Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 6
20. januar 2022
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om kommunernes og selvstyrets regnskaber

I medfør af § 36, § 42, stk. 3 og § 45, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber fastsættes følgende bestemmelser:

 

Kapitel 1

Regnskabernes formål

 

  § 1.  Kommunernes og Selvstyrets regnskaber skal bidrage til en sikker og effektiv økonomistyring og dataadministration på alle niveauer i den offentlige forvaltning.
  Stk. 2.  Dataadministrationen skal tilvejebringe valide og relevante oplysninger til brug for løbende intern regnskabsopfølgning, økonomisk planlægning, styring og kontrol, periodiske regnskabsaflæggelser samt den årlige udfærdigelse af kommunernes og landskassens regnskaber, herunder årsrapporter.
  Stk. 3.  Årsrapporterne skal understøtte den demokratiske proces. Årsrapporterne skal give borgerne og andre interessenter en tilstrækkelig indsigt i den offentlige forvaltning til, at interessenterne kan vurdere kommunernes og Selvstyrets økonomiske forvaltning, herunder organisationernes evne til at nå fastsatte mål inden for de bevilgede økonomiske rammer.

 

Kapitel 2

Definitioner

 

  § 2.  I denne bekendtgørelse forstås ved en enhed:
1)  En forvaltning inden for et Naalakkersuisoq område, hvis ledelse er budget- og økonomiansvarlig for en eller flere hovedkonti på bevillingslovene inden for ressortområdet og eventuelle fællesparagraffer på bevillingslovene.
2)  En kommune.
3)  Selvejende institutioner og fonde, der er optaget med en driftsbevilling på bevillingslove eller kommunernes årsbudgetter.
4)  Kommunale fællesskaber m.v.
5)  Virksomheder, foreninger, fonde mv., som Naalakkersuisut i medfør af § 1, stk. 2, i Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber har bestemt skal omfattes af bekendtgørelsen.
  Stk. 2.  Ved en regnskabsførende sektion forstås en del af en enhed i selvstyret, hvis kompetence og opgaver i forhold til økonomiske dispositioner er nærmere fastsat i aftale mellem enheden og økonomistyrelsen, jf. § 7, stk. 2.

 

Kapitel 3

Selvstyret

Departementet for Finanser

 

  § 3. Departementet for Finanser kan fastsætte retningslinjer om anvendelse og godkendelse af perioderegnskaber i Selvstyret.

 

Økonomistyrelsen

 

  § 4.  Økonomistyrelsen er medmindre andet er fastsat i eller i henhold til anden lovgivning ansvarlig for at tilrettelægge rammerne for den økonomiske styring og den dertil knyttede dataadministration indenfor Selvstyrets enheder. Økonomistyrelsen er ansvarlig for, at der etableres interne kontroller, der forebygger, forhindrer eller opdager misbrug af offentlige midler samt væsentlige fejl i datagrundlaget for den økonomiske styring.
  Stk. 2.  Økonomistyrelsen fører medmindre andet er fastsat i eller i henhold til anden lovgivning kontrol med overholdelsen af regler og retningslinjer for den økonomiske styring og dataadministration indenfor alle Selvstyrets enheder.

 

  § 5.  Økonomistyrelsen udarbejder et regulativ, der beskriver rammerne for den økonomiske styring samt dataadministrationens tilrettelæggelse i Selvstyret og de dertil knyttede ansvars- og kompetenceregler. 
  Stk. 2.  Økonomistyrelsen udsender retningslinjer for udarbejdelse af interne regnskabsinstrukser i Selvstyret.

 

  § 6.  Økonomistyrelsen opstiller landskassens regnskab efter Departement for Finansers anvisninger.
  Stk. 2.  Økonomistyrelsen træffer afgørelse om, hvilke enheder under Selvstyret der kan have selvstændige bankkonti og fastlægger retningslinjer for disse bankkonti.

