Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 4
16. august 2022
Ophævet

Cirkulære om forretningsorden for departementschefgruppen

Om departementschefgruppen

 

  § 1.  Departementschefgruppen er centraladministrationens koordinerende forum for departementernes tværgående arbejde. Departementschefgruppen påser, at der er fremdrift i udførelsen af de beslutninger, som er truffet af Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Departementschefgruppen rådgiver Naalakkersuisut på tværdepartementale forhold og bidrager til at skabe sammenhæng og helhed i organisationens opgavevaretagelse.
  Stk. 3.  Departementschefgruppen behandler aktuelle, strategiske og langsigtede politisk-administrative forhold.
  Stk. 4.  Beslutninger truffet på departementschefsmøde er bindende for hele administrationen.

 

  § 2.  Departementschefgruppen består af departementscheferne hos Naalakkersuisut samt direktøren i Formandens Departement.
  Stk. 2.  Departementschefen i Formandens Departement er formand for departementschefsgruppen. Ved formandens forfald er direktøren i Formandens Departement stedfortræder.
  Stk. 3.  Foruden medlemmerne af departementschefsgruppen deltager kommunikationschefen og chefen for HR Udvikling fast til møderne. Formanden kan beslutte, at andre personer også kan deltage til møderne.

 

Mødepligt og suppleanter

 

  § 3.  Der er mødepligt til møderne. Forfald skal meddeles til formanden forud for et møde.
  Stk. 2.  Der sendes ikke suppleant til møder ved midlertidigt forfald. Ved længere varigt forfald sendes der 1 fast suppleant fra ressortområdet.
  Stk. 3.  Personer, som er fungerende i en periode over 14 dage, eller er konstituerede i den pågældende stilling, indtræder som medlemmer af departementschefgruppen.
  Stk. 4.  Medlemmer af departementschefgruppen kan indsende skriftlige bemærkninger til dagsordenspunkter, jf. § 6, hvis de ikke har mulighed for deltagelse som følge af uopsættelige forhold.

 

Mødeaktiviteter

 

  § 4.  Departementschefsgruppen afholder ordinære møder hver mandag kl. 14:00 i Formandens Departement.
  Stk. 2.  Møderne afholdes ugentligt hele året dog ikke i juli måned.
  Stk. 3. Første årlige møde er den anden mandag i januar, og sidste årlige møde er den anden mandag i december.
  Stk. 4.  Formanden indkalder til ekstraordinære møder ved behov.

 

Sekretariatet, materiale til møderne mv.

 

  § 5.  Sekretariatsfunktionen varetages af Formandens Departement.
  Stk. 2.  Dagsorden og materiale til møder udsendes hver torsdag af sekretariatet til næstkommende møde.
  Stk. 3.  Optagelser af punkter til dagsorden, samt indlevering af materiale hertil, skal være indleveret til sekretariatet senest onsdagen før kl. 16:00.
  Stk. 4.  Formanden kan godkende, at der optages punkter af hastende karakter til dagsorden efter indleveringsfristen og udsendelse af dagsorden.
  Stk. 5.  Materiale mv. skal sendes til DCGRUPPEN@nanoq.gl.

 

Dagsorden

 

  § 6.  Ordinære departementschefsmøder har fast dagsorden med følgende punkter:
1)  Godkendelse af mødereferat fra foregående møde.
2)  Orientering om kommende aktiviteter for medlemmer af Naalakkersuisut og departementschefgruppen.
3)  Orienteringer om tværgående forhold.
4)  Indkommende forslag.
5)  Andre korte, aktuelle orienteringer/Evt.
6)  Godkendelse af beslutningsreferat fra dagens møde.

 

Kommunikation

 

  § 7.  Beslutningsreferaterne gøres tilgængelige på Nanuaraq efter godkendelse i departementschefgruppen.

 

Revision af cirkulæret

 

  § 8.  Indholdet af nærværende cirkulære skal hvert år i 1. kvartal tages op til vurdering i departementschefgruppen.

 

 

 

 

  § 9.  Således vedtaget på departementschefsmødet den 30. maj 2022.

 

 

Formandens Departement, den 11. august 2022

 

 

Hans-Peder Barlach Christensen
Departementschef

 

 

/ Simigaq Broberg