld).

 

 

Grønlands Selvstyre, den 20. november 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut

Dokumenter