 

Enheder under Selvstyret

 

  § 7.  Enheder under selvstyret er inden for deres områder ansvarlige for at tilrettelægge dataadministrationen, forretningsgange og interne kontroller, der sikrer tilstrækkelige registreringer som grundlag for udarbejdelse af regnskaber og øvrig rapportering.
  Stk. 2.  Efter aftale med Økonomistyrelsen bestemmer enheden antallet af regnskabsførende sektioner og disses kompetence og opgaver i forhold til økonomiske dispositioner, herunder hvilke der skal have selvstændig kasseforvaltning samt størrelsen af beholdningerne i de enkelte kasser, herunder kontantkasser. Det skal herved sikres, at de enkelte regnskabsførende sektioner har en sådan størrelse, at de kan gennemføre en forsvarlig dataadministration m.v. Hvis dette ikke er muligt, skal det på anden måde sikres, at der kan gennemføres en forsvarlig dataadministration indenfor sektionens område.

 

  § 8.  Regnskabsførende sektioner under Selvstyret skal udarbejde og ajourføre en intern instruks.
  Stk. 2.  En intern instruks skal som minimum beskrive:
1)  Forretningsområde.
2)  Opdeling på underenheder.
3)  Hvilke finanslovskonti, der henhører under de enkelte enheder og sektioner.
4)  Hvem der har kompetence til at disponere over bevillingerne.
5)  Hovedelementerne i enhedens og sektionens interne kontrol og risikostyring.
  Stk. 3.  Instruksen skal godkendes af enhedens ledelse og af intern revision.

 

Kapitel 4

Kommunerne

 

  § 9.  Økonomiudvalget er ansvarlig for at tilrettelægge rammerne for den økonomiske styring og den dertil knyttede dataadministration inden for kommunen.
  Stk. 2.  Økonomiudvalget er ansvarlig for, at der etableres interne kontroller, der forebygger, forhindrer eller opdager misbrug af offentlige midler samt væsentlige fejl i datagrundlaget for den økonomiske styring.
  Stk. 3.  Økonomiudvalget fører kontrol med overholdelse af regler og retningslinjer for den økonomiske styring og dataadministration i kommunen.

 

  § 10.  Økonomiudvalget udarbejder et regulativ, der beskriver rammerne for den økonomiske styring samt dataadministrationens tilrettelæggelse i kommunen og de dertil knyttede ansvars- og kompetenceregler.
  Stk. 2.  Har kommunalbestyrelsen godkendt oprettelse af en anlægs- og renoveringsfond udarbejder økonomiudvalget et regulativ vedrørende de budget- og bevillingsmæssige rammer for fondens virksomhed.
  Stk. 3.  Regulativerne skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

  § 11.  Økonomiudvalget bestemmer, hvilke afdelinger og institutioner, der skal føre selvstændigt regnskab, og disses kompetence og opgaver i forhold til økonomiske dispositioner.

 

  § 12.  Økonomiudvalget er ansvarlig for forvaltning af kommunens finansielle aktiver og forpligtelser.  
  Stk. 2.  Økonomiudvalget træffer afgørelse om, hvilke afdelinger og institutioner, der kan trække på kommunens centrale bankkonti og hvilke der kan have selvstændige bankkonti og fastlægger rammerne for disse bankkonti.

 

Kapitel 5

Systemanvendelse

 

  § 17.  Dataadministration skal i størst muligt omfang foregå digitalt med brug af færrest mulige ressourcer og mest mulig automatisering.

 

  § 18.  Tilslutning af enheder omfattet af § 2, nr. 3-5, til fælles IT-systemer kan ske efter godkendelse fra Økonomistyrelsen eller kommunens økonomiudvalg.

 

Kapitel 6

Krav til regnskabsføringen

Bevillingsregnskab

 

  § 19.  Enheder skal føre et bevillingsregnskab. Regnskabet skal omfatte enhedens bevillinger, udgifter og indtægter.

 

Dispositionsregnskab

 

  § 20.  Registreringer skal tilrettelægges således, at der kan foretages en beløbsmæssig opgørelse af indgåede aftaler og påtagne forpligtelser, der forpligter enheden fremadrettet og kan medføre udgifter eller indtægter i løbende eller kommende finansår.
  Stk. 2.  Der skal føres dispositionsregnskab i tilknytning til projektregnskaber, herunder anlægsprojekter, når disse har en bruttobevilling på mere end 5 mio. kr.
  Stk. 3.  Økonomistyrelsen kan endvidere pålægge enheder i Selvstyret at udarbejde et dispositionsregnskab på særlige områder.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan endvidere pålægge afdelinger og institutioner i kommunen at udarbejde et dispositionsregnskab på særlige områder.

