Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 8
25. januar 2022
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner for hele landet

I medfør af §§ 2 a, 6, 6 a, 12 b, 21 b og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen er gældende for hele landet.  
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for Det Grønlandske Sundhedsvæsen eller klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i. 
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.
  Stk. 4.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for den dømmendes magts udøvelse.
  Stk. 5.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 22 i landstingsforordning om smitsomme sygdomme.  
  Stk. 6.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for kommunale fritidstilbud, som primært henvendelser sig til børn og unge under 18 år.
  Stk. 7.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for arrangementer m.v. i private hjem. 
  Stk. 8.  Landslægeembedet kan dispensere fra bekendtgørelsen.

 

  § 2.  Det kan besluttes, at hele eller dele af bekendtgørelsen ikke skal finde anvendelse for personer, der varetager en samfundskritisk funktion. 
  Stk. 2.  For personer i tjeneste ved Grønlands Politi er det Politimesteren, der træffer beslutning efter stk. 1. 
  Stk. 3.  For personer i tjeneste ved Arktisk Kommando og underliggende enheder er det Chefen for Arktisk Kommando, der træffer beslutning efter stk. 1. 
  Stk. 4.  For personer i tjeneste ved Sundhedsvæsenet er det Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1. 
  Stk. 5.  For personer ansat andre steder end de, der er nævnt i stk. 2-4, er det Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1. Derudover kan Landslægeembedet efter ansøgning dispensere for personer, der ikke varetager en samfundskritisk funktion.

 

Krav for adgang til visse lokaler hvortil offentligheden har adgang

 

  § 3.  Personer må ikke befinde sig i de stk. 2 nævnte lokaler, medmindre de kan fremvise dokumentation for, at de er færdigvaccineret mod Covid-19, jf. dog § 10.
  Stk. 2.  Lokaler, hvortil offentligheden har adgang, og hvor personers ophold sædvanligvis efter sin natur ikke er af kortvarig karakter, er omfattet af stk. 1, som f.eks.:
1)  Restauranter, cafeer, værtshuse, diskoteker og lignende.
2)  Kulturinstitutioner, herunder bl.a. kulturhuse, biografer, museer og udstillingshaller.
3)  Medborgerhuse og lignende.
4)  Biblioteker.
5)  Indendørs idrætsfaciliteter, herunder bl.a. idrætslokaler og idrætshaller, svømmehaller, fitnesscentre. 
6)  Frisører, massører, skønhedsklinikker og lignende. 
  Stk. 3.  Følgende lokaler er undtaget fra kravet i stk. 1:
1)  Lokaler der anvendes til detailhandel.
2)  Posthuse.
3)  Lufthavne.
4) Ekspeditionslokaler, serviceskranker mv. hos offentlige myndigheder og forsyningsvirksomheder. 
5) Venteområder i forbindelse med offentlig transport.
  Stk. 4.  Følgende personer er undtaget fra kravet i stk. 1:
1)  Personer der er 14 år og yngre. 
2)  Ansatte der skal udføre deres arbejde i det pågældende lokale.

 

  § 4. Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder og institutioner, som har rådighed over lokaler, som er omfattet af § 3, stk. 2 kan anmode om dokumentation for vaccinationsstatus.
  Stk. 2.  Kan dokumentationen, jf. stk. 1 ikke fremvises, kan der ske bortvisning.

 

  § 5.  Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder og institutioner, der har rådighed over lokaler omfattet af § 3, stk. 2 skal opfylde følgende krav:
1) Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende i overensstemmelse med § 3. Naalakkersuisut offentliggør vejledning for hvordan kontrol kan finde sted.
2)  Der må maksimalt tillades adgang for 50 % af det antal personer, som lokalet er godkendt til af brandmyndighederne.
3)  Lokaler, hvortil der ikke foreligger godkendelse fra brandmyndighederne, må der maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, kan der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 person. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.
  Stk. 2.  Kravene efter stk. 1, nr. 2-3 er ligeledes gældende for lokaler der anvendes til detailhandel.

 

  § 6.  Har fysiske eller juridiske personer efter politiets skøn overtrådt § 5, og er der ikke udsigt til, at den fysiske eller juridiske person fremover vil overholde § 5 kan politiet påbyde den pågældende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

 

  § 7.  En person anses som færdigvaccineret mod Covid-19, straks når personen har afsluttet et vaccinationsforløb og kan dokumentere dette. 
  Stk. 2.  Landslægeembedet beslutter, hvilke vaccinationsattester, der anerkendes.

 

Krav om at bære mundbind eller visir

 

  § 8.  Personer på 12 år og derover skal benytte mundbind eller visir i forbindelse med at de:
1)  befinder sig i lokaler hvortil offentligheden har adgang,
2)  udfører arbejde som ansatte i detail- og servicebranchen, når de er i kundekontakt, eller 
3)  befinder sig i offentlige transportmidler, herunder busser og taxaer.  
  Stk. 2.  Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
  Stk. 3.  Ansatte i detail- og servicebranchen kan i stedet for mundbind eller visir anvende plastikskærm, som afskærmer kontakten mellem kunde og den ansatte.
  Stk. 4.  Uanset stk. 1 kan mundbind eller visir fjernes midlertidigt helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:
1)  Under indtagelse af mad og drikke.
2)  Under indtagelse af medicin.
3)  Under samtale med personer, der mundaflæser.
4)  Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
5)  Hvis politiet skal foretage identifikation.
6)  Ved udøvelse af fysisk aktivitet i idrætsfaciliteter, herunder bl.a. idrætslokaler og idrætshaller, svømmehaller, fitnesscentre.

 

  § 9.  Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet. 
  Stk. 2. Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

 

Særligt for personer der tidligere har været smittet med Covid-19

 

  § 10.  Personer der tidligere har været smittet med Covid-19, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for Covid-19, som er foretaget ved PCR-test, og som på anvendelsestidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt, omfattes af de samme regler som færdigvaccinerede.
  Stk. 2.  Landslægeembedet afgør hvilken dokumentation, der kan anerkendes som gyldig dokumentation.

 

Behandling af personoplysninger

 

  § 11.  Der kan ske behandling af personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, i henhold til denne bekendtgørelse, i det omfang det er nødvendigt for at kontrollere personers vaccinationsstatus.

 

Foranstaltninger

  § 12.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder § 3, stk. 1, §§ 5-6 samt § 8, stk. 1.
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttræden og gyldighed i tid

 

  § 13.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. januar 2022.
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med den 14. februar 2022.

 

Ændringer i anden lovgivning

 

  § 14.  I Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2022 om midlertidige restriktioner for visse byer og bygder foretages følgende ændringer: 
1)  I § 15, stk. 2 ændres ”5. april 2022” til: ”25. januar 2022”.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 25. januar 2022

 

 

 

Pele Broberg på vegne af Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

 

/ Aka Olesen