Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 51
12. oktober 2023
Gældende

Cirkulære om Naalakkersuisuts honorarpolitik for de selvstyreejede aktieselskaber

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Dette cirkulære finder anvendelse for fastsættelse af honorar for bestyrelserne i de selvstyreejede aktieselskaber.

 

Indstilling og godkendelse af honorarer

 

  § 2.  Honorarniveauet i de selvstyreejede aktieselskaber fastsættes af Naalakkersuisut i cirkulærets bilag 1.

  Stk. 2.  Honorarniveauet samt ændringer hertil godkendes på generalforsamlingen.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan i særlige tilfælde beslutte afvigelser fra honorarniveauet, når omstændighederne taler for det.

 

Politikker for fastsættelse af honorarer

 

  § 3.  Honorarniveauet i de selvstyreejede aktieselskaber skal sikre at kompetente og professionelle medlemmer fastholdes, samt understøtte rekrutteringen af de kompetencer, der er brug for i selskabernes bestyrelser. Endvidere skal honoraret understøtte en incitamentsstruktur, der sikrer langsigtet værdiskabelse for de selvstyreejede aktieselskaber.

  Stk. 2.  Honorarniveauet skal reflekteres i bestyrelsens ansvar, kompetencer og tidsforbrug, således at et rimeligt og konkurrencedygtigt honorarniveau opnås.

  Stk. 3.  Den forhøjede arbejdsbelastning samt den øgede risiko forbundet med bestyrelsesforpersonen, næstforpersonen samt forpersonen for revisionsudvalgets arbejde skal afspejles i honoraret.

  Stk. 4.  Honorarniveauet til bestyrelsen må ikke overstige hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt selskabets økonomiske stilling.

  Stk. 5.  Honorarniveauet reguleres i henhold til niveauet i andre sammenlignelige selskaber, således for at undgå at honorarniveauet bliver markedsledende.

  Stk. 6.  Honorarniveauet reguleres årligt efter Grønlands Statistiks reguleringspristal omfattende alle varer og tjenester, med januar 2008 som indeks 100. Reguleringen opgøres efter reguleringspristallet for januar måned og afrundes til nærmeste antal tusinde.

 

Yderligere honorar

 

  § 4.  De selvstyrejede aktieselskaber kan ikke udbetale yderligere honorar foruden det faste honorar til bestyrelsesmedlemmer i de selvstyreejede aktieselskaber jf. dog stk. 2.

  Stk. 2.  I tilfælde af at bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg, kan almindelige medlemmer af dette tildeles et fast tillæg fastlagt af bestyrelsen der ikke overstiger 15 % af det almindelige bestyrelsesmedlemshonorar.

 

Oplysning om honorar i årsrapporten

 

  § 5.  De selvstyreejede aktieselskaber skal oplyse om det samlede honorar til nuværende og forhenværende medlemmer af bestyrelsen i årsrapporten.

  Stk. 2.  Årsrapporten skal være tilgængelig på selskabets hjemmeside.

 

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

 

  § 6.  Dette cirkulære træder i kraft den 16. oktober 2023.

  Stk. 2.  Dette cirkulære er gældende for honorarer der fastsættes efter cirkulærets ikrafttrædelse.

  Stk. 3. Dette cirkulære erstatter Cirkulære om Naalakkersuisuts honorarpolitik for de selvstyreejede aktieselskaber fra 21. januar 2021.

 

 

Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, den 11. oktober 2023

 

 

Kalistat Lund (sign.)

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

 

 

/ Natuk Lund Olsen (sign.)