Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 28
25. november 2022
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven)
(Udvidelse af definition af reelle ejere, kriterier for undersøgelsespligt og udvidelse af indberetningspligt)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 5 af 19. maj 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven) foretages følgende ændringer:

 

1. § 1, stk. 2, ophæves.

 

2. § 2 ophæves.

 

3. § 3, stk. 1, affattes således: 
”  I denne lov forstås ved:
1)  Daglig ledelse: Personer, der har ansvaret for en juridisk persons daglige ledelse, herunder for drift, omsætning og øvrige resultater.
2)  Selskaber: Juridiske personer.
3)  Virksomheder: Selskaber og andre tilsvarende retlige arrangementer.                                                                                              
4)  Reguleret marked: Et marked som defineret i artikel 4 (14) i direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter. Befinder markedet sig i Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal markedet være optaget på listen nævnt i artikel 47 i direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter. Befinder markedet sig i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, skal markedet være medlem af World Federation of Exchanges (WFE).
5)  Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder: Enhver som erhvervsmæssigt udøver følgende virksomhed:
a)  Opretter selskaber.
b)  Fungerer som eller sørger for, at en anden person fungerer som ledelsesmedlem i en virksomhed eller som deltager i et interessentskab eller en tilsvarende post i andre selskaber.
c)  Stiller hjemstedsadresse eller anden adresse, der på lignende vis er beregnet som kontaktadresse og dertil knyttede tjenester, til rådighed for en virksomhed.
d)  Fungerer som eller sørger for, at en anden fungerer som forvalter eller administrator af en fond eller et tilsvarende retligt arrangement.
e)  Fungerer som eller sørger for, at en anden fungerer som aktionær for tredjemand, medmindre denne er en virksomhed, hvis ejerandele m.v. handles på et reguleret marked.
6)  Politisk udsatte personer: Personer, som har eller har haft højerestående offentligt hverv, sådanne personers umiddelbare familiemedlemmer eller personer, der er kendt som deres nære samarbejdspartnere.
7)  Hvidvasksekretariatet: Hvidvasksekretariatet for Grønland er placeret i Hvidvasksekretariatet i Danmark.”

 

4. Efter § 3 indsættes: 
”  § 3 a.  Ved reel ejer forstås: Den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer kunden, eller den eller de fysiske personer på hvis vegne en transaktion eller aktivitet gennemføres, herunder følgende: 
1)  For selskaber og andre juridiske enheder: 
a)  Den eller de fysiske personer i en juridisk enhed, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler bortset fra ejere af selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder. 
b)  Den daglige ledelse, hvis der efter at alle muligheder er udtømt, ikke er identificeret en person under nr. 1, litra a, eller hvis der er tvivl om, hvorvidt den eller de personer, der er identificeret, er den eller de reelle ejere. 
2)  For truster og lignende juridiske arrangementer: 
a)  Stifteren eller stifterne. 
b)  Forvalteren eller forvalterne. 
c)  Protektoren eller protektorerne. 
d)  Særligt begunstigede eller, såfremt de enkeltpersoner, der nyder godt af det juridiske arrangement eller den juridiske enhed, endnu ikke kendes, den gruppe personer i hvis hovedinteresse det retlige arrangement eller den juridiske enhed er oprettet eller fungerer. 
e)  Enhver anden fysisk person, der i sidste ende udøver kontrol over trusten gennem direkte eller indirekte ejerskab eller ved hjælp af andre midler. 
3)  Bestyrelsen og den eller de fysiske personer i fonde, der bestrider tilsvarende eller lignende stillinger som nævnt i nr. 2, litra b-e, med de fornødne afvigelser under hensyn til fondes særlige karakter.”

 

5. I § 4 indsættes som stk. 3: 
”  Stk. 3.  Der foreligger hvidvask, jf. stk. 1, uanset om de handlinger, som har frembragt det økonomiske udbytte, eller de midler, der skal hvidvaskes, blev gennemført på et andet lands område eller et andet sted inden for rigsfællesskabet.”

 

6. § 6 affattes således:
”  § 6.  De af loven omfattede virksomheder og personer skal undersøge baggrunden for og formålet med alle transaktioner, der:
1)  er komplekse,
2)  er usædvanlig store,
3)  foretages i et usædvanligt mønster eller
4)  ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål.
  Stk. 2.  De af loven omfattede virksomheder og personer skal, hvor det er relevant, udvide overvågningen af kunden med det formål at afgøre, om transaktionerne eller aktiviteterne forekommer mistænkelige.
  Stk. 3.  Resultaterne af en undersøgelse skal noteres og opbevares, jf. § 19.
  Stk. 4.  En registreret person har ikke ret til indsigt i personoplysninger, der vedrører den pågældende selv, der er eller vil blive behandlet efter stk. 1-3.”

