Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 60
20. november 2023
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter
(Ophævelse af afgift på svinekød og hornkvæg og konsekvensændringer som følge af ændringer i landstingslov om ind- og udførsel af varer)

§ 1

 

I landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 12 af 21. november 2022, foretages følgende ændringer:

 

1. § 1, stk. 1, nr. 6 og nr. 6 a, affattes således:

Nr. 6.  Al emballage indeholdende drikkevarer, herunder koncentrater og frugtsafter, undtagen emballage indeholdende drikkevarer fremstillet på basis af mælk, jf. dog nr. 6 a,

a)  pr. enhed til og med 0,25 liter nettoindhold: 1 kr. 40 øre
b)  pr. enhed over 0,25 liter nettoindhold: 2 kr. 90 øre.

 

Nr. 6 a.  Fritaget for afgift er: Emballage, der indføres af erhvervsdrivende med henblik på videresalg til områderne ved Qaanaaq, Ittoqqortoormiit eller Tasiilaq indeholdende øl og kulsyreholdige læskedrikke af enhver art.

 

2. § 1, stk. 1, nr. 13, affattes således:

”Nr. 13.  Lamme- og fårekød og produkter heraf.

a)  Fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget, henhørende under brugstariffens varekode 0204.10.00.0 til og med 0204.43.00.0 samt varerne under varekoderne 0206.80.99.0, 0206.90.99.0 og 0210.90.11.0, 0210.90.19.0 og 0210.90.60.0 pr. kg.: 25 kr. 00 øre.

b)  Andre varer, tilberedte eller konserverede, af lamme- og fårekød, henhørende under brugstariffens varekode 1602.10.00.0, 1602.90.71.0.10 og 1602.90.79.0.10 pr. kg.: 25 kr. 00 øre.”

 

3. I § 1, stk. 1, ophæves nr. 14, 15 og 17.

 

4. § 3 a, stk. 3, affattes således:

  Stk. 3.  Faciliteter til opskæring af kød efter stk. 1 og 2 godkendes af den ansvarlige myndighed for kontrol med fødevarer i henhold til gældende levnedsmiddellovgivning.”

 

5. § 8 affattes således:

  § 8.  Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere bøde end 2 gange den unddragne afgift, samt eventuelt tillige konfiskation, kan skatteforvaltningen tilkendegive overfor den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt vedkommende erkender sig skyldig i overtrædelsen, og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde, jf. § 4, samt eventuelt tillige erklærer sig rede til at varerne konfiskeres.
  Stk. 2.  Med hensyn til personer, der er forhyret på skibe eller fly i udenrigsfart, samt personer, der ikke er bosiddende her i landet, kan skatteforvaltningen træffe en foreløbig afgørelse om bøde og afgiftsbetaling samt eventuelt tillige om konfiskation. Den, som afgørelsen vedrører, kan inden for en frist af 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt vedkommende, kræve den indbragt for domstolene. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til domstolsprøvelse og om fristen herfor. Sagens indbringelse for retten foranlediges af skatteforvaltningen. Den pågældende kan ikke, ved at kræve sagen indbragt for domstolene, undtage sig for sin forpligtelse til at efterkomme skatteforvaltningens afgørelse, indtil rettens afgørelse måtte foreligge.
  Stk. 3.  Med hensyn til den i stk. l nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejelov for Grønland kap. 38 om indholdet af anklageskrift tilsvarende anvendelse.
  Stk. 4.  Videre forfølgning bortfalder såfremt:
1)  bøden betales i rette tid eller den bliver inddrevet efter vedtagelsen, og
2)  der eventuelt tillige sker konfiskation af varer.

  Stk. 5.  Bøder tilfalder landskassen.

  Stk. 6. Konfiskationer sker til fordel for landskassen.”

 

6. § 9 ophæves.

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2024.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 20. november 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut