Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 27
13. juni 2023
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)
(Konsekvensændringer som følge af vedtagelse af Inatsisartutlov om mineralaktiviteter)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven), jf. Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 8 af 26. februar 2020, foretages følgende ændringer:

 

1.  Efter § 14 indsættes i kapitel 3:

 

”Forhold omfattet af Inatsisartutlov om mineralaktiviteter

 

  § 14 a.  Inatsisartutloven finder ikke anvendelse på forhold, herunder aktiviteter og tilladelser, omfattet af Inatsisartutlov om mineralaktiviteter.

 

2. § 16, stk. 5, affattes således:

”  Stk. 5.  En tilladelse til udnyttelse er gældende for de i kapitel 6 nævnte perioder. Den samlede periode kan ikke overstige 50 år.”

 

3. Kapitel 7 ophæves.

 

4. § 36 a affattes således:

”  § 36 a.  Naalakkersuisut fører tilsyn med og afgør, om planlagte og udførte aktiviteter efter en småskalatilladelse er småskala råstofaktiviteter eller er almindelige råstofaktiviteter, som kun må udføres efter en tilladelse efter Inatsisartutlov om mineralaktiviteter.

  Stk. 2.  Hvis planlagte råstofaktiviteter efter en ansøgt småskalatilladelse ikke er småskala råstofaktiviteter, skal Naalakkersuisut afvise en ansøgning om meddelelse af en småskalatilla-delse og henvise ansøgeren til at ansøge om meddelelse af en tilladelse efter Inatsisartutlov om mineralaktiviteter.

  Stk. 3.  Hvis planlagte eller udførte råstofaktiviteter efter en meddelt småskalatilladelse ikke er småskala råstofaktiviteter, kan Naalakkersuisut tilbagekalde småskalatilladelsen og henvise ansøgeren til at ansøge om meddelelse af en tilladelse efter Inatsisartutlov om mineralaktiviteter. Rettighedshaveren efter en småskalatilladelse kan ikke rette erstatningskrav eller andre krav mod Naalakkersuisut på grundlag af en tilbagekaldelse af småskalatilladelsen eller tab som følge deraf.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser, vilkår og træffe afgørelse om forholdene nævnt i stk. 1-3, herunder om nærmere forhold og kriterier af betydning for afgø-relsen efter stk. 1, om forhold vedrørende tilbagekaldelse af en småskalatilladelse efter stk. 3 og om rettighedshaverens eventuelle ret til meddelelse af en tilladelse efter Inatsisartutlov om mineralaktiviteter. ved rettighedshaverens opfyldelse af alle krav og vilkår derfor.”

 

5. § 85, stk. 3, ophæves.

 

6. § 95 a ophæves.

 

§ 2

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar 2024.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 13. juni 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut