Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 65
20. november 2023
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter
(Skattefritagelser for internationale organisationer, fordeling af skatter, bemyndigelse til Naalakkersuisut til at regulere indeholdelsespligtiges oplysningspligter og bortfald af renter m.v.)

§ 1

 

I landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, jf. Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 11 af 3. november 2021, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2021 og Inatsisartutlov nr. 20 af 21. november 2022, foretages følgende ændringer:

 

1. Efter § 10 indsættes:

Afsnit I a

Internationale organisationer

 

Kapitel 3 a

Fritagelser af forpligtelser for internationale organisationer

 

  § 10 a.  Naalakkersuisut kan ved overenskomst indrømme internationale organisationer eller institutioner sådanne lempelser eller fritagelse for skatter og afgifter og andre forpligtigelser, der følger af skatte- og afgiftslovgivningen, som er nødvendige for opfyldelsen af organisationens eller institutionens formål og udførelse af dets hverv. 

  Stk. 2.  Tilsvarende rettigheder og undtagelser kan indrømmes: 

1)  Udsendte ansatte ved de i stk. 1 nævnte organisationer og institutioner og disses familiemedlemmer. 

2)  Sagkyndige som udfører hverv for de i stk. 1 nævnte organisationer eller institutioner. 

3)  Personer, der på vegne af de i stk. 1 nævnte organisationer og institutioner deltager i procesførelse. 

  Stk. 3.  Naalakkersuisut bemyndiges til at træffe nærmere foranstaltninger til gennemførelse af de i denne bestemmelse nævnte overenskomster.”

 

2. § 30 a, stk. 2, affattes således:

  Stk. 2. Bestemmelserne i § 30, stk. 1, nr. 4 og 5, og stk. 2-5 finder tilsvarende anvendelse.”

 

3. § 31, stk. 1, affattes således:

  Ophører en modtager af de indkomstarter, der nævnes i § 30, med at være skattepligtig i Grønland, skal den oplysningspligtige efter anmodning afgive oplysning som nævnt i § 30 og § 30 a om:

1)  størrelsen af de beløb, der i tiden fra kalenderårets begyndelse og til tidspunktet for skattepligtens ophør er indtjent af den pågældende,

2)  indbetalt til pensions- eller livsforsikringsordninger, samt

3)  om størrelsen af den indeholdte A-skat.”

 

4. § 32 affattes således:

  § 32.  Indkomstmodtageren skal have en kopi af de oplysninger vedrørende indkomstmodtageren, der er givet efter § 30, § 30 a og § 31, stk. 1.”

 

5. § 33 affattes således:

  § 33.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om afgivelsen af oplysninger efter §§ 30-32, §§ 33 a-33 g og §§ 35-39, herunder om tidsintervaller og underretningspligter.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om lempelse af oplysningskravene efter stk. 1 for grupper af oplysningspligtige.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler, hvorefter oplysningerne efter § 30 skal afgives særskilt, for så vidt angår indtægter, som ikke er A-indkomst for modtageren. For ydelser, der udbetales efter indtjeningsperiodens udløb, kan Naalakkersuisut fastsætte regler om, i hvilket år oplysningerne skal gives.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at oplysningspligtige efter dette kapitel skal afgive yderligere oplysninger til skatteforvaltningen til brug for lovforberedende, statistiske eller videnskabelige formål.

  Stk. 5.  Oplysninger indberettet efter stk. 4 kan efter anmodning videregives fra skatteforvaltningen til andre grønlandske myndigheder til brug for lovforberedende, statistiske og videnskabelige formål.”

 

6. § 33 c, stk. 3, ophæves.

 

7. § 33 d, stk. 2, ophæves.

 

8. § 33 e, stk. 3, ophæves.

 

9. § 33 f, stk. 2, ophæves.

 

10. § 33 g, stk. 3, ophæves.

 

11. § 36, stk. 2, ophæves.

 

12. § 37, stk. 1, affattes således:

”  Den, der opretter konto som nævnt i § 36, skal oplyse kontohavers personnummer eller selskabets registreringsnummer. Skatteforvaltningen kan underrette de oplysningspligtige efter § 36 om kontohavers personnummer eller registreringsnummer.”

 

13. § 37, stk. 2, ophæves.

 

14. § 39, stk. 3, ophæves.

 

15. § 40, stk. 5, affattes således:

”  Stk. 5.  Indkomstskat, herunder udbytteskat, fra selskaber og virksomheder, der er rettighedshaver i henhold til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor, Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi og Inatsisartutlov om kommerciel udnyttelse af is og vand, tilfalder landskassen. Det samme gælder for udbytter og indkomstskat af selskaber, der omfattes af kapitel 3 b i landstingslov om indkomstskat. Tillæg og renter efter § 27 og § 43 i forbindelse med sådan indkomst- og udbytteskat tilfalder henholdsvis udredes i samme omfang af landskassen.”

 

16. § 40, stk. 7, affattes således:

”  Stk. 7.  Selskabsskat, samt renteskat, tilfalder landskassen, skattekommunen og kommunerne, jf. dog stk. 5 og 6, i forholdet mellem den for indkomståret fastsatte udskrivningsprocent efter landstingslov om indkomstskat § 61, den efter befolkningsstørrelsen den 1. januar i indkomståret vægtede udskrivningsprocent efter landstingslov om indkomstskat § 62 og den for indkomståret fastsatte udskrivningsprocent efter landstingslov om indkomstskat § 63.”

 

17. § 43, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

Betales skatter ikke rettidigt, eller er der ydet henstand med betalingen, skal der betales en månedlig rente med 1 procent per påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

 

18. Efter § 44 indsættes:

  § 44 a.  Har nogen, der er skattepligtig efter § 2 i landstingslov om indkomstskat, modtaget udbytte, royalty eller renter, hvori der efter kapitel 3 b, § 36 e eller §§ 88-92 i landstingslov om indkomstskat er indeholdt kildeskatter, som overstiger den endelige skat efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, tilbagebetales beløbet inden 6 måneder fra skatteforvaltningens modtagelse af anmodning om tilbagebetaling. Sker tilbagebetaling efter dette tidspunkt, tilkommer der den skattepligtige en rente svarende til renten efter § 44, stk. 4.

  Stk. 2.  Kan skatteforvaltningen på grund af modtagerens forhold ikke foretage kontrol af, om betingelserne for tilbagebetaling af udbytteskat er opfyldt, afbrydes udbetalingsfristen efter stk. 1, indtil modtagerens forhold ikke længere hindrer kontrol.

  Stk. 3.  Skønner skatteforvaltningen, at udbetaling på det foreliggende grundlag vil indebære en nærliggende risiko for tab, kan skatteforvaltningen kræve sikkerhedsstillelse af modtageren, hvis kravet om indeholdelse af kildeskat er omtvistet og ikke endeligt afgjort af Skatterådet eller domstolene.”

 

19. Efter § 45 indsættes:

”  § 45 a.  Skatteforvaltningen kan undlade at tilskrive renter, når rentebeløbet på en fordring i den pågældende periode udgør 100 kr. eller mindre.

 

  § 45 b.  Skatteforvaltningen kan standse tilskrivning af renter samt helt eller delvist eftergive tilskrevne renter på en fordring i en situation, hvor: 

1)  skatteforvaltningen har foretaget en skønsmæssig ansættelse på et grundlag, som efter de på tidspunktet for ansættelsen foreliggende oplysninger måtte anses for åbenbart ukorrekt,

2)  skatteforvaltningen undlader inden rimelig tid at træffe afgørelse i en sag, selvom skatteforvaltningen har modtaget alle relevante oplysninger og dokumenter.”

 

20. Efter § 47 indsættes i afsnittet ”Ordinær ansættelse”:

”  § 47 a.  Uanset reglerne i § 47 kan skatteforvaltningen, i det omfang ansættelsen har betydning for opgørelse af et underskud, afgive varsel og ændre en ansættelse af indkomstskat indtil udløbet af det 2. indkomstår efter et underskud er udnyttet efter § 30, stk. 1, 3. pkt. i landstingslov om indkomstskat.”

 

21. § 59, stk. 2, affattes således:

”  Stk. 2.  Den indberetningspligtige skal efter anmodning fra skatteforvaltningen indsende det materiale, der ligger til grund for de oplysninger, der skal indberettes, herunder også oplysninger, der skal anvendes til at afgøre, om konkrete oplysninger skal indberettes.”

22. Efter § 68 indsættes i afsnittet ”Skønsmæssig ansættelse”:

”  § 68 a.  Har en skattepligtig, omfattet af § 36 b, stk. 1, eller stk. 4, i landstingslov om indkomstskat, ikke rettidigt udarbejdet dokumentation for kontrollerede transaktioner efter § 36 b, stk. 2, i landstingslov om indkomstskat, kan skatteforvaltningen efter udløbet af fristen for selvangivelse foretage en skønsmæssig ansættelse for så vidt angår indkomstårets kontrollerede transaktioner, jf. § 36 a i landstingslov om indkomstskat. Dokumentationen kan kun anses for at være udarbejdet rettidigt, hvis den er udarbejdet og indgivet i overensstemmelse med § 36 b, stk. 2, i landstingslov om indkomstskat, eller de i medfør deraf udstedte regler.

  Stk. 2.  Har den skattepligtige ikke i forbindelse med skatteforvaltningens kontrol af dokumentationen efter § 36 b, stk. 2, i landstingslov om indkomstskat efterkommet en anmodning om indsendelse af regnskabsmateriale m.v. efter § 58, stk. 1, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2024.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 20. november 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut