Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 38
19. december 2022
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk

I medfør af § 10, § 10a, § 10b, § 13, stk. 2 og stk. 3, § 23, § 33, stk. 1, nr. 3, og stk. 2 og § 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som blandt andet ændret ved landstingslov nr. 5 af 21. maj 2002, Inatsisartutlov nr. 5 af 4. juni 2012, Inatsisartutlov nr. 12 af 3. december 2012, Inatsisartutlov nr. 18 af 3. juni 2015 og senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2016, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse ved erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med fartøj, som er under 75 BRT/120 BT, ved fiskeri i området mellem kysten og en linje, der ligger 3 sømil uden for fiskeriterritoriets basislinje.

 

Forvaltningsområder og kvoter

 

  § 2.  Forvaltningsområderne for kystnært fiskeri efter hellefisk fastsættes i bilag 1.

 

  § 3.  På baggrund af socioøkonomiske betragtninger samt den biologiske rådgivning fastsætter Naalakkersuisut hvert år kvoterne for kystnært fiskeri efter hellefisk i henhold til de fastsatte forvaltningsområder i bilag 1.
  Stk. 2.  For forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten fastsættes særskilt kvote for fartøjer over 6 meter l.o.a. og særskilt kvote for joller op til 6 meter l.o.a. eller derunder.
  Stk. 3.  For de øvrige forvaltningsområder fastsættes en fælles kvote for fartøjer over 6 meter l.o.a. og en fælles kvote for fartøjer op til 6 meter l.o.a.

 

Fartøjer til erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten

 

  § 4.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten er ikke tilladt for fartøjer større end 15,00 meter længde over alt (l.o.a.). Dog kan fartøjer, der ikke er større end 19,99 BRT/31,99 BT, som har haft licens til forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten i foregående kvoteår, fortsat tildeles licens til forvaltningsområderne.

 

Licenser

 

  § 5.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med joller op til 6 meter længde overalt (l.o.a.) er betinget af en licens hertil.
  Stk. 2.  Der kan efter denne bekendtgørelse udstedes følgende jollelicenser:
1)  Licens til fiskeri efter hellefisk med jolle i forvaltningsområde 47, der består af Diskobugten, Uummannaq og Upernavik. Licenser udstedes tidsbegrænset og med en højst tilladt fælles fangstmængde, jf. § 5, stk. 2.
2)  Licens til fiskeri efter hellefisk med jolle i forvaltningsområde 46, der består af de øvrige forvaltningsområder som angivet i bilag 1. Licenser udstedes tidsbegrænset og med en højst tilladt fælles fangstmængde, jf. § 5, stk. 3.
  Stk. 3.  En indehaver af en licens efter stk. 2, nr. 1, kan ikke samtidig tildeles licens til fiskeri efter hellefisk efter stk. 2, nr. 2.
  Stk. 4.  Ved udstedelse af licens til fiskeri efter hellefisk i medfør af stk. 2, nr. 2 gives der samtidig licens til fiskeri efter torsk.
  Stk. 5.  Licens i medfør af denne bestemmelse udstedes for 1 år ad gangen. Hvor den biologiske rådgivning gælder for flere år ad gangen, kan der udstedes licens, der gælder i flere år.

 

  § 6.  Til fiskeri efter hellefisk med fartøj, der er over 6 meter l.o.a. udstedes følgende licenser:
1)  Licens til fiskeri i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten udstedes tidsubegrænset og med en højst tilladt fangstmængde.
2)  Licens til fiskeri i de øvrige forvaltningsområder udstedes tidsbegrænset for højst 1 år ad gangen og med en højst tilladt fælles fangstmængde, jf. § 5, stk. 3.

 

  § 7.  Licens til fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten kan benyttes i alle de 3 nævnte forvaltningsområder.
  Stk. 2.  Licens til de øvrige forvaltningsområder, som ikke er nævnt i stk. 1, kan benyttes i alle øvrige forvaltningsområder, jf. bilag 1.

 

Redskaber til erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk

                                                                                                                                                        

  § 8.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med garn eller trawl er ikke tilladt.
  Stk. 2.  I kommunale vedtægter kan nærmere regler om dispensation fra stk. 1 fastsættes, således at fiskeri med garn kan tillades i geografisk afgrænsede områder og perioder.
  Stk. 3.  Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan dog beslutte, at garnfiskeriet, jf. stk. 2, skal ophøre for en nærmere angivet periode, såfremt kvotesituationen gør det nødvendigt eller for at forbedre kvaliteten af fangsten af hellefisk.

 

  § 9.  Når fiskeriet er ophørt, skal den pågældende fisker bjærge egne redskaber straks og uden ugrundet ophold.
  Stk. 2.  Et redskab til fiskeri efter hellefisk skal placeres med mindst 50 meters afstand til nærmeste andet redskab.
  Stk. 3.  Hvis to redskaber er sammenviklede, adskilles de ved at bortskære eget redskab.

 

Foranstaltninger

 

  § 10.  Overtrædelse af § 4, § 5, stk. 1, § 8, og § 9, stk. 1 og 2, kan medføre foranstaltninger i form af bøde og konfiskation efter reglerne i kriminalloven.
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.
  Stk. 3.  Bøder tilfalder Landskassen.

 

Ikrafttræden

 

  § 11.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023.
  Stk. 2. 
Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 46 af 14. december 2020 om kystnært fiskeri efter hellefisk.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 16. december 2022

 

 

 

Karl Tobiassen
Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

 

 

/Jørgen Isak Olsen