Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 1
25. maj 2022
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alkohol
(Ændring af alkoholprocent ved alkoholbevilling, præcisering af åbningstid for udskænkning af alkoholholdige drikke, adgang til at fastsætte regler for hele eller dele af landet for en bestemt periode om begrænsninger af salg og udskænkning af alkoholholdige drikke, samt adgang til konfiskation ved visse overtrædelser af Inatsisartutloven)

§ 1

                   

I Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 9 af 12. juni 2019, foretages følgende ændringer:

 

1. § 9, stk. 1, nr. 3, affattes således:
”3)  Salg til og med 5,09 %: Bevilling kun til salg af alkoholholdige drikke, der indeholder til og med 5,09 volumenprocent.”

 

2. § 10, stk. 1, nr. 3, affattes således:
”3)  Udskænkning til og med 5,09 %: Bevilling til udskænkning af alkoholholdige drikke, hvor den enkelte bestanddel af alkohol i en udskænket drik ikke må overstige 5,09 volumenprocent.”

 

3. § 26, stk. 1, nr. 4, affattes således:
”4)  På hverdage, der leder op til en fridag fra kl. 12.00-04.00. Ved fridage forstås helligdage, jf. § 2, stk. 7.”

 

4. Efter § 41, i kapitel 9, indsættes:  
  § 41 a. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om begrænsninger af eller midlertidigt forbud mod salg og udskænkning af alkoholholdige drikke, for hele eller dele af landet for en bestemt periode, når det som følge af en alment farlig sygdom eller en samfundskritisk sygdom, som nævnt i Inatsisartutlov om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, er nødvendigt for at beskytte samfundet mod sygdommen.”

 

5. § 43 affattes således:
  § 43. Der kan idømmes foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i kriminalloven for den der:
1)  overtræder Inatsisartutlovens § 3, stk. 1, § 7, stk. 1, § 8, § 11, stk. 1, § 15, stk. 1, §§ 16 - 18, § 19, stk. 1 og 2, §§ 20 - 25, § 26, stk. 1 - 4, § 29, § 30, § 31, stk. 1 og 2, § 34 og § 37. 
2)  undlader at efterkomme forbud i medfør af § 32.
3)  undlader at efterkomme påbud udstedt i medfør af § 35, stk. 1, og § 36, stk. 1.
  Stk. 2. Overtrædelse af følgende bestemmelser kan tillige medføre konfiskation: § 3, stk. 1, § 11, § 19, stk. 1, § 20, § 22, stk. 1, § 23, § 25, § 26, stk. 1 - 4, § 29, og § 30.
  Stk. 3.  I forskrifter, der udstedes i medfør af Inatsisartutloven, kan det fastsættes, at overtrædelse af bestemmelser i forskriften foranstaltes med bøde og konfiskation.
  Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5. Selskaber m.v. (juridiske personer) kan desuden foranstaltes med konfiskation i forbindelse med idømmelse af bøde.
 Stk. 5. Bøder eller konfiskation efter stk. 1-4 tilfalder Landskassen.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2022.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 25. maj 2022

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut