Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 22
1. december 2021
Gældende

Inatsisartutlov om rammebetingelser for anlæg, finansiering og drift af vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Inatsisartutloven fastlægger rammebetingelserne for anlæg, finansiering og drift af vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat.

 

Anlæg og udvidelse af vandkraftværker med tilhørende faciliteter

 

  § 2.  Naalakkersuisut udvider Buksefjorden Vandkraftværk til forsyning af Nuuk og anlægger et nyt vandkraftværk til forsyning af Qasigiannguit og Aasiaat.

 

  § 3.  Udvidelsen af Buksefjorden Vandkraftværk til forsyning af Nuuk omfatter:
1)  etablering af en ny kraftstation, der forbindes til samme transmissionslinje som den eksisterende kraftstation ved Buksefjorden Vandkraftværk, med tilhørende tekniske anlæg, reservekapacitet, infrastruktur og andet tilknyttet udstyr, installationer og bygninger, og
2)  etablering af en tunnel mellem den nuværende reservoirsø Kangerluarsunnguup Tasia og søen Isortuarsuup Tasia.

 

  § 4.  Anlæggelsen af et nyt vandkraftværk til forsyning af Qasigiannguit og Aasiaat omfatter:
1)  etablering af en kraftstation, der placeres ved fjorden Kangersuneq, med tilhørende tekniske anlæg, reservekapacitet, infrastruktur og andet tilknyttet udstyr, installationer og bygninger, 
2)  etablering af en tunnel mellem søerne Kuussuup Tasia og Qinngap Ilulialeeraa
3)  etablering af transmissionslinjer fra den i nr. 1 nævnte kraftstation til Qasigiannguit og Aasiaat.
4) infrastruktur til at sikre afsætningen fra det nye vandkraftværk i Qasigiannguit og Aasiaat.

 

Finansiering af anlæg og udvidelse af vandkraftværker med tilhørende faciliteter

 

  § 5.  Til hel eller delvis finansiering af anlægsprojekter omfattet af loven kan Naalakkersuisut optage lån inden for et samlet gældsmaksimum på 3,1 mia. DKK.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan genudlåne lånoptaget efter stk. 1 til Nukissiorfiit til finansiering af anlægsprojekter omfattet af loven. 
  Stk. 3.  Det i stk. 2 nævnte udlån må ikke ydes på bedre vilkår, end Naalakkersuisut selv kan opnå som låntager.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om rente til dækning af Landskassen´s renteudgifter og om bidrag til dækning af andre omkostninger for Landskassen ved det i stk. 2 nævnte udlån.

 

 § 6.  Naalakkersuisut kan, såfremt det er anlægsmæssigt, finansieringsmæssigt og driftsmæssigt fordelagtigt, indgå aftale med en eller flere private parter om anlæg, finansiering og drift af anlæggene, og om overdragelse til Grønlands Selvstyre af vandkraftværkerne med tilhørende faciliteter efter et nærmere fastsat tidspunkt.

 

Udbud af vandkraftværker med tilhørende faciliteter

 

  § 7.  Indhentning af tilbud på anlæg og byggeri omfattet af denne inatsisartutlov kan ske ved internationalt udbud og ved international indhentning af underhåndsbud i overensstemmelse med international praksis.
  Stk. 2.  Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren finder ikke anvendelse på anlæg og byggeri omfattet af stk. 1.

 

Landsplandirektiv

 

  § 8.  Naalakkersuisut kan i et landsplandirektiv vedtage de nærmere bestemmelser for anlæg af vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat i henhold til denne inatsisartutlov.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan beslutte, at et landsplandirektiv med detaljerede bestemmelser for et delområdes anvendelse til vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat i henhold til denne inatsisartutlov, skal have retsvirkning som en kommuneplan.

 

Ekspropriation

 

  § 9.  Naalakkersuisut bemyndiges til ved ekspropriation at erhverve fast ejendom, i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre byggeri og anlæg af vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat i henhold til denne Inatsisartutlov. Ekspropriation sker efter reglerne i landstingslov om ekspropriation.

 

Stempelafgift til det offentlige

 

  § 10.  Dokumenter, lånedokumenter, udskrifter og attester mv., som udfærdiges i forbindelse med anlæg og byggeri, der er omfattet af denne inatsisartutlov, fritages for stempelafgift til det offentlige.
  Stk. 2.  Stempelfritagelse omfatter tillige dokumenter og lånedokumenter m.v., der udfærdiges i forbindelse med overdragelse af aktiver omfattet af stk. 1.

 

Ikrafttræden

 

§ 11.  Denne inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 1. december 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut