Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 7
21. april 2021
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse af landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Herved bekendtgøres landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v., med de ændringer, der følger af landstingslov nr. 1 af 27. marts 2006, landstingslov nr. 8 af 1. juni 2006, Inatsisartutlov nr. 2 af 15. april 2011, Inatsisartutlov nr. 3 af 3. juni 2015, Inatsisartutlov nr. 10 af 6. juni 2016 og Inatsisartutlov nr. 42 af 23. november 2017.

 

 

 

Kapitel 1

Medlemmer af Inatsisartut

 

Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og familieledsagelse

 

  § 1.  Til medlemmerne af Inatsisartut ydes der årligt et vederlag svarende til lønramme 35 incl.

generelt tillæg men excl. generelt skalalønstillæg og med et særligt tillæg på kr. 49.340 i årligt grundbeløb. Vederlaget beregnes på grundlag af den på AS-G-området til enhver tid gældende aftale om justering af tjenestemandslønninger.

  Stk. 2.  Til dækning af udgifter i forbindelse med hvervet som medlem af Inatsisartut ydes der et ikke-pensionsgivende omkostningstillæg på kr. 50.000 årligt.

  Stk. 3.  De i stk. 1 og 2 nævnte vederlag og tillæg udbetales månedsvis forud. Regulering af det i stk. 1 nævnte vederlag følger udviklingen inden for AS-G forhandlingsområdet. Tillægget efter stk. 2 reguleres en gang årligt ved kalenderårets begyndelse i overensstemmelse med det grønlandske reguleringspristal. Regulering af tillægget efter stk. 2 finder sted første gang i 2004.

  Stk. 4.  For medlemmer af Inatsisartut, der ønsker at tage fast bopæl i Nuuk, stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales husleje efter de til enhver tid gældende regler for beregning af husleje i Grønlands Selvstyrets udlejningsboliger. Tilsvarende gælder for medlemmer af Inatsisartut, som i forvejen er bosat i Nuuk, men som under hensyn til varetagelsen af hvervet i Inatsisartut afbryder hidtidig beskæftigelse eller uddannelse og som følge heraf må fraflytte en tjeneste- eller kollegiebolig. Omkostninger ved til- og fraflytning dækkes efter de for tjenestemænd gældende regler, dog således at omkostninger ved fraflytning dækkes, uanset om det pågældende medlem af Inatsisartut har varetaget sit hverv i mindre end tre år.

  Stk. 5.  Boliger, der er stillet til rådighed for medlemmer af Inatsisartut, skal fraflyttes i forbindelse med ophør af hvervet som medlem af Inatsisartut.

  Stk. 6.  I eftervederlagsperioden stilles indkvartering til rådighed mod betaling af det i stk. 4 anførte gebyr. Denne indkvartering skal fraflyttes senest ved udgangen af den måned, hvori eftervederlagsperioden ophører. Suppleanter, som træder i stedet for et medlem af Inatsisartut, stilles dog altid som om eftervederlaget blev ydet for mindst tre måneder.

 

  § 2.  Et medlem af Inatsisartut oppebærer vederlag og omkostningstillæg fra valgdagen. Et medlem, som indtræder i anledning af et andet medlems død eller endelige udtræden af Inatsisartut, oppebærer dog først vederlag fra den dag, hvor medlemmet indtræder. Vederlaget og omkostningstillægget ophører med udgangen af den måned, hvor medlemskab af Inatsisartut ophører.

  Stk. 2.  Inatsisartut fastsætter regler for bevilling af orlov og midlertidigt fravær fra Inatsisartut.

  Stk. 3.  Orlov med vederlæggelse kan kun bevilges, hvis et medlem af Inatsisartut har lovligt forfald, eller i situationer som ifølge regler, der er fastsat i medfør af stk. 2, kan sidestilles hermed.

  Stk. 4.  Hvis et medlem af Inatsisartut i helt ekstraordinære situationer bevilges orlov uden vederlæggelse, oppebærer medlemmet ikke vederlag og omkostningstillæg, og der ydes ikke pensionsbidrag og optjenes ikke eftervederlagsanciennitet i orlovsperioden.

  Stk. 5.  Et medlem af Inatsisartut, som er bevilget orlov for at varetage et hverv som medlem af Naalakkersuisut, oppebærer ikke vederlag fra Inatsisartut og optjener ikke eftervederlagsanciennitet fra Naalakkersuisut i orlovsperioden.

 

  § 3.  Tillægget i § 1, stk. 2 dækker udgifter, som et medlem af Inatsisartut måtte have i forbindelse med hvervet som medlem af Inatsisartut.

  Stk. 2.  For de medlemmer, der ikke har bopæl i Nuuk, ydes der i forbindelse med samlinger fri rejse og logi samt dagpenge efter de for tjenestemænd gældende regler. Der foretages ikke reduktion for længerevarende udstationering m.v.

  Stk. 3.  Efter ansøgning kan formandskabet for Inatsisartut eller formanden for Inatsisartut beslutte, at der i forbindelse med deltagelse i udvalgsmøder eller udvalgsrejser ydes et medlem fri rejse og logi samt dagpenge efter de for tjenestemænd gældende regler.

 

  § 3 a.  I forbindelse med nærtståendes død eller alvorlige sygdom ydes fri rejse efter de til enhver tid gældende regler for Grønlands Selvstyres tjenestemænd.

 

  § 4.  For de medlemmer, der ikke har bopæl i Nuuk, ydes der en gang i hvert kalenderår til medlemmet af Inatsisartut ægtefælle fri rejse og logi i forbindelse med ledsagelse til en samling.

  Stk. 2.  Med ægteskab sidestilles 1 års samliv på fælles folkeregisteradresse.

  Stk. 3.  For de medlemmer, der ikke har bopæl i Nuuk, ydes der een gang i hvert kalenderår til et medlem af Inatsisartut hjemmeboende børn under 18 år fri rejse og logi i forbindelse med ledsagelse til en samling.

  Stk. 4.  Hvis medlem af Inatsisartut samtidig er medlem af Naalakkersuisut, ydes der ikke fri rejse og logi til ægtefælle eller børn i forbindelse med ledsagelse til en samling.

 

Suppleanter for medlemmer af Inatsisartut

 

Vederlag, omkostningstillæg, rejseudgifter og familieledsagelse

 

  § 5.  Suppleanter for medlemmer af Inatsisartut oppebærer for hver dag, hvor de træder i stedet for et medlem af Inatsisartut, 1/365 af vederlaget i § 1, stk. 1. Endvidere oppebærer suppleanten 1/365 af omkostningstillægget i § 1, stk. 2.

  Stk. 2.  Der ydes endvidere suppleanten fri rejse og logi samt dagpenge efter reglen i § 3, stk. 2.

  Stk. 3.  Efter ansøgning til formandskabet for Inatsisartut kan der ydes suppleantens ægtefælle og hjemmeboende børn under 18 år, som suppleanten har forældremyndighed over, fri rejse og logi i forbindelse med den samling, hvor suppleanten indtræder i stedet for et medlem af Inatsisartut sted for en periode af mere end 3 ugers varighed. § 4, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.

 

Kapitel 2

Formanden for Inatsisartut, formanden for Naalakkersuisut og medlemmerne i Naalakkersuisut

 

Vederlag, boligforhold, repræsentationsudgifter, rejseudgifter og familieledsagelse

 

  § 6.  Til Inatsisartutformanden, Naalakkersuisutformanden og til medlemmer af Naalakkersuisut ydes ud over vederlaget i § 1, stk. 1, et årligt vederlag svarende til lønnen i lønramme 38, incl. generelt tillæg. Vederlaget beregnes på grundlag af den på AS-G området til enhver tid gældende aftale om justering af tjenestemandslønninger m.v.

  Stk. 2.  Til Inatsisartutformanden og Naalakkersuisutformanden ydes der et særligt tillæg på kr. 120.930.

  Stk. 3.  Til medlemmer af Naalakkersuisut, der ikke er medlemmer af Inatsisartut, ydes et tillæg svarende til vederlaget for medlemmer af Inatsisartut efter § 1, stk. 1.

  Stk. 4.  Formanden for Inatsisartut, Formanden for Naalakkersuisut og medlemmer af Naalakkersuisut oppebærer vederlag fra den dag, de indtræder i hvervet og indtil udgangen af den måned, hvor hvervet ophører. Vederlagene udbetales månedsvis forud. Regulering af de stk. 1 -3 nævnte vederlag og tillæg følger udviklingen inden for AS - G forhandlingsområdet.

  Stk. 5.  Der stilles bolig til rådighed for Inatsisartutformanden Naalakkersuisutformanden. Formændene betaler ikke leje af boligen, men beskattes af en årlig lejeværdi på kr. 48.000. Grønlands Selvstyre afholder driftsomkostningerne til boligerne. De til boligerne knyttede driftsomkostninger indgår ikke i beregningen af den skattemæssige indkomst.

  Stk. 6.  Der stilles bolig til rådighed for øvrige medlemmer af Naalakkersuisut. Medlemmerne betaler en husleje på 60 pct. af den husleje, der beregnes for den pågældende bolig i henhold til de til enhver tid gældende regler for beregning af husleje i de boliger, som Grønlands Selvstyre anviser som personaleboliger.

  Stk. 7.  Differencen imellem den i stk. 6 anførte procentandel og den fulde husleje for de pågældende personaleboliger indgår ikke i beregningen af de nævnte personers skattepligtige indkomst.

  Stk. 8.  Boliger stillet til rådighed efter stk. 5 og 6 skal fraflyttes i forbindelse med ophør af hvervet. Omkostninger i forbindelse med til- og fraflytning af sådanne boliger dækkes af Grønlands Selvstyre.

  Stk. 9.  I eftervederlagsperioden anvises en midlertidig bolig. Der betales husleje efter de til enhver tid gældende regler for beregning af husleje i Grønlands Hjemmestyres udlejningsboli-ger. Boligen skal fraflyttes ved eftervederlagsperiodens ophør.

  Stk. 10.  For Naalakkersuisutformanden og for medlemmer af Naalakkersuisut anses sygdom og fravær i forbindelse med nærtståendes død eller alvorlige sygdom som lovligt forfald. Ved fraværet er der ret til fri rejse efter de til enhver tid gældende regler for Grønlands Selvstyres tjenestemænd.

  Stk. 11.  For Naalakkersuisutformanden og for medlemmer af Naalakkersuisut anses orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption for lovligt forfald.

 

  § 7.  Formanden for Inatsisartut, formanden for Naalakkersuisut og medlemmerne af Naalakkkersuisut er berettiget til at afholde repræsentationsudgifter for Landskassens regning.

 

  § 8.  Formanden for Inatsisartut, formanden for Naalakkersuisut og Naalakkkersuisutmedlemmernes rejser i egenskab af formanden for Inatsisartut, formand for Naalakkersuisut og medlemmer af Naalakkersuisut betales af Landskassen.

  Stk. 2.  Kost og logi dækkes efter regning med efterfølgende afregning med Landskassen. Formanden for Inatsisartut, formanden for Naalakkersuisut samt medlemmer af Naalakkersuisut kan dog i stedet for godtgørelse efter regning vælge at modtage godtgørelse for merudgifter i forbindelse med tjenesterejser efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre til enhver tid gældende regler. Et sådant valg er bindende for et kalenderår forud ad gangen.

  Stk. 3.  Formanden for Inatsisartut, formanden for Naalakkersuisut og medlemmerne af Naalakkkersuisut kan under særlige omstændigheder medtage ægtefælle eller samlever på rejser, som indgår i hvervet som formand for Inatsisartut, formand for Naalakkersuisut og medlem af Naalakkersuisut. § 8, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.

  Stk. 4.  Der ydes fri rejse til Nuuk til et Naalakkersuisutmedlems ægtefælle, som vælger at bo i hjembyen udenfor Nuuk, to gange i hvert kalenderår. § 4, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.

  Stk. 5.  Der ydes endvidere fri rejse til Nuuk til et Naalakkersuisutmedlems hjemmeboende børn under 18 år med bopæl udenfor Nuuk to gange i hvert kalenderår.

 

Kapitel 3

(Ophævet)

 

Kapitel 4

Eftervederlag

 

  § 10.  Ved fratræden af hvervet som medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut ydes eftervederlag med et beløb svarende til den pågældendes månedsindtægt efter § 1, stk. 1 samt § 6, stk. 1-3.

  Stk. 2.  Eftervederlag ydes 1 ½ måned for hvert påbegyndt funktionsår, den pågældende sammenlagt har haft.

  Stk. 3.  Ved fratræden som medlem af Naalakkersuisut ydes eftervederlaget for funktionsperioden som medlem af Naalakkersuisut.

  Stk. 4.  Ved fratræden fra hvervet som medlem af Inatsisartut ydes eftervederlag for funktionsperioden som medlem af Inatsisartut.

  Stk. 5.  Eftervederlag efter stk. 1 ydes for mindst tre måneder og højst tolv måneder og udbetales månedsvis forud.

  Stk. 6.  Suppleant i Inatsisartut, som på ubestemt tid er trådt i stedet for et medlem af Inatsisartut, ydes ved funktionsperiodens ophør eftervederlag med et beløb svarende til den pågældendes dagsvederlag efter § 5, stk. 1, 1. pkt. Eftervederlaget ydes for den periode, hvor suppleanten på ubestemt tid er trådt i stedet for et medlem af Inatsisartut. Eftervederlaget ydes 1 dag for hver 8 funktionsdage, den pågældende har haft. Eftervederlaget udbetales månedsvis forud.

  Stk. 7.  Når eftervederlag har været udbetalt, afkortes eftervederlagsancienniteten for det pågældende hverv. Hvis der er udbetalt maksimalt eftervederlag, nulstilles eftervederlagsancienniteten for det pågældende hverv.

  Stk. 8.  Der kan ikke samtidig oppebæres eftervederlag for hvervet som suppleant i Inatsisartut og vederlag for hvervet som medlem af Inatsisartut eller suppleant i Inatsisartut egenskab, og der kan kun udbetales ét eftervederlag for de to hverv. Eftervederlagsancienniteten beregnes på grundlag af den samlede funktionstid i hvervene. Eftervederlag, der ydes på grundlag af en enkelt funktionstid for flere hverv, kan højst ydes 12 måneder.

  Stk. 9.  Formanden for Inatsisartut oppebærer eftervederlag efter samme regler som medlemmer af Naalakkersuisut. Der kan ikke samtidig udbetales eftervederlag og vederlag for hvervene som formand for Inatsisartut og medlem af Naalakkersuisut, og der kan kun udbetales ét eftervederlag for de to hverv. Eftervederlagsancienniteten beregnes på grundlag af den samlede funktionstid i hvervene.

  Stk. 10.  Der kan ikke samtidig udbetales eftervederlag for hvervet som formand for eller medlem af Naalakkersuisut og vederlag for hvervet som medlem af Inatsisartut. Der kan kun udbetales ét eftervederlag for hvervene som formand for eller medlem af Naalakkersuisut. Eftervederlagsancienniteten beregnes på grundlag af den samlede funktionstid i hvervene.

 

Kapitel 5

Vederlag og eftervederlag til ægtefæller og børn

 

  § 11.  Ægtefællen efter formanden for Inatsisartut, formanden for Naalakkersuisut, et medlem af Naalakkersuisut eller et medlem af Inatsisartut, der ved sin død fungerede som sådan, er berettiget til at modtage tre måneders vederlag. Det månedlige vederlag svarer til formanden for Inatsisartut, formanden for Naalakkersuisut, Naalakkersuisutmedlemmets eller Inatsisartutmedlemmets månedsindtægt efter § 1, stk. 1 samt § 6, stk. 1-3.

  Stk. 2.  Hvis vedkommende oppebar eftervederlag, er ægtefællen berettiget til at modtage eftervederlaget i den resterende del af eftervederlagsperioden. Ægtefællen er dog højst berettiget til at modtage eftervederlaget i tre måneder.

  Stk. 3.  Hvis formanden for Inatsisartut, formanden for Naalakkersuisut, et medlem af Naalakkersuisut eller et medlem af Inatsisartut ikke efterlader sig ægtefælle, eller hvis den efterladte ægtefælle dør inden udløbet af de tre måneder, i hvilke den pågældende er berettiget til at oppebære vederlag eller eftervederlag, indtræder efterladte børn under atten år i retten til vederlag eller eftervederlag, forudsat disse ved den vederlagsberettigedes eller eftervederlagsberettigedes død var undergivet pågældendes forældremyndighed.

 

Kapitel 6

Pension

 

  § 12.  Til personer, der i medfør af landstingslov nr. 11 af 28. oktober 1993 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget, Landsstyret m.v. eller landstingslov nr. 17 af 7. december 2001 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. har optjent ret til pension, ydes der pension efter reglerne i §§ 13-16.

 

  § 13.  Pensionsretten er betinget af, at den pågældende har bestridt hvervet som medlem af Naalakkersuisut i en eller flere perioder, som sammenlagt udgør mindst 1 år, eller at den pågældende har bestridt hvervet som medlem af Inatsisartut i en eller flere perioder, som sammenlagt udgør mindst 1 år.

  Stk. 2.  Pensionen ydes fra udløbet af den måned for hvilken, der er udbetalt vederlag eller eftervederlag for hvervet, såfremt den pågældende er blevet 60 år, og ellers fra den 1. dag i måneden efter at denne alder opnås.

  Stk. 3.  Et pensioneret medlem, som på ny indtræder i det hverv, fra hvilket pågældende oppebærer pension, oppebærer ikke pension i den periode for hvilken, der udbetales vederlag eller eftervederlag.

 

  § 14.  Pensionen for medlemmer af Inatsisartut udgør for hvert påbegyndt funktionsår 1/20 af den højeste pension, som opnås ved pensionering fra en tjenestemandsstilling i lønramme 31, skalatrin 44. Højeste pension opnås efter 20 års funktionstid.

 

  § 15.  Pensionen for formanden for Inatsisartut, formanden for Naalakkersuisut og medlemmerne af Naalakkersuisut udgør for hvert påbegyndt funktionsår 1/20 af den højeste pension, som kan opnås ved pensionering fra en tjenestemandsstilling i lønramme 39, skalatrin 52, excl. generelt tillæg. Højeste pension opnås efter 20 års funktionstid.

 

  § 16.  Ægtefælle- og børnepension ydes efter de regler, der gælder for tjenestemænd.

  Stk. 2.  Pensionen efter §§ 14, 15 og 16 stk. 1 reguleres efter de regler, der gælder for tjenestemænd.

  Stk. 3.  Såfremt en person er fratrådt et af de i landstingsloven nævnte hverv inden 1. januar 2004, og er berettiget til opsat pension eller oppebærer pension for et eller flere af disse hverv, kan den samlede pensionsudbetaling højst udgøre den højest mulige pension efter § 15.

  Stk. 4.  Såfremt en person, der oppebærer pension fra et eller flere af de i landstingsloven nævnte hverv, og som er fratrådt hvervet inden 1. januar 2004, også er berettiget til vederlag, løn eller pension fra anden offentlig stilling, reduceres pensionen efter denne landstingslov, således at vederlag, løn og pension tilsammen højst kan udgøre et beløb svarende til den højest mulige pension efter § 15.

  Stk. 5.  Såfremt et tidligere medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut er fratrådt hvervet som medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut inden 1. januar 2004, og senere bliver valgt til Inatsisartut eller Naalakkersuisut, finder stk. 3 og 4 ikke anvendelse.

 

  § 17.  For medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut ved landstingslovens ikrafttræden opsættes, med skæringsdato den 31. december 2003, pensionsordninger ifølge landstingslov nr. 11 af 28. oktober 1993 om vederlag m.v. og landstingslov nr. 17 af 7. december 2001 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

  Stk. 2.  Der oprettes efter anvisning fra det enkelte medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut en pensionsordning i form af en ratepension, en livslang pension eller en kombination heraf. Pensionsordningen oprettes i en pensionskasse omfattet af lov om forsikringsvirksomhed, et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, eller i et pengeinstitut, der har hjemsted eller fast driftssted i Grønland og har Finanstilsynets tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet. Medlemmer af Inatsisartut eller Naalakkersuisut, der er fyldt 50 år den dag, de indtræder i deres hverv, kan dog vælge at få de i stk. 3 nævnte pensionsbidrag udbetalt som almindelig skattepligtig indkomst.

  Stk. 3.  Der ydes et løbende bidrag til den i stk. 2 nævnte pensionsordning på 10 pct. af vederlaget til det enkelte medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut. Endvidere tilbageholdes løbende 5 pct. af vederlaget til det enkelte medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut. Det tilbageholdte beløb udgør eget bidraget for det enkelte medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut til den i stk. 2 nævnte pensionsordning.

  Stk. 4.  Suppleanter, som træder i stedet for et medlem af Inatsisartut, omfattes ikke af de i stk. 2 og 3 omhandlede pensionsordninger. Det i stk. 3 nævnte pensionsbidrag udbetales i stedet som almindelig skattepligtig indkomst.

 

Kapitel 7

Ikke-Inatsisartutmedlemmers deltagelse i udvalg, nævn og repræsentationer og lignende

 

  § 18.  Til Ikke-Inatsisartutmedlemmer, der udøver hverv i udvalg, nævn og repræsentationer på selvstyrets vegne ydes for hver dag vederlag svarende til 1/365 af det i § 1, stk. 1 nævnte vederlag. Ved mødedeltagelse uden for hjemstedet ydes der tillige fri rejse og logi samt dagpenge efter de for tjenestemænd gældende regler.

  Stk. 2.  I stedet for vederlag i henhold til stk. 1, 1. pkt. kan Naalakkersuisut fastsætte et særligt honorar til ikke-Inatsisartutmedlemmer, der varetager et særligt byrdefyldt hverv som formand for eller medlem af de i stk. 1. nævnte udvalg, nævn og repræsentationer.

 

Kapitel 8

Bemyndigelse

 

  § 19.  Formandskabet for Inatsisartut, henholdsvis Naalakkersuisut, kan fastsætte nærmere regler efter denne landstingslov for medlemmer af Inatsisartut, henholdsvis medlemmer af Naalakkersuisut.

 

Kapitel 9

Ikrafttræden m.v.

 

  § 20.  Loven træder i kraft 1. januar 2004.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves landstingslov nr. 11 af 28. oktober 1993 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget, Landsstyret m.v. samt pension til tidligere medlemmer af Landsrådet, Landstinget, Landsstyret m.v. og landstingslov nr. 17 af 7. december 2001 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

  Stk. 3.  Aktuelle ydelser og eksisterende rettigheder efter landstingslov nr. 3 af 16. maj 1979 om pensionsordning for tidligere langvarige medlemmer af Grønlands Landsråd og Grønlands Landsting ("Hædersgaveloven"), landstingslov nr. 7 af 14. juli 1982 om pension til tidligere medlemmer af Landsstyret m.v. samt landstingslov nr. 4 af 9. juni 1986 om pension til tidligere medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsråd og Grønlands Landsting m.v. udbetales dog i samme omfang og efter samme regler som hidtil, indtil rettigheder efter disse love ophører.

 

 

 

 

Landstingslov nr. 1 af 27. marts 2006 (Pensionsordning i form af ratepension eller livslang pension samt udbetalingsmulighed for pensionsbidrag på grund af høj alder. Pensionsbidrag til landstingssuppleanter. Landstingsmedlemmers indkvartering.)[1] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Landstingsloven træder i kraft den 1. april 2006. Medlemmer af Landstinget eller Landsstyret, der er indtrådt i deres hverv inden lovens ikrafttræden, kan vælge den i § 17, stk. 2, anførte udbetalingsmulighed, såfremt de er fyldt 50 år den 1. januar 2004 eller senere.

 

 

Landstingslov nr. 8 af 1. juni 2006 (Partitilskuddets forhøjelse og opdeling i grundtilskud og mandattilskud, samt ophævelse af landstingsmedlemmernes retskrav på individuelle orienteringsrejser)[2] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 3

 

Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 2006. Ansøgninger om forhøjet tilskud til politisk arbejde for den resterende del af 2006 skal indgives senest den 1. august 2006.

 

 

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. april 2011 (Ændrede regler om tjenesteboliger, rejseudgifter, eftervederlag, orlov og andet fravær, samt om vederlag til medlemmer af udvalg og nævn m.m.)[3] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2011.

 

 

Inatsisartutlov nr. 3 af 3. juni 2015 (Inatsisartut fastsætter orlovsregler mv. for Inatsisartut’s medlemmer mv.)[4] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juli 2015.

 

 

Inatsisartutlov nr. 10 af 6. juni 2016 (Vederlagsperiodens start)[5] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2016.

 

 

Inatsisartutlov nr. 42 af 23. november 2017 (Pensionsordninger for medlemmer af Inatsisartut og medlemmer af Naalakkersuisut)[6] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.

 

 

 

 

 

Formandens Departement, den 21. april 2021

 

 

 

Hans-Peder Barlach Christensen

/

Jógvan Svabo Samuelsen

 [1] Lovændringen vedrører § 1, stk. 1 og 3, § 1, stk. 4, 1. og 3. pkt., § 1, stk. 6 og § 17, stk. 2 og 4.

[2] Lovændringen vedrører § 3, stk. 4-7.

[3] Lovændringen vedrører § 1, stk. 1, 2. pkt., § 2, stk. 4, § 3, stk. 2, § 6, stk. 1, § 6, stk. 5, § 6, stk. 5-11, § 8, stk. 2, kapitel 3, § 10, stk. 10, § 18, stk. 2, § 19. Overalt i loven ændres ”Landstinget” til: ”Inatsisartut”, og ”Landsstyret” til: ”Naalakkersuisut”.

[4] Lovændringen vedrører § 2, stk. 2-5, § 3 a og § 6.

[5] Lovændringen vedrører § 2, stk. 1, 1-2. pkt. og § 6, stk. 4, 1. pkt.

[6] Lovændringen vedrører § 17, stk. 2.

Relationer
Sammenskrivning af