 

Regnskabsmæssig registrering

 

  § 21.  Den regnskabsmæssige registrering skal tilrettelægges således, at alle registreringer kan følges til regnskaber, regnskabsmæssige opgørelser eller opstillinger, der skal udarbejdes til eksternt brug. Tallene heri skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf disse er sammensat (transaktionssporet).
  Stk. 2.  Enhver regnskabsmæssig registrering skal kunne dokumenteres ved bilag, der kan dokumentere registreringens rigtighed (kontrolsporet). Bilag skal som grundlag for registreringen være godkendt af hertil bemyndigede personer.
  Stk. 3.  Registreringerne skal henvise til de tilhørende bilag og indeholde oplysninger, der gør det muligt at bestemme den enkelte registrerings tidsmæssige placering i bogføringen.
  Stk. 4.  Ved bilag forstås enhver nødvendig dokumentation for transaktioner, der registreres i bogføringen, uanset om dokumentationen findes på et elektronisk medie, mikrofilm, papir eller andet medie. Ved eksterne bilag forstås dokumentation, der hidrører fra andre end enheden. Øvrige bilag, herunder beregninger og andre opgørelser, der dokumenterer registreringens rigtighed, anses som interne. Er der udstedt eksternt bilag, skal dette benyttes. Bilag skal indeholde de for registreringen nødvendige oplysninger, herunder tydeligt angive transaktionsdato og beløb.
  Stk. 5.  Rettes regnskabsmateriale, skal såvel det oprindelige indhold som indholdet af ændringen tydeligt fremgå af materialet.

 

 

  § 22.  Registreringerne skal omfatte indtrufne økonomiske hændelser, der er af betydning for eller en konsekvens af enhedens aktivitet. De økonomiske hændelser skal registreres nøjagtigt og snarest muligt efter, at hændelserne er indtruffet og en økonomisk opgørelse kan finde sted.
  Stk. 2.  Registreringerne skal som minimum omfatte:
1)  Betalingstransaktioner i form af ind- og udbetalinger.
2)  Indtægtstransaktioner i form af driftsindtægter, anlægsindtægter, skatter og afgifter samt overførselsindtægter mv.
3)  Udgiftstransaktioner i form af driftsudgifter, anlægsudgifter og overførselsudgifter mv.
4)  Hensættelser til tab på udlån og tilgodehavender.
5)  Afgivne tilsagn og eventualforpligtelser, der kan få udgifts- eller indtægtsvirkning i et kommende finansår.
  Stk. 3.  Registreringen skal tilrettelægges og udføres således, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug.
  Stk. 4.  Registrering skal ske i overensstemmelse med årsbudgettet eller bevillingslovene og foretages i henhold til kommunernes og Selvstyrets fælles kontoplan.

 

  § 23.  Hensættelser som nævnt i § 22, stk. 2, nr. 4, omfatter værdien af forfaldne tilgodehavender, som ikke er blevet betalt inden udgangen af finansåret. 
Hensættelsen, der indgår i årets resultatopgørelse, opgøres således:

 

0-1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5 år eller ældre

Afskrivning af restsum

7,50 pct.

15 pct.

30 pct.

50 pct.

75 pct.

100 pct.

  Stk. 2.  Uanset stk. 1 foretages hensættelser vedrørende værdien af forfaldne tilgodehavender efter en konkret vurdering, når debitor i henhold til tilgodehavendet er en offentlig myndighed, herunder en myndighed i et andet land, eller en offentlig drevet virksomhed.
  Stk. 3.  Hensættelser som nævnt i § 22, stk. 2, nr. 4, omfatter desuden værdien af udlån, når fristen for sidste rettidige betaling af en rate eller en aftalt indfrielse er overskredet med mere end 60 dage. Hensættelsen, der indgår i årets resultatopgørelse, foretages efter en konkret vurdering af det konkrete lån eller for en gruppe af ensartede låneforhold.

 

Periodisering af indtægter og udgifter

 

  § 24.  Udgifter og indtægter, hidrørende fra levering af varer til eller fra kommunerne og Selvstyret, skal registreres ved risikoens overgang, uanset i hvilket land, købet foretages.
  Stk. 2.  Udgifter og indtægter, hidrørende fra levering af tjenesteydelser til eller fra kommunerne og Selvstyret, skal registreres i takt med den faktiske levering, uanset betalingstidspunkt.
  Stk. 3.  I tilfælde, hvor udgifter og indtægter ikke hidrører fra levering af varer og tjenesteydelser, skal registreringen ske, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet.
  Stk. 4.  Såfremt størrelsen af et betydeligt krav mod kommunerne eller Selvstyret ikke kan opgøres endeligt inden den afsluttende regnskabsaflæggelse, skal udgiften registreres i regnskabet for det pågældende finansår på grundlag af et dokumenteret skøn, og således at korrektion af beløbet foretages i det finansår, hvor kravet kan opgøres endeligt.
  Stk. 5.  Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner den dag betalingstransaktionen finder sted, herunder fra kortudsteder.
  Stk. 6.  I selvstyret indtægtsføres indtægter og tilbagebetalinger vedrørende skatter og afgifter på følgende tidspunkter:
1)  Personskatter indtægtsføres i det finansår redegørelserne modtages fra arbejdsgivere. Redegørelser som vedrører det foregående års regnskab medregnes dog til det foregående finansår, når redegørelsen modtages senest 31. januar i året efter finansåret.
2)  B-skatter og selskabsskatter medregnes i det år ligningen afsluttes.
3)  Udbytteskatter medregnes i det finansår indberetningerne modtages. Refusion af udbytteskat medregnes i det år udbetalingerne foretages.
4)  Afgifter medregnes i det finansår afgiftsanmeldelserne modtages fra de afgiftspligtige. Afgiftsanmeldelser som vedrører det forgående års regnskab medregnes dog til det foregående finanssår, når anmeldelserne modtages inden 31. januar i året efter finansåret. Afgiftsanmeldelser vedrørende ressourceafgift på grønlandsk fiskeri som vedrører det forgående års regnskab medregnes dog til det foregående finanssår, når anmeldelserne modtages inden 15. februar i året efter finansåret.
5)  Skattestyrelsens efterfølgende reguleringer af de i nr. 1 til nr. 4 nævnte skatter og afgifter medregnes i det finansår, hvori reguleringen foretages.
  Stk. 7.  Finansielle leasingaftaler sidestilles med lånefinansierede køb. Ved finansielle leasingaftaler opgøres og bogføres en gæld svarende til leasingaftalens hovedstol under gældsforpligtelser i balancen. Modposten udgiftsføres som en anlægsudgift. Løbende leasingydelser vedrørende sådanne leasingaftaler opdeles i et renteelement, der registreres som en driftsudgift og en afdragsdel, der reducerer leasinggælden. Omfatter leasingaftalen også vedligehold, opgøres en årlig værdi heraf, der registreres som en driftsudgift.
  Stk. 8.  Ved eksternt finansierede anlæg (donationer) skal både anlægsudgiften og anlægsindtægten fremgå af årsrapporten.

 

Kapitel 7

Aflæggelse af regnskab

Krav til årsrapporten

 

  § 25.  Årsregnskabet skal udarbejdes under hensyntagen til tilgodehavender, forudbetalte og skyldige beløb m.v., så regnskabet giver et retvisende billede af indtægter og udgifter i det pågældende finansår samt af aktiver og passiver ved finansårets udløb.
  Stk. 2.  Årsrapporten skal som minimum indeholde:
1)  Ledelsespåtegning.
2)  Revisionspåtegning.
3)  Ledelsesberetning.
4)  Bevillingsafregning.
5)  Årsregnskab med relevante forklarende noter.
6)  Bilag med årsagsforklaringer på afvigelser mellem bevilling og forbrug samt effekter heraf for investeringsplaner, flerårige budgetoverslag m.v., når afvigelsen overstiger 2 procent, dog mindst 1 mio. kr. 
  Stk. 3.  Ledelsespåtegningen skal omfatte en erklæring om:
1)  At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
2)  At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
3)  At der er etableret forretningsgange, der sikrer en hensigtsmæssig økonomisk styring af de midler og ved driften af de enheder, der er omfattet af årsrapporten. I Selvstyret underskrives ledelsespåtegningen af Naalakkersuisoq for Finanser og lederen af Departement for Finanser. I kommunerne underskrives ledelsespåtegningen af økonomiudvalget og af den kommunale direktion.
  Stk. 4.    Årsrapporten skal indeholde den revisionspåtegning, som den udpegede revision har udarbejdet som konklusion på den udførte revision.
  Stk. 5.  Ledelsesberetningen skal omfatte en overordnet beskrivelse af mål og resultater på de enkelte områder, herunder en opfølgning på den/de relevante sektorplaner, og bør så vidt muligt indeholde en tværgående redegørelse for formålene i henhold til den fællesoffentlige kontoplans formålsniveau 1. 
  Stk. 6.  Bevillingsafregningen skal vises med en specifikation svarende til finansloven eller årsbudgettet. Bevillingsafregningen skal som minimum omfatte en oversigt over de meddelte bevillinger i henhold til finansloven eller årsbudgettet samt det ajourførte budget sammenholdt med det realiserede forbrug.
  Stk. 7.   Årsregnskabet skal som minimum indeholde resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelser i overensstemmelse med opstillingerne i bilag 1-3.
  Stk. 8.  Årsregnskabet skal derudover indeholde relevante noter, der som minimum indeholder oplysninger om:
1)  Sammensætningen af de enkelte poster i resultatopgørelse og balance på hovedposter.
2)  Noten om personaleomkostninger skal indeholde oplysning om antal ansatte, antal årsværk, gennemsnitlig løn pr. årsværk, vederlag til medlemmer af kommunalbestyrelser, Inatsisartut, Naalakkersuisut, kommunernes direktioner og selvstyrets departementschefer.
3)  Noteoplysning om ejendomme og anlæg samt skønnet udgiftsbehov til vedligeholdelse og forbedring i de kommende 4 år.
4)  Eventualforpligtelser, herunder kautions- leje-, leasing- og garantiforpligtelser.
5)  Udgifter til eksterne konsulenter
6)  Udgifter til rejser og repræsentation
7)  Anvendt regnskabspraksis, herunder beskrivelser af eventuelle principper for måling af aktivitets- og ressourcedata.

 

Regnskabsgodkendelse

 

  § 26.  Refererer en regnskabsførende sektion til en anden enhed, skal enhedens periode- og årsregnskaber både godkendes af enhedens ledelse og den enhed, hvortil enheden refererer.
  Stk. 2.  Godkendelse af et regnskab sker via en regnskabserklæring, hvori det oplyses:
1)  Om regnskabet giver et retvisende billede af enhedens økonomiske dispositioner og transaktioner i perioden.
2)  Om regnskabet indeholder alle de forvaltninger, afdelinger mv og delregnskaber, som enheden er ansvarlig for.
3)  Om økonomiske dispositioner og transaktioner, der er omfattet af regnskabet, er forvaltet under skyldig økonomisk hensyntagen.
4)  Om der inden for enhedens område er etableret forretningsgange og interne kontroller, som i videst muligt omfang sikrer, at de økonomiske dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

 

Kapitel 8

Særlige forvaltningsopgaver

Udbetalinger

 

  § 27.  En enheds forretningsgange vedrørende udbetalinger skal sikre, at udbetalinger kun foretages i overensstemmelse med dispositioner, der er truffet af hertil bemyndigede personer og i overensstemmelse med givne bevillinger. Endvidere skal forretningsgangene sikre, at alle udbetalingsbilag kontrolleres, at der foretages en nøjagtig og fuldstændig regnskabsmæssig registrering af udgifter og betalinger, og at registrering og betaling sker i overensstemmelse med godkendte udbetalingsbilag.
  Stk. 2.  Forretningsgangene skal tilrettelægges således, at der etableres en personmæssig adskillelse mellem registreringen og betalingen. Hvis dette ikke er muligt, skal der optages særskilte bestemmelser herom i enhedens instruks med henblik på at sikre kontrol med betalingerne på anden måde.

 

Indbetalinger

 

  § 28.  En enheds forretningsgange vedrørende indbetalinger skal sikre, at alle krav, der påregnes at medføre indbetalinger, dokumenteres tidligst muligt, at der sker en nøjagtig og fuldstændig regnskabsmæssig registrering af alle indtægter og indbetalinger, og at der føres kontrol med indbetalingernes korrekte og rettidige indgang.
  Stk. 2.  Enheder, der leverer varer og tjenesteydelser på kredit, skal fastsætte regler for kreditgivning.
  Stk. 3.  Enheder, der modtager værdipost, skal etablere en registrering af denne post som led i poståbningen samt sikre intern kontrol hermed.

