Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 14
21. november 2022
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om mediestøtte
(Ophævelse af regler om projekttilskud)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 20 af 28. november 2016 om mediestøtte, foretages følgende ændringer:

 

1. § 1 affattes således:
”  § 1.  Naalakkersuisut kan inden for en på finansloven fastsat bevilling efter ansøgning herom yde mediestøtte i form af et årligt driftstilskud til landsdækkende, trykte medier, der har til formål at fremme formidling af samfundsmæssige oplysninger, den demokratiske debat og alsidighed i mediebilledet.
  Stk. 2.  Ved driftstilskud forstås generel produktionsstøtte i form af tilskud til dækning af udgifter til løbende drift, herunder udgifter til personale og lokaler.”

 

2. § 2, stk. 1, affattes således:
”  Tilskud ydes til selvstændige, uafhængige, trykte nyheds- og aktualitetsmedier, hvis indhold er redigeret til et grønlandsk publikum eller har et grønlandsk perspektiv på udenlandske begivenheder.”.

 

3. § 2, stk. 5, ophæves.

 

4. Kapitel 2 og 3 ophæves.

 

5. Overskriften til kapitel 4 affattes således:

 

Kapitel 4

Tilskudsbetingelser, ansøgningsprocedure og udbetaling”

 

6. Overskriften til § 15 og § 16 udgår.

 

7. § 15 ophæves.

 

8. § 16 affattes således:
”  § 16.  Det er en betingelse for modtagelse af tilskud, at: 
1)  mediet har hjemsted i Grønland,
2)  mediet i hele støtteperioden har en ansvarshavende redaktør,
3)  mediet har redaktionelle medarbejdere, som sammen med den ansvarshavende redaktør har et samlet timetal, der udgør mindst 3 årsværk, medmindre ansøgeren har opstartet sin virksomhed i ansøgningsåret eller året inden ansøgningsåret,
4)  udgivelserne indeholder selvstændigt journalistisk bearbejdet stof, som primært omhandler politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer, hvor mindst halvdelen af indholdet består af redaktionelt stof, hvori ikke medregnes reklamer, i form af artikler inden for et bredt emneområde og med fokus på behandling af aktuelt nyhedsstof,
5)  udgivelserne henvender sig til en bred kreds af brugere og ikke alene mod bestemte erhvervs- eller faggrupper, medlemmer af arbejdstager-, arbejdsgiver- eller brancheorganisationer, politiske partier eller ansatte i forskellige institutioner, 
6)  udgivelserne som minimum foreligger på grønlandsk,
7)  mediet udkommer i trykt form mindst 1 gang månedligt i hele landet,
8)  ansøgning om driftstilskud er modtaget af Naalakkersuisut inden for den herfor fastsatte frist, jf. § 17, stk. 1, og
9)  at Naalakkersuisut senest samtidig med ansøgningen om tilskud har modtaget ansøgers seneste revisorpåtegnede regnskab og nødvendig dokumentation, jf. § 17, stk. 2 og 3.
  Stk. 2.  Tilskud kan betinges af vilkår knyttet til tilskudsbevillingen.”.

 

9. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

 

”Kapitel 5

Administration og tilsyn”

 

10. §§ 20-22 ophæves, og overskriften hertil udgår.

 

11. Overskriften til § 23 udgår, og § 23 affattes således:
”  § 23.  Naalakkersuisut fører tilsyn med anvendelsen af tilskuddet, overholdelse af reglerne om tilskud i henhold til denne Inatsisartutlov og eventuelle vilkår for tilskuddet.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan til enhver tid afkræve modtageren af tilskuddet oplysninger, der er nødvendige til varetagelse af tilsynet i forhold til det år, der er ydet tilskud til.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2023.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 21. november 2022

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut

Dokumenter