Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 15
28. marts 2022
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om betingelser for rejse til Grønland

I medfør af §§ 2 a, 12 a, 21 a og 21 b og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse for rejsende til Grønland.

 

Afgrænsning af anvendelsesområde

 

  § 2.  Det kan besluttes, at hele eller dele af bekendtgørelsen ikke skal finde anvendelse for personer, der varetager en samfundskritisk funktion.
  Stk. 2.  For personer i tjeneste ved Grønlands Politi er det Politimesteren, der træffer beslutning efter stk. 1.
  Stk. 3.  For personer i tjeneste ved Arktisk Kommando og underliggende enheder er det Chefen for Arktisk Kommando, der træffer beslutning efter stk. 1.
  Stk. 4.  For personer i tjeneste ved Sundhedsvæsenet er det Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1.
  Stk. 5.  For personer ansat andre steder end de, der er nævnt i stk. 2-4, er det Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1
  Stk. 6.  Landslægeembedet kan beslutte, at hele eller dele af bekendtgørelsen ikke skal finde anvendelse på personer, der er i behandling ved Sundhedsvæsenet eller på enkeltpersoner, hvor andre helt særlige forhold af sundhedsfaglig karakter gør sig gældende.
  Stk. 7.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for den dømmendes magts udøvelse.

 

Indrejsende som ankommer til Grønland

 

  § 3.  Personer der er 12 år eller ældre, må kun indrejse til Grønland via luftfartøj eller skib, hvis de opfylder 1 af følgende betingelser, jf. dog stk. 4:
1)  Personer bosiddende i Grønland skal fremvise dokumentation for deres bopælsstatus jf. stk. 2. 
2)  Personer, der ikke er bosiddende i Grønland, skal være færdigvaccineret mod Covid-19 og fremvise dokumentation herfor. Kun vaccination med vacciner godkendt af det europæiske lægemiddelagentur, European Medicines Agency (EMA) anerkendes.
  Stk. 2.  Ved bosiddende forstås personer, som kan dokumentere, at de enten har fast bopæl, flytter hertil med henblik på at opnå fast bopæl, eller påtager sig arbejde her i landet af længere varighed.
  Stk. 3.  Det er uanset kravet i stk. 1 tilladt for skibe uden dispensation jf. stk. 5 at:
1)  foretage teknisk anløb, hvor ingen besætningsmedlemmer eller passagerer kommer i land, eller hvor personer udefra kommer ombord, samt
2)  søge nødhavn på grund af havari, motorskade, brand om bord eller lignende akutte situationer.
  Stk. 4.  Personer, der indrejser i forbindelse med at de udfører deres arbejde på fiskeskibe, er undtaget fra kravet i stk. 1.
  Stk. 5.  Landslægeembedet kan meddele dispensation fra stk. 1 og 2.
  Stk. 6.  Pligten for at sikre overholdelse af stk. 1 påhviler ejeren af transportmidlet.

 

  § 4.  En person anses som færdigvaccineret mod Covid-19 14 dage efter et afsluttet vaccinationsforløb, når personen kan dokumentere dette. 
  Stk. 2.  Landslægeembedet beslutter, hvilke vaccinationsattester, der anerkendes.

 

Behandling af personoplysninger

 

  § 5.  Der kan ske behandling af personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, i henhold til denne bekendtgørelse, i det omfang det er nødvendigt for at kontrollere personers vaccinationsstatus.

 

Foranstaltninger

 

  § 6.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder § 3, stk. 1 og 6.
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

 

  § 7.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. marts 2022.
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter denne bekendtgørelse er gældende til og med 2. juni 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 25. februar 2022

 

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

/ Nike Berthelsen