Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 29
28. juli 2022
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om fiskeri efter laks

I medfør af §§ 5, 8, 10, § 10 a, stk. 1, § 13, stk. 2, §§ 23, 25, 26, § 33, stk. 2, § 34, stk. 3, i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2016, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved fiskeri efter laks (Salmo salar) på grønlandsk fiskeriterritorium:
1)  Vest for Kap Farvel i NAFO-område 1. Fiskeri efter laks udenfor 40 sømil fra basislinjen må ikke finde sted.
2)  I de østgrønlandske fiskeriområder. Det er dog kun de følgende paragraffer, som finder anvendelse: § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15 og § 16. Fiskeri efter laks udenfor 12 sømil fra basislinjen må ikke finde sted.
3)  Ved fiskeri efter laks i og omkring Kapisillit-elven og søerne forbundet hermed.

 

Definitioner

 

  § 2.  Ved erhvervsmæssigt fiskeri forstås i denne bekendtgørelse det fiskeri, der udøves med henblik på at sælge hele fangsten eller dele heraf.
  Stk. 2.  Ved ikke-erhvervsmæssigt fiskeri forstås i denne bekendtgørelse det fiskeri, der udøves med henblik på anvendelse af fangsten til privat forbrug.
  Stk. 3.  Ved køb af laks forstås i denne bekendtgørelse erhvervsmæssigt køb og modtagelse af laks direkte fra personer med licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter laks.
  Stk. 4.  Ved 0-fangster forstås i denne bekendtgørelse det fiskeri efter laks med garn eller krog, hvor der ikke er fanget nogen laks.

 

Betingelser for det erhvervsmæssige laksefiskeri

 

  § 3.  Kun personer med licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter laks har tilladelse til salg af laks fanget inden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.

 

  § 4.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks er betinget af en licens, der efter ansøgning udstedes af Departementet for Fiskeri og Fangst.
  Stk. 2.  En licens kan kun udstedes til de ansøgere, som opfylder følgende betingelser:
1)  Ansøgeren har fast tilknytning til det grønlandske samfund, jf. § 3, stk. 4, i Landstingslov om fiskeri.
2)  Ansøgeren opfylder adgangskravene til erhvervsmæssigt fiskeri i § 6, stk. 3, i Landstingslov om fiskeri.
3)  Ansøgeren ejer selv laksegarn og fartøj til laksefiskeri op til og med 12,8 meter (42 fod) længde overalt.
4)  Ansøgeren oplyser i forbindelse med ansøgningen om antal laksegarn samt type eller mærke på de garn, som ansøgeren er i besiddelse af.
5)  For ansøgere, der har haft licens i forrige fiskerisæson, skal rapporteringspligten i henhold til § 9 og § 16 i forrige fiskerisæson være opfyldt.

 

Redskaber til erhvervsmæssigt fiskeri efter laks

 

  § 5.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks må kun foretages med:
1)  kroge, eller
2)  med op til 20 garn hvis maskestørrelse i strakt mål er mindst 140 mm, og hvoraf højst 5 garn må være bundet sammen i rækker ad gangen.
  Stk. 2.  Masker måles ved, at et måleredskab påhæftet en vægt på ½ kg indsættes løst i masken, og derefter falder ned i masken. Der måles 20 masker parallelt med flydelinjen. Alle masker skal opfylde kravet i stk. 1, nr. 2.
  Stk. 3.  Alle benyttede redskaber skal være mærket med ejerens fulde navn eller fartøjets navn og havnekendingsbogstaver. Mærket skal være lavet i vandbestandigt materiale.
  Stk. 4.  Redskaberne skal, i det omfang vejrforholdene tillader det, røgtes dagligt, så den fangede fisks anvendelsesmuligheder, ikke forringes.
  Stk. 5.  Garn skal sættes således, at der ikke sker afspærring af bugter, vige, sunde og løb, og således at garnet ikke forhindrer sikker navigation og sejlads i området.
  Stk. 6.  Der skal være mindst 30 meters afstand mellem laksegarn.
  Stk. 7.  Garn skal sættes mindst 500 meter fra elvmundinger ved laveste vande.

 

Regulering af erhvervsmæssigt fiskeri efter laks

 

  § 6.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks kan udøves som kvoteret fiskeri med henblik på salg til indhandlingsanlæg på land eller med henblik på salg via det lokale bræt og til lokale institutioner.

 

  § 7.  For erhvervsmæssigt fiskeri fastsætter Naalakkersuisut hvert år den grønlandske kvote for laks under hensyntagen til følgende:
1)  internationale aftaler, der er indgået med henblik på ressourcernes bevarelse og reproduktion,
2)  biologisk rådgivning,
3) brugerviden og
4)  høring af Fiskerirådets medlemmer og kommuner.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter efter samråd med KNAPK startdatoen for det erhvervsmæssige laksefiskeri. Meddelelse om startdatoen og kvotefastsættelse og vilkårene herfor offentliggøres på www.naalakkersuisut.gl og meddeles pressen.
  Stk. 3.  Fiskeriet må ikke starte før den i stk. 2. angivne dato.
  Stk. 4.  Fangsterne fra erhvervsmæssigt fiskeri efter laks i Grønland må kun være genstand for køb eller salg uden for Grønland med Naalakkersuisuts tilladelse.

 

  § 8.  Når den fastsatte kvote nærmer sig opfiskning, giver Departementet for Fiskeri og Fangst meddelelse om, hvornår det erhvervsmæssige fiskeri efter laks samt køb og salg af fangster fra dette fiskeri skal ophøre. Meddelelsen gives gennem den landsdækkende presse. Redskaber skal bjærges inden ophørstidspunktet.

 

Rapportering af fangster fra erhvervsmæssigt fiskeri efter laks

 

  § 9.  Alle laksefangster skal straks rapporteres til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK).
  Stk. 2.  Ved direkte salg på brættet skal fiskere med licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter laks rapportere om hver landing af laks. Rapporteringen skal omfatte alle landede laks. Rapporteringen skal indeholde alle oplysninger i henhold til bilag 1 og kan ske via Sullisivik.gl eller ved rapportering til GFLK, Postboks 501, 3900 Nuuk, Telefax 34 63 60 eller pr. e-mail til gflk@nanoq.gl.

 

Betingelser for det ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks

 

  § 10.  Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks er betinget af en licens, der efter ansøgning udstedes af Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Licens efter stk. 1 kan kun udstedes til de ansøgere, som opfylder følgende betingelser:
1)  Opfylder kravet i § 8, stk. 1, i Landstingslov om fiskeri.
2)  For ansøgere, der har haft licens i forrige fiskerisæson, skal rapporteringspligten i henhold til § 15 og § 16 i forrige fiskerisæson være opfyldt.

 

Redskaber til ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks

 

  § 11.  Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks må kun foretages med:
1)  kroge, eller
2)  med 1 stk. 2000 knuders garn, hvis maskestørrelse i strakt mål er mindst 140 mm.
  Stk. 2.  Masker måles ved at et måleredskab påhæftet en vægt på ½ kg indsættes løst i masken, og derefter falder ned i masken. Der måles 20 masker parallelt med flydelinjen. Alle masker skal opfylde kravet i stk. 1, nr. 2.
  Stk. 3.  Laksegarnet skal være mærket med ejerens fulde navn. Mærket skal være lavet i vandbestandigt materiale.
  Stk. 4.  Laksegarnet skal, i det omfang vejrforholdene tillader det, røgtes dagligt, så den fangede fisks anvendelsesmuligheder ikke forringes eller forurener området.
  Stk. 5.  Garn skal sættes således, at der ikke sker afspærring af bugter, vige, sunde og løb, og således at garnet ikke forhindrer sikker navigation/sejlads i området.
  Stk. 6.  Der skal være mindst 30 meters afstand mellem laksegarn.
  Stk. 7.  Garn skal sættes mindst 500 meter fra elvmundinger ved laveste vande.

 

Regulering af ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks

 

  § 12.  Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks kan udøves som kvoteret fiskeri.

 

  § 13.  For ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks fastsætter Naalakkersuisut hvert år, under hensyntagen til internationale aftaler, den grønlandske kvote for laks.
  Stk. 2.  Startdatoen for det ikke-erhvervsmæssige laksefiskeri vil være den samme dato som for det erhvervsmæssige laksefiskeri, jf. § 7, stk. 2.
  Stk. 3.  Fiskeriet må ikke starte før den i stk. 2. angivne dato.

 

  § 14.  Når den fastsatte kvote nærmer sig opfiskning, giver Naalakkersuisut meddelelse om, hvornår det ikke-erhvervsmæssige fiskeri efter laks skal ophøre. Meddelelsen gives gennem den landsdækkende presse. Redskaber skal bjærges inden ophørstidspunktet.

 

Rapportering af fangster fra det ikke-erhvervsmæssige fiskeri efter laks

 

  § 15.  Alle laksefangster fra ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks skal rapporteres til GFLK.
  Stk. 2.  Rapportering om fangster skal ske via bilag 1 til bekendtgørelsen eller via Sullissivik.gl. Rapportering skal være fremsendt til GFLK, Postboks 501, 3900 Nuuk, Telefax 34 63 60 eller pr. e-mail til gflk@nanoq.gl, straks ved ankomst efter røgtning af garnet jf. § 11, stk. 4, eller fiskeri med kroge.

 

Rapportering af 0-fangster fra det erhvervsmæssige og det ikke-erhvervsmæssige fiskeri efter laks

 

  § 16.  Alle med licens til erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks, som ikke har udøvet fiskeri efter laks, skal rapportere om dette ved at fremsende bilag 1.
  Stk. 2.  Alle med licens til erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks, som har udøvet fiskeri efter laks, og som ikke har fanget nogen laks, skal rapportere om dette ved at fremsende bilag 1.
  Stk. 3.  Rapportering om ikke udnyttede licenser samt 0-fangster skal ske via bilag 1 til bekendtgørelsen eller via Sullissivik.gl. Rapportering skal være fremsendt til GFLK, Postboks 501, 3900 Nuuk, Telefax 34 63 60 eller pr. e-mail til gflk@nanoq.gl, senest 14 dage efter fiskeriet efter laks er lukket.

 

Fiskeri efter laks ved Kapisillit-elven

 

  § 17.  Naalakkersuisut fastsætter hvert år en kvote og startdato for fiskeri efter laks fra Kapisillit-elven.
  Stk. 2.  Der må alene fiskes til privat brug i Kapisillit-elven. Dette fiskeri er betinget af en licens, der efter ansøgning udstedes af Departementet for Fiskeri og Fangst.
  Stk. 3.  Licens efter stk. 2 kan udstedes til ansøgere, som opfylder følgende betingelser:
1)  Kravene i § 8, stk. 1 i Landstingslov om fiskeri.
2)  For ansøgere, der opnår licens og i det efterfølgende år atter søger om licens, skal rapporteringspligten i henhold til § 15 og § 16 i forrige fiskerisæson være opfyldt.
  Stk. 4.  Det er forbudt at fiske med enhver form for garn nærmere end 1000 meter fra Kapisillit-elvens munding. 
  Stk. 5. Det er forbudt at fiske med enhver form for redskab nærmere end 50 meter fra Kapisillit-elvens munding.
  Stk. 6.  Der må kun fiskes med fiskestang med enkeltkrog i selve elven og søerne forbundet hermed.
  Stk. 7.  Naalakkersuisut giver gennem landsdækkende presse meddelelse om, hvornår fiskeriet skal ophøre. Naalakkersuisut kan beslutte, at al fiskeri herefter skal foregå som catch-and-release med meldepligt for genudsatte fisk.
  Stk. 8. Det er forbudt at fiske før starttidspunktet, jf. stk. 1. Det er forbudt at fiske efter ophørstidspunktet, jf. stk. 7.

 

Foranstaltninger

 

  § 18.  For overtrædelse af § 1, nr. 1-2, §§ 3-4, § 5, § 7, stk. 3, § 8, § 9, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, og stk. 3, 4, 5, 6 og 7, § 13, stk. 3, §§ 14-16 og § 17, stk. 2, og stk. 4, 5, 6, 7, 8, kan der idømmes foranstaltninger efter reglerne i kriminalloven.
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kapitel 5 i kriminalloven.
  Stk. 3.  Kriminallovens regler om konfiskation finder tilsvarende anvendelse. 
  Stk. 4.  Bøder tilfalder Landskassen.

 

Ikrafttræden

 

  § 19.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2022.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 33 af 30. juli 2021 om fiskeri efter laks.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 25. juli 2022

 

 

Karl Tobiassen
Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

 

 

/ Jørgen Isak Olsen