 

7. § 7 affattes således:
”  § 7.  De af loven omfattede virksomheder og personer skal omgående underrette Hvidvasksekretariatet, hvis virksomheden eller personen er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det samme gælder ved mistanke, der er opstået i forbindelse med kundens forsøg på at foretage en transaktion eller en henvendelse fra en mulig kunde med ønske om gennemførelse af en transaktion eller aktivitet.
  Stk. 2.  Hvis mistanken vedrører hvidvask og transaktionen ikke allerede er gennemført, skal den sættes i bero, til der er underrettet efter stk. 1.
  Stk. 3.  Hvis mistanken vedrører finansiering af terrorisme, må der kun gennemføres transaktioner fra den aktuelle konto eller person efter aftale med Hvidvasksekretariatet. Hvidvasksekretariatet beslutter hurtigst muligt og senest inden udløbet af den efterfølgende bankdag efter at have modtaget underretning, hvorvidt der skal ske beslaglæggelse.
  Stk. 4.  Politiet kan i henhold til reglerne i retsplejeloven for Grønland forlange de oplysninger, der er nødvendige i sagen, fra de af loven omfattede virksomheder og personer.
  Stk. 5.  Skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere retningslinjer om fremgangsmåden for indsendelse af underretninger til Hvidvasksekretariatet, herunder at underretningerne skal ske elektronisk.”

 

8. § 11 affattes således:
”  § 11.  De af loven omfattede virksomheder og personer skal have kendskab til deres kunder i overensstemmelse med stk. 2-10 herunder kræve, at deres kunder legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med disse, herunder når der åbnes en konto eller et depot.
  Stk. 2.  Hvis kunden er en fysisk person, skal legitimationen omfatte navn, adresse og cpr-nr. eller anden lignende dokumentation, hvis den pågældende ikke har et cpr-nr.
  Stk. 3.  Hvis kunden er en virksomhed, skal legitimationen omfatte navn, adresse, CVR-nr. eller anden lignende dokumentation, hvis virksomheden ikke har et CVR-nr. 
  Stk. 4.  De af loven omfattede virksomheder og personer skal indhente identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere og gennemføre rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet, således at virksomheden eller personen med sikkerhed ved, hvem den eller de reelle ejere er. Er kunden en virksomhed, skal der herunder gennemføres rimelige foranstaltninger for at klarlægge virksomhedens ejer- og kontrolstruktur.
  Stk. 5.  De af loven omfattede virksomheder og personer skal kontrollere kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde.
  Stk. 6.  Der skal indhentes oplysninger om hver kundes formål med forretningsforbindelsen og det tilsigtede omfang heraf.
  Stk. 7.  Kundeforholdet skal løbende overvåges. Transaktioner, der gennemføres som led i kundeforholdet, skal overvåges for at sikre, at transaktionerne er i overensstemmelse med virksomhedens eller personens viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil, herunder om nødvendigt midlernes oprindelse. Dokumenter, data eller andre oplysninger om kunden skal løbende ajourføres.
  Stk. 8.  Hvis der er tvivl om, hvorvidt tidligere indhentede oplysninger om kundens identitet er korrekte eller tilstrækkelige, skal der kræves ny legitimation som nævnt i stk. 2-4.
  Stk. 9.  De af loven omfattede virksomheder og personer kan beslutte at gennemføre legitimationsproceduren m.v. i stk. 1-7 ud fra en risikovurdering afhængig af risikoen ved den enkelte kunde eller forretningsforbindelse, produktet eller transaktionen. Virksomheden eller personen skal dog kunne godtgøre over for den myndighed, der fører tilsyn med den pågældendes overholdelse af loven, at undersøgelsens omfang er tilstrækkelig i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering.
  Stk. 10.  For kundeforhold, som er etableret før denne lovs ikrafttræden, og for hvem der ikke foreligger de i stk. 1-7 nævnte oplysninger, skal der foretages legitimation og indsamling af oplysninger i henhold til stk. 1-7 på et passende tidspunkt og på grundlag af en risikovurdering.”

 

9. I § 12, stk. 2, ændres ”§ 11, stk. 1-4” til: ”§11, stk. 1-6”.

 

10. I § 13, stk. 1, ændres ”§ 11, stk. 1-4” til: ”§11, stk. 1-6”.

 

11. Overskriften før § 20 ophæves.

 

12. Efter kapitel 4 indsættes:

Kapitel 4 a
Grænseoverskridende virksomhed m.v.

 

  § 20 a.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om foranstaltninger i forhold til lande og territorier med henblik på at opfylde krav eller anbefalinger fra Financial Action Task Force.”

 

13. § 29 affattes således:
”  § 29.  Afgørelser truffet af Skatteforvaltningen i henhold til loven eller regler udstedt i medfør af loven, kan påklages til Skatteforvaltningens ressortdepartement senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.”

 

14. § 30, stk. 1, affattes således:
”  Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af § 2, § 6, stk. 1-3, § 7, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., § 10, § 11, stk. 1-8, § 12, stk. 1, 1. og 3. pkt., stk. 2 og stk. 3, 2. pkt., § 13 og § 14, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, § 15, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3-6, § 19, stk. 1, 1. pkt., stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., § 20, § 21, stk. 1-4, § 23, stk. 1, § 26, 2. pkt., og § 27, stk. 2 og 5, foranstaltes med bøde. Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af § 28, stk. 2, foranstaltes med bøde, medmindre højere foranstaltning er forskyldt efter kriminallovens regler.”

 

15. § 30, stk. 2, affattes således:
“  Stk. 2.  Ved særlig skærpende omstændigheder kan overtrædelse af § 2, § 7, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., § 11, stk. 1-8, § 13, § 14, og § 19, stk. 1, 1. pkt., stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., medføre foranstaltning efter Kriminallovens kapitel 31.”

 

§ 2

 

Loven træder i kraft den 1. januar 2023.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 25. november 2022

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut