Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 24
25. november 2022
Gældende

Inatsisartutlov om euforiserende stoffer

Generelle bestemmelser

 

  § 1.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at stoffer, herunder stofgrupper, som efter internationale vedtagelser eller efter Landslægeembedets skøn frembyder ganske særlig fare i anledning af de euforiserende egenskaber, som stofferne har eller antages at have: 
1)  ikke må forefindes her i landet, medmindre Naalakkersuisut under ganske særlige omstændigheder giver tilladelse hertil. Naalakkersuisut kan fastsætte vilkår for tilladelsen. En given tilladelse kan senere tilbagekaldes.
2)  kun må anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed.

 

§ 2.  Ind- og udførsel, salg, køb, fremstilling og forarbejdning af stoffer i henhold til § 1, nr. 2, er tilladt for Landsapoteket.
  Stk. 2.  Udlevering, modtagelse og besiddelse af stoffer i henhold til § 1, nr. 2, er tilladt for Landsapoteket, sygehusapoteker samt for personer og virksomheder, som af Naalakkersuisut har fået særlig tilladelse dertil. Naalakkersuisut kan fastsætte almindelige begrænsninger med hensyn til de pågældendes virksomhed i så henseende og kan endvidere overfor enhver af de pågældende fastsætte særlige begrænsninger, ligesom Naalakkersuisut kan indskrænke eller tilbagekalde rettighederne med hensyn til stofferne.
  Stk. 3.  Køb og modtagelse fra Landsapoteket og sygehusapoteker samt besiddelse af stofferne er endvidere tilladt for dem, der modtager stofferne i henhold til de gældende regler om recepter eller rekvisitioner.
  Stk. 4.  Med undtagelse af stk. 1-3 er øvrig ind- og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, forarbejdning og besiddelse af de i § 1 nævnte stoffer forbudt.

 

Tilladelser

 

  § 3.  Landslægeembedet varetager håndteringen af tilladelser i henhold til § 1, nr. 1, og § 2, stk. 2.  
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om opkrævning og betaling af gebyrer fra personer eller firmaer til hel eller delvis dækning af den del af Landslægeembedets virksomhed, som vedrører tilladelser. Gebyrerne skal være aktivitetsbestemte gebyrer til Landslægeembedets konkrete aktiviteter eller årsgebyrer til Landslægeembedets generelle virksomhed, herunder tilsynsvirksomhed.

 

Tilsyn

 

  § 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om tilsyn, som sikrer overholdelse af vilkår, jf. § 1 samt begrænsninger jf. § 2, stk. 2, 2. pkt., herunder at tilsynsmyndigheden uden rettens beslutning herom skal gives adgang til virksomhedens lokaler og andre lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af de nævnte regler. 
  Stk. 2.  Den tilsynsførende myndighed kan ligeledes uden rettens beslutning afkræve adgang til beholdninger, bøger, forretningspapirer og andre informationer, som er nødvendige for at gennemføre tilsynet.

 

Sanktionsbestemmelser

 

  § 5.  Overtrædelse af § 2, stk. 4 kan medføre foranstaltninger og andre retsfølger efter reglerne i kriminalloven. 
  Stk. 2.  For forskrifter udstedt i medfør af denne Inatsisartutlov kan der fastsættes foranstaltninger og andre retsfølger efter reglerne i kriminalloven.
  Stk. 3.  Hvor Inatsisartutloven eller forskrifter udstedt i medfør af Inatsisartutloven hjemler fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminalloven. 
  Stk. 4.  Ved udmålingen af foranstaltningen skal der lægges vægt på skadevirkningerne af de pågældende stoffer. Desuden skal det betragtes som en betydeligt skærpende omstændighed, at der er tale om:
1)  gentagne tilfælde af salg af et særligt farligt eller skadeligt stof, eller  
2)  salg eller vederlagsfri overdragelse med henblik på senere salg af de i § 1 omhandlede stoffer på uddannelsesinstitutioner, restaurationer, herunder diskoteker, eller ved koncerter og festivaler. Tilsvarende gælder ved andre arrangementer, hvor det typisk hovedsageligt er børn eller unge mennesker, der deltager.
  Stk. 5.  Bøder og konfiskationer, der fastsættes efter stk. 1-3 tilfalder Landskassen.

 

  § 6.  Den, der ved meddelelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller ved svigagtig fortielse opnår eller søger at opnå tilladelse i henhold til Inatsisartutloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf, eller som handler i strid med vilkår for en given tilladelse, foranstaltes efter reglerne i kriminalloven. 
  Stk. 2.  Endvidere foranstaltes den, der ved henvendelse om en recept eller rekvisition på et af de i § 1 omhandlede stoffer eller om anden ordination af stoffet giver urigtig oplysning om sit navn, sin bopæl eller sin stilling, på samme måde.

 

Ikrafttrædelse- og ophævelsesbestemmelser

 

  § 7.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2023. 
  Stk. 2.  Herefter gælder lov nr. 169 af 24. maj 1955 om euforiserende stoffer ikke længere for Grønland.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 25. november 2022

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut

Dokumenter
Noter
Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2023. Herefter gælder lov nr. 169 af 24. maj 1955 om euforiserende stoffer ikke længere for Grønland