Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
20. juni 2022
Gældende

Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Denne Inatsisartutlov omfatter personer, der er ledige og jobparate.
  Stk. 2.  Som ledig og jobparat anses personer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og uden forudgående indsats kan varetage sædvanlig beskæftigelse minimum 20 timer ugentligt.
  Stk. 3.  Jobsøgningsydelse ydes som kompensation for manglende lønindkomst forårsaget af uforskyldt ledighed herunder opsigelse fra arbejdsgivers side, hjemsendelse, sygdom og naturkatastrofer.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om matchgruppering af ledige borgere.

                                                                                            

  § 2.  Denne Inatsisartutlov omfatter ikke personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed.
  Stk. 2.  Denne Inatsisartutlov omfatter ikke personer anbragt på institution under kriminalforsorgen eller socialvæsenet.

 

  § 3.  Ret til jobsøgningsydelse bortfalder, såfremt manglende lønindkomst dækkes på andet offentligretligt eller privatretligt grundlag herunder overenskomst, forsikring og arbejdsskadesikring.

 

Kapitel 2

Hjemsendelse

 

  § 4.  Ved hjemsendelse forstås:
1)  Arbejdsgivers midlertidige indstilling af beskæftigelsen i op til 14 dage ved produktionsstop, der skyldes råvaremangel, maskinskade, vejrlig eller lignende uforudsete omstændigheder.
2)  Arbejdsgivers midlertidige indstilling af beskæftigelsen som direkte følge af en instruks eller retningslinje udstedt af en offentlig myndighed.
  Stk. 2.  Arbejdsgiveren indberetter straks til kommunalbestyrelsen når personalet hjemsendes, ligesom årsagen til hjemsendelsen dokumenteres.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om arbejdsgivers indberetning og dokumentation for hjemsendelse efter stk. 2 til kommunalbestyrelsen.

 

Kapitel 3

Almindelige betingelser

 

  § 5.  Ret til at modtage jobsøgningsydelse er betinget af, at den pågældende er fyldt 18 år, har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland.
  Stk. 2. Personer, der opholder sig i Grønland uden fast bopæl, og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland uden bolig, har ret til jobsøgningsydelse, hvis de har fast tilknytning til det grønlandske samfund.

 

Kapitel 4

Rådighed, jobsøgning og mobilitet

 

  § 6.  Modtager af jobsøgningsydelse skal til enhver tid stå til rådighed for arbejdsmarkedet og er forpligtet til at påtage sig anvist arbejde, deltage i jobtræningstilbud, omskoling eller anden anvist opkvalificering samt påtage sig arbejde, der anvises som led i jobtræning, omskoling eller tilbud om opkvalificering.
  Stk. 2.  Modtagere af jobsøgningsydelse skal være registreret som jobsøgende på Majoriaq og deltage aktivt i kommunalbestyrelsens tilbud om aktivering, opkvalificering, omskoling og praktik samt deltage aktivt i alle møder indkaldt af Majoriaq.

 

  § 7.  Modtager af jobsøgningsydelse er forpligtet til at være registreret som aktivt jobsøgende på www.suli.gl med aktivt og ajourført CV.
  Stk. 2.  Modtager af jobsøgningsydelse skal minimum én gang ugentligt registrere sig som aktivt jobsøgende på www.suli.gl ved anvendelse af offentlig digital signatur eller ved registrering på et Majoriaq-center.

 

  § 8.  Modtager af jobsøgningsydelse er forpligtet til at søge ledige stillinger, som vedkommende har forudsætningerne for at varetage.
  Stk. 2.  Modtager af jobsøgningsydelse er forpligtet til at tiltræde en anvist stilling med 1 dags varsel. 1. pkt. gælder tilsvarende, når modtager af jobsøgningsydelse modtager tilbud fra en arbejdsgiver om ansættelse i en ledig stilling.

 

  § 9.  Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ansøgeren foretage en helhedsorienteret vurdering af, i hvilket omfang ansøger kan varetage sædvanlig beskæftigelse minimum 20 timer ugentligt eller starte en uddannelse, og om det vil forudsætte en særlig forudgående indsats.

 

  § 10.  Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med modtager af jobsøgningsydelse udarbejde en individuelt tilrettelagt handlingsplan inden 4 uger efter tilmelding som jobsøgende hos kommunalbestyrelsen (henvendelsesdatoen). Samarbejdet med ansøgeren skal tage hensyn til ansøgerens behov og forudsætninger for indflydelse og medansvar ved udarbejdelse af handlingsplanen.
  Stk. 2.  I handlingsplanen skal der opstilles realistiske mål og aktiviteter, der har som formål at forbedre modtager af jobsøgningsydelses muligheder for at gennemføre en uddannelse eller et faglige kompetencegivende forløb, forbedre modtagers muligheder for at varetage beskæftigelse samt styrke modtagerens tilknytning til arbejdsmarkedet.
  Stk. 3.  I handlingsplanen skal inddrages modtager af jobsøgningsydelses samlede situation og herunder familiemæssige forhold, boligforhold, sygdom og øvrige forhold af betydning for ansøgers beskæftigelsesmæssige muligheder.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen skal ved udarbejdelse af handlingsplan for unge i alderen 18-29 år lægge vægt på at opstille mål og aktiviteter, der i størst muligt omfang bidrager til ansøgers uddannelse og uddannelsesmuligheder.

 

  § 11.  Kommunalbestyrelsen kan i en handlingsplan angive, at modtager skal deltage i aktiviteter herunder samtaler, indsatser, jobtræning, personlige udviklingskurser, faglige kurser og påtage sig anvist beskæftigelse.
  Stk. 2.  Såfremt modtageren er uenig med handlingsplanen eller en i handlingsplanen konkret pålagt aktivitet, skal pågældende aktivitet anses som en afgørelse i henhold til Landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.
  Stk. 3.  Kravet om partshøring gælder dog ikke i det omfang at modtageren med dags varsel, eller længere, bliver pålagt en aktivitet. 1. pkt. gælder dog ikke så vidt afgørelsen træffes i henhold til § 13, stk. 1 og stk. 2.

 

  § 12.  Modtager af jobsøgningsydelse er forpligtet til at gennemføre handlingsplanen. Handlingsplanen skal revurderes og justeres efter behov og mindst hver 3. måned.
  Stk. 2.  Der udarbejdes ikke handlingsplaner for personer, der modtager jobsøgningsydelse ved hjemsendelse jf. § 4. 
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om handlingsplaner og herunder om krav til jobsøgning, anvist arbejde, jobtræningstilbud, omskoling eller anden opkvalificering samt om sygdomsbehandling m.v.

 

  § 13.  Personer i alderen 18-29 år med en jobsøgningsanciennitet på 12 måneder, har pligt til at søge og påtage sig tilbudt fuldtidsarbejde uden for hjemstedet. Kommunalbestyrelsen kan tilsvarende anvise fuldtidsarbejde uden for hjemstedet. 
  Stk. 2.  Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for personer i alderen 30 år og opefter, med en jobsøgningsanciennitet på 24 måneder. 
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan pålægge en person, jf. stk. 1 og 2, at deltage i omskoling, jobtræningstilbud eller anden anvist opkvalificering uden for hjemstedet samt pålægge personen at påtage sig arbejde uden for hjemstedet, der anvises som led i jobtræning, omskoling eller tilbud om opkvalificering. 
  Stk. 4.  Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis det ikke er muligt at få en passende bolig til modtager af jobsøgningsydelse og dennes partner og hjemmeboende børn under 18 år på den omhandlede lokalitet. Stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis det ikke er muligt at anvise bolig eller passende indkvartering til modtager af jobsøgningsydelse.

 

Kapitel 5

Ferie

 

  § 14.  En person, der har modtaget jobsøgningsydelse i 6 sammenhængende måneder, har ret til 2 ugers aftalt ferie, hvor personen kan modtage jobsøgningsydelse. Ferien skal aftales med Majoriaq minimum 4 uger før feriens påbegyndelse. Ferien skal afholdes inden for de 6 følgende måneder. Personen skal under ferien opfylde betingelserne for at modtage jobsøgningsydelse bortset fra rådighedsforpligtelsen efter kapitel 4.
  Stk. 2.  Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie med feriegodtgørelse og jobsøgningsydelse kan højst udgøre 2 uger.

  Stk. 3.  Personen skal lade
sig registrere som jobsøgende på ferie på www.suli.gl eller ved registrering på et Majoriaq-center. Er personen ikke registreret som jobsøgende på ferie, anses personen for ikke at stå til rådighed.

 

Kapitel 6

Sygdom

 

  § 15.  En person kan modtage jobsøgningsydelse under sygdom, der midlertidigt indebærer, at personen ikke kan varetage sædvanlig beskæftigelse i hidtidigt omfang. Under sygdom optjenes ret til jobsøgningsydelse fra 3. sygedag, jf. dog stk. 3. Ved nedsat beskæftigelse som følge af sygdom ydes supplerende jobsøgningsydelse. 
  Stk. 2.  Personer omfattet af stk. 1 er fritaget for rådighedsforpligtelsen efter kapitel 4. Hvis der ydes supplerende jobsøgningsydelse kan rådighedsforpligtelsen dog fastholdes.
  Stk. 3.  Hvis sygdommen varer 2 uger eller derover optjenes retten til jobsøgningsydelsen fra 1. sygedag.
  Stk. 4.  Retten til jobsøgningsydelse under sygdom ophører ved sygemelding i en sammenhængende periode på 6 måneder eller derover. Retten til jobsøgningsydelse under sygdom bevares dog, hvis modtager af jobsøgningsydelse inden for en periode på 3 måneder med rimelighed kan forventes raskmeldt og vil kunne varetage sædvanlig beskæftigelse i hidtidigt omfang.

 

  § 16.  Sygdom skal meddeles kommunalbestyrelsen uden ugrundet ophold. Hvis det af kommunalbestyrelsen skønnes nødvendigt kan det kræves dokumenteret ved lægeerklæring. Det skal af lægeerklæringen fremgå, om personen er sygemeldt på fuld tid eller deltid, og hvornår vedkommende forventes igen at kunne varetage sædvanlig beskæftigelse i hidtidigt omfang.  Udgifter til lægeerklæring afholdes af kommunalbestyrelsen.

 

Kapitel 7

Karantæne

 

  § 17.  Modtager af jobsøgningsydelse, der ikke står til rådighed, jf. §§ 6-13, der opsiger sin stilling eller bliver bortvist fra sin stilling, får 4 ugers karantæne.
  Stk. 2.  Hvis opsigelsen begrundes i arbejdsgiverens særligt grove overtrædelser af ansættelsesforholdet gælder stk. 1 ikke. Stk. 1 gælder ligeledes ikke, såfremt personen efterfølgende ved dom, voldgift, anden forhandling eller bindende aftale får fastsat, at der ikke var grundlag for bortvisningen. Jobsøgningsydelse udbetales med tilbagevirkende kraft, jf. dog § 3.
  Stk. 3.  Jobsøgningsydelsen udgør i karantæneperioden 50% af den ydelse, der ellers var ret til. Reduktion i jobsøgningsydelsen indebærer ingen ændringer i modtagers forpligtelser efter denne Inatsisartutlov.

 

  § 18.  Hvis en modtager af jobsøgningsydelse har modtaget karantæne 4 gange inden for 12 på hinanden følgende måneder, anses personen for ikke at være til rådighed og kan ikke oppebære fuld jobsøgningsydelse. Personen vil få reduceret jobsøgningsydelse, jf. § 17, stk. 3, i 3 måneder efter udløbet af seneste karantæneperiode efter § 17, stk. 1.

 

Kapitel 8

Optjening af retten til jobsøgningsydelse

 

  § 19.  Personer optjener ret til jobsøgningsydelse fra henvendelsesdatoen, jf. dog stk. 2 og 3.
  Stk. 2.  Har personen inden for 1 uge før henvendelsesdatoen mistet sin lønindkomst benyttes den dato i stedet for henvendelsesdatoen.
  Stk. 3.  Personer uden forudgående lønnede arbejdstimer optjener ret til jobsøgningsydelse 2 uger efter tilmelding som jobsøgende hos kommunalbestyrelsen (henvendelsesdatoen).

 

Kapitel 9

Jobsøgningsydelse

 

  § 20.  Jobsøgningsydelsens procentsats beregnes på grundlag af mindstelønnen pr. time for en ikke-faglært arbejder efter overenskomst om timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere mellem SIK og Naalakkersuisut. 
  Stk. 2.  Procentsatsen udgør de første 26 uger 90% af mindstelønnen pr. time. Herefter nedsættes procentsatsen til 80% af mindstelønnen pr. time.
  Stk. 3.  For personer i alderen 18-29 år, der har modtaget jobsøgningsydelse i sammenlagt 12 måneder, udgør procentsatsen 65% af mindstelønnen pr. time.
  Stk. 4.  For personer i alderen 30 år og ældre, der har modtaget jobsøgningsydelse i sammenlagt 24 måneder, udgør procentsatsen 65% af mindstelønnen pr. time.

 

  § 21.  Naalakkersuisut offentliggør på deres hjemmeside taksterne efter § 20, stk. 1-4.

 

  § 22.  Der ydes jobsøgningsydelse på grundlag af ansøgers timesats. Timesatsen beregnes som ansøgers gennemsnitlige lønnede arbejdstimer i 13 uger forud for ansøgning om jobsøgningsydelse, dog minimum 22 timer pr. uge. Der kan maksimalt ydes jobsøgningsydelse svarende til en timesats på 40 timer pr. uge.
  Stk. 2.  Med lønnede arbejdstimer medregnes perioder, hvor den pågældende har været hjemsendt jf. § 4, og perioder hvor ansøgeren ikke har arbejdet men fortsat har fået løn eller godtgørelse, herunder betalt ferie, betalte sygedage og barns sygedag, kursusdeltagelse, afspadsering eller lignende.
  Stk. 3.  Personer uden forudgående lønnede arbejdstimer modtager jobsøgningsydelse svarende en timesats på 22 timer pr. uge.

 

  § 23.  Der kan efter forudgående ansøgning ydes supplerende jobsøgningsydelse ved varetagelse af arbejde på deltid i maksimalt 4 uger inden for en periode på 6 på hinanden følgende måneder.
  Stk. 2.  Supplerende jobsøgningsydelse er betinget af, at modtager af jobsøgningsydelse står til rådighed, jf. kapitel 4.
  Stk. 3.  Perioder med supplerende jobsøgningsydelse skal indgå i handlingsplanen for modtageren af jobsøgningsydelse og skal have til formål at få vedkommende i fast beskæftigelse.

 

  § 24.  Har modtageren af jobsøgningsydelse enkelte dage med lønindkomst, reduceres jobsøgningsydelsen med det antal timer, hvor der er optjent lønindkomst.

 

  § 25.  Jobsøgningsydelsen udbetales bagud hver 14. dag. Jobsøgningsydelsen udbetales af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor lønmodtageren er tilmeldt folkeregistret.
  Stk. 2.  For personer uden for den kommunale inddeling afholder departementet med ressortansvar for arbejdsmarkedsområdet udgifterne til jobsøgningsydelse, jf. § 30, stk. 2.

 

Kapitel 10

Jobsøgningsanciennitet

 

  § 26.  Jobsøgningsanciennitet beregnes fra perioden for første henvendelsesdag og indtil den ledige stopper med at oppebære jobsøgningsydelse som følge af lønnet arbejde. Ved fornyet tilmelding som jobsøgende hos kommunalbestyrelsen betragtes den ledige som nytilmeldt, jf. dog stk. 3.
  Stk. 2.  Ved beregning af anciennitet efter stk. 1 medregnes tillige perioder, hvor der er modtaget supplerende jobsøgningsydelse.
  Stk. 3.  Såfremt en modtager af jobsøgningsydelse meddeler, at vedkommende ikke længere er jobsøgende og inden 12 uger på ny tilmelder sig som jobsøgende hos kommunalbestyrelsen, betragtes vedkommende ikke som nytilmeldt. Den ledige tilmeldes da med uændret jobsøgningsanciennitet efter stk. 1.