 

Forvaltning af varebeholdninger

 

  § 29.  Det påhviler enhederne at føre særskilte fortegnelser over varebeholdninger, med mindre beholdningerne er helt uvæsentlige. Registreringen skal ske på en sådan måde, at den er egnet som grundlag for kontrol med beholdningernes tilstedeværelse og forvaltningen af beholdningerne i øvrigt.
  Stk. 2.  Værdien af varebeholdningerne må ikke optages på beholdningskonti i enhedernes regnskaber, med mindre der er bevillingsmæssig hjemmel hertil.
  Stk. 3.  Varebeholdningerne bør ikke overstige, hvad der må anses for nødvendigt under hensyntagen til enhedernes uforstyrrede drift samt til forsvarlig indkøbs- og lagerøkonomi.

 

Værdipapirforvaltning

 

  § 30.  Selvstyrets værdipapirbeholdninger administreres af Departementet for Finanser. Kommunernes værdipapirbeholdninger administreres af kommunalbestyrelserne.

 

Legatforvaltning

 

  § 31.  Formuer tilhørende legater, der bestyres af Selvstyret eller kommunerne i henhold til fundats, optages i enhedernes regnskaber i overensstemmelse med den fælles kontoplan.
  Stk. 2.  Andre legater end de, der er nævnt i stk. 1 optages ikke i regnskabet.
  Stk. 3.  Udgifter i forbindelse med depotforvaltning m.v. er Selvstyret og kommunen uvedkommende.
  Stk. 4.  Hvor fundatsen er til hinder for at følge de foranstående regler, skal departementet for finanser eller økonomiudvalget forhandle med legatets bestyrelse om ændring af fundatsen.

 

Forvaltning af andre aktiver

 

  § 32.  Der skal føres fortegnelser over aktiver, hvad enten disse er anskaffet over enhedens drifts- og anlægsbudget eller overført vederlagsfrit fra andre enheder m.v. Fortegnelserne skal være forsynet med oplysninger om aktivernes anskaffelsesværdi og eventuelle forbedringsudgifter samt andre oplysninger, der er relevante for forvaltningen.
Fortegnelsen skal omfatte:
1)  Alle enkeltaktiver og sammenhængende aktiver med en værdi over 50.000 kr.
2)  Privat anvendelige og let omsættelige aktiver såsom mobiltelefoner, tablets, bærbare computere, kameraer og lignende.
3)  Kunstværker, historiske genstande eller lignende.
  Stk. 2.  Der skal periodisk føres kontrol med, at aktiverne ifølge stk. 1 er til stede, og at der sker en rimelig udnyttelse af disse samt at aktiverne er tilstrækkeligt sikret.

 

Kapitel 9

Opbevaring af regnskabsmateriale

 

  § 33.  Det påhviler enheder at opbevare regnskabsmateriale på betryggende vis i 5 år efter udgangen af det finansår, materialet vedrører, med mindre en længere frist fremgår af anden lovgivning. I forbindelse med dispositionsregnskaber som nævnt i § 21, stk. 2, skal regnskabsmateriale dog mindst opbevares i 2 år efter udgangen af det finansår projektet er afsluttet. 
  Stk. 2.  Fysisk regnskabsmateriale skal opbevares i Grønland. Opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør en selvstændig og entydig fremfinding af det pågældende regnskabsmateriale.
  Stk. 3.  Opbevares regnskabsmateriale på elektronisk medie i Grønland eller andet sted, skal det uden bearbejdning, beregning eller tilpasning kunne udskrives i klarskrift.

 

Kapitel 10

Ikrafttræden

 

  § 34.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021 for finansår, der begynder 1. januar 2022 eller senere. Ved bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. februar 1995 om hjemmestyrets regnskabsvæsen m.v.
  Stk. 2.  Bestemmelserne i § 21, stk. 2 har virkning fra og med det finansår som følger efter at en enhed har taget det fælles offentlige regnskabssystem ”Prisme” i brug.
 
Stk. 3.  Bestemmelsen i § 23 har virkning for tilgodehavender der forfalder til betaling i finansår 2022 eller senere.
  Stk. 4.  Bestemmelsen i § 32 finder for kommunernes vedkommende anvendelse fra og finansåret 2023.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 13. januar 2022

 

 

 

Naaja H. Nathanielsen
Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

 

 

 

/ Nikolai S. Christensen