Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 18
1. december 2021
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning
(Tilføjelse af udarbejdelse af national vejledningsstrategi og indsættelse af krav til gennemførelses- og overgangsvejledning)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 12 af 27. november 2018, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 3 indsættes efter nr. 9 som nyt nummer:
”10)  udarbejdelse og løbende opdatering af en national vejledningsstrategi,”.

 

2. § 10 affattes således:
”  § 10.  Uddannelsesinstitutionerne har ansvaret for, at der ydes gennemførelses- og overgangsvejledning til uddannelsessøgende. Vejledningen foretages efter de regler, der gælder for den pågældende uddannelse, jf. dog stk. 2-4.
  Stk. 2.  Uddannelsesinstitutionernes gennemførelsesvejledning skal understøtte og opbygge de uddannelsessøgendes viden, færdigheder og studiekompetencer. Dette omfatter vejledning om personlige og sociale forhold, valg af fag og niveauer i uddannelserne, fravær, motivation, karakterer, eksamensteknik, eksamensangst, studieteknik, arbejdsvaner, samarbejdsevne og trivsel på studiet og i klassen. Gennemførelsesvejledningen skal ydes som tidlig forebyggende tiltag med henblik på at sikre, at den uddannelsessøgende ikke oplever studiet som en for stor belastning og ikke kommer for langt bagud i forhold til undervisningen.
  Stk. 3.  Uddannelsesinstitutionernes overgangsvejledning skal sikre, at de uddannelsessøgende på et oplyst, reflekterende og realistisk grundlag kan håndtere valg af uddannelse, erhverv og karriere. Dette omfatter afklaring af kompetencer og interesser, sikring af kendskab til uddannelsernes indhold, krav, forventninger, meritmuligheder, pædagogik, kultur og miljø og arbejdsmarkedet.
  Stk. 4.  Gennemførelses- og overgangsvejledningen skal varetages af personer, der har en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse, som er godkendt af Naalakkersuisut, eller som kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau. Naalakkersuisut kan efter ansøgning herom fra uddannelsesinstitutionen tillade, at vejledningen midlertidigt varetages af en person, der har andre vejledningsfaglige kvalifikationer, når den pågældende vejleder er i gang med eller agter at gennemføre en uddannelses- og vejlederuddannelse, som er godkendt af Naalakkersuisut.”

 

3. § 13 affattes således:
”  § 13.  Til brug for forvaltningen af vejledningsindsatsen og målretning af initiativerne i forhold til uddannelses- og arbejdsmarkedsmæssige målsætninger skal kommunalbestyrelserne og uddannelsesinstitutionerne registrere og indberette til Naalakkersuisut oplysninger på individniveau om deres vejledningsindsats, og om borgernes uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status med henblik på etablering af et nationalt datagrundlag.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan under henvisning til de formål, der er nævnt i stk. 1, pålægge kommunalbestyrelserne, uddannelsesinstitutionerne, frie grundskoler, efterskoler og folkehøjskoler at indberette oplysninger om institutionernes vejledningsindsats.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om registrering og indberetning af oplysninger i henhold til stk. 1 og 2, herunder om at oplysningerne kan kræves registreret og indberettet elektronisk.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2022.
  Stk. 2.  § 10, stk. 4, i Inatsisartutlovens § 1, nr. 2, finder ikke anvendelse på personer, der er ansat i de nævnte vejledningsfunktioner før den 1. januar 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 1. december 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut