Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 32
28. oktober 2022
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om visse ozonlagsnedbrydende stoffer

I medfør af § 10, stk. 1, nr. 1, 7 og 20, og § 66, stk. 3, i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, og § 32, stk. 4, og § 63 i Inatsisartutlov nr. 15 af 8. juni 2017 om beskyttelse af havmiljøet, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 8 af 27. november 2018, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Denne bekendtgørelse gælder for landterritoriet og for søterritoriet. 
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen regulerer kontrollerede stoffer, herunder produkter, der indeholder kontrollerede stoffer, eller hvis funktion er afhængig af disse stoffer.
  Stk. 3.  Ved kontrollerede stoffer forstås i denne bekendtgørelse følgende kemiske stoffer og disses isomere, både alene og i blanding med andre stoffer, såfremt indholdet udgør mere end 1 vægtprocent:
1)  Alle CFC-er (fuldt halogenerede chlorfluorcarboner).
2)  Tetrachlormethan.
3)  Trichlorethan.
4)  Alle haloner (fuldt halogenerede bromfluorcarboner, bromchlorcarboner og bromchlorfluorcarboner).
5)  Alle HBFC-er (hydrobromfluorcarboner).
6)  Alle HCFC-er (hydrochlorfluorcarboner), bortset fra umættede HCFC’er (HCFO’er).
7)  Methylbromid.
8)  Bromchlormethan.

 

  § 2.  Bekendtgørelsen omfatter ikke:
1)  kontrollerede stoffer, der anvendes som råmateriale til fremstilling af kemiske stoffer, der ikke er omfattet af denne bekendtgørelse, og
2)  dosisinhalatorer og lægemiddelpumper med indhold af kontrollerede stoffer.

 

Krav vedrørende anvendelse og fremstilling af kontrollerede stoffer

 

  § 3.  Ved anvendelse af kontrollerede stoffer skal der træffes alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå og minimere enhver udsivning og emission af kontrollerede stoffer.

 

  § 4.  Erhvervsmæssig fremstilling af kontrollerede stoffer er forbudt. 
  Stk. 2.  Erhvervsmæssig anvendelse af kontrollerede stoffer, der ikke er genvundne, er forbudt, jf. dog stk. 3, 2. pkt.
  Stk. 3.  Erhvervsmæssig anvendelse af alle haloner, nye og genvundne, er forbudt. Det er dog tilladt at anvende haloner i fly.
  Stk. 4.  Der må ikke i erhvervsmæssigt øjemed fyldes kontrollerede stoffer på produkter varer, herunder anlæg.
  Stk. 5.  Påfyldning med alle haloner, nye og genvundne, er forbudt. Det er dog tilladt at fylde genvundne haloner på:
1)  anlæg i fly, og
2)  håndholdte brandslukkere til fly.

 

Import, eksport, anvendelse og besiddelse af produkter, der indeholder kontrollerede stoffer

 

  § 5.  Erhvervsmæssig import eller eksport af produkter, der ikke er kemiske blandinger, og som indeholder kontrollerede stoffer, er forbudt. Forbuddet omfatter ikke eksport af fly og skibe.
  Stk. 2.  Erhvervsmæssigt salg af produkter, der ikke er kemiske blandinger, og som indeholder ikke genvundne kontrollerede stoffer, er forbudt, jf. dog stk. 3.
  Stk. 3.  Det er tilladt at videresælge produkter i Grønland, der
1)  ved førstegangssalg opfyldte danske eller grønlandske krav, eller
2)  ved førstegangssalg i EU opfyldte krav, der sikrer et tilsvarende beskyttelsesniveau med hensyn til ozonlagsnedbrydende stoffer.

 

  § 6.  Produkter, som indeholder kontrollerede stoffer, og som er anskaffet lovligt, kan fortsat anvendes, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Det er forbudt at være i besiddelse af mobile og stationære brandslukningsanlæg med indhold af haloner, medmindre anlægget er fast installeret i et fly eller i et udenlandsk registreret skib.

 