 

Kapitel 11

Oplysningspligt

 

  § 27.  Modtageren af jobsøgningsydelse har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen om forandringer i sine forhold, der kan medføre, at jobsøgningsydelsen ændres, ophører eller kræves tilbagebetalt.

 

  § 28.  Kommunalbestyrelsen kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sager om jobsøgningsydelse. Det samme er gældende for uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke til brug for behandlingen af en enkelt sag eller til brug for generel kontrol kræve oplysninger fra andre offentlige myndigheder om økonomiske forhold og ferieforhold om den, der ansøger om eller får hjælp.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra borgeren forlange at få nødvendige oplysninger om økonomiske forhold fra pengeinstitutter og arbejdsgivere til brug for kontrol i sager om jobsøgningsydelse.
  Stk. 4. Hvis ansøgeren ikke samtykker til, at kommunalbestyrelsen kan indhente oplysninger jf. stk. 1, skal sagen behandles på det foreliggende grundlag, medmindre oplysningerne kan indhentes uden samtykke jf. stk. 2.

 

Kapitel 12

Tilbagebetaling

 

  § 29.  Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af uberettiget modtagne ydelser efter denne Inatsisartutlov, såfremt modtageren:
1)  Har undladt at meddele kommunalbestyrelsen oplysninger jf. § 27.
2)  Mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne Inatsisartutlov.
3)  Senere får udbetalt erstatning, offentlig pension, et underholdsbidrag eller lignende, som vedrører samme tidsrum og formål som de udbetalte ydelser.

 

Kapitel 13

Finansiering og administration

 

  § 30.  Kommunalbestyrelsen varetager administrationen af denne Inatsisartutlov.
  Stk. 2.  Ansøgning om ydelser efter denne Inatsisartutlov indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ansøger har fast bopæl eller fast ophold. Personer med fast bopæl eller ophold uden for den kommunale inddeling skal indgive ansøgning til Naalakkersuisut.
  Stk. 3.  For personer uden for den kommunale inddeling kan Naalakkersuisut bemyndige anden offentlig myndighed til at varetage administrationen af denne Inatsisartutlov.

 

  § 31.  Udgifterne i henhold til denne Inatsisartutlov afholdes af kommunalbestyrelsen. Udgifter for personer omfattet af § 30, stk. 2, 2. pkt. afholdes af Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Fraflytter en modtager af jobsøgningsydelse en kommune efter at have fået udarbejdet en handlingsplan, skal tilflytningskommunen indhente handlingsplanen fra fraflytningskommunen og tilpasse denne i nødvendigt omfang, når modtager af jobsøgningsydelse henvender sig til tilflytningskommunen. Fraflytningskommunen skal fremsende handlingsplanen straks efter modtagelse af begæring herom fra tilflytningskommunen.

 

Kapitel 14
Fælles IT-systemer

 

  § 32.  Kommunerne og Naalakkersuisut skal anvende et fælles offentligt IT-system til brug for administration af denne Inatsisartutlov.

 

Kapitel 15

Klage

 

  § 33.  Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne Inatsisartutlov kan indbringes for Det Sociale Ankenævn efter bestemmelserne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.
  Stk. 2.  Af hensyn til personer med fast bopæl eller ophold uden for den kommunale inddeling kan afgørelser truffet af Naalakkersuisut og dertil bemyndigede offentlige myndigheder indbringes for Det Sociale Ankenævn.

 

Kapitel 16
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

 

  § 34.  Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar 2023.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse.

 

  § 35.  Personer, der ved denne Inatsisartutlovs ikrafttræden modtager arbejdsmarkedsydelse, overgår automatisk til at modtage jobsøgningsydelse efter bestemmelserne i denne Inatsisartutlov.
  Stk. 2.  Bestående handlingsplaner udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse finder uændret anvendelse efter denne Inatsisartutlov. Kommunalbestyrelsen skal inden 1 år efter denne Inatsisartutlovs ikrafttræden udarbejde ajourførte handlingsplaner for personer, der overgår fra at modtage arbejdsmarkedsydelse til at modtage jobsøgningsydelse.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 20. juni 2022

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut