Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 9
20. august 2021
Gældende

Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Herved bekendtgøres Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, med de ændringer, der følger af Inatsisartutlov nr. 4 af 15. april 2011, Inatsisartutlov nr. 18 af 22. november 2011 og Inatsisartutlov nr. 15 af 26. november 2020.

 

Kapitel 1

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering af bygge- og anlægsarbejder og for tildeling af ordren.
  Stk. 2.  Loven gælder for følgende udbydere:
1)  Grønlands Selvstyre, selskaber hvor Grønlands Selvstyre har en bestemmende indflydelse samt kommunale myndigheder og selskaber, hvor en kommune har en bestemmende indflydelse.
2)  Andre udbydere, når de udbyder bygge- og anlægsarbejder, som modtager offentlig støtte, herunder garantier.
  Stk. 3.  Loven finder uanset stk. 2 ikke anvendelse på:
1)  Andelsboliger, der opføres og finansieres af private bygherrer og som bagefter overdrages til en andelsboligforening.
2)  Privat boligbyggeri med tilsagn om lån i henhold til Inatsisartutlov om boligfinansiering.
  Stk. 4.  Lovens regler om fremgangsmåde ved indhentning af tilbud og ved tildeling af ordren finder endvidere anvendelse, når en udbyder klart tilkendegiver, at loven eller nærmere angivne regler heri vil blive anvendt som grundlag for tildeling af en ordre om et bygge- og anlægsarbejde.
  Stk. 5.  I det omfang, at reglerne i denne lov finder anvendelse i medfør af stk. 4, kan klagereglerne i kapitel 7 altid påberåbes.

 

Definitioner

 

  § 2.  Ved bygge- og anlægsarbejder forstås arbejder, der har til formål at tilvejebringe et bestemt fysisk resultat på en byggeplads, i en bebyggelse eller på et bygværk eller anlæg.

 

  § 3.  Ved licitation forstås i denne lov, at en opgave udbydes således, at flere opfordres til inden samme bestemte tidspunkt og på samme udbudsgrundlag eller ud fra fælles mindstekrav at give bindende tilbud eller at give tilbud om at indgå i et forpligtende samarbejde om en bygge- og anlægsopgave. Ved opfordringen tilkendegives, at der er tale om en licitation.
  Stk. 2.  Ved offentlig licitation rettes opfordring til at byde til en ubestemt kreds ved annonce i pressen eller i elektroniske medier.
  Stk. 3.  Ved begrænset licitation rettes opfordringen til at byde direkte og alene til dem, fra hvem tilbud ønskes.

 

  § 4.  Ved udbud med prækvalifikation forstås, at udbyderen på grundlag af et sæt udvælgelseskriterier udvælger de tilbudsgivere, fra hvem der ønskes tilbud.

 

  § 5.  Ved rammeaftaler forstås aftaler om betingelserne, f.eks. med hensyn til pris, kvalitet og mængde eller omfang, for en mulig udførelse af bygge- og anlægsarbejder af samme karakter i løbet af en given periode.

 

  § 6.  Tilbud, der ikke indhentes ved en licitation eller på grundlag af en rammeaftale, er underhåndsbud.

 

Kapitel 2

Generelle principper for tilbudsindhentning

 

Konkurrence og ligebehandling

 

  § 7.  Tilbud på udførelse eller projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattet af denne lov indhentes ved offentlig eller begrænset licitation eller ved underhåndsbud.
  Stk. 2.  Udbyderen skal udnytte de muligheder, der findes for at skabe tilstrækkelig konkurrence.
  Stk. 3.  Det påhviler udbyderen ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbuddet og tildelingen af ordren at sørge for, at udvælgelsen af tilbudsgivere sker på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier, og at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne.
  Stk. 4.  Udbud skal ske efter ”Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland” (AP) eller andre officielle vedtagne dokumenter i de tilfælde, hvor de er anvendelige.
  Stk. 5.  Hvor udbud sker efter AP, jf. stk. 4, må afvigelser fra AP kun gøres, når særlige grunde taler for det. Bestemmelser om afvigelser skal i de enkelte tilfælde tydeligt fremhæves i udbudsmaterialet.

 

Arbejder i regning

 

  § 8.  Bygge- og anlægsarbejder i regning er ikke omfattet af reglerne om offentligt udbud. Bygge- og anlægsarbejde i regning kan kun anvendes undtagelsesvist, når særlige grunde gør det påkrævet, eller hvis bygge- og anlægsarbejdet har en værdi på maksimalt 500.000 kr.
  Stk. 2.  Som særlige grunde, jf. stk. 1, anses for eksempel restaurerings-, reparations-, og ombygningsarbejder, hvis omfang, kvalitet og tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastlægges på forhånd.

 

Tilbudsfrister og vedståelsesfrister

 

  § 9.  I udbudsbetingelserne skal angives fristen for modtagelse af tilbud. Fristen skal være lang nok til at give tilbudsgivere rimelig tid til at afgive tilbud.
  Stk. 2.  Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit bud i 20 arbejdsdage efter fristen for modtagelse af tilbud, medmindre andet er angivet i udbudsmaterialet.
  Stk. 3.  Ved forhandlinger af licitationsbud efter § 18 frigøres en tilbudsgiver, der ikke indbydes til forhandlinger eller fravælges i løbet af forhandlingerne, fra sit tilbud, så snart beslutningen herom er meddelt tilbudsgiveren.

 

Kapitel 3

Fremgangsmåden ved en licitation

 

Tilbuddets form

 

  § 10.  Tilbud ved en licitation skal være skriftlige. Tilbud kan afgives elektronisk, medmindre udbyderen på forhånd har udelukket dette.

 

Tilrettelæggelse af offentlig og begrænset licitation

 

  § 11.  Hvis udbyderen ved en offentlig licitation kræver oplysninger vedrørende teknisk og økonomisk formåen, som tilbudsgiver skal dokumentere at råde over for at kunne få sit bud taget i betragtning, skal karakteren af disse oplysninger og dokumentationen herfor være angivet i udbudsannoncen. I annoncen angives tillige, om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud.

 

  § 12.  Ved begrænset licitation kan udbyderen gennemføre en prækvalifikationsrunde ved at indkalde mulige tilbudsgivere ved offentliggørelse af en udbudsannonce i pressen eller i elektroniske medier. I udbudsannoncen skal angives
1)  en frist på mindst 15 arbejdsdage til at anmelde interesse i at deltage,
2)  karakteren af de oplysninger vedrørende økonomisk og teknisk formåen, som skal dokumenteres for at kunne blive prækvalificeret, samt dokumentationskrav herfor,
3)  om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud, og
4)  hvor mange bydende der maksimalt vil blive opfordret til at afgive tilbud.

 

  § 13.  Begrænset licitation kan gennemføres uden forudgående prækvalifikation, når kun bestemte entreprenører har den nødvendige kapacitet eller det nødvendige speciale til at udføre arbejdet.
  Stk. 2.  Begrænset licitation kan videre gennemføres uden forudgående prækvalifikation, når de geografiske forhold medfører, at alene lokale entreprenører påregnes at afgive tilbud, og når den begrænsede licitation har været indkaldt efter § 25 a, stk. 4.

 

Adgangen til at være til stede ved åbningen af licitationsbuddene

 

  § 14.  Ved en licitation åbnes tilbuddene på licitationsstedet på et forud fastsat tidspunkt. De bydende er berettiget til at være til stede ved åbningen af tilbuddene og til at blive bekendt med budsummer og eventuelle forbehold.

 

Tildelingskriterier

 

  § 15.  Medmindre udbyderen annullerer licitationen, skal ordren tildeles efter følgende kriterier:
1)  den laveste pris eller
2)  det økonomisk mest fordelagtige bud under hensyntagen til forskellige kriterier, som varierer efter den pågældende kontrakt, f.eks. pris, kvalitet, byggetid, driftsomkostninger, rentabilitet, teknisk værdi, påvirkning af miljøet, arkitektur og funktion.
  Stk. 2.  Det skal i udbudsbetingelserne anføres, hvilket tildelingskriterium der skal anvendes. Ved tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud anføres så vidt muligt, hvordan udbyderen relativt vil vægte de kriterier, der er valgt. Hvis der ikke kan foretages en vægtning, angiver udbyderen kriteriernes prioriterede rækkefølge med det vigtigste først.
  Stk. 3.  Udbyderen kan forkaste et tilbud, såfremt det findes overvejende sandsynligt, at den bydende er ude af stand til at gennemføre arbejdet i tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig og forsvarlig måde eller i rette tid.

 

Alternative bud

 

  § 16.  Udbyderen kan tage hensyn til alternative bud fra bydende, såfremt disse alternative bud opfylder de mindstekrav, som fremgår af udbudsbetingelserne.
  Stk. 2.  Udbyderen kan i udbudsbetingelserne anføre, at alternative bud ikke kan modtages.

 

Forhandlinger

 

  § 17.  Når kriteriet for tildeling af ordren er laveste pris, kan udbyderen kun forhandle med lavestbydende.

 

  § 18.  Når kriteriet for tildeling af ordren er det økonomisk mest fordelagtige bud, kan udbyderen forhandle med tre tilbudsgivere eller færre, som ved licitationen har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud bedømt ud fra de vægtede eller prioriterede underkriterier, medmindre der i udbudsbetingelserne er givet afkald herpå.
  Stk. 2.  Når udbyderen vælger at forhandle, skal det senest ved forhandlingernes begyndelse over for de udvalgte tilbudsgivere, som udbyderen forbeholder sig at forhandle med, tilkendegives, hvilken procedure der vil blive fulgt, hvis dette ikke fremgår af udbudsbetingelserne.
  Stk. 3.  Under forhandlingerne skal udbyderen sikre, at alle tilbudsgivere behandles ens. Navnlig må udbyderen ikke udøve forskelsbehandling ved at give oplysninger, som kan stille nogle tilbudsgivere bedre end andre. Udbyderen må under forhandlingerne alene give oplysninger til en tilbudsgiver om andre tilbudsgiveres løsninger eller priser, i det omfang sådanne oplysninger allerede er gjort offentligt tilgængelige i henhold til § 14.
  Stk. 4.  Forhandlingerne må ikke føre til, at opgavens karakter ændres væsentligt, eller til, at tildelingskriterierne, herunder den vægtning eller prioritering, der er lagt til grund ved udvælgelsen af forhandlingspartnere efter stk. 1, ændres.

 

Kapitel 4

Underhåndsbud

 

  § 19.  Udbyderen kan på samme arbejde indhente indtil tre underhåndsbud.

 

  § 20.  Udbydere omfattet af § 1, stk. 2, kan ikke indhente underhåndsbud på bygge- og anlægsarbejder, medmindre:
1)  der er tale om bygge- og anlægsarbejder til en samlet værdi på 1.500.000 kroner eller derunder,
2)  bygge- og anlægsarbejdets omfang, kvalitet eller tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastlægges i et udbudsgrundlag, såsom visse forsøgs-, forsknings- og udviklingsarbejder eller restaurerings-, reparations- og ombygningsarbejder eller arbejder, der af tvingende sikkerhedsmæssige grunde ikke kan udsættes,
3)  der ved licitation ikke er indkommet et egnet, herunder økonomisk, eller forskriftmæssigt bud, eller der ikke er modtaget nogen ansøgninger ved annoncering af prækvalifikation, forudsat at de oprindelige udbudsbetingelser ikke ændres væsentligt,
4)  kun op til 3 bestemte virksomheder har praktisk mulighed for at udføre bygge- og anlægsarbejdet grundet geografiske eller andre forhold, og underhåndsbuddet har været indkaldt efter § 25 a, stk. 4, eller
5)  andre særlige grunde med afgørende vægt taler for at vælge en bestemt entreprenør.

 

  § 21Udbyderen skal ved indhentning af underhåndsbud give meddelelse om, hvorvidt tildeling af ordren vil ske på grundlag af kriteriet laveste pris eller kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

 

  § 22.  Udbyderen kan forkaste et tilbud, såfremt det findes overvejende sandsynligt, at den bydende er ude af stand til at gennemføre arbejdet i tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig og forsvarlig måde og i rette tid.

 

Kapitel 5

Rammeaftaler

 

  § 23.  En rammeaftale har kun virkning i forholdet mellem de direkte parter i aftalen. En rammeaftale kan kun indgås mellem én udbyder og én virksomhed. Udbyderen kan om nødvendigt anmode virksomheden om at komplettere sit tilbud til brug for kontraktindgåelsen. Dette må dog ikke medføre væsentlige ændringer i aftalevilkårene.
  Stk. 2.  En rammeaftale må højst gælde for en periode på 4 år.

 

Kapitel 6

Meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere

 

  § 24.  Udbyderen underretter hurtigst muligt alle tilbudsgivere, der har afgivet et licitationsbud eller et underhåndsbud, om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til ordretildelingen. I tilfælde af en annullering af licitation eller indhentning af underhåndsbud, skal underretningen indeholde en begrundelse herfor.
  Stk. 2.  Ved begrænset licitation med prækvalifikation underretter udbyderen hurtigst muligt ansøgere om, hvorvidt de er blevet prækvalificeret. Efter anmodning underretter udbyderen endvidere en forbigået ansøger om begrundelsen for, at ansøgningen er blevet forkastet.
  Stk. 3.  Udbyderen underretter efter anmodning berørte tilbudsgivere om begrundelsen for at forkaste tilbuddet, jf. § 15, stk. 3, og § 22, såfremt en sådan begrundelse ikke allerede er givet i medfør af § 25, stk. 2.

 

  § 25.  Når kriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud, gælder endvidere reglerne i stk. 2-4.
  Stk. 2.  Senest samtidig med, at der indledes forhandlinger efter § 18, underretter udbyderen berørte tilbudsgivere om en beslutning om ikke at indbyde dem til forhandlingerne og en begrundelse herfor.
  Stk. 3.  Efter afslutningen på forhandlinger efter § 18 underretter udbyderen hurtigst muligt tilbudsgivere, som udbyderen har forbeholdt sig at forhandle med, om det antagne tilbuds egenskaber og relative fordele.
  Stk. 4.  Hvis der ikke har været forhandlinger efter § 18, eller hvis tilbuddene er indhentet ved underhåndsbud, underretter udbyderen efter anmodning tilbudsgivere, som har overholdt udbudsbetingelserne, om det antagne tilbuds egenskaber og relative fordele.

 

Kapitel 6 a

Forhåndsmeddelelse

 

  § 25 a.  Udbyderen kan i en forhåndsmeddelelse tilkendegive hvilke opgaver eller dele deraf, udbyderen har til hensigt at indhente tilbud på. Forhåndsmeddelelsen skal offentliggøres ved annonce i pressen eller på elektroniske medier.
  Stk. 2.  En forhåndsmeddelelse skal for hver enkelt opgave indeholde en kort beskrivelse af det arbejde, der skal udføres samt oplysning om, hvor arbejdet skal udføres det forventede tidspunkt for arbejdets start og eventuelle annoncering.
  Stk. 3.  En forhåndsmeddelelse må kun omfatte opgaver, som udbyderen planlægger at udbyde inden for højst 12 måneder at regne fra den dato, forhåndsmeddelelsen offentliggøres.
  Stk. 4.  Udbyderen kan ved licitation uden forudgående prækvalifikation og ved indhentning af underhåndsbud anvende en forhåndsmeddelelse til at indkalde interesserede tilbudsgivere. Forhåndsmeddelelsen skal offentliggøres senest 8 uger før, udbyderen indleder konkret indhentning af tilbud på opgaven og skal indeholde oplysning om, hvilke arbejder der er omfattet, stedet og tiden for opfyldelsen af aftalen samt en frist for interesserede til at henvende sig.
  Stk. 5.  Tilbudsgivere, der har tilkendegivet deres interesse inden udløbet af fristen i en forhåndsmeddelelse efter stk. 4, kan blive anmodet om at afgive tilbud, men har derudover ikke retskrav på dette.
  Stk. 6.  Ved klage over forhåndsmeddelelser efter stk. 4 regnes klagefristen på 4 uger, jævnfør § 5, stk. 1 i Inatsisartutlov om Klagenævn for Udbud af Offentlige Indkøb, fra den dato forhåndsmeddelelsen er offentliggjort.

 

Kapitel 7

Klage over licitation m.v.

 

  § 26.  Afgørelser truffet i medfør af denne Inatsisartutlov, eller regler fastsat i medfør af denne Inatsisartutlov, kan påklages efter reglerne i Inatsisartutlov om Klagenævn for Udbud af Offentlige Indkøb.

 

  §§ 27-34.  (Ophævet).

 

Kapitel 8

Øvrige bestemmelser og ikrafttræden

 

Øvrige bestemmelser

 

  § 35.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, i hvilket omfang, der skal ansættes lærlinge i forbindelse med udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattet af § 1, stk. 2.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler, som udbydere omfattet af § 1, stk. 2 skal iagttage ved anvendelsen af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. § 15, stk. 1, nr. 2.

 

Ikrafttræden m.v.

 

  § 36.  Loven træder i kraft den 1. januar 2010 og har virkning for opgaver, der udbydes fra dette tidspunkt.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves landstingslov nr. 3 af 6. april 1992 om licitation m.v.
  Stk. 3.  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 5. juli 2007 om udbud af bygge- og anlægsarbejder ophæves.

  

  § 37.  Forsvarsområdet Pituffik er undtaget for bestemmelserne i denne lov.

 

 

 

 

Inatsisartutlov nr. 4 af 15. april 2011 (Præcisering af brugen af ”Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland” (AP). Sammensætning af Klagenævnet for Udbud ved behandling af klager. Udvidede beføjelser for Klagenævnet for Udbud.)[i] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juni 2011.

 

 

Inatsisartutlov nr. 18 af 22. november 2011 (Tilføjelse af bestemmelse der bemyndiger Naalakkersuisut til at fastsætte regler for indhentning af tilbud på bygge- og anlægsarbejder i kvalitetskonkurrence)[ii] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2012.

 

 

Inatsisartutlov nr. 15 af 26. november 2020 (Regulering af beløbsgrænser, præcisering af anvendelsesområde, bestemmelser om krav til licitation uden prækvalifikation og underhånds­bud, indførelse af forhåndsmeddelelser samt ophævelse af bestemmelser om Klagenævnet for Udbud)[iii] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2021.

 

 

 

 

Departementet for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling, den 19. august 2021

 

 

 

Ruth Lindhardt

/

Embla Kristjánsdóttir

 [i] Lovændringen vedrører § 7, § 27 og § 30.

[ii] Lovændringen vedrører § 35.

[iii] Lovændringen vedrører § 1, stk. 2, nr. 1 og stk. 3, nr. 2, § 8, stk. 1, § 13, stk. 2, § 20, § 25 a, § 26 samt §§ 27-34 (ophævet).