  § 7.  Virksomheder, der håndterer stationære køleanlæg, luftkonditioneringsanlæg, varmepumpeanlæg eller brandsikringssystemer, som indeholder kontrollerede stoffer, skal sikre følgende:
1)  Anlæg eller systemer med et kølevæskeindhold af kontrollerede stoffer på 3 kg eller derover, skal kontrolleres for udsivning mindst 1 gang om året. Dette gælder dog ikke hermetisk lukkede anlæg eller systemer, der er mærket som sådan og indeholder mindre end 6 kilogram kontrollerede stoffer.
2)  Anlæg eller systemer med et kølevæskeindhold af kontrollerede stoffer på 30 kg eller derover, skal kontrolleres for udsivning mindst 1gang hver 6. måned.
3)  Anlæg eller systemer med et kølevæskeindhold af kontrollerede stoffer på 300 kg eller derover, skal kontrolleres for udsivning mindst 1 gang hver 3. måned.
  Stk. 2.  Eventuelle fundne lækager skal repareres snarest muligt, og under alle omstændigheder inden for 14 dage. Til denne frist medregnes dog ikke forsinkelser, som skyldes vejrforhold, særlig lang rejsetid eller andre forhold uden for den ansvarliges kontrol. Det pågældende anlæg eller system skal kontrolleres for udsivning senest 1 måned efter udbedring af en lækage for at sikre, at reparationen har været effektiv.
  Stk. 3.  De i stk. 1 nævnte virksomheder skal føre en fortegnelse over mængder og typer af tilførte kontrollerede stoffer og den mængde, der genvindes under vedligeholdelse, servicering og endelig bortskaffelse af ovennævnte anlæg eller systemer. Fortegnelsen skal på anmodning stilles til rådighed for tilsynsmyndigheden.

 

  § 8.  Servicering, vedligeholdelse eller demontering af køleanlæg, luftkonditioneringsanlæg, varmepumpeanlæg, udstyr indeholdende kontrollerede stoffer som opløsningsmidler, brandsikringssystemer og brandslukkere, skal udføres så det sikres, at kontrollerede stoffer genvindes med henblik på genanvendelse eller regenerering eller genvindes med henblik på destruktion.
  Stk. 2.  Kontrollerede stoffer, der er indeholdt i andre produkter end nævnt i stk. 1, skal genvindes med henblik på destruktion, genanvendelse eller regenerering, hvis dette er teknisk og økonomisk muligt, eller destrueres uden forudgående genvinding.
  Stk. 3.  Den, der udfører arbejde omfattet af stk. 1 eller 2, skal have kendskab til foranstaltninger, der kan hindre eller begrænse udslip af kontrollerede stoffer, herunder korrekt opbygning, påfyldning og tapning af de nævnte produkter.
  Stk. 4.  Virksomheder, som udfører arbejde omfattet af stk. 1 eller 2, skal sikre, at arbejdet udføres af personer, der opfylder kravene i stk. 3.
  Stk. 5.  Kontrollerede stoffer samt produkter, der indeholder sådanne stoffer, skal destrueres ved hjælp af de mest miljøvenlige destruktionsteknologier, der ikke medfører urimelige omkostninger.

 

Kontrol og dispensation

 

  § 9.  Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse i forhold til aktiviteter på land udøves af Kommunalbestyrelsen. 
  Stk. 2.  Naalakkersuisoq for Miljø fører dog tilsyn med de virksomheder, der kræver godkendelse i henhold til kapitel 5 eller kapitel 8 i Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet.
  Stk. 3.  Tilsyn og kontrol med skibe på søterritoriet sker i henhold til kapitel 19 i Inatsisartutlov om beskyttelse af havmiljøet.

 

  § 10.  Naalakkersuisoq for Miljø kan i særlige tilfælde tillade, at kravene i denne bekendtgørelse fraviges, og kan herunder tillade:
1)  at haloner bruges til kritiske anvendelser, 
2)  at kontrollerede stoffer anvendes til formål, hvor mindre miljømæssige eller sundhedsmæssige belastende alternativer ikke er til rådighed, og hvor anvendelsen vurderes at være af væsentlig betydning,
3)  at HCFC anvendes til laboratorieformål, herunder til forskning og udvikling,
4)  at kontrollerede stoffer anvendes til formål, som indebærer, at den samlede udledning af ozonlagsnedbrydende stoffer fra det pågældende anvendelsesområde reduceres væsentligt, eller
5)  at der sker import omfattet af forbuddet i § 5, stk. 1.

 

Klager

 

  § 11.  Afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages efter reglerne i kapitel 14 i Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet.

 

Sanktioner og konfiskation

 

  § 12.  Den der overtræder § 3, § 4, § 5, stk. 1 eller 2, § 6, stk. 2, § 7 eller § 8, modsætter sig til tilsyn efter § 9, eller overtræder vilkår i dispensationer udstedt i medfør af § 10, kan pålægges foranstaltninger i form af bøde.
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kapitel 5 i kriminalloven.
  Stk. 3.  Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der ske konfiskation efter kriminallovens regler. 
  Stk. 4.  Bøder og konfiskation tilfalder Landskassen.

 

Ikrafttræden og ophævelse

 

  § 13.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2022.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 10. august 2001 om forbud mod anvendelse af visse ozonlagsnedbrydende stoffer.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 27. oktober 2022

 

 

Kalistat Lund
Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

 

 

/ Natuk Lund Olsen